Overslaan en naar de inhoud gaan

ve21001250 26-04-2021, TK 19637, 2725 - Brief SvJ&V met aankondiging vrijstelling documenteis bij naturalisatie en optie voor bepaalde groepen Ranov-vergunninghouders

Datum document
26-04-2021
Auteur
Kenmerk

KST 19637, 2725

Redacteur
Tisanja Abali
Beschrijving

Op 20 april 2021 is de motie van de leden Jasper van Dijk en Kuik over het nader onderzoek* naar door Ranov-vergunninghouders ervaren knelpunten voor het indienen van een naturalisatieverzoek aangenomen (TK 19637, nr. 2709). De strekking van de motie is om het gezamenlijke WODC/IND-onderzoek te schrappen en direct uitvoering te geven aan de motie van 4 februari 2021 van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg (TK 35483, nr. 68) inhoudende om voor Ranov-vergunninghouders in de HRWN een vrijstelling op te nemen van de voor reguliere vreemdelingen geldende documenteneis:
De SvJ&V heeft besloten op dit moment in zoverre uitvoering te geven aan deze moties dat de niet-genaturaliseerde Ranov-vergunninghouder die als minderjarige samen met de ouder(s) of zelfstandig een Ranov-vergunning heeft gekregen, en inmiddels meerderjarig is, in de optie- en naturalisatieprocedure vrijgesteld wordt van:
a) het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of ander bewijs van het actuele bezit van een vreemde nationaliteit) en
b) het overleggen van een (buitenlandse) geboorteakte/geboorteregistratiebewijs en
c) alleen bij naturalisatie: van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit (en daarvan een bewijsstuk te overleggen).
De overige naturalisatievoorwaarden gelden onverminderd.
Het besluit wordt geformaliseerd met een aanpassing van de HRWN die per 1 juni 2021 zal worden worden ingevoerd. Voor de Ranov-vergunninghouders die zelf als meerderjarige in Nederland zijn geïmmigreerd acht de SvJ&V het noodzakelijk de onderzoeksresultaten af te wachten om voor hen tot een afgewogen beleidsvorming te kunnen komen. Deze onderzoeksresultaten komen in de zomer beschikbaar. De TK wordt hierover geïnformeerd en over de op grond daarvan genomen beslissing.
* --- Zie de Kamerbrief waarin dit onderzoek wordt aangekondigd: ve21000629

Aanvullende opmerkingen
Wet