Overslaan en naar de inhoud gaan

ve12000159 29-03-2007, Vzr VK Rb 's-Gravenhage, AWB 06/16596

Datum uitspraak
29-03-2007
Instantie
Rechtbank Den Haag
Zaaknummer
AWB 06/16596
Redacteur
Gerd Westendorp
Trefwoorden
Bewijsrecht
Buitenbehandelingstelling
Doorpakken op bezwaar
Gezinshereniging en gezinsvorming
Gezinsleven
Leges
Verzuim, herstel
Voorlopige voorziening
Kernbegrippen

Vovo / Gezinshereniging / Leges / Bezwaar tegen buitenbehandelingstelling / Beroep op vrijstelling legesbetaling / WBV 2005/46 / Art. 8 EVRM / Niet alle cumulatief vereiste bewijsstukken overlegd / Doorpakken

Inhoud

Verzoeker van Afghaanse nationaliteit wiens verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel is ingetrokken o.g.v. art. 1F Vlv heeft een aanvraag ingediend met als doel "verblijf bij echtgenote". De Leges á 830 euro is niet voldaan en de aanvraag is buiten behandeling gesteld.
Uit B1/4.1.2 Vc 2000 (zoals gewijzigd bij WBV 2005/46, ve05001669) blijkt dat bij een aanvraag voor gezinshereniging of gezinsvorming, de voorwaarde voor ontheffing van de betaling van leges is, dat een gerechtvaardigd beroep op art. 8 EVRM wordt gedaan. Het onvermogen om te betalen dient aangetoond te worden met de volgende cumulatieve bewijsstukken: 1. verklaring omtrent inkomen en vermogen; 2. bewijsstukken m.b.t. inspanning van zichzelf en de hoofdpersoon die de afgelopen drie jaar zijn verricht om financiële middelen te verwerven en 3. de vreemdeling dient aannemelijk maken dat noch hij noch de hoofdpersoon op korte termijn in het bezit zullen raken van financiële middelen waarmee de verschuldigde leges kunnen worden voldaan.
Verzoeker heeft een betaalspecificatie inzake de WWB van de maand december 2005 en een uittreksel uit het GBA overgelegd. Hij heeft aldus niet alle cumulatief vereiste bewijsstukken overgelegd om zijn onvermogen tot legesbetaling aan te tonen. Het beleid van verweerder om ter zake van het ontbreken van bewijsstukken geen herstel verzuim te bieden kan de rechtelijk toetsing doorstaan. Verzoeker komt niet voor vrijstelling van het betalen van leges in aanmerking.
Verzoeker is voorts in de gelegenheid gesteld de leges alsnog te voldoen. Nu niet binnen de bij de aanmaning gestelde termijn van twee het legesbedrag is voldaan heeft verweerder de aanvraag terecht niet in behandeling genomen.
De Vzr is van oordeel dat nader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling van het bezwaar en past art. 78 Vw 2000 toe. Afwijzing verzoek; verklaart bezwaar ongegrond.
--- Het EHRM heeft in deze zaak (G.R./Nederland, ve12000120) op 10 januari 2012 geoordeeld dat art. 13 in verbinding met art. 8 EVRM is geschonden.