Overslaan en naar de inhoud gaan

ve09001287 13-07-2009, Verordening (EG) nr. 810/2009 Visumcode

Datum document
13-07-2009
Auteur
Europees Parlement, Raad van de EU
Kenmerk

Vo 810/2009

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
Vo 810/2009
Trefwoorden
Verordening 810/2009 Visumcode
Visum
Omschrijving

Op 15 september 2009 in het Publicatieblad van de Europese Unie (L 243/26) gepubliceerde Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode).
Deze verordening (zie art. 1):
1. stelt de procedures en voorwaarden vast voor de afgifte van visa voor de doorreis over het grondgebied van de lidstaten of een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste drie maanden binnen een periode van zes maanden.
2. is van toepassing op onderdanen van derde landen die bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten in het bezit dienen te zijn van een visum o.g.v. Vo 539/2001 (ve01000113), zulks onverminderd:
a) de rechten van vrij verkeer die worden genoten door onderdanen van derde landen die gezinsleden van burgers van de Unie zijn;
b) de gelijkwaardige rechten die worden genoten door onderdanen van derde landen en hun gezinsleden die krachtens overeenkomsten tussen de Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en deze derde landen anderzijds rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan de rechten van burgers van de Unie en hun gezinsleden.
3. stelt tevens de lijst vast van derde landen waarvan de onderdanen in het bezit dienen te zijn van een luchthaventransitvisum, als uitzondering op het beginsel van vrije doorreis als omschreven in bijlage 9 van het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart, en stelt de procedures en voorwaarden vast voor de afgifte van visa voor doorreis via de internationale transitzones van luchthavens van lidstaten.
Inwerkingtreding: 5 oktober 2009 en van toepassing vanaf 5 april 2010 (art. 58)
--- Zie Aanvullende opmerkingen voor overzicht bijlagen (extra bestand) en wijziging in en intrekking van andere regelgeving.
--- Gewijzigd bij  Vo 977/2011 d.d. 3 oktober 2011 (wijziging punt 9, onder a), van bijlage VII) (ve11003161) en Vo 154/2012 d.d. 15 februari 2012 (wijziging van art. 3 lid 5) (ve12000545),
--- EURLex |  Geconsolideerde versie 20-03-2012

Extra bestanden
Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Bibliografische gegevens op EUR-lex

Aanvullende opmerking

Bijlagen bij Verordening (EG) nr. 810/2009 Visumcode:

I. Aanvraag Schengenvisum

II. Niet-limitatieve lijst van bewijsstukken

III. Uniform model en gebruik van het stempel waaruit blijkt dat een visumaanvraag ontvankelijk is

IV. Gemeenschappelijke lijst van derde landen uit bijlage I van Verordening (EG) nr. 539/2001 (ve01000113) waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een luchthaventransitvisum wanneer zij zich in de internationale transitzone van luchthavens op het grondgebied van de lidstaten bevinden

V. Lijst van verblijfstitels die de houder machtigen tot doorreis via de luchthavens van lidstaten zonder luchthaventransitvisum

VI. standaardformulier voor kennisgeving en motivering van het weigeren, nietig verklaren of intrekken van een visum

VII. Invullen van de visumsticker

VIII. Aanbrengen van de visumsticker

IX. Deel 1 Voorschriften voor visumafgifte aan de grens aan transiterende visumplichtige zeevarenden

IX. Deel 2 Formulier voor visumplichtige transiterende zeevarenden

X. Lijst van minimumvoorschriften die moeten worden opgenomen in het rechtsinstrument indien met externe dienstverleners wordt samengewerkt

XI. Bijzondere procedures en voorwaarden ter vereenvoudiging van de afgifte van visa aan leden van de Olympische familie die deelnemen aan de Olympische of de Paralympische spelen

XII. Jaarlijkse statistieken over eenvormige visa, visa met territoriaal beperkte geldigheid en luchthaventransitvisa

XIII. Concordantietabel.

Met de inwerkingtreding van Vo 810/2009 Visumcode wordt de navolgende regelgeving gewijzigd dan wel ingetrokken:

Gewijzigd:

1. Verordening 767/2008 VIS-verordening (ve09000443) – zie art. 54.

2. Bijlage V, deel A Verordening 562/2006 Schengengrenscode (ve06000691) – zie art. 55

Ingetrokken - zie art 56:

1. De artt. 9 t/m 17 Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (ve05000409) worden ingetrokken.

2. De volgende teksten worden ingetrokken:

a) besluit van het Comité van Schengen van 28 april 1999 betreffende de definitieve versies van het gemeenschappelijk handboek (ve03001250) en de gemeenschappelijke visuminstructies (ve03001248) (SCH/ Com-ex (99) 13 — de Gemeenschappelijke Visuminstructies, met inbegrip van de bijlagen);

b) de besluiten van het uitvoerend comité van Schengen van 14 december 1993 betreffende de verlenging van het eenvormige visum (SCH/Com-ex (93) 21), en betreffende de gemeenschappelijke beginselen van annulering, intrekking en beperking van het eenvormige visum (SCH/Com-ex (93) 24), Besluit van het Uitvoerend Comité van 22 december 1994 betreffende de uitwisseling van statistische gegevens betreffende visumafgifte (SCH/Com-ex (94) 25), Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 april 1998 betreffende de uitwisseling van statistische gegevens inzake visa-afgite (SCH/ Com-ex (98) 12) en Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring (SCH/Com-ex (98) 57);

c) Gemeenschappelijk Optreden 96/197/JBZ m.b.t. de luchthaventransitregeling;

d) Vo 789/2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures voor de behandeling van visumaanvragen;

e) Vo 1091/2001 inzake vrij verkeer met een visum voor verblijf van langere duur (ve04000582);

f) Vo 415/2003 betreffende de afgifte van visa aan de grens, inclusief aan transiterende zeelieden (ve03000996);

g) artikel 2 Vo. 390/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van de Gemeenschappelijke Visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten in verband met de invoering van biometrische identificatiemiddelen, met inbegrip van bepalingen over de organisatie van de inontvangstneming en de behandeling van visumaanvragen.

Verwijzingen naar ingetrokken instrumenten dienen te worden opgevat als verwijzingen naar Vo 810/2009 Visumcode en te worden gelezen volgens de concordantietabel van bijlage XIII.

Wet
Wet
Verordening (EG) 810/2009 Visumcode