Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19000582 06-02-2019, VW 2000 - Wijziging om te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en tijdens verblijfsprocedure rechtmatig verblijvende vreemdelingen

Datum document
06-02-2019
Redacteur
Misha Jans
Vindplaats
Stb. 2019, 75
Trefwoorden
Staandehouding
Verordening 604/2013 Dublinverordening (herschikking)
Ophouding
Bewaring, (strafrechtelijk) voortraject
Bewaring, tenuitvoerlegging
Rechtmatig verblijf
Toezicht
Omschrijving

Op 26 februari in het Staatsblad (nr. 75) gepubliceerde Wet van 6 februari 2019 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend.
Na artikel 50 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 50a
1. De ambtenaren belast met de grensbewaking en de ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen, zijn bevoegd een vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder f tot en met h en m staande te houden, over te brengen naar een plaats bestemd voor verhoor en aldaar op te houden, indien dit nodig is voor de voorbereiding van een besluit omtrent inbewaringstelling van de vreemdeling op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder b, 59a of 59b. De ophouding duurt ten hoogste zes uren, met dien verstande dat de tijd tussen middernacht en negen uur voormiddags niet wordt meegerekend.
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd de opgehouden persoon aan diens kleding of lichaam te onderzoeken, alsmede zaken van deze persoon te doorzoeken.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regelen gegeven omtrent de toepassing van de voorgaande leden van dit artikel.
Ook artikelen 77 en 93 van de wet worden gewijzigd teneinde een verwijzing naar het nieuwe artikel 50a te bevatten.
Inwerkingtreding: 27 februari 2019.
--- Zie parlementaire stukken VvW ve18006653 en MvT ve18006654

Aanvullende opmerkingen
Wet