Overslaan en naar de inhoud gaan

ve12000456 17-02-2012, Brief MvI&A over ontwerpbesluit aanscherping eisen gezinsmigratie

Datum document
17-02-2012
Auteur
MvI&A
Kenmerk

KST 32175, XXX | 2012-0000100866

Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Gezinshereniging en gezinsvorming
Gezinsleven, positieve verplichting
Homoseksualiteit / LHBT
Huwelijk (Schijn -, Gedwongen -) / geregistreerd partnerschap
Voortgezet verblijf
Beschrijving

De MvI&A informeert de Kamer nader over het ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 met maatregelen op het gebied van gezinsmigratie ter realisatie van een aantal voornemens uit het regeerakkoord. De hoofdlijnen werden al op 14 januari 2011 (TK 32175, 15, ve11000105) uiteengezet. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in week 1 van dit jaar advies uitgebracht op het ontwerpbesluit.
•  Beperking gezinsmigratie tot het kerngezin zoals gedefinieerd in de Gezinsherenigingsrichtlijn: de echtgenoot en de minderjarige kinderen. Daarbuiten wordt geinshereniging beperkt tot die gevallen waarin een positieve verplichting bestaat o.g.v. art. 8 EVRM. De familieband moet met een huwelijksakte of partnerschapsakte worden aangetoond. Partners van gelijk geslacht of verschillende religie die aantoonbaar als gevolg van wettelijke beletselen niet kunnen trouwen in het land van herkomst, kunnen een tijdelijke trouwvergunning met een geldigheidsduur van zes maanden krijgen voor het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
•  Invoering wachttermijn voor referent met een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een inburgeringsplichtig verblijfsdoel: deze zal een gezinslid niet eerder kunnen laten overkomen dan nadat hij ten minste een jaar rechtmatig hier heeft verbleven.
•  Verlenging termijn voor voortgezet verblijf van drie naar vijf jaar. Hiermee wordt enerzijds beoogd twee jaar langer een beroep op de bijstand te voorkomen. Anderzijds wordt de aantrekkelijkheid verkleind van een schijnhuwelijk als springplank naar een zelfstandige verblijfsstatus. Het uitzonderingsbeleid in geval van bijzondere omstandigheden, waaronder huiselijk geweld, blijft bestaan.
--- Opm. redactie.: De MvI&A wacht nu eerst de reactie van de Tweede Kamer af alvorens de voorgenomen aanscherping in het Staatsblad wordt gepubliceerd en op een nader te bepalen datum in werking treedt.
--- Nieuwsbericht en Persbericht van BZK op 17 februari 2012.
--- Nieuwsbericht MigratieWeb 23 februari 2012 en 29 maart 2012.