Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10000943 19-02-2010, ACVZ Briefadvies huwelijks- en gezinsmigratie

Datum
19-02-2010
Auteur
ACVZ
Vindplaats
ACVZ/ADV/2010/004
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)
België-route
Fraude
Gezinshereniging en gezinsvorming
Inburgering, integratie
Inburgering, wet inburgering buitenland
Middelenvereiste / Middelen van bestaan
Omschrijving

De ACVZ adviseert n.a.v. de brief van de SvJ aan de TK van 2 oktober 2009 over de Kabinetsaanpak van huwelijks- en gezinsmigratie (TK 32175, 1, ve09001344).
De ACVZ beoordeelt de voorgestelde maatregel (a. Bestrijding van fraude en misbruik; b. De Europaroute; c. Inburgering en opleidingseisen; d. Versterking van de emancipatie) aan de hand van de vraag of daarmee het beoogde doel daadwerkelijk wordt gediend en of deze blijven binnen de grenzen van het Europese en internationale recht. Daarbij wordt ook stil gestaan bij het risico, ook als de maatregelen ieder op zich juridisch toelaatbaar zijn, van een cumulatief effect dat de grenzen van het internationale recht kan benaderen of zelfs overschrijden.
De ACVZ is van mening dat een aantal van de voorgestelde maatregelen vraagt om een nadere onderbouwing in het licht van het doel van die maatregelen: het bevorderen van integratie.
Ook wijst de de ACVZ op de verontrustende conclusie in het WODC rapport ‘Internationale gezinsvorming begrensd?’ (ve09000600) dat jongeren hun opleiding moeten staken om aan het middelenvereiste te kunnen voldoen. Geopperd wordt een systeem te ontwikkelen waarbij in plaats van een inkomenseis een ‘inkomens- of opleidingseis’ wordt ingesteld.
Vóórdat wordt overgegaan tot het stellen van nieuwe eisen, moet de noodzaak hiervan worden vastgesteld. Op dit moment is het te vroeg om de integratie-effecten van de Wib goed te meten, omdat de gezinsmigranten die onder deze wet naar Nederland zijn gekomen nog niet lang genoeg in Nederland zijn om eenduidige conclusies over hun integratie te trekken. Het verdient dan ook aanbeveling eerst de integratie-effecten van de bestaande wetgeving af te wachten, alvorens het beleid terzake opnieuw te heroverwegen.