Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11002356 29-09-2011, TK 32680, 3 + 4 - Lessen uit recente arbeidsmigratie - Eindrapportage en aanbiedingsbrief

Datum document
29-09-2011
Kenmerk

KST 32680, 3 en 32680, 4

Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
Arbeidsmarktpositie en -beleid
Bulgarije
MOE-landen
Polen
Roemenië
Vrij verkeer van werknemers
Vrij verrichten van diensten
Beschrijving

Eindrapportage parlementair onderzoek 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' waarin twaalf onderzoeksvragen (zie Aanvullende opmerkingen) worden beantwoord. Naast de feitelijke conclusies geeft de commissie ook een oordeel over het gevoerde (recente) arbeidsmigratiebeleid, en worden met het oog op de toekomstige vrije toetreding van Bulgaren en Roemenen tot de Nederlandse arbeidsmarkt, een aantal aandachtspunten genoemd.
Nederland is er niet in geslaagd de toestroom van arbeidsmigranten uit MOE-landen in goede banen te leiden. De commissie is geschrokken van het grote aantal malafide uitzendbureaus en de slechte huisvestingsituaties en is van oordeel dat deze negatieve effecten op korte termijn voortvarend moeten worden bestreden. De reeds door het kabinet voorgestelde maatregelen zijn een eerste stap in de goede richting, maar de commissie betwijfelt het bereiken van concrete resultaten op korte termijn. Vooral m.b.t. de huisvesting mist zij een ‘sense of urgency’. De commissie doet o.m. de volgende aanbevelingen:
- Het kabinet zou de TK moeten vragen om met voorstellen te komen om het aantal malafide uitzendbureaus binnen twee jaar tot nul te reduceren.
- Sturing en regie van het kabinet is nodig zodat provincies en gemeenten een gezamenlijk regionaal huisvestingsbeleid kunnen ontwikkelen.
- De registratie van MOE-landers is niet op orde. Er moet een instructie komen voor een uniforme toepassing van inschrijving in heel Nederland.
- De aanbevelingen van de commissie zijn, anders dan de beperkende maatregelen die in een aantal andere EU-landen zijn genomen, binnen de spelregels van het vrije verkeer van werknemers en diensten gedaan. De effecten van arbeidsmigratie moeten op de Europese agenda worden geplaatst, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan bovengenoemde maatregelen.
- Het is wenselijk dat het kabinet de TK over de algehele aanpak van de problematiek integraal periodiek informeert.

Extra bestanden
Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

1. In welke sectoren en regio’s zijn recente arbeidsmigranten werkzaam en om welke aantallen gaat het (gerelateerd aan totaal aantal werkzame personen per sector en regio)? (Hoofdstuk 3)
2. Hoe zal het aantal arbeidsmigranten zich naar verwachting ontwikkelen in de komende jaren? (Hoofdstuk 3) Arbeidsmarkt
3. Wat zijn de pullfactoren van arbeidsmigranten om naar Nederland te komen en eventueel te blijven? (Hoofdstuk 3)
4. Waar heeft de Nederlandse arbeidsmarkt op termijn behoefte aan, mede in relatie tot het Nederlandse arbeidsaanbod? In hoeverre verschilt dit tussen sectoren en regio’s? (Hoofdstuk 3)
5. In hoeverre heeft recente arbeidsmigratie geleid tot problemen op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, zoals verdringing, oneerlijke concurrentie, verloningsfraude en misbruik van de werknemers in Nederland? (Hoofdstuk 4)
6. Welke instrumenten zijn ingezet om deze problemen te voorkomen dan wel tegen te gaan? In hoeverre is er sprake van Europese of verdragsrechterlijke belemmeringen geweest bij het ingezette beleid? (Hoofdstuk 4)
7. Wat zijn de effecten van de ingezette instrumenten? (Hoofdstuk 4)
8. Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden, mede gegeven de diversiteit van arbeidsmigranten? (Hoofdstuk 1)
Huisvesting, leefbaarheid en onderwijs
9. In hoeverre heeft recente arbeidsmigratie geleid tot problemen op het gebied van de leefbaarheid, zoals huisvestingsproblematiek, criminaliteit, drugs/drankproblematiek, overlast, culturele problemen en onderwijs in Nederland? (Hoofdstuk 5 tot en met 7)
10. Welke instrumenten zijn ingezet om deze problemen te voorkomen dan wel tegen te gaan? In hoeverre is er sprake van Europese en verdragsrechtelijke belemmeringen bij het ingezette beleid? (Hoofdstuk 5 tot en met 7) 11. Wat zijn de effecten van de ingezette instrumenten? (Hoofdstuk 5 tot en met 7)
12. Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden, mede gegeven de diversiteit van arbeidsmigranten? (Hoofdstuk 1)