Overslaan en naar de inhoud gaan

ve06000691 15-03-2006, Verordening (EG) 562/2006 Schengengrenscode

Datum document
15-03-2006
Auteur
Europees Parlement, Raad van de EU
Kenmerk

Verordening 562/2006/EG

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
Verordening 562/2006/EG
Trefwoorden
EU Regelgeving / EG Regelgeving
Grensbewaking / Grenscontrole
Schengen-acquis
Toegang en toegangsweigering
Verordening 562/2006 Schengengrenscode
Visum
Omschrijving

--- Ingetrokken per 12 april 2016 met de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2016/399 (ve16000558) ----
--- Verordening 2016/399 is per 7 april 2017 ingetrokken met de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2017/458 (ve17001503) ----
Op 13 april 2006 in het Publicatieblad (L 105) gepubliceerde Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode).
Deze verordening voorziet in de afwezigheid van grenstoezicht t.a.v. personen die de binnengrenzen tussen de lidstaten van de EU overschrijden en stelt de maatregelen vast die van toepassing zijn op het grenstoezicht t.a.v. personen die de buitengrenzen van de lidstaten van de EU overschrijden. Tevens bevat deze instructies omtrent de wijze waarop de toegang moet worden geweigerd en de rechtsbescherming die daartegen openstaat. Bijgevoegd zijn:
BIJLAGE I: Documenten ter staving van toegangsvoorwaarden
BIJLAGE II: Registratie van informatie
BIJLAGE III: Modellen borden aan grensdoorlaatposten (niet opgenomen; red.)
BIJLAGE IV: Afstempeling (van reisdocumenten derdelanders)
BIJLAGE V: DEEL A: Procedures voor weigering van toegang aan de grens en DEEL B: Standaardformulier voor weigering van toegang aan de grens
BIJLAGE VI: Specifieke voorschriften voor de verschillende soorten grenzen en de verschillende vervoermiddelen die voor de overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten worden gebruikt
BIJLAGE VII: Bijzondere regels voor bepaalde categorieën personen (zoals zeelieden, grensarbeiders, minderjarigen en staatshoofden)
BIJLAGE VIII: Formulier als bedoeld in art. 11 (Vermoeden betreffende het voldoen aan voorwaarden inzake verblijfsduur): Goedkeuring van de bewijsmiddelen voor de naleving van de voorwaarden inzake de duur van een kort verblijf wanneer in het reisdocument geen inreisstempel is aangebracht.
Inwerkingtreding: 13 oktober 2006. Zie ook reeds ve06000425 voor WBV 2006/16 van 15 maart 2006 (Model M31 Weigering toegang aan grens).
--- Zie bij 'Aanvullende opmerkingen' voor toepasselijkheid zoals verwoord in een aantal ‘Overwegingen’ en voor de artikelen en besluiten die m.i.v. 13 oktober 2006 worden ingetrokken.
 --- ve06001412: Mededelingen in Pb over Verblijfstitels, Grenstoezicht, Richtbedragen, Grensdoorlaatposten en Kaarten.
--- EUR-Lex  |  EP  |  PreLex

Document
Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de EG, en met name op artikel 62, punt 1 en punt 2, onder a),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(…)
(5) De vaststelling van een gemeenschappelijke regeling betreffende de overschrijding van de grenzen door personen doet geen afbreuk aan de rechten inzake vrij verkeer van burgers van de Unie en hun familieleden en is niet van invloed op onderdanen van derde landen en hun familieleden die in het kader van overeenkomsten tussen de Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en die landen anderzijds, rechten inzake vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie.
(…)
(7) De grenscontroles moeten zodanig worden uitgevoerd dat de menselijke waardigheid volledig wordt geëerbiedigd. Het grenstoezicht moet professioneel en respectvol worden uitgeoefend en in verhouding staan tot de beoogde doelstellingen.
(…)
(21) In afwijking van artikel 299 van het Verdrag is deze verordening slechts van toepassing op het Europese grondgebied van Frankrijk en Nederland. Deze verordening is niet van invloed op de specifieke regeling voor Ceuta en Melilla zoals omschreven in de Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord.
(…)
(22) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de EU en het Verdrag tot oprichting van de EG gehechte protocol betreffende de positie van Denemarken neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze verordening en is deze niet bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaat. Aangezien deze verordening evenwel een uitwerking van het Schengenacquis behelst op grond van de bepalingen van het derde deel, titel IV, van het Verdrag tot oprichting van de EG, dient Denemarken overeenkomstig artikel 5 van dit protocol binnen een termijn van zes maanden na de datum van vaststelling van deze verordening, te beslissen of het deze in zijn nationale wetgeving zal omzetten.
(…)
(27) (…) Het Verenigd Koninkrijk neemt derhalve niet deel aan de aanneming van deze verordening en deze is niet bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaat.
(…)
(28) (…) Ierland neemt derhalve niet deel aan de aanneming van deze verordening en deze is niet bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaat.

 

Aanvullende opmerking

Artikel 39 Intrekking
1. De artikelen 2 tot en met 8 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (ve05000409) worden ingetrokken met ingang van 13 oktober 2006.
2. Vanaf de in lid 1 bedoelde datum worden ingetrokken:
a) het Gemeenschappelijk Handboek, inclusief de bijlagen (ve03001250);
b) de besluiten van het Uitvoerend Comité van Schengen van 26 april 1994 (SCH/Com-ex (94) 1, 2e herz.), 22 december 1994 (SCH/Com-ex (94)17, 4e herz.) en 20 december 1995 (SCH/Com-ex (95) 20, 2e herz.);
c) bijlage 7 van de Gemeenschappelijke Visuminstructies;
d) Verordening (EG) nr. 790/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures inzake de uitvoering van de controle en de bewaking aan de grenzen;
e) Beschikking 2004/581/EG van de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van de minimumaanduidingen voor signalisatie aan de buitendoorlaatposten;
f) Beschikking 2004/574/EG van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van het Gemeenschappelijk Handboek;
g) Verordening (EG) nr. 2133/2004 van de Raad van 13 december 2004 waarbij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch een stempel aan te brengen, en waarbij de bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen en het Gemeenschappelijk Handboek daartoe worden gewijzigd.
3. Verwijzingen naar de geschrapte artikelen en de ingetrokken besluiten moeten worden beschouwd als verwijzingen naar deze verordening.

Wet
Wet
Verordening (EG) 562/2006 Schengengrenscode