Overslaan en naar de inhoud gaan

ve21003556 18-03-2020, IND werkinstructie 2020/4 - Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Datum document
18-03-2020
Auteur
Kenmerk

WI 2020/4

Redacteur
Tisanja Abali
Omschrijving

In deze werkinstructie wordt uitleg gegeven over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: Wet dwangsom). Werkinstructie 2013/17 (ve13001763) komt hiermee te vervallen. Als de wettelijke of redelijke beslistermijn is overschreden, kan een (ingebrekestelling) IGS worden ingediend. Vanaf twee weken nadat een geldige IGS is ingediend en niet alsnog een beslissing is genomen, begint een automatische dwangsom te lopen. Dan kan ook bij de rechter een beroep niet tijdig beslissen (BNTB) worden ingesteld. De rechter kan bij de gegrondverklaring van het BNTB een rechterlijke dwangsom opleggen. Een combinatie van de automatische en rechterlijke dwangsom is dus mogelijk. De automatische dwangsomregeling geldt voor vreemdelingenrechtelijke of naturalisatieprocedures, visumaanvragen, verzoeken op grond van de Wob, de AVG en verzoeken om heroverweging en restitutie leges. De Wet dwangsom is niet van toepassing op verzoeken om schadevergoeding, klachten, voorbereidingshandelingen en besluiten die ambtshalve worden genomen (zoals een besluit tot intrekking van een verblijfsvergunning).
Geldigheid: tot en met 18 december 2021
--- Deze IND-werkinstructie is gepubliceerd n.a.v. een wob-verzoek. Zie voor andere via deze weg verkregen werkinstructies en informatieberichten: ve21003450

Document
Aanvullende opmerkingen
Wet