Overslaan en naar de inhoud gaan

ve19000966 03-04-2019, ABRvS, 201901423/1/V2, ECLI:NL:RVS:2019:1061

Datum uitspraak
03-04-2019
Instantie
Raad van State
ECLI
ECLI:NL:RVS:2019:1061
Zaaknummer
201901423/1/V2
Redacteur
Amber Vranken
Trefwoorden
Eerlijk proces
EU Handvest grondrechten
EU Regelgeving / EG Regelgeving
EVRM
Hoger beroep, verkorte afdoening
Motivering
Rechtsmiddelen
Hoger beroep, grievenstelsel
Kernbegrippen

Aanvraag asiel / Verkorte afdoening hoger beroep / Artikel 91, lid 2 Vw 2000 / Hoogste nationale rechters / Motiveringsplicht  / Artikel 6 EVRM / Artikel 13 EVRM / Artikel 47 Handvest grondrechten EU

Inhoud

Met het oog op de discussie die binnen de rechtspraak wordt gevoerd over de betekenis en toepassing van art. 91, lid 2 van de Vw 2000, wordt in deze uitspraak nader ingegaan op deze bepaling en de manier waarop deze wordt toegepast.
1. Voor een goed begrip van de manier waarop de Afdeling haar uitspraken in vreemdelingenzaken motiveert en hoe de verschillende manieren waarop dit gebeurt met elkaar samenhangt, is inzicht in de keuzes die de wetgever bij de inrichting va het stelsel van vreemdelingenrechtelijk hoger beroep in de Vw 2000 heeft gemaakt, van belang. Aan het begin van de uitspraak (r.o. 6 t/m 8) is aan de hand van citaten van de totstandkomingsgeschiedenis van de Vw 2000 die keuzes toegelicht en heeft de Afdeling een schets van het systeem van het hoger beroep in de Vw 2000 gegeven. Daarbij is tevens stilgestaan bij het grievenstelsel van deze wet; dat speelt in het vreemdelingrechtelijke hoger beroep een belangrijke rol.
2. Voorts is de Afdeling ingegaan op de verschillende typen van motiveringen die zij in haar uitspraken gebruikt (r.o. 10 t/m 10.5). Zij heeft daarbij (r.o. 11 t/m 11.3) de begrippen ´rechtseenheid´, ´de rechtsontwikkeling´ en ´de rechtsbescherming in algemene zin´ behandeld. Zij heeft daarbij ook voorbeelden gegeven van zaken waarin die begrippen spelen (r.o. 14 t/m 16.4). In dat kader is de Afdeling ingegaan op de vraag hoe rechtsvragen die aan die begrippen raken worden beantwoord in de uitspraken met een uitgebreidere motivering, ook met het oog op de grote aantallen zaken waarin soortgelijke vragen spelen.
3. Vervolgens heeft de Afdeling in de uitspraak enkele categorieën van zaken benoemd waarin zij art. 91,lid 2 van de Vw 2000 toepast en toegelicht waarom zij dit doet (r.o. 17 t.m 27.3). Daarbij is stilgestaan bij de gevallen waarin zij hogerberoepschriften van het bestuursorgaan met de toepassing van dit artikellid afdoet en dat soms ook hoger beroepen tegen rechtbankuitspraken met onjuiste beslissingen met een verkorte motivering worden afgedaan. In dat kader heeft de Afdeling aangekondigd zij met ingang van vandaag in de gevallen waarin klachten over onjuistheden in een uitspraak terecht zijn voorgedragen, maar zij toch art. 91, lid 2 Vw 2000 toepast, per geval gaat beoordelen of vergoeding van proceskosten voor het instellen van hoger beroep is afgewezen.
4. Bij de bespreking van de categorieën zaken waarin artikel 91, tweede lid, van de Vw 2000 wordt toegepast, is ook stilgestaan bij de belangrijke vraag of toepassing van deze bepaling ook mogelijk is in zaken waarin om prejudiciële verwijzing naar het HvJEU wordt verzocht (r.o. 30 t/m 30.6). Ten slotte is in de uitspraak beschreven hoe uitspraken bij de Afdeling intern tot stand komen, in het bijzonder als zij met een verkorte motivering met toepassing van art. 91, lid 2 Vw 2000 worden afgedaan (r.o. 31 t/m 33.2).
Het hoger beroep van de vreemdeling:
Het hoger beroep leidt niet tot vernietiging van de uitspraak van de Rb. Dit oordeel hoeft niet verder te worden gemotiveerd. De reden daarvoor is dat het hogerberoepschrift geen vragen bevat die in het belang van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling of de rechtsbescherming in algemene zin beantwoord moeten worden (art. 91, lid 2 Vw 2000).
Hoger beroep vreemdeling kennelijk ongegrond; bevestigt VK Amsterdam 5 februari 2019, nr. NL 19.1600.
--- Zie ve19000965 voor de andere overzichtsuitspraak van dezelfde datum op het hoger beroep van de SvJ&V.
--- Persbericht ABRvS

Aanvullende opmerkingen
Wet