Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10001127 24-07-2010, Vb 2000 - wijziging i.v.m. Modern migratiebeleid + Openbare ordebeleid + Implementatie Richtlijn 2009/50 Kennismigranten, Stb. 307

Datum document
24-07-2010
Auteur
MvJ
Kenmerk

Stb. 2010, 307

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
Stb. 2010, 307
Trefwoorden
Modern Migratiebeleid
Openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid
Oud-Nederlander
Richtlijn 2009/50 Kennismigratie
Vb 2000
Omschrijving

Op 30 juli 2010 in het Staatsblad (nr. 307) gepubliceerde algemene maatregel van bestuur (‘Besluit modern migratiebeleid’) welke strekt tot:
● aanpassing Vb 2000 en enkele andere besluiten ter uitvoering van de Wet modern migratiebeleid (ve10001135) (i.w.tr. 1 juni 2013, brief SvV&J 5 maart 2013, ve13000457; aanvankelijk werd verwacht 1 januari 2011).
● aanpassing Vb 2000 ter implementatie van Richtlijn 2009/50 Kennismigranten (ve09001148) (implementatietermijn eindigt 19 juni 2011)
● aanpassing Vb 2000 i.v.m. aanscherping openbare ordebeleid. Wijziging van artt. 3.86, 3.95 lid 3 en art. 6.6 en overgangsrecht in art. XIII lid 1. Zie Aanvullende opmerkingen voor details. (i.w.tr. 31 juli 2010)
● andere wijzigingen, zoals wijziging van art. 3.96a (vereiste ingurgeringexamen ook van toepassing bij verzoek om wijziging VOTR en nieuwe vrijstellingsbepalingen in de nieuwe onderdelen e, f en g van lid 2 bij wedertoelating en voor oud Nederlanders. Tevens is de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op de terugkeeroptie, verlengd van vijf tot tien jaar na bereiken meerderjarigheid.) en nieuw art. 3.108a (beslistermijn aanvraag verlenging VABT zes maanden). (i.w.tr. 31 juli 2010)
Inwerkingtreding: 31 juli 2010 voor de onderdelen genoemd in art. XIV Besluit.
--- In de Staatsblad publicatie zijn de onderdelen die op 31 juli 2010 in werking treden met een rode kantlijn gemarkeerd en zijn extra bladwijzers toegevoegd.
--- ve10001130: WBV 2010/11A met nadere uitwerking openbare ordebeleid.
--- ve10001132: advies Raad van State en het nader rapport.

Document
Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

De aanscherping m.b.t. het openbare ordebeleid bestaat uit een set van maatregelen:
● het verzwaren van de normen van de huidige glijdende schaal voor ernstige misdrijven,
● het invoeren van een glijdende schaal voor veelplegers,
● het verhogen van de maximale termijn voor het vreemdelingrechtelijk tegenwerpen van strafrechtelijke antecedenten,
● het na vijf jaar kunnen blijven stapelen van strafvonnissen,
● het mogelijk maken van verblijfsbeëindiging van bijzondere categorieën vreemdelingen indien sprake is van een veroordeling voor een geweldsmisdrijf,
● het meerekenen van vervangende hechtenis indien sprake is van een bij strafbeschikking opgelegde taakstraf,
● het onderbrengen van de gedragsbeïnvloedende maatregel in de glijdende schaal
● het invoeren van een openbare ordetoets bij een ingediend verzoek om vervanging/vernieuwing van het verblijfsdocument.

Het overgangsrecht in art. XIII lid 1 ziet op de eerbiediging van de verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen van wie het verblijf op grond van het recht zoals dat gold vòòr de inwerkingtreding van dit besluit niet kon worden beëindigd. Het nieuwe openbare orde beleid blijft in dergelijke gevallen buiten toepassing, tenzij de vreemdeling zich na de inwerkingtreding van dit besluit wederom schuldig maakt aan misdrijven. In dat laatste geval wordt uitgegaan van de nieuwe normen, waarbij ook de voor de inwerkingtreding van dit besluit wegens misdrijf opgelegde straffen en maatregelen worden betrokken.