Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10001156 24-07-2010, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en Besluit naturalisatietoets - Wijziging, Stb. 310

Datum document
24-07-2010
Kenmerk

Stb. 2010, 310

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
Stb. 2010, 310
Trefwoorden
Naturalisatie / Rwn
Omschrijving

Op 3 augustus 2010 in het Staatsblad (nr. 310) gepubliceerd besluit houdende wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BVVN) en het Besluit naturalisatietoets (BNT) i.v.m. de Rijkswet van 17 juni 2010 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (Stb. 2010, 242; ve10000946).
● De wijziging van het BVVN ziet op:
- Het geven van een wettelijke grondslag in art. 6 lid 1, onder j BVVN, als vereist in art. 98 lid 1 Wet gba, voor de verstrekking van historische gegevens nationaliteit (groot)ouder ten behoeve van de optiemogelijkheden voor ‘latente Nederlanders’ in art. 6 lid 1, onder i t/m o RWN;
- Toevoeging van een lid 6 aan art. 6 BVVN waarin is opgenomen dat de optant als bedoeld in 6 lid 1, onder e, RWN, gelet op het nieuwe vereiste in art. 6a RWN, een verklaring overlegt, waarin hij verklaart dat hij bereid is het mogelijke te zullen doen om bij of na de verkrijging van het Nederlanderschap zijn andere nationaliteit of nationaliteiten te verliezen.
Verder zijn de administratieve handelingen m.b.t. de afstandsverplichting geregeld in een nieuwe paragraaf 6a (artt. 30a - 30d). Deze administratieve handelingen en de daarvoor te hanteren termijnen stemmen overeen met de administratieve handelingen en de termijnen noodzakelijk voor de uitvoering van de afstandsverplichting bij verzoeken tot naturalisatie (zie Hoofdstuk III, paragraaf 6, artt 57- 69 BVVN).
- De administratieve procedure intrekking Nederlanderschap van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens de misdrijven, die zijn genoemd in art. 14 lid 2 (nieuw) RWN, is geregeld in het BVVN. Hiervoor is aangesloten bij de bestaande procedure voor intrekking wegens fraude (art. 14 lid 1 RWN). De artt. 66 t/m 70 BVVN zijn daartoe gewijzigd.
● De wijziging van het BNT ziet op het in de gewijzigde RWN (art. 8 lid 1, onderdeel d) verplicht stellen van het Nederlands voor alle naturalisandi, ook voor hen, die een verzoek doen tot naturalisatie en hoofdverblijf hebben in het Koninkrijk, maar buiten Nederland. Deze wijziging werkt door in het BNT, omdat hierin is opgenomen in welke gevallen een verzoeker is vrijgesteld van het afleggen van een naturalisatietoets.
Inwerkingtreding artikelen I (BVVN) en III: 1 oktober 2010; inwerkingtreding artikel II (BNT): 1 januari 2011. (zie ook i.w.tr. kb Rijkswet 17 juni 2010, ve10001052)

Wet
Wet
RWN, Besluit naturalisatietoets (BNT)
Wet
RWN, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BVVN}