Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10000953 22-06-2010, WBN 2010/8 - HRWN 2003 - Afstand en naturalisatie + Model 2.22 en 22a (met rectificatie 22a)

Datum document
22-06-2010
Auteur
MvJ
Kenmerk

WBN 2010/8

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
WBN 2010/8
Trefwoorden
Modellen en formulieren
Naturalisatie / Rwn
Naturalisatie, Handleiding Rwn 2003
WBN
Omschrijving

Op 30 juni 2010 in de Staatscourant (nr. 10233) gepubliceerd Wijzigingsbesluit 2010/8, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (HRWN 2003) bij de artt. 1, 9, 11, 18 en 23 RWN i.v.m. de inwerkingtreding van de Rijkswet van 17 juni 2010, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (Stb. 2010, 242; ve10000946).
● Art. 1 RWN: Het nationaliteitsrecht valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Voorheen was dat de Minister voor Ven I.
● Art. 9 RWN: De afstandsuitzondering bij naturalisatie “verzoeker die vóór het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende vijf jaar aaneengesloten zijn hoofdverblijf in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, heeft gehad” in art. 9 lid 3 onder c, komt per 1 oktober 2010 te vervallen. De onderdelen d en e worden verletterd tot c en d. De afstandsverplichting geldt voor deze groep onverkort bij een verzoek dat op of na 1 oktober 2010 wordt ingediend.
● Art. 11 en art. 23 RWN: De verplichting tot het afleggen van de verklaring van verbondenheid voor verzoekers die ten tijde van de indiening de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt was abusievelijk niet opgenomen in art. 11 lid 3 RWN. Deze omissie wordt hersteld.
● Art. 18 RWN: De verwijzing in lid 1 tweede volzin is komen te vervallen door een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Stb. 2001, 850). De verzoekschriftprocedureis in het nieuwe procesrecht is geregeld in de derde titel van het Eerste boek Rv: op een procedure die wordt ingeleid met een verzoekschrift, zijn de regels m.b.t. de verzoekschriftprocedure automatisch van toepassing, tenzij anders is bepaald (art. 261 lid 1 Rv).
● Model 2.22 Adviesblad naturalisatie (en 2.22a in de circulaire optie/naturalisatieverzoeken in het buitenland) wordt aangepast n.a.v. het wetsvoorstel. Voorts is het gedeelte “betaling leges” gewijzigd. Op deze manier hoeft het betalingsbewijs niet meer te worden overgelegd.
De wijzigingen van dit besluit gelden alleen voor verzoeken die zijn ingediend op of na 1 oktober 2010.
Inwerkingtreding: 1 oktober 2010.
--- Bijgevoegd: rectificatie Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (Stcrt. 2 juli 2010).

Wet
Wet
RWN, Handleiding
Wet
RWN, Modellen
Wet
RWN, WBN