Overslaan en naar de inhoud gaan

ve13000005 21-12-2012, TK 19637, 1597 - Brief SvV&J met regeling langdurig verblijvende kinderen (kinderpardon)

Datum document
21-12-2012
Auteur
SvV&J
Kenmerk

KST 19637, 1597 | 2012-0000664810

Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
AMV (AMA)
Kinderen, langdurig verblijvende -
Beschrijving

In het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 (ve12002172) is opgenomen dat langdurig in Nederland verblijvende kinderen en AMV’s, onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een vergunning. Daartoe wordt een definitieve regeling getroffen, met als onderdeel daarvan een overgangsregeling. Met deze brief informeert de SvV&J de Kamer over de hoofdpunten van de regelingen alsmede over de inwerkingtreding. In de brief is een bijlage opgenomen met de  volledige uitwerking van beide regelingen.
Voor beide regelingen geldt dat, in beginsel een reguliere verblijfsvergunning kan worden verleend aan (alleenstaande minderjarige) vreemdelingen die ten minste vijf jaar voor het bereiken van de meerderjarigheid een asielverzoek hebben ingediend, gedurende die tijd ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven, en zich in die periode niet meer dan drie maanden hebben onttrokken aan het toezicht van de Rijksoverheid. Voorts dient de vreemdeling zover toepasselijk vooraf schriftelijk aan te geven dat hij zijn reeds lopende procedures onvoorwaardelijk intrekt. Gezinsleden die deel uitmaken van het gezin van de vreemdeling, die i.h.k.v. de regeling als hoofdpersoon kan worden beschouwd en aan wie een vergunning wordt verleend, komen in beginsel ook in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Een beroep op voornoemde regelingen biedt geen recht op opvang. Vreemdelingen die o.g.v. één van deze regelingen een vergunning krijgen, kunnen t.z.t. alleen naturaliseren op grond van de identiteit/nationaliteit waarop de verblijfsvergunning nu zal worden verleend.
In aanvulling op voormelde algemeen geldende voorwaarden, kent de overgangsregeling nog enkele specifieke voorwaarden. Zo geldt voor de overgangsregeling dat de vreemdeling jonger dient te zijn dan 21 jaar op 29 oktober 2012 (startdatum peilperiode). Indien de vreemdeling tussen deze datum en de datum van inwerkingtreding 21 wordt, is de vreemdeling niet uitgesloten van de regeling.
De definitieve regeling bepaalt dat de aanvraag moet worden ingediend voordat de vreemdeling 19 jaar is. Verder geldt voor de definitieve regeling dat de vreemdeling en/of zijn gezinsleden dienen te hebben meegewerkt aan terugkeer en dat de identiteit dient te zijn aangetoond. Naar verwachting treden de regelingen eind januari 2013 in werking.
--- ve13000032: Nieuwsbericht Ministerie van Veligheid en Justitie.
--- ve13000008: Nieuwsbericht IND