Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19000384 08-02-2019, WBV 2019/1 - Wijziging B9/6 - Afsluitregeling definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen

Datum document
08-02-2019
Auteur
SvV&J
Kenmerk

WBV 2019/1

Redacteur
Tisanja Abali
Vindplaats
Stcrt. 2019, 8116
Trefwoorden
Kinderen, langdurig verblijvende -
Overgangsrecht
WBV
Vc 2000
Pardonregeling
Kinderen
Toezicht
Omschrijving

Op 11 januari 2019 in de Staatscourant (nr. 8116) gepubliceerd Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2019/1 waarbij hoofdstuk B9/6 wordt gewijzigd. De titel: ‘Langdurig verblijvende kinderen’ wordt gewijzigd in: ‘Afsluiting Definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen’. In dit hoofdstuk wordt de beëindiging van de DRLVK geregeld en zijn beleidsregels opgenomen inzake de Afsluitingsregeling zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 29 januari 2019 (ve19000295). De Afsluitingsregeling kan op verschillende manieren aan de orde worden gesteld.
1. I.h.k.v. lopende procedures m.b.t. de DRLVK.
2. Door ambtshalve herbeoordeling, die aan de hand van twee verschillende routes plaats kan vinden.
3. Door de vreemdeling een kortdurende periode de gelegenheid te geven een aanvraag in te dienen.
Lopende procedure
De Afsluitingsregeling heeft als oogmerk om tot een herbeoordeling van de DRLVK te komen. Gelet op de grote mate van verwantheid tussen de DRLVK en de Afsluitingsregeling wordt een lopende procedure inzake de DRLVK dan ook beoordeeld aan de hand van de gunstiger voorwaarden van de Afsluitingsregeling en hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag ingediend te worden. Consequentie daarvan is wel dat lopende aanvragen o.g.v. de DRLVK  pas m.i.v. 29 januari 2019 kunnen worden ingewilligd, tenzij deze aanvragen ook reeds o.g.v. de DRLVK voor inwilliging in aanmerking zouden komen. Benadrukt wordt dat het meewerkcriterium is geaccepteerd door de ABRvS en dat er in zoverre geen aanleiding bestaat om terug te komen van beschikkingen die o.g.v. het meewerkcriterium zijn afgewezen (vgl ABRvS 29 juni 2015, 201404060/1/V1, ECLI:NL:RVS:2015:2099.
Ambtshalve herbeoordeling
Indien er sprake is geweest van andere afwijzingsgronden dan het meewerkcriterium en die gronden zijn door de rechter bevestigd, dan bestaat er geen aanleiding voor een herbeoordeling. Die afwijzingsgronden zijn voor het overige immers ongewijzigd gebleven. Wel is het denkbaar dat vreemdelingen in die gevallen een aanvraag indienen, bijvoorbeeld omdat zij uiterlijk op 29 januari 2019 voldoen aan de voorwaarde van vijf jaar verblijf o.g.v. een asielaanvraag en ook overigens voor de Afsluitingsregeling in aanmerking komen.
Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de contra-indicatie dat de vreemdeling in het bezit is van een verblijfsvergunning op andere wijze is ingevuld dan onder de DRLVK. De tijdelijke aard van de Afsluitingsregeling in aanmerking nemend is die contra-indicatie ingevuld door in essentie aan te sluiten bij de Overgangsregeling langdurig verblijvende kinderen (WBV 2013/1, ve13000188). Wel zijn de gronden om een verleende vergunning niet als contra-indicatie tegen te werpen, aangepast aan de gewijzigde beperkingen zoals die met de Wet Momi op 1 juni 2013 zijn ingevoerd. Er bestaat daarnaast geen aanleiding meer om een uitzondering te maken voor de asielvergunning o.g.v. het nationale categoriale beschermingsbeleid die t.t.v. van WBV 2013/1 nog aan vreemdelingen kon worden verleend.
Indienen aanvragen Afsluitingsregeling
Er wordt kortdurend de mogelijkheid geboden om aanvragen in te dienen op grond van de Afsluitingsregeling. Een termijn van twee weken wordt daartoe redelijk geacht.
Verschil in karakter tussen herbeoordeling en nieuwe aanvragen
Vreemdelingen die nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend o.g.v. de DRLVK, worden aan de hand van de gebruikelijke uitgangspunten beoordeeld waarbij de peildatum voor het voldoen aan de voorwaarden wordt vastgesteld op 29 januari 2019. De beoordeling van de contra-indicaties is in alle gevallen het moment van beoordeling door de IND, met dien verstande dat voor de beoordeling van contra-indicatie niet beschikbaar zijn voor vertrek wordt aangesloten bij de periode die ook bij de voorwaarde onttrekken aan het Rijkstoezicht wordt beoordeeld.
Afschaffen Definitieve Regeling en Afsluitingsregeling
De DRLVK wordt afgeschaft m.i.v. 29 januari 2019. De Afsluitingsregeling heeft naar zijn aard een tijdelijk karakter. De contra-indicatie niet beschikbaar zijn voor vertrek leent zich immers niet voor toepassing op langere termijn.
Beschikbaarheidscriterium
I.p.v. het meewerkcriterium geldt de contra-indicatie dat de vreemdeling zich niet beschikbaar heeft gehouden in het kader van vertrek. Deze contra-indicatie wordt beoordeeld aan de hand van het beschikbaar zijn voor de meldplicht en het voeren van vertrekgesprekken.
Inwerkingtreding: 12 februari 2019, terugwerkend tot 29 januari 2019
--- Zie ook de wijzigingen van de Rva 2005 (ve19000385) en het VV 2000 (ve19000386) i.v.m. deze WBV.
Nieuwsbericht IND: ve19000389

Wet
Wet
Vc 2000 - B22