Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19000295 29-01-2019, TK 19637, 2459 - Brief SvJ&V inzake een nieuwe balans in het regeerakkoord over o.m. de Kinderpardonregeling

Datum document
29-01-2019
Auteur
SvJ&V
Kenmerk

KST 19637, 2459

Redacteur
Tisanja Abali
Trefwoorden
Kinderen, langdurig verblijvende -
Termijn
Pardonregeling
Overgangsrecht
Discretionaire bevoegdheid
Bevoegdheid van Minister of Staatssecretaris
Beoordelingsmoment
Beschrijving

De huidige discussie over het kinderpardon heeft ertoe geleid dat de coalitiepartijen hebben gezocht naar een nieuwe balans in het regeerakkoord m.b.t. enkele onderwerpen op het terrein van asiel en migratie. Daarbij is overeenstemming bereikt dat in de eerste verblijfsrechtelijke procedure zoveel mogelijk aspecten die van belang zijn voor de vraag of verblijf in Nederland mogelijk is, moeten worden beantwoord. Daarnaast is van belang prikkels die verblijf in Nederland verlengen te verminderen. De SvJ&V neemt hiertoe de volgende maatregelen:
Kinderpardon: herbeoordeling en beëindiging
De aanvragen op de Regeling langdurig verblijvende kinderen (DRLVK) die zijn afgewezen o.g.v. het meewerkcriterium worden opnieuw beoordeeld. Deze herbeoordeling zal plaatsvinden aan de hand van het beschikbaarheidscriterium (een vreemdeling moet beschikbaar zijn geweest voor vertrekgesprekken en meldplicht). Alle overige voorwaarden en contra-indicaties van de DRLVK blijven gehandhaafd. De verwachting is dat hierdoor een groot deel van de afgewezen personen alsnog in aanmerking zal komen voor een vergunning. De definitieve regeling wordt per heden beëindigd. Publicatie van de noodzakelijke overgangsmaatregelen volgt z.s.m.
Discretionaire bevoegdheid
De huidige discretionaire bevoegdheid komt te vervallen. In plaats daarvan krijgt de Hoofddirecteur van de IND de bevoegdheid om tijdens de eerste aanvraagprocedure mede te beoordelen of een verblijfsvergunning kan worden verleend onder een andere beperking dan voorzien in het Vb 2000. Deze beoordeling kan plaats vinden tot aan de beslissing in hoger beroep. De finale toetsing inzake het verblijfsrecht komt daarmee bij de rechter te liggen. Bij de beoordeling van de schrijnende omstandigheden kan specifiek aandacht worden gegeven aan de omstandigheden van het kind, waarbij de IND kan verzoeken om onafhankelijk advies.
Hervestiging
Voor de jaren 2019-2021 wordt het nationale hervestigingsquotum teruggebracht van 750 naar 500.
Financiering
Het kabinet zal bij besluitvorming over de voorjaarsnota bezien hoe de IND op een stabielere wijze gefinancierd kan worden.
De Commissie van Zwol (ve18006645) is geïnformeerd over de genomen maatregelen.
--- Zie ook het ongecorrigeerde verslag van het debat in de TK op 30 januari 2019 over deze brief. Het kabinet heeft een akkoord bereikt over voornoemde punten. Er zal z.s.m. een overgangsregeling gepubliceerd worden d.m.v. wijziging van de Vc 2000. De aanpassing van de discretionaire bevoegdheid vereist een wijziging van het Vb 2000.

Aanvullende opmerkingen
Wet