Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09000443 09-07-2008, Verordening (EG) nr. 767/2008 VIS-verordening

Datum document
09-07-2008
Auteur
Europees Parlement, Raad van de EU
Kenmerk

Vo 767/2008

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
Vo 767/2008
Trefwoorden
Gegevensuitwisseling en -verstrekking
Verordening 767/2008 Visuminformatiesysteem (VIS)
Visum
Omschrijving

Op 13 augustus 2008 in het Publicatieblad van de Europese Unie (L 218/60) gepubliceerde Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening).
Zie Aanvullende opmerkingen voor Onderwerp en toepassingsgebied (art. 1) en Doelstelling (art. 2).
Inwerkingtreding: 2 september 2008. Van toepassing m.i.v. de in art. 48, lid 1, bedoelde datum: 11 oktober 2011, krachtens besluit Europese Commissie 21 september 2011 (ve11002413). 
Artt. 26, 27, 32 en 45, art. 48, lid 1, 2 en 4 en art. 49 zijn van toepassing vanaf 2 september 2008 (art. 51).
--- Informatie: EUR-Lex  |  PreLex  |  Europees Parlement

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied
In deze verordening worden het doel en de functies van, alsmede de verantwoordelijkheden inzake het in artikel 1 van Beschikking 2004/512/EG bedoelde Visuminformatiesysteem (VIS) omschreven. De voorwaarden en procedures voor de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten over aanvragen van visa voor kort verblijf en over de in dat verband genomen beslissingen, inclusief de beslissing het visum nietig te verklaren, in te trekken of te verlengen, zijn erin vastgelegd teneinde de behandeling van dergelijke aanvragen en de daarmee samenhangende beslissingen te vergemakkelijken.
Artikel 2 Doelstelling
Het VIS heeft ten doel de uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid, de consulaire samenwerking en de raadpleging van de centrale visumautoriteiten te verbeteren door de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten betreffende aanvragen en de daarmee samenhangende beslissingen te vergemakkelijken, teneinde:
a) de procedure voor het aanvragen van een visum te vergemakkelijken;
b) te voorkomen dat de criteria voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag, worden omzeild;
c) fraudebestrijding te vergemakkelijken;
d) controles aan de doorlaatposten aan de buitengrens en op het grondgebied van de lidstaten te vergemakkelijken;
e) te helpen bij de identificatie van personen die niet of niet langer aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging op het grondgebied van de lidstaten voldoen;
f) de toepassing van Vo 343/2003 (Dublinverordening; ve03000510) te vergemakkelijken;
g) bij te dragen tot het voorkomen van bedreigingen van de binnenlandse veiligheid van een van de lidstaten.