Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring Stichting Migratierecht Nederland

Inhoud

Stichting Migratierecht Nederland (SMN) gaat zorgvuldig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met de persoonsgegevens van een ieder die de website van SMN bezoekt, via de website persoonsgegevens met SMN deelt, Migratieweb gebruikt, deelneemt aan cursussen of mailt met SMN.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die herleidbaar is tot een persoon, zoals een naam of (e-mail)adres. SMN verzamelt alleen persoonsgegevens die vrijwillig aan SMN zijn verstrekt.

Gebruik van persoonsgegevens
SMN slaat persoonsgegevens op en verwerkt die ter vervulling van haar doelstellingen. Daarnaast gebruikt SMN de online platformen, Zoom en YouTube, voor webinars en video’s on demand. Deelnemers aan webinars en video’s on demand wordt gewezen op de keuzemogelijkheid wel of niet zichtbaar en hoorbaar te zijn in de webinars en in de opnames, waarbij wordt gemeld dat wanneer zij zichtbaar en hoorbaar deelnemen, zij toestemming geven in de zin van de AVG zichtbaar en hoorbaar te zijn in de webinars en in de opnames, die mogelijk nogmaals als videocursus worden gebruikt.
Persoonsgegevens worden gebruikt om het secretariaat van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken te voeren, de administratie van de cursusorganisatie te voeren, (proef)accounts op Migratieweb te beheren, door SMN uitgegeven tijdschriften aan abonnees te (laten) versturen, attenderings- en cursusmails te versturen, mailings met ander vaknieuws te versturen en te reageren op opmerkingen of verzoeken om informatie of advies. Door persoonsgegevens aan SMN te verstrekken, geeft u toestemming voor het opslaan en verwerken van die gegevens voor deze doelen.
Gebruik van persoonsgegevens voor andere doelstellingen van SMN gebeurt niet, tenzij hiervoor door de personen in kwestie toestemming is verleend.
Persoonsgegevens worden verwerkt door (medewerkers van) het secretariaat, de Vragendienst, de cursuscoördinatie, de redactie van Migratieweb en de directie. SMN verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn
SMN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Persoonsgegevens van leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), abonnees en cursisten worden bewaard tot maximaal vijf jaar na beëindiging van het lidmaatschap of van het abonnement respectievelijk de cursus.

Privacyrechten
U kunt een verzoek indienen als u wilt weten welke persoonsgegevens SMN van u verwerkt, u uw persoonsgegevens wilt laten aanpassen of u uw persoonsgegevens wenst te laten verwijderen.

Contact
U kunt uw verzoek indienen via info@stichtingmigratierecht.nl of per post aan:
Stichting Migratierecht Nederland
Surinameplein 124
1058 GV Amsterdam

Eventuele klachten over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens door SMN kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
SMN zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft. Hiertoe zijn fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen getroffen, die zo nodig worden bijgesteld om de website van SMN, Migratieweb en e-mailcorrespondentie te beschermen tegen onbevoegde toegang. De verbinding met de website van SMN en met Migratieweb is beveiligd met Secure Sockets Layer (SSL) technologie.

Het is echter niet mogelijk absoluut veilige gegevensuitwisseling via het internet te garanderen. SMN is niet aansprakelijk voor de openbaarmaking van informatie als gevolg van fouten in de transmissie of onbevoegde handelingen van derden.

Wijzigingen
Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) zullen per e-mail over inhoudelijke wijzigingen van deze privacyverklaring worden geïnformeerd.