Overslaan en naar de inhoud gaan

ve12000477 20-07-2011, ACVZ-wetsadvies over het ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie

Datum
20-07-2011
Auteur
ACVZ
Vindplaats
ACVZ/ADV/2011/021
Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ)
Gezinshereniging en gezinsvorming
Gezinsleven, positieve verplichting
Homoseksualiteit / LHBTI
Huwelijk (Schijn -, Gedwongen -) / (geregistreerd) partnerschap
Voortgezet verblijf
Omschrijving

De ACVZ voldoet aan het verzoek van de MvI&A d.d. 29 juni 2011 om te adviseren over de ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 i.v.m. aanscherping eisen gezinsmigratie.*
De commissie denkt dat de kwaliteit van het ontwerpbesluit sterker wordt wanneer het kabinet toelicht op welke wijze de voorgestelde maatregelen bijdragen aan een kansrijke integratie en maakt opmerkingen t.a.v. de volgende punten:
- Ongehuwde levenspartners: niet wordt onderbouwd waarom met het toelaten van alleen gehuwde partners schijnrelaties voortaan tot het verleden zullen behoren. De Wet voorkoming schijnhuwelijken heeft niet meer controlemechanismen dan andere bestaande instrumenten ter voorkoming van schijnrelaties tussen niet gehuwde partners.
- Beperken verruimde gezinshereniging: deze aanpassing is niet effectief. Het gaat om een zeer kleine groep die op deze grond een verblijfsvergunning krijgt. Strenger toelatingsbeleid voor deze categorie leidt niet tot minder instroom omdat een deel van deze groep aanspraken kan doen gelden o.g.v. art. 8 EVRM.
- Invoering van wachttermijn referent: dit kan op bezwaren stuiten i.h.k.v. art. 8 EVRM en 3 IVRK wanneer het gaat om minderjarige kinderen. De ACVZ stelt daarom een uitzondering in art. 3.15 lid 4 sub c Vb 2000 voor.
- Voortgezet verblijf van gezinsmigranten na vijf jaar: er is geen concrete aanleiding om te veronderstellen dat de huidige periode van drie jaar te kort is; voorgesteld wordt deze termijn te behouden.
- Omgekeerde discriminatie; de voorstellen vergroten de discriminatie van Nederlanders t.o.v. EU-burgers.
- Turkse staatsburgers: zij dienen categorisch van elk van de voorgenomen aanscherpingen te worden uitgezonderd.
- Partners van gelijk geslacht: de voorstellen zijn mogelijk discriminatoir van aard indien voor hen geen uitzondering wordt gemaakt. De ACVZ behoudt zich het recht voor hierover aanvullend te adviseren.
--- * ve12000456: Brief MvI&A van 17 februari 2012 (ve12000456) met de hoofdlijnen van het ontwerpbesluit na advisering door de RvS, hetgeen voor de ACVZ aanleiding was dit advies openbaar te maken.
--- Nieuwsbericht MigratieWeb.