Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11000884 10-03-2011, Voorstel Europese Comissie wijziging Verordening 562/2006 (Schengengrenscode) en Schengen Uitvoeringsovereenkomst

Datum document
10-03-2011
Auteur
Europese Commissie
Kenmerk

COM(2011) 118 definitief

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Grensbewaking / Grenscontrole
Schengen, Uitvoeringsovereenkomst van
Verordening 562/2006 Schengengrenscode
Omschrijving

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 562/2006 (Schengengrenscode) (ve06000691) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord (ve05000409).
De wijzigingen vloeien voort uit de ervaringen die zijn opgedaan in de eerste jaren waarin de verordening is toegepast. Het voorstel bevat tevens een aantal hiermee nauw samenhangende wijzigingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord.
Zie Aanvullende opmerkingen voor 'Algemene context' en de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. 
--- PreLex  |  Europees Parlement

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Algemene context
Op 13 oktober 2006 trad Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) in werking.

Na vier jaar toepassing is duidelijk geworden dat er een aantal beperkte technische wijzigingen nodig is. De wijzigingsvoorstellen zijn met name ingegeven door:
– praktische ervaringen van de lidstaten en de Commissie bij de toepassing van de Schengengrenscode, in de vorm van de resultaten van Schengenevaluaties en door de lidstaten ingediende verslagen en verzoeken;
– het verslag van de Commissie van september 2009 over de werking van de bepalingen betreffende het afstempelen van reisdocumenten van onderdanen van derde landen overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de Schengengrenscode (COM(2009) 489);
– het verslag van de Commissie van 13 oktober 2010 betreffende de toepassing van Titel III (Binnengrenzen) van de Schengengrenscode (COM(2010) 554) (ve11000383);
– overwegingen betreffende de consistentie met andere onlangs aangenomen wetgeving, met name de visumcode (Verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 2009) en de terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008).

Dit voorstel omvat wijzigingen die voor meer duidelijkheid zorgen en de huidige tekst minder vatbaar voor uiteenlopende interpretaties maken, alsook wijzigingen om praktische problemen te verhelpen die aan het licht zijn gekomen tijdens de eerste jaren dat de Schengengrenscode is toegepast. Daarnaast biedt het een juridisch kader voor bilaterale overeenkomsten inzake de gezamenlijke controle van het wegverkeer aan de grens.

Aan nieuwe beleidsinitiatieven, voor bv. de totstandbrenging van een EUinreis/uitreissysteem en een EU-programma voor geregistreerde reizigers, zullen specifieke, afzonderlijk te bespreken voorstellen worden gewijd.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen betreffen:

– de duidelijke omschrijving van de berekeningsmethode voor "een verblijf van ten hoogste drie maanden per periode van zes maanden" (artikel 5): na het arrest van het EHJ van 3 oktober 2006 in zaak C-241/05, Bot (Jurispr. 2006, blz. I-09627) (JV 2006/441, ve06001303) en de vaststelling van een soortgelijke bepaling in artikel 2, lid 2, onder a), van de visumcode, zijn duidelijke en betrouwbare juridische richtsnoeren nodig voor de Schengengrenscode;

– verduidelijking inzake de vereiste geldigheidsduur van reisdocumenten van personen zonder visum (artikel 5), uit praktische overwegingen en om de tekst in overeenstemming te brengen met artikel 12 van de visumcode;

– de mogelijkheid om gescheiden doorgangen aan te leggen voor niet-visumplichtige reizigers (artikel 9) met het oog op meer flexibiliteit en snellere grenscontroles, overeenkomstig de praktische behoeften;

– betere opleiding van grenswachten op het gebied van het herkennen van bijzonder kwetsbare niet-begeleide minderjarigen en slachtoffers van mensenhandel (artikel 15); de noodzaak om specifieke aandacht te schenken aan het herkennen van bijzonder kwetsbare
personen werd onlangs bevestigd in het Actieplan niet-begeleide minderjarigen (2010-2014) (COM 2010(213) def. van 6.5.2010) (ve10002414);

– de mogelijkheid afwijkingen toe te staan voor de in- en uitreis van leden van reddingsdiensten, politie en brandweer in noodsituaties (artikel 19);

– een specifiek juridisch kader voor gemeenschappelijke grensdoorlaatposten (bijlage VI): om bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en naburige derde landen over samenwerking bij grenscontrole en gemeenschappelijke grensdoorlaatposten mogelijk te maken, moet bijlage VI van de Schengengrenscode worden gewijzigd om het sluiten van bilaterale overeenkomsten die de gezamenlijke controle van het wegverkeer aan de grens betreffen uitdrukkelijk mogelijk te maken en een juridisch kader te scheppen voor bepaalde cruciale zaken, zoals de situatie van personen die om internationale bescherming verzoeken.