Overslaan en naar de inhoud gaan

ve13000694 28-03-2013, Circulaire GBA: Regeling langdurig verblijvende kinderen

Datum document
28-03-2013
Auteur
MvBZK
Kenmerk

2013-0000170344

Redacteur
Wim Verberk
Vindplaats
2013-0000170344
Trefwoorden
BRP / GBA / Burgerlijke stand
Identiteit en nationaliteit (vaststelling van -)
Kinderen, langdurig verblijvende -
Verklaring onder ede
Omschrijving

Door het MvBZK i.s.m. het MvV&J en de IND opgestelde circulaire om gemeenten te ondersteunen in hun werkzaamheden.
Onderdeel van de overgangsregeling voor asielkinderen die ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven (WBV 2013/1, ve13000188) is een procedure waarbij vreemdelingen, eenmalig in de gelegenheid worden gesteld om ten overstaan van de IND hun juiste identiteit (naam, geboortedatum, -plaats en -land) en nationaliteit aan te tonen. Doel is niet alleen ervoor te zorgen dat de vreemdeling met de juiste identiteits-en nationaliteitsgegevens in de Nederlandse overheidsadministraties wordt opgenomen, maar ook dat de in de verschillende administraties opgenomen gegevens- binnen de bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden van degenen die deze administraties bijhouden- op elkaar worden afgestemd.
In deze circulaire worden ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de GBA geïnformeerd over de werkwijze van de IND inzake het afgeven van een verklaring, waarin de bevindingen zijn neergelegd van het door de IND ingestelde onderzoek m.b.t. de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling die onder de werking van de regeling valt.
Tevens is een aanbeveling opgenomen over hoe om te gaan met deze verklaringen van de IND. De beschreven processen zijn een handreiking om op eenduidige wijze uitvoering te geven aan de gevolgen van het besluit van het kabinet om de daarin beschreven categorie vreemdelingen eenmalig de mogelijkheid te bieden de juiste gegevens omtrent hun identiteit en nationaliteit naar voren te brengen. Bijgevoegd zijn de volgende bijlagen:
- Verklaring met (bron)documenten
- Verklaring tot herstel id met bewijsnood
- Verklaring onder eed of belofte ex artikel36, lid 2, onder e, van de Wet GBA (VOE)