Overslaan en naar de inhoud gaan

ve18006766 18-10-2018, Terugkeerproces Armeense Kinderen - Plan van aanpak

Datum
18-10-2018
Auteur
Inspectie J&V
Redacteur
Dide Swarte
Trefwoorden
Armenië
Terugkeer(beleid)
Kinderen, langdurig verblijvende -
Omschrijving

De SvJ&V heeft de Kamer op 11 september 2018 geïnformeerd (ve18006506) over het besluit de Inspectie J&V te vragen om het proces gericht op het vertrek van de Armeense kinderen Lili en Howick te onderzoeken. Bij aanbiedingsbrief van 18 oktober 2018 (TK 19637, 2427) heeft de SvJ&V het plan van aanpak aan de TK aangeboden. De Inspectie wil met dit onderzoek het verloop van het terugkeerproces van de twee Armeense kinderen na de uitspraak van de ABRvS op 24 augustus 2018 (ve18003200) in beeld brengen. Ook heeft het onderzoek tot doel te beoordelen in hoeverre de betrokken organisaties dit proces conform de geldende afspraken hebben uitgevoerd. De Inspectie kan hierbij aanbevelingen doen ter verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering door de betrokken organisaties en door de keten als geheel.
De vraag die centraal staat in dit onderzoek is de volgende: Hoe is het terugkeerproces van de Armeense kinderen verlopen na 24 augustus 2018 en hoeverre is dit door de betreffende organisaties conform de geldende uitspraken uitgevoerd? Deze vraag wordt beantwoord a.d.h.v. zes deelvragen:
1. Wat waren de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken organisaties in de casus van de Armeense kinderen?
2. Welke handelingen hebben de betrokken organisaties verricht in het kader van de terugkeer van de Armeense kinderen en wanneer hebben zij dat gedaan? Hoe hebben de betrokken organisaties deze handelingen verricht?
3. Welke overwegingen lagen ten grondslag aan cruciale beslissingen van de betrokken organisaties tijdens het terugkeerproces?
4. Hoe is de informatie-uitwisseling verlopen?
5. Zijn de handelingen uitgevoerd conform de geldende afspraken, zowel binnen als tussen de betrokken organisaties? Als dat laatste niet het geval is, wat was hiervoor de reden?
6. Zijn er verbeterpunten te benoemen naar aanleiding van het verloop van de casus van de Armeense kinderen?
Het onderzoek is op drie manieren afgebakend. Het richt zich op het terugkeerproces van de kinderen in de periode tussen de uitspraak van de ABRvS (24 augustus 2018) en het moment dat de SvJ&V besloot hen een verblijfsvergunning toe te kennen (8 september 2018). Verder zal het onderzoek zich richten op verschillen organisaties: DT&V, KMar, Politie, DV&O en Stichting Nidos. Tenslotte richt de Inspectie zich nadrukkelijk alleen op handelingen die verricht zijn i.h.k.v. het terugkeerproces van de kinderen. Andere taken dan de terugkeertaken die de betreffende organisaties hebben, worden niet bij dit onderzoek betrokken.

Aanvullende opmerkingen
Wet