Overslaan en naar de inhoud gaan

ve11002893 18-11-2011, TK 29407, 132 - Brief MvSZW over arbeidsmigratie uit MOE-landen en besluit handhaving TWV-plicht Roemenen en Bulgaren tot 1 januari 2014 + aanvullende notitie

Datum document
18-11-2011
Auteur
MvSZW
Kenmerk

AV/SDA/2011/20955 - KST 29407, 132

Redacteur
Sander Schuitemaker
Trefwoorden
Arbeid in loondienst
Arbeidsmarktpositie en -beleid
Arbeidsvoorwaarden
BRP / GBA / Burgerlijke stand
Bulgarije
EU burger(schap)
Fraude
Inburgering, integratie
MOE-landen
Ongewenstverklaring
Roemenië
Wav
Beschrijving

In deze brief van de MvSZW met achterliggende notitie wordt ingegaan op het kabinetsstandpunt over werknemersverkeer uit Bulgarije en Roemenië, de stand van zaken van de maatregelen op het terrein van arbeidsmigratie uit de EU en het eindrapport van de commissie LURA (Lessen Uit Recente Arbeidsmigratie) (ve11002356).
Het kabinet is voornemens om tot 1 januari 2014 gebruik te maken van de mogelijkheid om overgangsmaatregelen toe te passen op Bulgaarse en Roemeense werknemers en zal dit voor 31 december 2011 meedelen aan de Europese Commissie.
--- Zie verder aanvullende opmerkingen.
--- Zie ook nieuws MigratieWeb 21 november 2011 .

Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerking

Geen vrij werknemersverkeer voor Roemenië en Bulgarije
In eerste instantie moet het in Nederland beschikbare arbeidspotentieel beter worden benut. Het is onwenselijk dat in ons land honderdduizenden mensen die kunnen werken een uitkering krijgen, en tegelijkertijd het bedrijfsleven steeds meer arbeidsmigranten aantrekt (zie ook ve11000938 en ve11000941). Nederland is op dit moment niet klaar voor het ontvangen van nog meer arbeidsmigranten uit EU-lidstaten. Uit ramingen van het CPB (ve11002378) blijkt dat de arbeidsmigratie uit Bulgarije en Roemenië toeneemt als Nederland per 1 januari 2012 de grenzen zou openen voor werknemers uit deze landen. De combinatie van een verder oplopende werkloosheid, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, verdringing van het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland en de nog niet opgeloste problemen met onder andere malafide uitzendbureaus kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt. Dit betekent dat vooralsnog voor Bulgaarse en Roemeense werknemers vooralsnog de TWV-plicht blijft gelden.
Stand van zaken maatregelen op het terrein van arbeidsmigratie uit de EU
De meest in het oog springende maatregelen in de notitie zijn:
- invoeren van een registratieplicht voor uitzendbureaus, met hoge boetes bij niet-registratie;
- extra inzet Kamer van Koophandel bij bestrijding malafide ondernemers;
- een bestuurlijke boete bij het niet-naleven van registratieverplichtingen GBA;
- vastleggen van het eerste verblijfsadres van arbeidsmigranten in het verlengde van de Registratie Niet-Ingezetenen;
- aanscherpen van het handhavingsbeleid bij onderbetaling;
- meer gerichte inspecties;
- een nationale intentieverklaring huisvesting;
- een brochure voor arbeidsmigranten met rechten en plichten;
- een zelfstudiepakket inburgering;
- scherpere toets van het verblijfsrecht van EU-burgers;
- ongewenstverklaring en verwijdering van veelplegers.
Reactie eindrapportage commissie LURA
Ook wordt gereageerd op de eindrapportage van de commissie LURA (ve11002356). Het kabinet beschouwd dit rapport grotendeels als een ondersteuning van het ingezette beleid. Wel meent het kabinet dat de commissie LURA de eigen verantwoordelijkheid van de arbeidsmigrant miskent en onvoldoende onderkent dat migranten steeds vaker een beroep gaan doen op sociale voorzieningen.