Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11002156 07-09-2011, Informatiebrief MvBZK n.a.v. uitspraak CRvB inzake inburgeringsplicht van Turkse onderdanen

Datum
07-09-2011
Vindplaats
WWI/I&I 2011052790
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Inburgering, integratie
Inburgering, wet inburgering (nieuwkomers)
Turkije
Omschrijving

De Minster van BZK informeert de gemeenten over de gevolgen van de uitspraak van de CRvB van 16 augustus 2011 (ve11001909). Turkse onderdanen zijn niet langer inburgeringsplichtig. Op hen is art. 5 lid 3, onder d, Wet inburgering van toepassing waarin is opgenomen dat o.g.v. bepalingen in verdragen of besluiten geen inburgeringsplicht kan worden opgelegd. Verschillende aspecten van de gevolgen van deze uitspraak worden belicht, waaronder:
► Turkse burgers aan wie reeds een inburgeringsplicht is opgelegd kunnen hun inburgeringscursus voortzetten. De beschikking hoeft niet te worden ingetrokken en er hoeft ook geen overeenkomst met de inburgeraar te worden gesloten. Aldus kunnen zij hun rechten op een lening en een vergoeding bij het slagen voor het examen behouden.
►  Turkse burgers die een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel en regulier of voor voortgezet verblijf aanvragen, hoeven niet meer aan de eis te voldoen dat zij het inburgeringsexamen succesvol hebben afgelegd.
►  Aan Turkse burgers aan wie nog geen inburgeringsplicht is opgelegd kan een vrijwillig traject worden aangeboden. Het is aan de gemeente om, mede in het licht van het aantal nog verplichte inburgeraars, te bezien in hoeverre het budget daartoe toereikend is.
► Indien Turken het Nederlanderschap willen verwerven, moeten zij het inburgeringsexamen hebben behaald. Thans geldt nog dat de kosten voor de inburgering door de overheid worden gedragen. Dit gaat in de toekomst veranderen in bekostiging door de inburgeraar zelf.
►  Uitgewerkt wordt of het concept van de leeftijdsonafhankelijke leerplicht breder aan de sociale zekerheid en de bestrijding van analfabetisme ten grondslag kan worden gelegd.
► Voor de Turkse burgers aan wie reeds een inburgeringsplicht is opgelegd, geldt dat eenmaal betaalde eigen bijdragen rechtmatig zijn. De uitspraak heeft daar in beginsel geen invloed op. Als de eigen bijdrage nog niet is voldaan, kan deze bij de Turkse inburgeraar in rekening worden gebracht.
► Voor boetes die in het verleden i.h.k.v. de handhaving reeds zijn opgelegd en betaald en waartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan geldt dat zij formele rechtskracht hebben. Terugbetaling is derhalve in beginsel niet aan de orde. Geadviseerd wordt nog niet geïnde boetes niet te innen.
Daarnaast wordt via de bijlage (extra bestand) ingegaan op de uitvoeringstechnische details van deze gevolgen aan de hand van ‘meest gestelde vragen’ (zie Aanvullende opmerkingen).
--- Nieuwsbericht MigratieWeb met meer informatie.

Extra bestanden
Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Meest gestelde vragen over uitvoeringsconsequenties voor gemeenten van de uitspraak van de CRvB over de inburgeringsplicht van Turken, waarop het Ministerie van BZK antwoorden geeft in de bijlage (extra bestand) bij de informatiebrief:
1. Ik heb in mijn gemeente een (hoger) beroepszaak lopen van een Turkse inwoner die met een beroep op de Associatieovereenkomst EU-Turkije zijn inburgeringsplicht aanvecht. Wat moet ik doen?
2. Wat moet mijn gemeente doen met Turkse inburgeraars wier inburgeringstermijn door middel van handhaving of aangeboden voorziening is gestart?
3. Moeten Turken nog examen doen?
4. Hoe kan ik Turkse inburgeraars motiveren om toch door te gaan met hun inburgering of vrijwillig te starten met inburgeren?
5. Wat kan ik doen als een Turkse inburgeraar desondanks zijn traject wil beëindigen? Moet/kan ik handhaven?
6. Moet ik nog een eigen bijdrage aan Turkse inburgeraars vragen?
7. Wat moet ik doen als ik een Turkse inwoner in het kader van de handhaving een boete heb opgelegd?
8. Kan ik Turkse inwoners nu nog een inburgeringsvoorziening aanbieden?
9. Wat gebeurt er met het bestand potentieel inburgeringsplichtigen?
10. Er zijn in mijn gemeente verschillende Turkse inwoners die moeten inburgeren in het kader van re-integratie. Moet/kan ik deze nog handhaven?
11. In mijn gemeente hebben verschillende Turkse inwoners een inburgeringsvoorziening gekregen op basis van de financieringssystematiek van vóór het Participatiebudget. In die financieringssystematiek wordt per inburgeraar afgerekend. Bij de start van het traject krijgt de gemeente 30% van het bedrag per inburgeraar en na examen de overige 70%. Krijgen we financiële compensatie als Turkse inburgeraars nu met hun traject stoppen en geen examen doen?
12. Wordt de registratie in de portal van ISI automatisch aangepast of is dit tevens een taak van de individuele gemeenten? Met ingang van welke datum dienen de gegevens in portal aangepast te worden?