Overslaan en naar de inhoud gaan

ve20003348 27-10-2020, Asiel&Migrantenrecht 2020, nr. 9 - Effectieve rechtsbescherming van migranten in de EU en in Nederland 1964-2020 - C.A. Groenendijk

Datum
27-10-2020
Vindplaats
Asiel&Migrantenrecht 2020, nr. 9
Redacteur
Esther Wolthuis
Omschrijving

In zijn historische schets beziet Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en redacteur van A&MR, de uitbreiding van de toegang tot de rechter. Hij laat vervolgens zien dat het EU Handvest niet alleen toegang tot de nationale rechter garandeert, maar die rechter ook bevoegdheden toekent en verplichtingen oplegt. De regeling van het recht op rechtsbijstand in het EU-migratierecht en het Nederlandse migratierecht komt daarna aan de orde. Kees Groenendijk plaatst het recente arrest Vethanayagam (HvJEU 29 juli 2019, JV 2019/158 nt P. Boeles, ve19002169) in deze ontwikkelingen en concludeert ten slotte onder andere dat ‘de rechtsbescherming van vreemdelingen in de afgelopen vijftig jaar aanmerkelijk is uitgebreid, terwijl het aantal vreemdelingen en hun aandeel in de bevolking sinds midden jaren zestig duidelijk zijn gestegen.’ En: meer externe controle op de overheidsorganisaties ‘heeft geleid tot minder willekeur en subjectiviteit bij de uitvoering.’
-- De artikelen in A&MR 2020 afl. 9 van Sacha Prechal (ve20003347), Kees Groenendijk en Corrien Ullersma (ve20003349) zijn bewerkingen van de lezingen die de auteurs gaven tijdens de bijeenkomst ‘De rol van het beginsel van effectieve rechtsbescherming in het Europees migratierecht’, die Stichting Migratierecht op 17 januari 2020 organiseerde. 

Aanvullende opmerkingen
Wet