Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19002286 01-07-2019, Wetsadvies ACVZ - Afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid

Datum
01-07-2019
Auteur
ACVZ
Redacteur
Esther Wolthuis
Trefwoorden
Discretionaire bevoegdheid
Ambtshalve vergunning verlening
Humanitaire redenen
Toepasselijk beleid / recht
Bevoegdheid van Minister of Staatssecretaris
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)
Omschrijving

Het besluit tot afschaffing van de discretionaire bevoegdheid is reeds in werking getreden. De ACVZ constateert dat consultatie van de adviescommissie over het onderhavige besluit niet heeft plaatsgevonden. De ACVZ ziet geen aanleiding om van advisering af te zien. Hieronder de belangrijkste aanbevelingen:
1. De ACVZ beveelt aan om voortaan regelgeving alleen te wijzigen indien de noodzaak daartoe is komen vast te staan. Aan die afweging dient gedegen onderzoek ten grondslag te worden gelegd.
2. De ACVZ heeft geen aanwijzing kunnen vinden dat afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid eraan zal bijdragen dat de duur van het niet-rechtmatig verblijf van vreemdelingen hier te lande zal worden bekort.
3. Toepassing van de discretionaire bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 3.6ba Vb blijft een bevoegdheid van de SvJ&V, zij het dat deze thans is beperkt tot een eerste toelatingsprocedure. De ACVZ is van oordeel dat niet inzichtelijk is dat artikel 3.6ba Vb iets toevoegt aan reeds bestaande bevoegdheden.
4. De ACVZ beveelt aan om het gebruik van de bevoegdheden neergelegd in de art. 3.6, 3.6a, 3.6b en 3.6ba Vb te monitoren en te evalueren en na een vooraf bepaalde periode te beoordelen of de regelgeving kan worden vereenvoudigd.
5. De afschaffing maakt het voor de SvJ&V moeilijker om – indien internationale verplichtingen daartoe nopen – een verblijfsaanvraag o.g.v. individuele bijzondere omstandigheden in te willigen.
6. De minister was niet bevoegd om categorieën vreemdelingen, aan wie o.g.v. art. 3.4, derde lid Vb (oud) verblijfsvergunningen werden verleend, in beleidsregels vast te leggen.
--- Inwerkingtreding besluit: 1 mei 2019.
--- Wijziging Vb 2000: ve19001110
--- Wijziging Vc 2000 (WBV 2019/7): ve19001286
--- Wijziging VV 2000: ve19001287

Aanvullende opmerkingen
Wet