Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19000740 12-03-2019, HvJEU (Grote Kamer), C‑221/17 (Tjebbes e.a.), ECLI:EU:C:2019:189

Datum uitspraak
12-03-2019
Instantie
HvJEU
ECLI
ECLI:EU:C:2019:189
Zaaknummer
C‑221/17
Redacteur
Misha Jans
Trefwoorden
EU burger(schap)
Naturalisatie / Rwn
Kinderen
Evenredigheidsbeginsel
Belang van het kind / IVRK / CRC
Nationaliteit(srecht)
Onderzoeksplicht
EU Handvest grondrechten
Kernbegrippen

Na 10 jaar verblijf buiten EU van rechtswege verlies nationaliteit en EU-burgerschap  / Unieburger met tweede nationaliteit / Geen strijd met art. 20 VWEU en artt. 7 en 24 Handvest / Verlies nationaliteit kinderen wegens nationaliteitsverlies ouder / In incidentele gevallen evenredigheidstoets vereist

Inhoud

Het Hof (Grote kamer) in antwoord op de prejudiciële vragen van de ABRvS van 19 april 2017 (ve17000773, ve18000779), verklaart voor recht:
Art. 20 VWEU, gelezen in het licht van de art. 7 en 24 van het Handvest, moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een wettelijke regeling van een lidstaat, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan de nationaliteit van die lidstaat in bepaalde omstandigheden van rechtswege verloren gaat, wat voor personen die niet tevens de nationaliteit van een andere lidstaat hebben, het verlies van hun burgerschap van de Europese Unie en de daaraan verbonden rechten met zich meebrengt, mits de bevoegde nationale autoriteiten, waaronder in voorkomend geval de nationale rechterlijke instanties, incidenteel kunnen onderzoeken welke gevolgen dat nationaliteitsverlies heeft en eventueel ervoor kunnen zorgen dat de betrokken personen met terugwerkende kracht de nationaliteit herkrijgen wanneer zij een aanvraag indienen voor een reisdocument of enig ander document waaruit hun nationaliteit blijkt. In het kader van dat onderzoek dienen die autoriteiten en rechterlijke instanties na te gaan of het verlies van de nationaliteit van de betrokken lidstaat, dat het verlies van het burgerschap van de Unie met zich meebrengt, in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel wat de gevolgen ervan voor de situatie van elke betrokkene en in voorkomend geval voor die van zijn gezinsleden uit het oogpunt van het Unierecht betreft.
--- Coördinaten van de zaak HvJEU
--- Conclusie AG Mengozzi: ve18002920
--- Zie ook het persbericht van het HvJEU onder extra bestanden
--- Lees hier het commentaar van Steve Peers op blog EU Law anaysis
--- Commentaar van Dimitry Kochenov op Verfassungsblog
--- Commentaar van Stephen Coutts op European Law Blog

Extra bestanden
Aanvullende opmerkingen
Wet