Overslaan en naar de inhoud gaan

ve10001970 2010-10, Protocol Bureau Medische Advisering

Datum
15-10-2010
Auteur
BMA
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Medisch advies
Medische behandeling, aanvraag voor
Medische omstandigheden
Omschrijving

Dit protocol beschrijft de hoofdlijnen van de werkwijze van het Bureau Medische Advisering (BMA) bij de totstandkoming van de medische adviezen. Deze hoofdlijnen zijn reeds eerder beschreven in eerdere versies (ve04001949). Herordening en actualisering zijn opnieuw noodzakelijk.
Het BMA is een onderdeel van het Ministerie van BZK en adviseert zijn opdrachtgever, de IND, desgevraagd over medische aspecten verband houdend met het nemen van een besluit o.g.v. de Vw 2000. Tevens adviseert BMA (desgevraagd) de Minister over medische aspecten verband houdend met het vreemdelingenbeleid en de hervestiging van uitgenodigde vluchtelingen.
De taken van het BMA worden uitgeoefend met inachtneming van de toepasselijke wettelijke kaders. De belangrijkste kaders worden gevormd door boek 7, titel 7, afd. 5 BW (wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, wgbo), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de Wet bescherming persoonsgegevens. De taakuitoefening vindt met name plaats binnen de kaders van de Vw 2000 en de daarop gebaseerde regelgeving, alsmede de Awb.
BMA verstaat onder ‘medische gegevens’: gegevens die betrekking hebben op de medische toestand van betrokkenen en direct afkomstig zijn van dan wel rechtstreeks en kenbaar herleidbaar zijn tot stukken opgesteld door BIG- en/of NIPgeregistreerde beroepsbeoefenaars, al dan niet zijnde de behandelaar(s) van de vreemdeling.
In de bijlage ‘Uitleg reikwijdte medisch advies’ wordt nader toegelicht:
• (tuchtrechtelijke) zorgvuldigheidseisen aan een medisch advies
• de betekenis van het vreemdelingenbeleid voor BMA
• de reikwijdte van de medische landeninformatie over verschillende aspecten (*)
• de reikwijdte van het criterium medische noodsituatie op de korte termijn
• de reikwijdte van het reisadvies
• de bezorgdheid van behandelaars.
--- (*) Zie voor kritische kanttekeningen bij twee passages op p. 16 over de wijze waarop BMA uitvoering geeft aan het criterium van de effectieve behandeling Marcel Reurs in zijn noot bij CTG 10 februari 2011, JV 2011/170 (ve11000424).