Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Uitspraak Vz ABRvS over rechtmatigheid MTV-controle

10/08/2011

Nieuwsbericht

De Voorzitter ABRvS heeft op 9 augustus 2011 bepaald dat de MvI&A geen uitvoering hoeft te geven aan een gegrond verklaard beroep tegen een inbewaringstelling volgend op een staandehouding bij een onrechtmatig geachte controle i.h.k.v. het Mobiel Toezicht Vreemdelingen.
Het hoger beroep wordt op 14 september op zitting behandeld.

De MvI&A verzocht de Vz te bepalen dat hij, in afwachting van de uitspraak op het door hem ingestelde hoger beroep tegen een uitspraak van de VK Roermond van 27 juli 2011, AWB 11/23273 (ng), geen uitvoering hoeft te geven aan die uitspraak en dus de bewaring niet hoeft op te heffen.
De Vz overwoog in zijn uitspraak op dat verzoek (ve11001837) dat uit r.o. 75 van het arrest van het HvJEU in de zaak Melki en Abdeli (JV 2010/458, ve10000918), die in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, kan worden afgeleid dat indien een nationale regeling identiteitscontroles in een grensgebied mogelijk maakt en die controles niet afhankelijk zijn van het gedrag van betrokkene of van specifieke omstandigheden, de controlebevoegdheid zodanig dient te worden gereguleerd, dat deze niet hetzelfde effect heeft als een grenscontrole.
In de omstandigheid dat in art. 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256) geen rekening is gehouden met het gedrag en specifieke omstandigheden is, anders dan de rechtbank overwoog, dan ook geen grond gelegen voor het oordeel dat art. 4.17a Vb 2000 niet aan de eisen van het arrest zou voldoen (en dus in strijd zou zijn met de vereisten van art. 21, sub a, Schengengrenscode (ve06000691)).
De Vz heeft het verzoek van de MvI&A toegewezen maar deed, anders dan de minister had gevraagd, geen uitspraak op het ingestelde hoger beroep. De Vz vindt dat een meervoudige kamer van de Afdeling moet beslissen over fundamenteel-juridische vragen, die het toezicht op vreemdelingen in de kern raken. De Vz overwoog wel dat de minister het oordeel van de Vz kan beschouwen als enige steun van rechterlijke zijde om het vreemdelingentoezicht op de gekozen wijze op basis van de vastgestelde voorschriften, maar overigens geheel voor eigen verantwoordelijkheid, te continueren, in afwachting van de beslissing van de bodemrechter.
Andere / eerdere uitspraken van Vreemdelingenkamers
De VK Roermond oordeelde ook reeds in eerdere uitspraken dat MTV-controles uitgevoerd o.g.v. het nieuwe art. 4.17a Vb 2000 onrechtmatig waren: 4 juli (ve11001599, ve11001643, ve11001647) en 6 juli 2011 (ve11001639). In al deze zaken stelde de MvI&A ook hoger beroep in.
Ook de VK Maastricht (mk) kwam tot dat oordeel op 28 juni 2011 (ve11001728) alsmede de VK Zutphen op 30 juni 2011 (ve11001581; geen hoger beroep ingesteld). In deze twee uitspraken speelde tevens dat, los van de vraag of art. 4.17a Vb 2000 voldoet aan de in het arrest Melki en Abdeli verlangde waarborgen, de staandehouding onrechtmatig is nu de processen verbaal niet inzichtelijk maken dat is voldaan aan de bij art. 4.17a Vb 2000 gestelde eisen.
De VK Zwolle overwoog in een uitspraak van 21 juni 2011 (ve11001755), evenals de Vz ABRvS, dat r.o. 75 van het arrest Melki en Abdeli in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, en stelde vervolgens vast dat de vereisten van art. 21, sub a, SCG zijn neergelegd in art. 4.17a Vb 2000 en verwees in het bijzonder naar lid 2 van 4.17a. Nu eiser niet had gesteld, en de rechtbank ook geen grond zag om te oordelen, dat het Vb 2000 op dit punt in strijd is met de SCG, beoordeelde de rechtbank hetgeen eiser aanvoerde in het licht van art. 4.17a. Nu eiser zijn betoog niet met feitelijke informatie had onderbouwd was er geen grond voor het oordeel dat de controle in strijd was met art. 21, sub a, SCG.
Strafzaken
De vraag of een MTV-controle rechtmatig was, is ook van belang in strafzaken.
Op 4 juli 2011 (ve11001613) oordeelde het Gerechtshof te Den Bosch in een uitvoerig gemotiveerd arrest dat het bewijs verkregen na een staandehouding i.h.k.v. een (bestuursrechtelijk) onrechtmatig geachte MTV-controle (onder de regelgeving zoals die gold tot 1 juni 2011) van de bewijsvoering in strafzaken uitgesloten moet worden.
Zie ook Gerechtshof Leeuwarden 21 juni 2011 (ve11001805).
Het OM heeft tegen beide arresten cassatieberoep ingesteld.
Sinds op 1 juni 2011 art. 4.17a Vb 2000 in werking is getreden is de rechtmatigheid van de MTV-controle al in meerdere strafrechtelijke procedures aan de orde gekomen.
Zie met name een aantal uitspraken van de Politierechter te Arnhem op 6 juli 2011 ( ve11001761, ve11001762, ve11001763), waar geconcludeerd werd dat sprake was van een staandehouding i.h.k.v een onrechtmatige MTV-controle, hetgeen leidde tot bewijsuitsluiting. Het OM heeft in al deze zaken hoger beroep ingesteld.
De rechter-commissaris van de Rb Maastricht wees op 14 juli 2011 (ve11001764) een vordering inbewaringstelling af. De RC deelde de conclusie van de VK Roermond 4 juli 2011 (ve11001647). De MTV-controle en de daarop gevolgde staandehouding werden als onrechtmatig gekenmerkt en dat stempel drukt eveneens op de inverzekeringstelling, aangezien zonder die controle geen vals document zou zijn opgedoken en dus ook geen verdenking ex artt. 231 en 416 Sr.
Dit leidde op 20 juli tot Kamervragen waarop de MvI&A op 12 september 2011 antwoorde (ve11002174). [WV]
Zie ook:
ve11001263: Advies ACVZ 21 maart 2011 bij ontwerpbesluit wijzing Vb 2000
ve11001260: Ontwerpbesluit 19 april 2011 wijziging Vb 2000
ve11001262: Advies RvS 20 mei 2011 bij ontwerpbesluit wijzing Vb 2000 + en Nader rapport

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 10 verschenen

15/07/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 10 van 15 juli 2011 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11001252 - JV 2011/303
2011-05-31, EHRM, 41178/08 (E.G. - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Tamil / Lidmaatschap LTTE / Sri Lanka / Littekens / Art. 3 EVRM / Interim measure
ve11001095 - JV 2011/304 noot F. Fonville
2011-04-28, ABRvS, 201102120/1/V3 [LJN: BQ3803]
Bewaring na strafrechtelijke detentie / Duur overbrenging naar plaats voor verhoor na strafrechtelijke detentie / Niet in strijd met zorgvuldigheid
ve11001105 - JV 2011/305
2011-05-02, ABRvS, 201006373/1/V2
Asielaanvraag / Medische situatie / Medisch advies / Art. 3 EVRM / Onjuiste vraagstelling aan BMA / Aan ongeneeslijkheid ziekte geen zelfstandige rol gehecht / Sierra Leone
ve11001114 - JV 2011/306 noot B.K. Olivier
2011-05-02, ABRvS, 201010107/1/V1 [LJN: BQ3790]
Intrekking asielvergunningen / Beëindiging categoriale bescherming Burundi / Aan kinderen verleende vergunning op e-grond / Bij intrekking spelen individuele omstandigheden geen rol
ve11001135 - JV 2011/307 noot T.P. Spijkerboer
2011-05-11, ABRvS, 201011782/1/V1 [LJN: BQ4610]
Asielaanvraag / Sierra Leone / Seksuele geaardheid / Privé-leven / Verborgen houden geaardheid niet in strijd met art. 8 EVRM / Motivering
ve11001264 - JV 2011/308
2011-05-17, ABRvS, 201101051/1/V3
Bewaring / China / Zicht op uitzetting / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gronden / Niet aan vertrektermijn gehouden
ve11001192 - JV 2011/309
2011-05-18, ABRvS, 201009217/1/V6
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkgeverssantierichtlijn 2009/52 / Hanteren ruim werkgeversbegrip niet ernstig in strijd met doelstelling Richtlijn
ve11001249 - JV 2011/310
2011-05-23, ABRvS, 201011430/1/V3 [LJN: BQ6483]
Bewaring (grensdetentie) / Duur / Toegangsweigering / AC Schiphol / Gezin met minderjarige kinderen / Voortzetting maatregel in DTC Rotterdam na beslissing op asielaanvragen / Vovo / Korte en in duur voorzienbare periode vrijheidsontneming / Art. 5 lid 1 onder f EVRM
ve11001214 - JV 2011/311
2011-05-24, Vz ABRvS, 201105343/1/V1 en 201105343/2/V1
Visum kort verblijf / Niet tijdig beslissen / Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen / Geen doorbreking appèlverbod
ve11001266 - JV 2011/312
2011-05-25, ABRvS, 201005932/1/V2 [LJN: BQ6523]
Niet in procedure tot ongewenstverklaring maar pas in procedure tot opheffing daarvan beroep gedaan op Besluit 1/80 / Openbare orde / Art. 14 lid 1 Besluit 1/80
ve11001316 - JV 2011/313
2011-05-26, Vz ABRvS, 201104263/3/V2, 201104268/3/V2
Uitzetting / Vovo / Besluiten voor uitvoering vatbaar / Irak / Vluchtdatum bekend / Gedwongen door DT&V zich te laten wenden tot IOM / Geen spoedeisend belang
ve11001317 - JV 2011/314
2011-05-27, ABRvS, 201003132/1/V3
Asielaanvraag / Taalanalyse / Koerd / Irak / Ambtsbericht / Motivering / Deskundigheid zegsman BLT in Zummar niet voldoende aangetoond / Schending vergewisplicht
ve11001318 - JV 2011/315
2011-05-27, Vz ABRvS, 201105492/3/V3
Opheffing bewaring / Vovo-verzoek vreemdelingen tot opheffing getroffen vovo / Geen uitvoering hoeven geven aan bevel tot opheffing bewaring door MvI&A / Art. 6 EVRM / Vreemdeling niet om reactie gevraagd / Belangenafweging
ve11001319 - JV 2011/316
2011-06-06, ABRvS, 201104848/1/V3
Bewaring / Zicht op uitzetting / China / Overleg 22 maart heeft geleid tot concreet vervolg traject / Datum volgend onderhoud nog onbekend / Vijf lopende LP aanvragen / Onvoldoende meewerken voor rekening en risico vreemdeling
ve11001320 - JV 2011/317
2011-06-07, ABRvS, 201002216/1/V3
Ongewenstverklaring / Iran / Bekering christendom / Art. 3 EVRM / Er moet sprake zijn van "more than normal emotional ties" voordat bescherming art. 8 EVRM kan worden ingeroepen / Arrest Javeed
ve11001346 - JV 2011/318
2011-06-08, Vz ABRvS, 201003898/3/V2
Verzoek om opheffing vovo / Hernieuwd onderzoek / Totale duur procedure / Belangenafweging in voordeel vreemdeling
ve11001251 - JV 2011/319
2011-05-30, Vzr CRvB, 11/2850 WMO-VV + 11/3201 WMO-VV [LJN: BQ6438]
Maatschappelijke opvang / Rechtmatig verblijf art. 8 sub h Vw 2000 / Privéleven en gezinsleven (art. 8 EVRM) / Negenjarig kind / Kwetsbare personen / Vovo
ve11001312 - JV 2011/320
2011-05-24, Gerechtshof 's-Gravenhage (Civiel), 200.043.311/01 [LJN: BQ6689
Schadevergoeding / Onrechtmatige daad / Overschrijding redelijke termijn / Immateriële schade / Art. 6 EVRM / Betaling dwangsommen / Slowakije
ve11001311 - JV 2011/321
2011-05-24, Gerechtshof 's-Gravenhage (Civiel), 200.043.315/01 [LJN: BQ6651]
Overschrijding redelijke termijn / Schadevergoeding / Beroep ingetrokken na intrekking bob / Art. 6 EVRM niet van toepassing als in het geheel geen beroep is ingesteld bij een rechter
ve11001285 - JV 2011/322
2011-04-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 09/31022, [LJN: BQ7082]
Asielaanvraag / Eritrea / Manipulatie vingertoppen / Niet-inhoudelijke afwijzing / Art. 28 Procedurerichtlijn 2005/85 / Frustratie onderzoeksmogelijkheden / Misbruik / Hangende beroep alsnog dactyloscopisch signalement verkregen / Reikwijdte art. 83 Vw 2000 na nieuwe asielprocedure / Motivering
ve11001290 - JV 2011/323
2011-04-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/16374 [LJN: BQ6764]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Termijnoverschrijding / Sticker met verblijfs- en arbeidsmarktaantekening heeft declatoir karakter / Feitelijke handeling / Geen vermelding rechtsmiddelen / Ontvankelijkheid / Gelijkheidsbeginsel / Ambtelijke misslag / Egypte
ve11001031 - JV 2011/324
2011-04-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/18548, 10/22714, 10/27416 [LJN: BQ2525]
Afwijzing verzoek tot voldoen dwangsomverplichting / Niet tijdig beslissen / Belanghebbende / Algemene dwangsombevoegdheid bestuursrechter / Besluit / Bezwaar tijdig / Ontvankelijkheid
ve11001279 - JV 2011/325
2011-04-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/13111 [LJN: BQ6643]
Bewaring / Eritrea / Geen zicht op uitzetting / LP / Geen concreet resultaat na overleg autoriteiten / Schadevergoeding
ve11001128 - JV 2011/326 noot P. Boeles
2011-04-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Maastricht, AWB 09/43371 [LJN: BQ4702]
MVV-aanvraag gezinshereniging bij moeder / Middelenvereiste / Omvang geschil / Toetsingskader na terugwijzing / Geen hernieuwde beoordeling beroep op Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Art. 8 EVRM / Art. 5, lid 5 en art. 17 Richtlijn van betekenis in belangenafweging / Onvoldoende gewicht belangen minderjarig kind en moeder / DR Congo
ve11001281 - JV 2011/327
2011-05-27, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/39519 [LJN: BQ7103]
Mvv-aanvraag i.h.k.v. nareis / Pleegkind / Feitelijke gezinsband / Toestemmingsverklaring / Inspanningsverplichting om biologische ouder op te sporen / Mogelijke zoekactie door Internationale Rode Kruis / Ambtsbericht / Somalië
ve11001334 - JV 2011/328
2011-06-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/16718 [LJN: BQ7587]
Bewaring / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Tum en Dari / Werking standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol n.v.t. op bewaringsprocedure
ve11001341 - JV 2011/329
2011-04-21, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/12487 [LJN: BQ7353]
Vovo hangende bezwaar tegen terugkeerbesluit / Geen vrijwillige vertrektermijn van 7 dagen gegund / Art. 62 lid 3 sub Vw 2000 is geen implementatie van art. 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ghana
ve11001329 - JV 2011/330
2011-05-25, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/11586
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Plaatsen sticker 'verblijfsaantekening algemeen' is andere handeling / Onjuiste arbeidsmarktaantekening / Art. 23 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Vovo
[WV]

EHRM Uitzetting en ongewenstverklaring i.s.m. art. 8 EVRM

11/07/2011

Nieuwsbericht

De uitzetting en ongewenstverklaring van een Dominicaanse moeder van twee jonge kinderen, die een vergunning heeft verkregen na het verstrekken van onjuiste gegevens, is wegens bijzondere omstandigheden, in strijd met art. 8 EVRM.

Dit volgt uit het arrest dat HvJEU op 28 juni 2011 heeft gewezen in de zaak Nunez - Noorwegen (ve11001542)
Mevrouw Nunez is in januari 1996 naar Noorwegen is gereisd waarna zij i.v.m. winkeldiefstal is uitgezet en een ongewenstverklaring voor de duur van twee jaar volgde. Vier maanden later is zij Noorwegen weer binnen gekomen met een vals paspoort en trouwde zij in hetzelfde jaar met een Noor. Ze verzweeg haar eerdere komst onder een andere identiteit en haar veroordeling en verkreeg een verblijfsvergunning. Na haar scheiding ging ze in 2001 samenwonen met een Dominicaanse man met wie ze twee dochters (2002 en 2003) kreeg. Deze relatie hield stand tot oktober 2005. In december 2001 werd zij na een tip aangehouden waarna haar vergunning in 2002 werd ingetrokken. In 2005 werd besloten tot uitzetting en ongewenstverklaring. Zij was tot mei 2007 verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van de kinderen, daarna kreeg de vader het ouderlijke gezag tot finaal was beslist in haar procedure hetgeen geschiedde in 2009.
Volgens het Hof heeft Nunez opzettelijk misleidende informatie gegeven bij haar terugkomst naar Noorwegen en heeft zij ten onrechte een verblijfsvergunning gekregen. Zij heeft daarom geen legaal verblijf gehad (Rodrigues da Silva en Hoogkamer, JV 2006/90, ve06000165). Omdat ze tot 1996 in de Dominicaanse Republiek heeft gewoond en van 2001 tot 2005 met iemand van Dominicaanse nationaliteit in Noorwegen heeft samengewoond, zijn er sterke banden met haar land van herkomst die niet opwegen tegen de banden die zij in Noorwegen onrechtmatig heeft opgebouwd.
Het Hof overweegt dat de autoriteiten geen goede afweging hebben gemaakt tussen het publieke belang van immigratiecontrole en het belang van Nunez om in Noorwegen contact te blijven onderhouden met haar kinderen. Er is sprake van bijzondere omstandigheden die ingeval van uitzetting een excessief negatieve impact op de kinderen zouden hebben. Zo was Nunez de enige die tot 2007 voor de kinderen zorgde, hebben de kinderen geleden onder de situatie, is niet zeker dat Nunez na twee jaar terug mag keren naar Noorwegen en hebben de autoriteiten onvoortvarend gehandeld door pas na vier jaar tot uitzetting te bevelen. De uitzetting met twee jaar ongewenstverklaring is in strijd met art. 8 EVRM. [TA]

EHRM Sufi en Elmi: Uitzetting naar Mogadishu i.s.m. art. 3 EVRM

01/07/2011

Nieuwsbericht

Uitzetting naar Mogadishu is i.s.m. art. 3 EVRM tenzij iemand daar zeer goede relaties/banden heeft. Iemand zonder recente verblijfservaring in Somalië loopt een risico op onmenselijke behandeling bij het reizen via een door al Shabaab gecontroleerd gebied en kan geen vestigingsalternatief tegengeworpen krijgen.

Het Hof overweegt in een leidend arrest (ve11001541) voor 214 lopende zaken tegen het VK over uitzettingen naar Somalië dat twee Somaliërs die zijn veroordeeld voor meerdere strafbare feiten en tegen wie een uitzettingsbevel is bevolen dat de mate van geweld in Mogadishu dermate ernstig is dat voor iedereen in Mogadishu een risico op onmenselijke behandeling i.s.m. art. 3 EVRM bestaat.  Personen met zeer goede relaties/banden kunnen mogelijk bescherming krijgen in Mogadishu. Iemand die enige tijd niet in Somalië is geweest wordt geacht zulke relaties/banden niet te hebben.
Een vestigingsalternatief in Zuid- of Centraal Somalië wordt alleen aangenomen indien iemand daar gezinsbanden heeft. Indien er gezinsbanden zijn maar geen sprake is van recente verblijfservaring in Somalië kan desondanks een risico bestaan op onmenselijke behandeling bij het reizen via een door al Shabaab gecontroleerd gebied naar een vestigingsalternatief in Zuid- of Centraal Somalië.
Een persoon zonder gezinsbanden of iemand die niet veilig kan reizen naar een gebied waar hij of zij zulke gezinsbanden heeft zal waarschijnlijk in een IDP of een vluchtelingenkamp terecht komen. De omstandigheden in de Afgooye Corridor en de Dadaab kampen zijn dermate slecht dat sprake is van een risico op onmenselijke behandeling. In de individuele gevallen van zowel Sufi als Elmi is een uitzetting naar Somalië i.s.m. art. 3 EVRM. [GW]

Geen uitspraak HvJEU over vragen over basisexamen inburgering

27/06/2011

Nieuwsbericht

UPDATE NIEUWS 20-06-2011: Het Hof doet geen uitspraak over het door de VK Zwolle ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing over de vaag of het vereiste van het behalen van het inburgeringsexamen buitenland verenigbaar is met de Gezinshereningsrichtlijn.

De zaak betreft een Afghaanse vrouw, Bibi Mohammad Imra, aan wie werd geweigerd een MVV voor verblijf bij haar echtgenoot, Safi, en kinderen in Nederland te verlenen omdat is gebleken, noch aangetoond dat zij het basisexamen inburgering buitenland met goed gevolg heeft afgelegd dan wel voor vrijstelling daarvan in aanmerking komt.
De rechtbank vroeg in de uitspraak van 31 maart 2011 (ve11000798) aan het Hof een oordeel te geven over de vraag of het Nederlandse beleid om gezinsleden van derdelanders te verplichten eerst in het buitenland het basisexamen inburgering af te leggen alvorens naar Nederland te kunnen komen, art. 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn (ve03001574) niet te strikt uitlegt en, gelet ook op hetgeen in het arrest Chakroun (punt 43, JV 2010/177, ve10000350) werd overwogen, afbreuk doet aan het doel van de Richtlijn, namelijk de bevordering van gezinshereniging, en aan het nuttig effect daarvan.
Nadat het bezwaar van Mohammad Imra na heroverweging op 12 mei alsnog gegrond was verklaard en aan haar op 30 mei in Islamabad (Pakistan) een MVV was afgegeven, heeft het Hof op 10 juni 2011 (C 155/11 PPU; ve11001451) beslist dat over het verzoek om een prejudiciële beslissing geen uitspraak gedaan hoeft te worden nu het hoofdgeding zonder voorwerp is geraakt.
Eerder had het Hof gevolg gegeven aan het verzoek van de rechtbank om de prejudiciële verwijzing aan de in art. 104 ter Reglement voor de procesvoering van het Hof (ve08000817) voorziene spoedprocedure te onderwerpen en was de mondelinge behandeling gepland op 8 juni 2011.
De rechtbank wilde het verzoek om een prejudiciële beslissing handhaven, omdat Mohammad Imran overweegt beroep tot schadevergoeding in te stellen. Het Hof steltt daarover dat de instelling van een dergelijk beroep in dit stadium echter slechts een eventualiteit en hypothetisch is en dat volgens vaste rechtspraak de reden voor een prejudiciële verwijzing niet het formuleren van rechtsgeleerde adviezen over algemene of hypothetische vraagstukken is, maar de behoefte aan werkelijke beslechting van een geschil.
Op 30 mei 2011 werden Kamervragen door de leden Van Dam en Spekman (beiden PvdA) aan de minister voor I&A gesteld, waaronder de vraag of het klopt dat de MVV in deze individuele zaak is verleend, omdat de minister een uitspraak van het Hof wilde voorkomen en of de minister indicaties had dat het Hof zou oordelen dat de WIB in strijd is met de richtlijn
Update. In de antwoorden van de MvBZK van 22 juni 2011 (ve11001520) wordt dit ontkend. Reden voor het alsnog verlenen van de MVV waren de in de beroepsfase opgekomen cq aangevoerde, individuele feiten en omstandigheden welke tot de conclusie hebben geleid dat sprake is van een zeer bijzonder geval. Verder stelt de minister dat hem geen indicaties bekend waren dat het HvJEU zou oordelen dat de WIB in strijd is met de Richtlijn.
Inmiddels zijn ook de Schriftelijke opmerkingen van de Europese Commissie van 4 mei 2011 aan het Hof beschikbaar gekomen (ve11001517). De Commissie stelt voor de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:
“Art. 7(2) Richtlijn moet worden uitgelegd in die zin dat het niet toelaat dat een lidstaat een gezinslid, als bedoeld in art. 4(1)(a) Richtlijn, van een rechtmatig in die lidstaat wonende burger van een derde land, de toegang en verblijf weigert uitsluitend op de grond dat dit gezinslid niet het in de wetgeving van die lidstaat voorgeschreven inburgeringsexamen in het buitenland heeft behaald. Andere factoren zijn ter zake niet relevant.” [WV]
Zie ook
nieuws 4 maart 2011.
ve11002031: Antwoorden 17 augustus 2011 op nadere Kamervragen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 9 verschenen

24/06/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 9 van 24 juni 2011 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001241 - JV 2011/276 noot P.E. Minderhoud
2011-05-26, HvJEU, C-485/07 (Akdas e.a.)
Art 4a Toeslagenwet / Art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 6 lid 1 Besluit 3/80 / Sociale zekerheid migrerende werknemers / Toeslag op WAO / Wijziging Toeslagenwet / Intrekking toeslag bij woonplaats buiten grondgebied betrokken lidstaat
--- Minderhoud gaat in op het feit dat, nu het Hof heeft geoordeeld dat de niet-exporteerbaarheid van de Toeslagenwet uitkering onverenigbaar is met art. 6 Besluit 3/80, een Turkse onderdaan de TW uitkering wel naar Turkije kan exporteren, maar een EU onderdaan dat binnen de EU niet kan. Een algeheel herstel met terugwerkende kracht van de export van de TW uitkering voor alle Turkse betrokkenen lijkt hem niet onredelijk, omdat zij er door het eerdere reparatie gedrag van het UWV in 2003 n.a.v. CRvB 14 maart 2003 (ve03000379, noot P. E. Minderhoud) op mochten vertrouwen, dat dit nu weer zou gebeuren. Ook wijst hij op de mogelijke gevolgen van dit arrest voor de per 1 juni 2011 ingevoerde Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2011, 231 en 259). Mocht de Europese Commissie oordelen dat er een inbreuk op het EU recht (Verordening. 883/2004; ve10000767) is, dan is dit ook goed nieuws voor Turkse AOW’ers in Turkije. Om hun recht van begin af aan veilig te stellen is het wel zaak nu meteen bezwaar tegen de betreffende maatregel in te dienen. Verder is hij van mijn mening dat de beoogde vermindering van de hoogte van de uitkering van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) vervolguitkering, door de invoering van het woonlandbeginsel, eveneens niet in overeenstemming is met art. 6 Besluit 3/80.

ve11001088 - JV 2011/277
2011-04-26, ABRvS, 201009136/1/V1 [LJN: BQ3236]
Afwijzing verlenging verblijfsvergunning en ongewenstverklaring / Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Niet-ontvankelijkheid beroep staat beoordeling niet in de weg / In klacht schending redelijke termijn ligt verzoek om vergoeding schade besloten / Immateriële schadevergoeding
ve11001098 - JV 2011/278
2011-04-28, ABRvS, 201002493/1/V2 [LJN: BQ3788]
Asielaanvraag / Dublin uitvoeringsverordening 1560/2003 / Noorwegen / Verblijf van drie maanden buiten Dublingebied / Indirecte bewijzen van dezelfde aard / Afghanistan / Rechtsgevolgen blijven in stand
ve11001102 - JV 2011/279
2011-04-28, ABRvS, 201004872/1/V1 [LJN: BQ3776]
Asielaanvraag / Democratische Republiek Congo / Provincie Zuid-Kivu / Art. 15 onder c Definitierichtlijn / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Rapport HRW
ve11001099 - JV 2011/280
2011-04-29, ABRvS, 201009145/1/V2 [LJN: BQ3783]
Asielaanvraag / Libië / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Enkele verwijzing naar WBV 2010/6 onvoldoende motivering besluit / Uitzettingspraktijk Zweden
ve11001094 - JV 2011/281
2011-05-02, ABRvS, 201007593/1/V3 [LJN: BQ3809]
Ongewenstverklaring / Openbare orde / Opheffing ongewenstverklaring na omzetting gevangenistraf / Procesbelang / Besluit ten onrechte niet ingetrokken
ve11001100 - JV 2011/282
2011-05-02, ABRvS, 201012024/1/V2 [LJN: BQ3796]
Asielaanvraag / Art. 7 Dublinverordening 343/2003 / Gezinslid van in Duitsland toegelaten vluchteling / Brief vreemdeling met verzoek tot overname asielaanvraag niet doorgezonden aan Bureau Dublin / Zorgvuldigheid
ve11001131 - JV 2011/283
2011-05-09, ABRvS, 201001143/1/V2 [LJN: BQ4615]
Asielaanvraag / Splitsing beroep art. 29 lid sub a t/m c en d-grond / Geen afzonderlijke besluitonderdelen / Beroep op d-grond ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard / Art. 6:13 Awb / Grond niet in zienswijze naar voren gebracht / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid / Beoordelingsvrijheid / Irak
ve11001130 - JV 2011/284
2011-05-10, ABRvS, 201010777/1/V1 [LJN: BQ4617]
Overschrijding bezwaartermijn / Ontvangst niet-aangetekende stukken / Bewijslastverdeling / Ontvankelijkheid
ve11001134 - JV 2011/285
2011-05-10, ABRvS, 201008863/1/V1 [LJN: BQ4611]
Pardonregeling / Ambtshalve verleende vergunning / Onjuiste gegevens / Bevoegdheid tot intrekking vergunning / Gelegenheid tot identiteitsherstel niet gebruikt
ve11001133 - JV 2011/286
2011-05-10, ABRvS, 201101126/1/V3 [LJN: BQ4612]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit kort na ibs vrij kort na verstrijken implementatietermijn / In samenhang tot stand gekomen besluiten
ve11001106 - JV 2011/287
2011-05-11, ABRvS, 201009072/1/V6 [LJN: BQ4082]
Naturalisatieverzoek / Ontheffing naturalisatietoets / Vertrouwensbeginsel / 65-plusser / Medische belemmering / Medisch advies inburgeringsexamen niet aan besluit ten grondslag gelegd / Conclusie advies wordt niet gedragen door de inhoud
ve11001180 - JV 2011/288
2011-05-12, ABRvS, 201006689/1/V1 [LJN: BQ5551]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Strekking en reikwijdte regeling / Asielaanvraag 1990 / Filippijnen / Sison / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM uitzetbeletsel / Gewichtige belang Nederlandse Staat
ve11001197 - JV 2011/289
2011-05-12, ABRvS, 201010768/1/V1
Opvang / Rva 2005 / Verzoek vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse / Rechtsmiddelen / Noodzakelijke kosten / COA heeft terecht voornemenprocedure niet gevolgd
ve11001178 - JV 2011/290
2011-05-12, ABRvS, 201010867/1/V3 [LJN: BQ5552]
Bewaring / Strafrechtelijk voortraject / Asielaanvraag / Voortvarendheid / Inspanningsverplichting / Handelen voorafgaand aan inbewaringstelling geen zelfstandige betekenis bij beoordeling voortvarendheid / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Belangenafweging
ve11001177 - JV 2011/291
2011-05-13, ABRvS, 201101548/1/V3 [LJN: BQ5557]
Bewaring / Art. 15 lid 1 en 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen beoordeling rechtmatigheid terugkeerbesluit / Gesloten rechtsmiddelenstelsel / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Arrest Kadzoev / Geen inhoudelijk verschil tussen "redelijk vooruitzicht op verwijdering" en "zicht op uitzetting" / Iran / Lichter middel
ve11001182 - JV 2011/292
2011-05-16, ABRvS, 201004889/1/V2 [LJN: BQ5550]
Asielaanvraag / Irak / Negatieve aandacht Al-Qaida / Art. 3 EVRM / Algemene veiligheidssituatie in ambtsbericht januari 2010 / Bescherming autoriteiten niet afgewacht / Bewijslast / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Individuele risicofactoren onduidelijk
ve11001169 - JV 2011/293
2011-05-17, ABRvS, 201012016/1/V1 [LJN: BQ5563]
Ongewenstverklaring / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Duurzaamheid art. 3 EVRM uitzetbeletsel / 10-jaartermijn nog niet verstreken / Geen ruimte duurzaamheids- en proportionaliteitstoets ondanks woorden "in beginsel" in brief aan TK
ve11001170 - JV 2011/294
2011-05-17, ABRvS, 201102956/1/V3 [LJN: BQ5562]
Bewaring / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG / Enkel ontbreken vaste woon- of verblijfplaats onvoldoende / Ontbreken identiteitspapier
ve11001009 - JV 2011/295 noot M.L. van Emmerik en T. Barkhuysen
2011-04-19, Gerechtshof 's-Gravenhage (civiel), 200.052.064/01 [LJN: BQ4373]
Onrechtmatige overheidsdaad / Niet tijdig beslissen op aanvragen verblijfsvergunning / Immateriële schadevergoeding / Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Rechtszekerheidbeginsel / Aantasting in zijn persoon (art 6:106 BW) / Lotsverbondenheid gezinsleden
ve11001107 - JV 2011/296
2011-04-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 08/15291
Asielaanvraag / AMV / Leeftijdsonderzoek / Bhutan / Ethnisch Nepalees / Discriminatie / Buitenschuldbeleid / Vergoeding kosten deskundigen
ve11000926 - JV 2011/297 noot B.K. Olivier
2011-02-23, Rb ’s-Gravenhage, AWB 10/3382 en 10/3381 WAV [LJN: BP7365]
Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Nadere uitspraak over schadevergoeding / Rb onbevoegd nu ABRvS in hoger beroep zelf heeft voorzien
--- Olivier merkt op dat, nu de Afdeling toch al vaak het verwijt krijgt te gouvernementeel te zijn, het geen kwaad zou kunnen als de Afdeling de trend van finale geschillenbeslechting nog eens tegen het licht houdt. Zeker als het gaat om boetes en bij WAV-boetes des te meer.

ve11001146 - JV 2011/298
2011-03-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/26285 [LJN: BQ3877]
Asielaanvraag / Iran / Ontbreken reis- en identiteitsbescheiden / Afgifte paspoort reisagent niet toerekenbaar / Bescherming autoriteiten / Stukken AI en UNHCR / Turkije geen veilig derde land / Non-refoulement / Motivering
ve11001188 - JV 2011/299
2011-03-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/8417 [LJN: BQ5206]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Vervalst paspoort / Asielaanvraag / Lichter middel / Belang grensbewaking / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11001127 - JV 2011/300
2011-04-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/41326 [LJN: BQ8465]
Visum kort verblijf / Wet dwangsom en niet tijdig beslissen / Automatische dwangsomregeling van toepassing / Besluit gebaseerd op Vo 810/2009 Visumcode en niet op Soeverein Besluit
--- De Vz ABRvS besliste op 24 mei 2011 (ve11001214) dat de ABRvS onbevoegd is kennis te nemen van het hoger beroep van de MvBuZa en zag geen aanleiding voor doorbreking van het appèlverbod.
ve11001158 - JV 2011/301
2011-04-22, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/4195[LJN: BQ4753]
Vovo / Terugkeerbesluit / Griffierecht niet voldaan / Heffen griffierecht niet in strijd met art. 13 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Doeltreffend rechtmiddel / Geen betalingsonmacht
ve11001124 - JV 2011/302
2011-05-11, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/10661[LJN: BQ8295]
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Plaatsen sticker 'verblijfsaantekening algemeen' is andere handeling / Onjuiste arbeidsmarktaantekening / Vovo [WV]

WBV 2011/7 Beleid verblijf als houder van Europese blauwe kaart

20/06/2011

Nieuwsbericht

Op 19 juni 2011 is het nieuwe beleid in werking getreden dat geldt voor vreemdelingen die in Nederland willen verblijven i.h.k.v. de Richtlijn kennismigranten 2009/50.

Op 17 juni 2011 in de Staatscourant (nr. 10660) gepubliceerd Wijzigingsbesluit 2011/7 van 10 juni 2011 (ve11001449) waarbij een nadere invulling wordt gegeven aan de wijziging van het Vb 2000 (ve10001127) ter implementatie van de Richtlijn kennismigranten 2009/50/EG (ve09001148). De richtlijn regelt de voorwaarden van toegang en verblijf voor langer dan drie maanden op het grondgebied van de lidstaten van derdelanders die als houder van een Europese blauwe kaart hooggekwalificeerde werkzaamheden vervullen en van hun gezinsleden.
Naast wijziging van een aantal onderdelen is een nieuw hoofdstuk B21 aan de Vc 2000 toegevoegd waarin de beleidregels zijn opgenomen die gelden voor vreemdelingen en hun gezinsleden die in Nederland willen verblijven onder de nieuwe beperking 'houder van een Europese blauwe kaart'.
De vreemdeling dient hooggekwalificeerde arbeid te gaan verrichten, d.w.z. arbeid waarvoor minimaal een diploma van hoger onderwijs vereist is waarbij van belang is dat de opleiding waar het diploma behaald is een minimale duur theeft van drie jaar. Uit de arbeidsovereenkomst Die aangegaan moet zijn voor ten minste één jaar moet blijken dat de vreemdeling een salaris ontvangt dat gelijk is aan het looncriterium. Op dit moment is de hoogte van het salaris o.g.v. art. 1i Buwav gesteld op 60.000 euro bruto per jaar.
De vreemdeling die verblijf heeft als houder van een Europese blauwe kaart en zijn gezinsleden zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste als de vreemdeling ten minste anderhalf jaar als houder van een Europese blauwe kaart verblijf heeft gehad in een andere lidstaat.
De vergunning 'verblijf als houder van een Europese blauwe kaart' wordt verleend voor de duur van de arbeidsovereenkomst aangevuld met drie maanden waarbij de geldigheidsduur tenminste een jaar en ten hoogste vijf jaren is. Het verblijfsrecht wordt aangemerkt als een niet-tijdelijk verblijfsrecht. Gezinsleden die twee jaar rechtmatig bij de vreemdeling als hiervoor bedoel in Nederland hebben verbleven komen na twee jaar al in aanmerking voor een vergunning ‘voortgezet verblijf’. Deze gezinsleden dienen wel gedurende 5 jaar legaal en ononderbroken in een EU-lidstaat te hebben verbleven.
De vreemdeling kan na twee jaar rechtmatig verblijf in Nederland als houder van een Europese blauwe kaart, de status langdurig ingezeten derdelander krijgen. Hij dient dan wel 5 jaar legaal en ononderbroken op het grondgebied van een EU-lidstaat te hebben verbleven en aan de overige voorwaarden te voldoen. Indien de vreemdeling werkloos is geworden heeft hij, binnen de geldigheidsduur van de vergunning, drie maanden de tijd om een nieuwe baan te zoeken.
[TA]

EHRM: Denemarken schendt art. 8 EVRM

16/06/2011

Nieuwsbericht

In het arrest Osman oordeelt het Hof dat Denemarken art. 8 EVRM heeft geschonden door de verblijfsvergunning i.h.k.v. gezinshereninging van een zeventienjarige niet te verlengen na twee jaar verblijf bij haar grootmoeder in Kenia.

Het Hof overweegt in het arrest Osman (ve11001345) dat klaagster van Somalische nationaliteit haar vormende jaren in Denemarken heeft verbleven, de Deense taal spreekt, daar naar school is gegaan en dat haar naaste familie in Denemarken woont. Zeer zwaarwegende redenen zijn vereist om de verblijfsvergunning niet te verlengen. (Maslov / Oostenrijk, JV 2008/267, ve08001098). Deze zaak verschilt aanzienlijk van de zaak Ebrahim / Nederland (JV 2003/203, ve03000549) nu klaagster niet naar het land van haar nationaliteit is gestuurd maar naar Kenia. Hoewel tijdens de afwezigheid van Osman nieuw beleid van kracht is geworden (verlaging leeftijd van 18 naar 15 jaar om als minderjarige voor gezinshereniging in aanmerking te komen) dat gericht is op het ontmoedigen van het zenden van kinderen naar hun land van herkomst om te worden 'heropgevoed' in lijn met hun etnische afkomst om zo de vorming van minderjarigen in Denemarken te bevorderen, was de weigering van de verlenging disproportioneel met het doel van het beleid. Het feit dat de moeder haar dochter niet heeft bezocht in Kenia of dat er weinig contact was gedurende vier jaar kan verklaard worden door meerdere factoren waaronder praktische en financiële beperkingen en kan moeilijk leiden tot de conclusie dat de moeder het contact niet wilde onderhouden of versterken. Het beleid was gewijzigd op het moment dat Osman nog in Kenia verbleef. Het Hof merkt op dat Osman en haar ouders deze wijziging niet hadden kunnen voorzien toen zij (tegen haar wil) naar Kenia werd gestuurd of op het moment dat termijn verliep. Het Hof overweegt dat sprake is van een schending van art. 8 EVRM nu de belangen van klaagster niet voldoende bij de weigering om de verblijfsvergunning te verlengen zijn betrokken. [GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 8 verschenen

03/06/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 8 van 3 juni 2011 met 5 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotatie zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001045 - JV 2011/242 noot P. Boeles
2011-04-28, HvJEU, C-61/11 PPU (El Dridi)
Art. 15 en 16 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Strafbaarstelling illegaal verblijf bij weigeren te voldoen aan bevel het land te verlaten in strijd met Richtlijn / Italië
ve11001086 - JV 2011/243 noot P. Boeles
2011-05-05, HvJEU, C-434/09 (McCarthy)
Vrij verkeer van personen / Artikel 21 VWEU / Art. 3 lid 1 Richtlijn 2004/38 / Begrip ‘begunstigde’ / Staatsburger die recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend en altijd in lidstaat van nationaliteit heeft verbleven / Gevolg bezit nationaliteit andere lidstaat / Zuiver interne situatie
ve11000931 - JV 2011/244
2011-03-29, ABRvS, 201005582/1/V2 [LJN: BQ0747]
Asielaanvraag / Irak / Bagdad / Geen uitzonderlijke situatie i.d.z.v. art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ambtsbericht januari 2010 / Verslechtering veiligheidssituatie / SFH rapport november 2009 / UNHCR rapport
ve11000930 - JV 2011/245
2011-04-04, ABRvS, 201008219/1/V1 [LJN: BQ0748]
Asielaanvraag / Tibet / China / Ontbreken documenten / Geloofwaardigheid asielrelaas / Beheersing Mandarijn / WBV 2008/22 / Ambtsbericht
ve11000993 - JV 2011/246 noot K.M. Zwaan
2011-04-07, ABRvS, 201005494/1/V2 [LJN: BQ1513]
Asielaanvraag / Somalië / Gestelde afkomst uit Mogadishu / Taalanalyse niet inzichtelijk en concludent / Zorgvuldigheid besluit / Gelet op uitkomst contra-expertise niet voldaan aan bewijslast herkomst aannemelijk te maken / In stand laten rechtsgevolgen
ve11000992 - JV 2011/247
2011-04-11, ABRvS, 201009403/1/V1 [LJN: BQ1516]
Leges / Buitenbehandelingstelling / Betalen in persoon / Wettelijke grondslag / Aanvraag ingediend vóór inwerkingtreding art. 3.34i lid 1 VV 2000
ve11001035 - JV 2011/248
2011-04-14, ABRvS, 201100416/1/V3 [LJN: BQ2604]
Bewaring / Staande houden i.h.k.v. MTV-controle / Na ophouding kort durende strafrechtelijke vrijheidsbeneming / Onderbreking tussen aanwending vreemdelingrechtelijke bevoegdheden / Grenzen geschil
ve11001005 - JV 2011/249
2011-04-14, ABRvS, 201102835/1/V2 [LJN: BQ2588]
Herhaalde asielaanvraag / Ne bis in idem / Irak / Art. 3 EVRM / Authenticiteit overlijdensakten vader en broer / Nova / Orginele stukken ondanks verzoek niet van MvIA in beroepsfase terug ontvangen / Equality of arms
ve11001049 - JV 2011/250
2011-04-14, ABRvS, 201008394/1/V1 [LJN: BQ2599]
VOTR / Richtlijn 2003/109 langdurig ingezeten / Middelenvereiste / Art. 3.75, lid 3 Vb 2000 / Drie jaar voorafgaand aan aanvraag middelen van bestaan verworven / Onderzoek beslispraktijk / Uitkering Ziektewet wordt wel als middelen aangemerkt / Motivering
ve11001048 - JV 2011/251
2011-04-14, ABRvS, 201011816/1/V1 [LJN: BQ2602]
Wijziging toegekende aantekening 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist' / Geen intrekking verblijfsvergunning ex art. 19 en 18, lid 1 Vw 2000 / Art. 4 lid 2 Wav / Rechtszekerheidsbeginsel / Vertrouwensbeginsel
ve11000975 - JV 2011/252
2011-04-15, ABRvS, 201100209/1/V3
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Verlengingsbesluit / Rechtseenheid en rechtszekerheid / Geen doorbreking appelverbod
ve11001038 - JV 2011/253
2011-04-15, ABRvS, 201101460/1/V3 [LJN: BQ2714]
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Duur bewaring en (voorafgaande) strafrechtelijke vreemdelingrechtelijke detentie / Arrest Kadzoev / Belangenafweging
ve11001039 - JV 2011/254
2011-04-18, ABRvS, 201001812/1/V2 [LJN: BQ2591]
Asielaanvraag / Zuid-Somalië / Mogadishu / Frustratie onderzoek geen belemmering beroep op art. 15 onder c Definitierichtlijn / Geloofwaardigheid identificerende gegevens
ve11001040 - JV 2011/255
2011-04-18, ABRvS, 201101328/1/V3 [LJN: BQ2719]
Bewaring / Geen grondslag in Awb noch Vw 2000 voor incidenteel hoger beroep na verstrijken hogerberoeptermijn / Zicht op uitzetting naar China / Afgifte laissez passer / Gepland onderhoud MvI&A met Chinese ambassadeur / Medewerking vreemdeling
ve11001047 - JV 2011/256
2011-04-19, ABRvS, 201010651/1/V3 [LJN: BQ2721]
Bewaring / AMV / Detentieomstandigheden AC Schiphol voor minderjarigen / Tenuitvoerlegging gedurende ten hoogste vier dagen in beginsel toelaatbaar / Art. 5 lid 1(f) en lid 5 EVRM / Schadeloosstelling
ve11001042 - JV 2011/257
2011-04-20, ABRvS, 201011609/1/V2 [LJN: BQ2595]
Asielaanvraag / Afghanistan / Bekering tot Christendom / Art. 3 EVRM / Geen bijkomende beperkte individuele indicaties / Motivering
ve11001043 - JV 2011/258
2011-04-20, ABRvS, 201011875/1/V3 [LJN: BQ2731]
Bewaring / China / Gevaar voor onttrekking / Geen kenbare inspanningen om terug te keren toen meldplicht gold / Geen lichter middel / Terughoudende toets
ve11001059 - JV 2011/259
2011-04-27, ABRvS, 201101341/1/V3 [LJN: BQ3232]
Bewaring / Art. 2 lid 1 en art. 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Indiening asielaanvraag leidt tot categoriewijziging en is voortduren opgelegde maatregel / Ontbreken terugkeerbesluit heeft geen gevolgen voor ibs op b grond / Richtlijn niet meer van toepassing door asielaanvraag
ve11001074 - JV 2011/260
2011-04-27, ABRvS, 201009279/1/V3 [LJN: BQ3229]
Asielaanvraag / Iran / Partner erkend Iraans vluchteling / Niet als beroepsgrond aangevoerd maar wel door rechtbank bij beoordeling betrokken / Omvang geschil / Art. 3 EVRM / Alleenstaande vrouw met kinderen / Ongehuwd geslachtsverkeer buiten Iran / Strafrechtelijke vervolging in Iran / Bewijslast
ve11001072 - JV 2011/261
2011-04-28, ABRvS, 201100194/1/V3 [LJN: BQ3797]
Bewaring / Lichter middel / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 impliceert enige beoordelingsruimte / Enigszins terughoudende toets / Gronden / Ontwijken terugkeer of verwijderingsprocedure
--- Zie ook de noot van G.N. Cornelisse bij VK Amsterdam 20 januari 2011 (JV 2011/138, ve11000163), waar zij de wijze bespreekt waarop de vreemdelingenkamers de vraag naar een lichter middel toetsen.
ve11000933 - JV 2011/262
2011-03-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 09/33244 [LJN: BQ0900]
Asielaanvraag / Somalië / Al Shabaab / Ontbreken reis- en identiteitsdocumenten / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 3 EVRM / Shabelle Hoose / Geen uitzonderlijke situatie / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Uitzetting via Mogadishu / Meeromvattende beschikking / Motivering
ve11000952 - JV 2011/263 noot H. Battjes
2011-04-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem (mk), AWB 10/26220, 10/26222 [LJN: BQ1202]
Asielaanvraag / Somalië / Minderheidsclan Tunni / Mogadishu / Vestigingsalternatief Centraal- en Zuid-Somalië / WBV 2010/18 / Art. 8 en 15 onder c Defintierichtlijn 2004/83 / Relevantie bestendige veiligheidssituatie / Op veilige wijze kunnen bereiken / Motivering
ve11001052 - JV 2011/264
2011-04-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 10/24401 [LJN: BQ2989]
Asielaanvraag / Somalië / Mogadishu / Ontbreken reis- en identiteitsbescheiden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Vestigingsalternatief / WBV 2010/18 / Geen veilige toegang / Geen redelijke verwachting vestiging en verblijf / Motivering
ve11001023 - JV 2011/265
2010-12-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/27051, 10/27052 [LJN: BQ1756]
Ongewenstverklaring / Albaniër gehuwd met in Slowakije verblijvende Slowaakse echtgenote / Toepasselijk openbare orde criterium / Verblijfsrichtlijn 2004/38 niet van toepassing / Art. 8 EVRM / Uitoefenen gezinsleven binnen Schengenruimte onzekere toekomstige gebeurtenis / Alleen signalering in OPS in Nederland
ve11001012 - JV 2011/266
2011-01-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/37306, 10/37307 [LJN: BQ2080]
Weigering bewijs rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan / Egypte / Consulair huwelijk met Hongaarse / Art. 35 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Misbruik van rechten / Par. 4.2 COM 2009, 313 / Individueel onderzoek naar Schijnhuwelijk
ve11000784 - JV 2011/267 noot P. Boeles
2011-02-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/733 [LJN: BP9658]
Bewaring / Turkije / Art 34 Vo 810/2009 Visumcode / Annulering visum / Mondelinge mededeling geen besluit (art. 1:3 Awb) en niet op voorgeschreven wijze bekend gemaakt / Rechtmatig verblijf / Schadevergoeding
--- Zie ook VK Dordrecht 24 januari 2011 (JV 2011/139, ve11000287) over het niet op de voorgeschreven wijze intrekken van een visum.

ve11000991 - JV 2011/268
2011-04-04, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/9978 [LJN: BQ1574]
Bewaring / Detentie versterkt psychische problemen en werkt nadelig uit op behandelresultaten / Belangenafweging / Lichter middel / Angola
ve11001027 - JV 2011/269
2011-04-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/11078 [LJN: BQ2309]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Guinee / Geen afgifte LP’s gedurende 15 maanden / Schadevergoeding
ve11001057 - JV 2011/270
2011-04-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/41924, 10/41923 [LJN: BQ2882]
Herhaalde asielaanvragen / Iran / Nova / Bekering tot Christendom / Art. 3 EVRM / Vluchtelingenverdrag / Begrip “godsdienst” / Art. 10 lid 1 onder b Definitierichtlijn / Art. 3.37 VV 2000 / Ambtsbericht / 'Nieuwe' kerk / Motivering
ve11001026 - JV 2011/271
2011-04-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/11158 [LJN: BQ2313]
Bewaring / Sierra Leone / Geen afgiftes LP’s voor gedwongen terugkeer / Overleg met ambassade autoriteiten geen concreet resultaat / Geen zicht op uitzetting / Schadevergoeding
ve11001025 - JV 2011/272
2011-04-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/9148 [LJN: BQ2338]
Bewaring / Telefonisch contact met eisers contactpersoon van uitgelezen mobiele telefoon tijdens ophouding / Art. 8 EVRM / Privé-leven / Belangenafweging / Zicht op uitzetting / China / Verslag overleg met Chinese ambassadeur geen op de zaak betrekking hebbend stuk / Laissez-passer
ve11001044 - JV 2011/273
2011-04-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/1410 - Schorsing behandeling,
Leges / Richtlijn Gezinshereniging 2003/86 / Arrest Sahin / Schorsing behandeling beroep in afwachting arrest n.a.v. klacht EC bij HvJEU
ve11000989 - JV 2011/274
2011-04-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/1691 [LJN: BQ1518]
Ongewenstverklaring en verblijfsbeëindiging / Polen / Veelvuldig gepleegde misdrijven / Ernstige redenen van openbare orde / Vovo / Effectieve rechtsbescherming / Schorsing besluit
ve11001024 - JV 2011/275
2011-04-22, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Almelo, AWB 11/10869, 11/10866 [LJN: BQ2341]
Vovo / Asielaanvraag / Afghanistan / AMV / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Meeromvattende beschikking / Terugkeerbesluit / Art. 10 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen adequate opvang [WV]

Mobiel toezicht bij grens hervat

01/06/2011

Nieuwsbericht

De KMar hervat het mobiel toezicht vreemdelingen/veiligheid nu volgens minister Leers het nieuwe artikel 4.17a Vreemdelingenbesluit 2000 zodanige waarborgen geeft dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole.

Het nieuwe artikel 4.17a Vb 2000 werd op 31 mei 2011 in het Staatsblad (2011, 262; ve11001256 ) gepubliceerd en treedt op 1 juni 2011 in werking.
Met art. 4.17a wordt beoogd zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole i.d.z.v. de Schengengrenscode. Hiermee wordt gevolg gegeven aan het HvJEU arrest Melki en Abdeli (22 juni 2010, JV 2010/458, ve10000918) en ABRvS 28 december 2010 (JV 2011/84, ve10002411) en wordt het mobiel toezicht in overeenstemming gebracht met art. 21 onderdeel a Verordening 562/2006 Schengengrenscode (ve06000691).
De regels voor het staandehouden zijn:
● op luchthavens: per vliegroute van binnen het Schengengebied maximaal één derde van het aantal geplande vluchten per maand, maximaal zeven vluchten per week; slechts een deel van de passagiers mag gecontroleerd worden;
● in treinen: tot 30 minuten rijden vanaf de grens (of tot het tweede station na de grens), maximaal twee treinen per dag per traject en maximaal acht treinen per dag; per trein maximaal twee coupés;
● op wegen en vaarwegen: tot maximaal twintig kilometer vanaf de grens met België of Duitsland, per (vaar)weg maximaal 90 uur per maand en maximaal 6 uur per dag; slechts een deel van de passerende auto’s en vrachtwagens of schepen mag gecontroleerd worden.
Het toezicht wordt uitgevoerd op basis van informatie of ervaringsgegevens over illegaal verblijf na grensoverschrijding en kan daarnaast in beperkte mate worden uitgevoerd met het oog op het verkrijgen van informatie over dergelijk illegaal verblijf.
De Afdeling advisering van de Raad van State  onderschreef in het op 20 mei 2011 uitgebrachte advies (ve11001262) de strekking van het ontwerpbesluit (ve11001260) maar merkte op dat in de (ontwerp)nota van toelichting ten onrechte de indruk werd gewekt dat het instructienormen zou betreffen, terwijl het algemeen verbindende normen zijn.
De ACVZ heeft n.a.v. de op 22 februari 2011 voorgelegde consultatieversie in het advies van 21 maart 2011 (ve11001263) aangegeven dat met de voorgestelde wijzigingen onvoldoende gewaarborgd is dat het mobiel toezicht niet hetzelfde effect heeft als grenstoezicht en adviseert alleen controle te laten plaatsvinden op basis van “een redelijk vermoeden van illegaal verblijf” ex art. 50 Vw 2000.
In de Nota van toelichting (p. 8-10) bij de wijzing van het Vb 2000 wordt uiteengezet waarom geen gevolg is gegeven aan dit advies, waarbij voor de interpretatie van art. 21 SGC onder andere wordt verwezen naar stukken van de Europese Commissie (ve11000383 en ve11000884). [WV]