Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11001728 28-06-2011, VK Rb 's-Gravenhage zp Maastricht (mk), AWB 11/19574 [LJN: BR2974]

Datum uitspraak
28-06-2011
Instantie
Rechtbank Maastricht
Zaaknummer
AWB 11/19574 VRONTN
Redacteur
Wim Verberk
Trefwoorden
Bewaring, belangenafweging
Bewaring, schadevergoeding
Grensbewaking / Grenscontrole
Mobiel Toezicht Vreemdelingen / MTV
Proces-verbaal
Staandehouding
Verordening 562/2006 Schengengrenscode
Kernbegrippen

Bewaring / Irak / Staandehouden / MTV-controle / Grenscontrole / Arrest Melki en Abdeli / Inzichtelijkheid p-v / Belangenafweging / Schadevergoeding

Inhoud

De Rb is op voorhand niet overtuigd dat het Mobiel Toezicht op basis van het nieuwe art. 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256), niet hetzelfde effect kan hebben als grenscontroles en verwijst naar r.o. 75 van het arrest Melki en Abdeli (JV 2010/458, ve10000918).
Onder meer is niet gebleken dat met de invoering van art. 4.17a rekening wordt gehouden met het door het Hof genoemde “gedrag van betrokkene” en de “specifieke omstandigheden” waarvan een risico op aantasting van de openbare orde uitgaat. Uit art. 4.17a kan slechts een maximering in tijd en plaats van het toezicht worden afgeleid. Evenmin is op voorhand duidelijk dat de regelgeving het vereiste noodzakelijke kader bezit om te waarborgen dat de feitelijke uitoefening ervan niet hetzelfde effect kan hebben als grenscontroles. Zo stelt verweerder dat bij een overschrijding van de daglimiet van zes uur de resterende dagen van de maand het toezicht zal worden beperkt opdat de maandlimiet van negentig uur niet zal worden overschreden. Door deze handelswijze kan niet worden voorkomen dat systematische of zeer intensieve controles van personen van wie mag worden aangenomen dat zij de grens hebben overschreden nog immer kunnen plaats vinden, waardoor deze nog immer hetzelfde effect als een grenscontrole kunnen hebben.
Daargelaten het vorenstaande, volgt de Rb eiser in zijn kanttekeningen bij de inzichtelijkheid van het p-v staandehouding alsmede het aanvullend p-v met het schema “Locatie overzicht juni MTV 2011” en is zij van oordeel dat hieruit niet is af te leiden dat de controle in overeenstemming is met art. 4.17a. In het bijzonder kan uit het schema niet worden afgeleid op welke plek op de A67 de KMar zich op 12 juni 2011 exact bevond toen zij de controle uitvoerde. Hierbij is mede van belang dat sprake is van een tegenstrijdigheid, nu uit het p-v van staandehouding blijkt dat eiser aan een MTV-controle is onderworpen in de gemeente Deurne terwijl uit het schema blijkt dat deze heeft plaats gevonden in Venlo.
De MTV-controle en de daaropvolgende staandehouding hebben op onrechtmatige wijze plaatsgevonden. Er is geen aanleiding om de door verweerder gestelde belangen, dat eiser hier eerder illegaal heeft verbleven en vervolgens is uitgezet en voorafgaand aan zijn komst naar Nederland illegaal in Denemarken heeft verbleven, te laten prevaleren boven die van eiser. De bewaring is van meet af aan onrechtmatig. Beroep gegrond; opheffing bewaring; toekenning schadevergoeding.