Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19000048 07-01-2019, TK 23987, 299 - Brief MvBuZa: Fatsoenlijke oplossing voor burgers bij no deal Brexit

Datum document
07-01-2019
Auteur
MvBuZa
Kenmerk

KST 23987, 299

Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Arbeid in loondienst
Brexit
EU burger(schap)
EU burger, familielid van
Inburgering, integratie
Medische zorg
Overgangsrecht
Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht
Studie
Verenigd Koninkrijk
Vrij verkeer van personen
Vrij verkeer van werknemers
Beschrijving

Zoals aan de Tweede Kamer toegezegd zal het kabinet in een onverhoopt no deal scenario een fatsoenlijke oplossing bieden voor het verblijf van Britten in Nederland na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). In deze brief wordt uiteengezet hoe die oplossing eruit ziet en wordt de Kamer geïnformeerd over voorbereidingen die worden getroffen voor Nederlandse burgers in het VK.
Verblijf, toegang tot de arbeidsmarkt en inburgering Bij een no deal kunnen ca. 45.000 Britse burgers en hun familieleden die al in Nederland verblijven, hun verblijfsstatus niet meer ontlenen aan het EU-burgerschap. Ca. 20.000 Britse werknemers verliezen de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Om dit te voorkomen wordt een overgangsperiode ingesteld van 15 maanden vanaf de Brexit. Tijdens deze periode behouden Britten en hun familieleden die daarvoor rechtmatig hadden in Nederland hun rechten op verblijf, studie en werk. Deze groep zal worden uitgenodigd om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen. Voor afgifte van deze vergunning gelden dezelfde voorwaarden als voor EU-burgers. Daarmee kunnen alle reeds o.g.v. Richtlijn 2004/38 rechtmatig verblijvende Britten in Nederland blijven wonen, studeren en vrije toegang tot de arbeidsmarkt behouden. Britten die langer dan vijf jaar rechtmatig in Nederland wonen, kunnen een VVR voor onbepaalde tijd krijgen onder dezelfde voorwaarden als EU-burgers een duurzaam verblijfsrecht kunnen krijgen. Zij hoeven niet te voldoen aan het inburgeringsvereiste. Britten die korter dan vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijven, krijgen een VVR voor bepaalde tijd als zij voldoen aan de voorwaarden die gelden voor EU-burgers die korter dan vijf jaar in de EU verblijven. Deze groep is vrijgesteld van twv-plicht en inburgeringsplicht. Britten die zich na de Brexit in Nederland willen vestigen, kunnen een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen waarbij zij worden vrijgesteld van de mvv-plicht. Voor deze groep geldt wel de twv-plicht.
Studeren Alle Britse burgers die op de datum van de terugtrekking in Nederland wonen, kunnen tegen dezelfde voorwaarden (blijven) studeren als andere EU-burgers. Britten die na de Brexit naar Nederland komen en aan een studie beginnen, worden behandeld als derdelanders.
Sociale zekerheid Ook voor sociale zekerheid zal worden gekozen voor een fatsoenlijke oplossing. Hierover wordt de Kamer op een later moment gedetailleerd geïnformeerd.
Zorg Tot de terugtrekking hebben Nederlandse verdragsgerechtigden die in het VK wonen o.g.v. EU-regels recht op zorg in het VK en in de rest van de EU, ten laste van Nederland. Vanaf de terugtrekking vallen zij onder de National Health Service, die geen dekking buiten het VK kent. Met de wetswijziging in de Verzamelwet Brexit (ve18007157) wordt geregeld dat de rekening van lopende behandelingen van deze groep buiten het VK op de datum dat het VK de EU verlaat nog bij het CAK kan worden ingediend, totdat de behandeling is beëindigd.
Rijbewijzen Britse rijbewijzen worden vanaf de terugtrekking niet meer erkend als EU-rijbewijs en worden vanaf die datum beschouwd als rijbewijzen, afgegeven door een derde land. Voor houders van rijbewijzen uit het VK die zich voor de Brexit in Nederland hebben gevestigd zal een een voorziening worden getroffen, waardoor zij ook na de terugtrekking hun rijbewijs kunnen omwisselen zonder (theorie- en praktijk)examen te moeten doen.
Persoonlijke communicatie De IND zal Britse burgers en hun familieleden die in Nederland wonen vanaf begin januari 2019 per brief informeren over hun rechten in een no deal scenario (zie extra bestand voor de brief gericht aan Britse burgers die niet in het bezit zijn van een nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd). 
--- Zie ook ve19000142 waar behalve voornoemde brief ook de brief, gericht aan Britse burgers die wel in het bezit zijn van een nationale vergunning, is opgenomen.
--- Zie ook dit nieuwsbericht op de IND site, dit nieuwsbericht op overheid.nl., dit commentaar op de site van het Migration Policy Institute en dit commentaar van de Commissie Meijers.

Extra bestanden
Aanvullende opmerkingen
Wet