Overslaan en naar de inhoud gaan

ve21002054 07-07-2021, TK 19637 / 35073, 2757 - Brief SvJ&V over diverse onderwerpen in het migratiebeleid

Datum document
07-07-2021
Auteur
Kenmerk

KST 19637 / 35073, 2757

Redacteur
Chretienne Peeters
Beschrijving

Middels deze brief informeert de SvJ&V de Kamer over diverse onderwerpen in het migratiebeleid waaronder onder meer:
(zie voor de overige onderwerpen de opsomming onder Aanvullende opmerkingen):
Verkrijging van het Nederlanderschap door Ranov-vergunninghouders
De brief van 26 april 2021 (ve21001250) over jongvolwassenen stelt dat alleen bij naturalisatie sprake is van vrijstelling van het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit. Later is vastgesteld dat de opgenomen formulering te beperkt is. De brief had moeten vermelden: ‘c) van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit [en daarvan een bewijsstuk te overleggen].’ Voorts heeft de SvJ&V n.a.v. het onderzoek door het WODC (ve21002053) besloten om tevens de overige Ranov-vergunninghouders in de optie- en naturalisatieprocedure vrij te stellen van:
a) het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele bezit van een vreemde nationaliteit) en
b) het overleggen van een (buitenlandse) geboorteakte/geboorteregistratiebewijs en
c) indien van toepassing van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit [en daarvan een bewijsstuk te overleggen].
Deze beleidswijziging zal per 1 november 2021 worden ingevoerd. In verband met de beleidsaanpassing zal tijdelijk niet beslist worden op een naturalisatieverzoek van iemand die op of na 1 november 2021 zou zijn vrijgesteld en aan de overige voorwaarden voldoet.
Motie basisexamen inburgering buitenland
Kandidaten die bij de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging geen inburgeringsexamen af kunnen leggen, mogen dit ook doen op een andere Nederlandse vertegenwoordiging waar dit wel kan. Daarnaast geldt er een coulancemaatregel voor personen die legaal in Nederland zijn en die door het ontmoedigen van reisbewegingen niet hun MVV-aanvraag en inburgeringsexamen in het buitenland kunnen doen. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden in Nederland een verblijfsaanvraag indienen zonder eerst het basisexamen inburgering te hebben behaald. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op een ontheffing van het examen wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan dit vereiste.
Motie Syriërs-Armenië
Bij motie van 3 juni 2021 is verzocht om intrekkingen vva o.g.v. het bezit van de Armeense nationaliteit te heroverwegen. De overweging is gedeeltelijk gebaseerd op de uitspraak van rb Haarlem van 15 februari 2021 (ve21000485). Het is niet zo dat enkel vanwege het geconstateerde motiveringsgebrek in deze uitspraak een gerechtvaardigd beroep op gelijkheidsbeginsel kan worden gedaan, zoals de motie suggereert. Om deze reden geeft de SvJ&V geen uitvoering aan de motie.

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Financiële regeling t.b.v. lokale maatregelen tegen overlast
In 2021 stelt de SvJ&V opnieuw 1 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om lokale maatregelen te treffen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers buiten de (COA) opvanglocatie. Gemeenten kunnen tot 1 oktober 2021 een aanvraag indienen voor deze specifieke uitkering.
Pilot Terugkeerspoor
Na een tijdelijke opschorting door COVID-19 is de pilot in december 2020 weer opgestart. Sindsdien verloopt de samenwerking tussen ketenpartners goed en wordt de pilot conform afspraken uitgevoerd. In de periode december 2020 - 15 mei 2021 zijn ca. 110 zaken besproken. In ca. 20 zaken is versnelling van het terugkeerproces mogelijk geweest. Vooralsnog zijn in ca. 5 zaken asielzoekers gedwongen teruggekeerd naar het herkomstland. De komende maanden wil de SvJ&V bezien hoe het huidige proces efficiënter kan worden gemaakt.
Monitoring Taskforce door Inspectie J&V
De Inspectie zal de komende maanden de verdere behandeling van Taskforce-zaken monitoren, waarbij de aandacht is gericht op zorgvuldige besluitvorming.
Informatiebeveiliging
N.a.v. rapporten van NCSC en de AIVD informeert de SvJ&V dat in de migratieketen voortdurend aandacht uitgaat naar de beveiliging van de informatiesystemen. De veiligheid van de systemen wordt periodiek getest en de procedures geoefend. Eventuele bevindingen leiden weer tot verbeteringen.
Gevolgen van COVID-19 voor het migratiebeleid
Vanaf 1 juni 2021 is de Wet quarantaineverplichting inreizigers in werking getreden die geldt voor alle reizigers uit zeer hoogrisicogebieden. Reizigers uit aangewezen zeer hoogrisicogebieden moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Deze kan worden beëindigd indien na vijf dagen een negatieve COVID-test volgt. Iedere asielzoeker wordt bij aankomst in Ter Apel in quarantaine opgevangen. Ook worden drie extra PCR-testen in de aanmeldfase afgenomen. Voorts is gestart met de vaccinatie van asielzoekers in de leeftijd van 18-60 jaar. Het COA zet op verschillende manieren in om de vaccinatiebereidheid te verhogen. Er wordt gewerkt aan een werkwijze om de nieuwe instroom bij binnenkomst te vaccineren. De mogelijkheid bestaat dat herkomstlanden in de toekomst om een vaccinatiebewijs zullen verzoeken bij terugname van onderdanen. Binnen de kaders van huidige wet- en regelgeving zijn verschillende acties ondernomen om zo goed mogelijk invulling te blijven geven aan de uitvoering van het terugkeerbeleid.

Wet