Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer / Voorwaarden

Inhoud

Bij gebruik van www.migratieweb.nl (hierna: Migratieweb) gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen.

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Migratieweb, print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van Migratieweb enzovoorts, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Stichting Migratierecht Nederland (hierna: SMN).

2. Informatie, producten en/of diensten die via of als bijkomende dienst bij Migratieweb worden verschaft, waaronder de attenderings e-mails, mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMN.
SMN verleent gebruiker toestemming tot het maken van één print-out van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-out uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.
Voor zover het maken van kopieën is toegestaan op grond van de Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen. Zie www.reprorecht.nl.

3. SMN, uitgevers, auteurs en/of redacteuren van de informatie, producten en/of diensten die via Migratieweb worden verschaft zijn voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk.
De totale aansprakelijkheid van SMN wegens tekortkoming in de levering van enige prestatie is - onverminderd het voorgaande - te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag, gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs.

4. SMN gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan SMN opgeeft, kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving.
Voor zover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn, zal hij SMN daarvan in kennis stellen.

5. Toegang tot Migratieweb wordt verleend op persoonlijke basis, een inlogaccount, dan wel op basis van een organisatieaccount.
Een inlog- (gebruikersnaam en wachtwoord) en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon voor wie deze voor de eerste keer is/zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van Migratieweb.

6. Proefaccounts staan alleen open voor professionals. Studenten komen niet in aanmerking voor een proefaccount. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten die een scriptie schrijven over een vreemdelingrechtelijk onderwerp. In dat geval kan een proefaccount worden verleend voor de duur van maximaal drie maanden.

7. De houder van een proefaccount voor Migratieweb zal binnen een termijn van zes maanden na afloop van het proefaccount niet opnieuw een proefaccount aanvragen.
Daarbij geldt dat een persoon in totaal maximaal drie keer in aanmerking komt voor een proefaccount. Per organisatie mogen maximaal drie personen een proefaccount aanvragen. SMN is gerechtigd het proefaccount terstond te beëindigen nadat is vastgesteld dat de houder daarvan in een periode van zes maanden daaraan voorafgaand reeds een Migratieweb-proefaccount heeft gehad dan wel voor de vierde keer een proefaccount wordt aangevraagd of de vierde persoon is van een organisatie.

Amsterdam, 27 juli 2020

Informatie
Voor meer informatie over Migratieweb kunt u contact opnemen met het secretariaat van 

Stichting Migratierecht Nederland
Surinameplein 124
1058 GV Amsterdam
E: info@stichtingmigratierecht.nl
T: 020 - 362 05 00