Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11001704 22-07-2011, Vzr VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/19142 [LJN: BR2778]

Datum uitspraak
22-07-2011
Instantie
Rechtbank Den Haag
Zaaknummer
AWB 11/19142 TWV
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Behandelen als ware (-)
Wav
Kernbegrippen

Wav / TWV / Seizoensarbeid in tuinbouw / Vovo / Prioriteitgenietend aanbod / Voldoende wervingsinspanningen / Standstillbepaling art. 14 Bijlage Vll Toetredingsakte Bulgarije en Roemenië / Zorgvuldigheid / Motivering / Vertrouwensbeginsel / Belangenafweging

Inhoud

Aanvraag tot het verlenen van een TWV voor het verrichten van arbeid als medewerker boomteelt/vaste planten voor 24 weken ten behoeve van 6 vreemdelingen van Roemeense nationaliteit. Verweerder heeft onder voorschrift 6 tijdelijke tewerkstellingsvergunningen verleend voor maximaal 3 maanden.
1. Vast staat dat het toetsingscriterium van art. 8 lid 1, onder a, en van art. 9 lid 1, onder a, Wav niet is gewijzigd. Evenmin is gebleken dat de beleidsregels terzake zijn gewijzigd. Wel constateert de Vzr dat verweerder de vraag onder welke omstandigheden wordt aangenomen dat bij TWV-aanvragen van prioriteitgenietend aanbod (pga) geen sprake is, op andere wijze lijkt te beantwoorden dan voorheen het geval was. Deze veranderde toetsingsmaatstaf zou mogelijk een inbreuk kunnen opleveren van de standstillbepaling in art. 14 Toetredingsverdragen (lees Bijlage Vll bij de Toetredingsakte (red.))  tussen de EU en Bulgarije en Roemenië. De Vzr overweegt dat een vovo-procedure zich minder goed leent voor de beantwoording van deze vraag.
2. Afwijzing van het verzoek om verlening van een TWV is alleen mogelijk als sprake is van concreet pga voor de vervulling van de vacature die aan het verzoek ten grondslag ligt. Ook moet er sprake zijn van aanbod dat enigszins bedrijfseconomisch verantwoord kan worden ingezet. Omdat het UWV zijn centrale stelling dat sprake is van voldoende en concreet pga voornamelijk heeft onderbouwd door te verwijzen naar uitzendbureaus waarvan op geen enkele manier is gebleken dat zij daadwerkelijk over voldoende concreet aanbod beschikken en voorts naar een uitzendbureau dat € 1000 bemiddelingskosten per werknemer rekent, is de afwijzing niet voldoende gemotiveerd.
3. Het UWV en LTO Nederland hebben in april 2009 een stappenplan opgesteld waarin bepaald wordt welke wervingsinspanningen de tuinbouwers moeten verrichten voordat ze een TWV kunnen aanvragen. Het UWV lijkt dit jaar meer concrete inspanningen te verwachten, zonder dat dit tijdig kenbaar is gemaakt. Dit is in strijd met het vertrouwensbeginsel.
Een enkele verwijzing naar het aanbod van het UWV Werkbedrijf ('de kaartenbakken van het UWV') is onvoldoende is om te kunnen spreken van pga, nu dit in theorie beschikbare aanbod nauwelijks leidt tot daadwerkelijk beschikbaar aanbod. Van enige bijzondere activiteit van verweerder, die in de bemiddeling naar arbeid van in dit bestand voorkomende werkzoekenden toch een bijzondere taak heeft, is niet gebleken.
Toewijzing verzoek: schorst het besluit tot zes weken nadat verweerder op het bezwaarschrift heeft beslist en draagt verweerder op verzoekster te behandelen als ware zij in bezit van de door haar gevraagde TWV’n voor de gevraagde termijn en zonder nader te stellen voorwaarden.
--- Op 22 juli werden gelijkluidende uitspraken gedaan in drie andere zaken: ve11001702, ve11001703, ve11001705.
--- Zie ook bijdragen op blog Publiekrecht & Politiek: 9 mei 2011, Help de aardbeienteler verzuipt; 17 juni 2011, Kamp lapt recht aan zijn laars; 23 juli 2011, Bestuursrechter haalt stevig uit naar minister Kamp.
--- ve11001996: Antwoorden van 22 augustus 2011 op Kamervragen.