Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Vernieuwd MigratieWeb online op 2 maart 2010

02/03/2010

Nieuwsbericht

In de nacht van 1 op 2 maart 2010 is het vernieuwde MigratieWeb online gegaan.
Bij Mededelingen kunt u een PDF bestand openen/downloaden met een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen. [wv]

Inbreuk procedure m.b.t. legesheffing langdurig ingezeten

02/03/2010

Nieuwsbericht

De Europese Commissie heeft op 28 januari 2010 besloten de inbreuk procedure tegen Nederland, over de hoogte van de legesheffing van onderdanen van derde landen en hun gezinsleden die de status van langdurig ingezetene aanvragen, aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De Commissie kan een bedrag van tussen 201 en 830 Euro voor de verwerking van een aanvraag voor de status van langdurig ingezetene, in vergelijking met de 30 Euro die door EU-burgers moet worden betaald voor een verblijfskaart, moeilijk als een “billijke” procedure beschouwen. De Commissie is van mening dat dergelijke hoge leges, ongeacht de vraag of zij een terechte vergoeding voor gemaakte kosten vormen, heel gemakkelijk een “middel om de uitoefening van het recht van verblijf door de rechthebbenden te belemmeren” kunnen zijn, zoals bedoeld in overweging 10 van de richtlijn.
Op 19 maart 2009 (ve09000883) bracht de Commissie het met redenen omkleed advies uit: Nederland vraagt hoge en onbillijke leges van onderdanen van derde landen en hun gezinsleden die de status van langdurig ingezetene aanvragen, en heeft daardoor niet voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn 2003/109 (ve05000181), in het bijzonder uit de artt 7, 8, 15 en 16 daarvan, gelezen in het licht van de overwegingen 2 en 10.
Op 25 mei 2009 (ve09000884) liet de Nederlandse regering de Commissie weten op dit moment geen aanleiding te zien om haar beleid aan te passen.
Op 28 januari 2010 besliste de Commissie de inbreuk procedure ex art 258 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU, ve08000709) (oud art. 226 VEG) aanhangig te maken bij het HvJEU. [wv]

Aanscherping maximale termijnen voor tegenwerpen antecedenten

02/03/2010

Nieuwsbericht

De Staatssecretaris van Justitie heeft de Tweede Kamer op 26 januari 2010 geïnformeerd over haar voorstel tot verlenging van de maximale termijn voor het tegenwerpen van antecedenten in vreemdelingenrechtelijke procedures.

Het betreft geen strafrechtelijke of civielrechtelijke verjaringstermijn, maar een termijn gedurende welke een eens gesanctioneerd misdrijf gebruikt kan worden om de aanvraag tot het verlenen van een reguliere verblijfsvergunning af te wijzen. De in de Vreemdelingencirculaire 2000 opgenomen maximale termijnen zullen worden gewijzigd zodat de delicten waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van meer dan zes jaren is gesteld, allemaal eenzelfde termijn hebben, met uitzondering van de levensdelicten. De thans geldende maximale termijn van 10 jaar wordt verdubbeld tot 20 jaar. Voor levensdelicten zal in het geheel geen termijn meer gelden.
In de brief van 26 januari (TK 19637, 1319, ve10000224) stelt de SvJ dat de beleidswijziging van kracht wordt tegelijk met de aanpassing van het Vb 2000 op grond van de maatregelen uit de brief van 30 oktober 2009 (TK 19637, 1306, ve09001510) ter bestrijding criminaliteit onder vreemdelingen n.a.v. WODC-rapport ‘Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal’. [pb/wv]