Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Behandeling hoger beroep in zaak Sahar uitgesteld

29/03/2011

Nieuwsbericht

UPDATE NIEUWS 11-03-2011: De zitting op 30 maart in de zaak van het Afghaanse meisje Sahar en haar familie wordt op verzoek van minister Leers aangehouden omdat er op 29 maart een nieuw ambtsbericht is gekomen over de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan. De minister wil eerst onderzoeken of hieraan consequenties verbonden dienen te worden voor de zaak.

Update: 29 maart 2011

Dit vermeldt het nieuwsbericht van 29 maart 2011 op de website van de Raad van State.
De minister informeerde de Tweede Kamer bij brief van 28 maart (ve11000742) over het verschenen thematische ambtsbericht (ve11000744, dat ongedateerd is en op 29 maart via www.rijksoverheid.nl beschikbaar kwam). De minister geeft in zijn brief aan zich te beraden of aan de informatie beleidsmatige consequenties moeten worden verbonden en zal de Kamer daarover voor eind volgende week (week 14) berichten. In afwachting daarvan is besloten zaken waarin een beroep wordt gedaan op het verwesterde karakter van minderjarige vrouwelijke aanvragers aan te houden. 
In een eerder nieuwsbericht van 11 maart op de website van Raad van State, waarbij de op 30 maart 2011 geplande zitting bekend werd gemaakt, werd deze achtergrond informatie gegeven.
In de uitspraak van de VK 's-Hertogenbosch van 20 januari 2011 (JV 2011/105, ve11000146) werd geoordeeld dat Sahar zo is ingeburgerd in Nederland dat zij niet meer kan wennen aan het leven in de Afghaanse maatschappij. De rechtbank vond dat de minister beter had moeten motiveren waarom Sahar zich in Afghanistan aan de leefwijze in dat land zou kunnen aanpassen. De minister komt tegen die uitspraak in hoger beroep om duidelijkheid te krijgen over de vraag of verwestering van een Afghaans meisje door langdurig verblijf in Nederland reden moet zijn om hier te blijven. Dat Sahar en haar familie al lang in Nederland zijn, is namelijk het gevolg van herhaaldelijk procederen, zo stelt minister Leers.
In dat nieuwsbericht werd tevens vermeld dat de uitspraak in het hoger beroep wordt verwacht in juni 2011. Nu nog geen nieuwe datum voor de behandeling op zitting bekend is, is ook onduidelijk of die verwachting nog gerechtvaardigd is.
Op 9 februari 2011 (201101392/2/V2) heeft de Voorzitter van de ABRvS op verzoek van de minister bij wijze van voorlopige voorziening bepaald dat de minister geen nieuwe besluiten op de asielaanvragen hoeft te nemen voordat de Afdeling heeft beslist op het hoger beroep.  [WV]
Zie ook
Nieuws 21 januari 2011.
ve11000218: Brief MvI&A van 27 januari 2011 aan de Tweede Kamer (TK 19637, 1392).
Inlia website: Procedures stapelen en rekken: de pot, de ketel en de feiten.
Nieuws 14 april 2011: Beleidsaanpassing verwesterde Afghaanse meisjes.

Voorstel aanscherping eisen verkrijging Nederlanderschap

29/03/2011

Nieuwsbericht

Minister Donner heeft een voorstel gedaan om de eisen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit aan te scherpen. Het gaat om: uitbreiding van de afstandseis en invoering van een taaltoets voor optanten, naturalisatie pas na vijf jaar voor ongehuwd samenwonenden en invoering van een inkomens- en kwaliteitsvereiste. Op 28 maart werd deze concept-regeling aangeboden via internetconsultatie.

De internetconsultatie over deze conceptwijziging (ve11000730) van de Rijkswet op nederlanderschap biedt de mogelijkheid aan burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun mening te geven ten aanzien van voorgestelde regelgeving. De consultatie te vinden op www.internetconsultatie.nl en loopt af op 22 april 2011.
Het MvBZK licht de concept-regeling in een persbericht als volgt toe:
Het Nederlanderschap is een bekroning op participatie en integratie in de maatschappij. De aanscherpingen dienen als stimulans voor degenen die op bepaalde punten nog niet volledig participeren, zoals kennis van de Nederlandse taal en werk. Met het wetsvoorstel blijft Nederland binnen de grenzen van internationale verdragen. De aanscherpingen zijn een uitwerking van de maatregelen in het regeerakkoord.

Het kabinet streeft er naar dat iedereen zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikt. Daarom moet iedereen die Nederlander wil worden afstand doen van de nationaliteit van het land van herkomst. Uitzondering op de regel blijven erkende vluchtelingen en personen die geen afstand kunnen doen.

Het spreken van de taal is een belangrijke voorwaarde om in Nederland mee te kunnen doen. De naturalisatieprocedure voorziet in een taaltoets. Optanten (die het recht hebben het Nederlanderschap door optie te verkrijgen) leggen die toets niet af. In de praktijk blijkt echter dat er optanten zijn die niet of nauwelijks de taal spreken. Een nieuwe toets moet garanderen dat optanten de gewenste taalbeheersing hebben.

Voorafgaand aan naturalisatie moet er voldoende tijd zijn geweest om te integreren in de maatschappij. Vijf jaar blijft het uitgangspunt van de wet. Ongehuwd samenwonenden moeten voortaan ook aan deze termijn voldoen. Tot nu toe geldt voor hen een termijn van drie jaar. Voor vreemdelingen die gehuwd zijn, wordt een termijn gesteld van drie jaar. Zij vallen onder de bescherming van het Europees Verdrag inzake nationaliteit, en hebben hierdoor recht op deze verkorte termijn.

Voor naturalisatie gaan inkomen- en kwalificatievereisten gelden. Vreemdelingen moeten voldoen aan de minimale eisen die noodzakelijk zijn om in Nederland zelfstandig te kunnen leven dankzij inkomen uit arbeid. Het gezinsinkomen moet minstens het minimumloon in Nederland zijn respectievelijk de andere landen in het Koninkrijk. Daarnaast moeten vreemdelingen aantonen dat ze twee jaar een beroepsopleiding of werkervaring hebben.
[Bron: MvBZK] [SSc]

Zittingen en uitspraken ABRvS over bewaring en Terugkeerrichtlijn

25/03/2011

Nieuwsbericht

UPDATE NIEUWS 01-02-2011: De ABRvS heeft op de hierna genoemde data zittingen gehouden over de daarbij vermelde onderwerpen inzake hoger beroepen tegen VK uitspraken over vreemdelingenbewaring en de Terugkeerrichtlijn 2008/115.
Op 21 maart werden drie uitspraak gedaan en op 25 maart één.
 

Update: 25 maart 2011

18 januari 2011
Lichter middel
VK Amsterdam 30 december 2010, AWB 10/43727, LJN: BP0865, ve11000093
25 januari 2011
1. Moet rechtmatigheid terugkeerbesluit worden meegenomen bij beoordeling rechtmatigheid bewaring?
VK Utrecht 31 december 2010, AWB 10/43109, LJN: BO9498, ve11000046
- - - Uitspraak 21 maart 2011, 201100307/1/V3, ve11000643
2. Gronden inbewaringstelling
VK Utrecht 7 januari 2011, AWB 10/44464, LJN: BP0045, ve11000121
- - - Uitspraak 21 maart 2011, 201100555/1/V3, ve11000645
1 februari 2011
Behelst meeromvattende beschikking ook een terugkeerbesluit?
VK Assen 6 januari 2011, AWB 10/43679 (ng)
- - - Uitspraak 21 maart 2011, 201100493/1/V3, ve11000644
2 februari 2011
Doorbreking appelverbod; verlengingsbesluit
VK Utrecht 30 december 2010, AWB 10/43197, LJN: BO9369, ve11000047
- - - Uitspraak 25 maart 2011, 201100097/1/V3, ve11000711
VK Roermond 6 januari 2011, AWB 10/44016, ve11000366
VK Rotterdam (mk) 12 januari 2011, AWB 10/43493, LJN: BP0657, ve11000102
16 februari 2011
Zicht op uitzetting redelijk vooruitzicht op verwijdering
VK Utrecht 11 januari 2011, AWB 11/779 (ng)
23 februari 2011
Duur bewaring en strafrechtelijke detentie
VK Den Bosch 24 januari 2011, AWB 11/650 (ng)
VK Assen 27 januari 2011, AWB 11/151, ve11000387
Per 31 januari 2011 waren bij de ABRvS 89 hoger beroepschriften van zowel vreemdelingen als de MvI&A ontvangen. Per 9 februari 2011 waren het er 144. Op 17 februari werd de 190 overschreden, op 4 maart stond de teller op 240 en op 17 maart op 304.
[WV]

Vertrekmoratorium Zuid- en Centraal-Somalië

22/03/2011

Nieuwsbericht

De MvI&A stelt een vertrekmoratorium in voor de duur van een jaar voor Somaliërs afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven.

Het EHRM heeft een voorlopige maatregel getroffen in twee Somalische zaken. De MvI&A heeft de Kamer op 13 januari 2011 (ve11000077) bericht de uitzetting op te schorten totdat er uitspraak in de bodemzaak wordt gedaan.* Bij brief van 18 maart 2011 (ve11000679) deelt de MvI&A de Kamer mee dat hij als gevolg van deze interim measures een vertrekmoratorium instelt voor de duur van een jaar. Uitgeprocedeerde asielzoekers die tot deze groep behoren worden niet verplicht Nederland te verlaten en aan hen wordt opvang geboden. Er is geen sprake van categoriaal beschermingsbeleid en de toelating wordt nog steeds individueel beoordeeld.
Uitgezonderd van het vertrekmoratorium worden vreemdelingen van wie de asielaanvraag op niet-inhoudelijke gronden is afgewezen, die de mogelijkheid hebben te vertrekken naar een derde land, die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid en vreemdelingen die aantoonbaar uit Nederland zijn vertrokken na hun asielaanvraag. Echter, onder de voorlopige maatregel mogen ook deze personen niet worden uitgezet. [SSc]
* Zie nieuws van 14 januari 2011.

Wellicht 400 'Sahars' in Nederland

22/03/2011

Nieuwsbericht

Minister Leers schat dat er ongeveer 400 meisjes in Nederland verblijven in vergelijkbare omstandigheden als Sahar Hbrahimgel.

Dit antwoordt de MvI&A op 21 maart 2011 (ve11000672) op vragen van de leden Spekman (PvdA), Janssen (SP), Schouw (D66), Dibi (GroenLinks) en Voordewind (CU). De minister komt tot deze schatting op grond van de aanname dat het niet onaannemelijk is dat meisjes en vrouwen die geen rechtmatig verblijf hebben de verblijfsprocedure van hun overige gezinsleden (illegaal) in Nederland afwachten. Omdat het slechts om een aanname gaat, kan niet nader worden gespecificeerd hoeveel van hen reeds langer dan 10 jaar in Nederland verblijven. De situatie van Sahar wordt momenteel als zodanig niet uniek geacht en noopt niet tot gebruik van de discretionaire bevoegdheid. Het feit dat de zaak uitgebreid in de media aan bod is gekomen doet aan een objectieve weging van feiten en omstandigheden niet af. [SSc]
--- Zie ook nieuws 21 januari 2011 en nieuws 11 maart 2011.

Nieuw beleid MvI&A: AMV's minder vaak gedetineerd

17/03/2011

Nieuwsbericht

De minister voor I&A heeft besloten dat alleenstaande minderjarigen alleen nog in vreemdelingenbewaring worden gesteld bij zwaarwegende belangen van de overheid om de beschikbaarheid van een AMV te kunnen garanderen.

Dit schrijft de MvI&A in zijn brief van 10 maart 2011 (ve11000609) aan de Tweede Kamer.
Van zwaarwegende belangen is sprake indien:
1. Betrokkene is verdacht van of veroordeeld wegens een misdrijf.
2. Het vertrek van betrokkene binnen veertien dagen gerealiseerd kan worden.
3. Betrokkene eerder is vertrokken MOB uit de opvang of zich niet heeft gehouden aan een meldplicht of vrijheidsbeperkende maatregel.
4. Aan betrokkene de toegang is geweigerd aan de buitengrens. Hierbij zal vrijheidsontneming aan de orde zijn tot de minderjarigheid is vastgesteld.
De AMV's die niet meer in bewaring kunnen worden gesteld zullen onder voogdijschap van NIDOS worden ondergebracht in bestaande voorzieningen van het COA voor AMV’s. Dit betreft een tijdelijke oplossing, aangezien op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek gaande is naar alternatieven voor vreemdelingenbewaring, waarbij ook (alternatieven voor) de bewaring van AMV’s wordt betrokken.*
In bewaring gestelde AMV’s verbleven tot nu toe in JJI De Maasberg. Vanaf 15 maart wordt De Maasberg niet meer gebruikt voor vreemdelingenbewaring. Voor die datum zullen de AMV’s die daar verblijven, maar niet aan een van bovenstaande criteria voldoen, worden overgeplaatst naar een voorziening van het COA. AMV’s die wel aan de criteria voldoen worden in een JJI geplaatst.
* Zie AO's van 8 december 2010 (ve11000076) en 26 januari 2011 (ve11000528). [SSc]

Brede actie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

15/03/2011

Nieuwsbericht

Op 9 maart hebben maatschappelijke organisaties, kerken en burgerlijke gemeenten, met een breed draagvlak in de samenleving, een verklaring gepresenteerd tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Als onderdeel van deze actie vinden op 17 maart activiteiten plaats onder de naam “Nacht van de Vervanging”.

Naar het oordeel van de opstellers van de verklaring is de voorgenomen strafbaarstelling buiten proporties, ze werkt uitbuiting in de hand, is een slechte zaak voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving. Ook is deze strafbaarstelling een aantasting van mensenrechten.
De volledige tekst en de lijst met ondertekenende organisaties en personen is te vinden op de website www.geenstrafbaarstelling.nl. Men kan daar de petitie "Strafbaarstelling illegaal verblijf: aantasting van mensenrechten" ook ondertekenen.
Berichtgeving over de presentatie op 9 maart op o.a. op de sites van Kerk in Actie en de Raad van Kerken in Nederland.
Als onderdeel van de coalitie “Strafbaarstelling illegaal verblijf: aantasting van mensenrechten” vinden op 17 maart in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Den Haag diverse activiteiten plaats onder de naam “Nacht van de Vervanging”. [WV]
Zie ook
NOS Journaal 9 maart 2011 (14.57-17.30 minuten) 
Hart van Nederland 9 maart 2011 op SBS 6.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 4 verschenen

11/03/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 4 van 11 maart 2011 met 4 annotaties, allen van Galina Cornelisse over vreemdelingenbewaring en de Terugkeerrichtlijn, is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11000156 - JV 2011/108
2011-01-20, EHRM, 20594/08 (T.N. - Denemarken)
Uitzetting / Art. 3 EVRM / Littekens / Sri Lanka / LTTE
ve10002022 - JV 2011/109
2010-11-10, ABRvS, 200903989/1/H3 [LJN: BO3465]
Wob verzoek openbaarmaking minuten ingewilligde 14-1 verzoeken / Eerlijk proces / Equality of arms / Beperking kennisname / Weigering toestemming art. 8:29 lid 5 Awb aan Rb maar alsnog toestemming aan Afdeling / Eerbiediging persoonlijke levenssfeer / Persoonlijke beleidsopvattingen
--- Bij de nieuwe beschikking op bezwaar maakte de IND 420 minuten openbaar, waartegen beroep is ingesteld m.b.t. de verregaande anonimisering en het beperkte aantal minuten. Zie ook ABRvS 3 maart 2010 (200903988/1/H3, {ljn=BL6234}) en 200903987/1/H3 (ve10002021).
ve11000199 - JV 2011/110
2011-01-14, ABRvS, 201004196/1/V3 [LJN: BP1922]
Herhaalde asielaanvraag / Geen nova / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Nepal / Bahaddar toetst / Authenticiteit overgelegde documenten staat niet vast
ve11000195 - JV 2011/111
2011-01-17, ABRvS, 200907394/1/V2
Herhaalde asielaanvraag na intrekking asielvergunning / Taalanalyse / Overgelegde nationaliteitsverklaring geen novum / Liberia / Ne bis in idem
ve11000196 - JV 2011/112
2011-01-17, ABRvS, 200909910/1/V2 [LJN: BP1931]
Asielaanvraag / Irak / Provincie Bagdad / Rapport UNHCR / Art 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Alleenstaande vrouw / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Salah Sheek / Verdere specifieke onderscheidende kenmerken
ve11000193 - JV 2011/113
2011-01-17, ABRvS, 201011068/1/V2
Verzoek terugkomen op besluit / Besluit van gelijke strekking / Nova / Ne bis in idem / Niet onmogelijk nova aan te voeren / Termijn algemene asielprocedure
ve11000152 - JV 2011/114
2011-01-17, ABRvS, 201011620/1/V3 [LJN: BP1923]
Bewaring / Zicht op uitzetting / LP / Algerije / Claim België / Gewijzigd standpunt MvIA in hoger beroep / Marokko / Schadevergoeding nihil wegens niet meewerken
ve11000200 - JV 2011/115
2011-01-18, ABRvS, 201009741/1/V3 [LJN: BP1919]
Bewaring / Arrest BRAX / Art. 5 en 6 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Toelating tot Duitsland / Kopie stukken niet voldoende voor vaststelling identiteit / Gelegenheid om uit Nederland te vertrekken
ve11000153 - JV 2011/116
2011-01-18, ABRvS, 201010387/1/V3
Bewaring / Rechtmatigheid vreemdelingrechtelijke staandehouding / Opvolgende strafrechtelijke aanhouding onrechtmatig / Onderbreking tussen aanwending vreemdelingrechtelijke bevoegdheden / Omvang geschil
ve11000303 - JV 2011/117
2011-01-19, ABRvS, 201007538/1/V1 [LJN: BP2541]
Asielaanvraag / Art. 3 en 9 EVRM / Godsdienstvrijheid / Iran / Bekeerd tot christendom / Moties TK
ve11000154 - JV 2011/118
2011-01-19, ABRvS, 201011149/1/V3 [LJN: BP1950]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Laissez-passer / Tijdsverloop sinds afgifte LP's in juni / China / Intensief contact met Chinese autoriteiten
ve11000271 - JV 2011/119
2011-01-20, ABRvS, 201009867/1/V2 [LJN: BP2538]
Asielaanvraag / Rust- en voorbereidingstijd amv's op AC-Schiphol / Algemene Asielprocedure / Zorgvuldigheid
ve11000157 - JV 2011/120
2010-01-21, Vz ABRvS, 200908900/2/V2
Vovo / Afwijzing voortgezet verblijf / Art. 6, 7 en 13 Besluit 1/80 / Arrest Toprak en Oguz / Toestaan arbeid te verrichten hangende hoger beroep / Spoedeisend belang
ve11000260 - JV 2011/121
2011-01-26, ABRvS, 200904472/1/V3 [LJN: BP2529]
Aanvraag voortgezet verblijf na binnenkomst met mvv verblijf bij echtgenoot / Art. 13 Gezinsherenigingrichtlijn 2003/86 / Aanscherping van na 1 december 1980 ingetreden versoepeling beleid / Ten tijde aanvraag niet aan te merken als Turkse werknemer noch als gezinslid i.d.z.v. art. 13 Besluit 1/80 / Standstill-bepaling
ve11000299 - JV 2011/122
2011-01-28, ABRvS, 201012461/1/V3 [LJN: BP3266]
Bewaring / Staandehouden / Controle naleving Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. rijgedrag vond plaats in kader van MTV / Art. 21 Schengengrenscode / Belangenafweging / Schadevergoeding
ve11000300 - JV 2011/123
2011-02-02, ABRvS, 201010751/1/V1 [LJN: BP3264]
Verruimde gezinshereniging / Vrijstelling mvv-vereiste voor minderjarige schoolgaande kinderen / Begrip "hoofdpersoon" / Ook voor verblijf bij grootmoeder
ve11000298 - JV 2011/124
2011-02-02, ABRvS, 201012831/1/V3 [LJN: BP3272]
Bewaring / Alleenstaande moeder met minderjarig kind en hoogzwanger / Beleid bewaring (gezinnen met) minderjarige kinderen hier niet van toepassing / Niet volstaan met lichter middel
ve11000297 - JV 2011/125
2011-02-02, ABRvS, 201010863/1/V3 [LJN: BP3277]
Bewaring / Handboeien / Feitelijk situatie volgt alsnog uit p-v van bevindingen / Transport met auto zonder cellensysteem / Veiligheidsoverwegingen
ve11000337 - JV 2011/126
2011-02-09, ABRvS, 201008066/1/V1 [LJN: BP4329]
Verblijf bij Nederlandse dochter / Art. 8 EVRM / Ingangsdatum vergunning / Moment van aantonen zodanig intensief gezinsleven dat leidt tot positieve verplichting / Beoordelingsruimte minister
ve11000173 - JV 2011/127
2010-11-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 09/43033 [LJN: BP1452]
MVV / Verblijf bij adoptiemoeder / Armenië / Haags adoptieverdrag / Wobka / Art. 4 lid 1 onder c Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Art. 8 / Gezinsleven / Geen ongelijke behandeling adoptiefkind en biologisch kind i.d.z.v. 14 EVRM
ve11000231 - JV 2011/128
2010-12-22, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 09/44305
Onrechtmatige uitzetting naar Turkije / Schadevergoeding / Aannemelijkheid schadeposten / Causaal verband / Relativiteitsvereiste / Toerekenbaarheid
ve11000174 - JV 2011/129 noot G.N. Cornelisse
2011-01-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 10/43401, 10/44171 [LJN: BP1434]
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Maximale duur zes maanden / Verlengingsbeslissing is besluit / Voor verlengingsbeslissing geen wettelijke grondslag / Verbod omgekeerde verticale werking / Divergerende jurisprudentie over verlengingsbeslissingen geen reden voor prejudiciële vragen want hoger beroep mogelijk / Schadevergoeding
--- Cornelisse bespreekt de jurisprudentie ten aanzien van het verlengingsbesluit.
ve11000170 - JV 2011/130
2011-01-17, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 10/44491 [LJN: BP1504]
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Verlengingsbesluit is besluit art. 1:3 Awb / Wettelijke grondslag art. 59 Vw 2000 / In stand laten rechtsgevolgen
ve11000209 - JV 2011/131
2011-01-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Maastricht (mk), AWB 10/44704, 10/44707, [LJN: BP1944]
Bewaring / Artt. 2 lid 1, 3 lid 1, 6 en 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Asielaanvragen gedurende bewaring / Wettelijke basis genomen terugkeerbesluit niet ter beoordeling / Beoordeling gronden
ve11000317 - JV 2011/132
2010-12-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 10/16378 [LJN: BP2652]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Na verblijf in Spanje met Nederlandse echtgenoot is huwelijk beëindigd / Afgifte EU-verblijfskaart in Spanje / Art. 13 lid 2 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Motivering / Zorgvuldigheid
ve11000180 - JV 2011/133
2010-12-30, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/22187 [LJN: BP1154]
Weigering verlenging verblijfsvergunning ‘conform beschikking’ / Rechtszekerheid / Motivering
ve11000192 - JV 2011/134
2011-01-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht, AWB 10/44102 [LJN: BP1035]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2005/115 / Verlengingsbesluit is besluit art. 1:3 Awb / Voortvarend voorbereiden en uitzicht op verwijdering / Punt 13 en 16 considerans / Belangenafweging
ve11000185 - JV 2011/135 noot G.N. Cornelisse
2011-01-18, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/166 [LJN: BP1846]
Bewaring / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 geen rechtstreekse werking / Art. 59 Vw 2000 richtlijnconform uitleggen / Onttrekkingsgevaar / Lichter middel / Zicht op uitzetting / Voortvarendheid / Suriname
--- Cornelisse besteedt aandacht aan de uiteenlopende interpretaties over de rechtstreekse werking van artikel 15 lid 1 onder a en b Terugkeerrichtlijn en de gronden voor bewaring.
ve11000256 - JV 2011/136
2011-01-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht , AWB 10/44828 [LJN: BP2577]
Bewaring / Strafdetentie geen bewaring i.d.z.v. Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Optellen perioden van bewaring / Perioden strafdetentie tellen in casu mee bij belangenafweging / Zicht op uitzetting / Turkije
ve11000205 - JV 2011/137 noot G.N. Cornelisse
2011-01-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht, AWB 10/44908 [LJN: BP1569]
Bewaring / Art. 8, 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gronden / Onttrekkingsgevaar / Wettelijke grondslag terugkeerbesluit in art. 64 Vw 2000 / Terughoudende toetsing lichter middel / Algemene beginselen HvJ jurisprudentie en positie EU Handvest (art. 47)
--- Cornelisse maakt een korte aantekening over de rol van het terugkeerbesluit in bewaringszaken.
ve11000163 - JV 2011/138 noot G.N. Cornelisse
2011-01-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/00011 [LJN: BP1756]
Bewaring / Art. 15 lid 5 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Lichter middel / Geen terughoudende toets / Maximale termijn / Nationale wetgeving / Zicht op uitzetting Suriname / Verstrekken noodpaspoorten na installatie Bouterse
--- Cornelisse bespreekt de wijze waarop de vreemdelingenkamers de vraag naar een lichter middel toetsen.
ve11000287 - JV 2011/139
2011-01-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht , AWB 10/43882 [LJN: BP2579]
Bewaring / Intrekking visum / Art 34 lid 5 en 6 Verordening 810/2009 Visumcode / Rechtmatig verblijf / Schadevergoeding
ve11000309 - JV 2011/140
2011-01-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/320 [LJN: BP3135]
Bewaring / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Zicht op uitzetting naar Benin / LP aanvraag / Terugkeerbesluit nog niet nodig / Geen verlengingsbesluit vereist / Geen wettelijke criteria voor risico op onderduiken / Beoordeling gronden / Schadevergoeding
ve11000217 - JV 2011/141
2011-01-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 11/706 [LJN: BP2228]
Bewaring / Verzoek schadevergoeding / Irak / Generieke interim measure 3 november 2010 / Veronderstelling in ABRvS 5 januari 2011 onjuist / Vc 2000 C22/5.4
ve11000215 - JV 2011/142
2011-01-26, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 10/44985 [LJN: BP2205]
Bewaring / Art 15 lid 1 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Verlengingsbesluit geen besluit i.d.z.v. art. 1:3 lid 1 Awb / Onderduiken / Toetsen gronden in vervolgberoep / Herduiden gronden
ve11000329 - JV 2011/143
2011-01-31, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/44885 [LJN: BP3564]
Bewaring (Grensdetentie) / Voortduren / Art. 2 lid 2 en art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Toepasselijkheid Richtlijn / Geen terugkeerbesluit nodig / Terugkeerprocedure liep reeds
ve11000318 - JV 2011/144
2011-01-31, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/851 [LJN: BP2576]
Bewaring / Irak / Generieke interim measure 3 november 2010 / Veronderstelling in ABRvS 5 januari 2011 onjuist / Vc 2000 C22/5.4 / Art. 15 lid 1 en 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Uitzetting belemmeren / Terughoudende toetsing lichter middel
ve11000229 - JV 2011/145
2011-01-19, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/42034, 10/42033 [LJN: BP2233]
Asielaanvraag / Art 5 Dublin Uitvoeringsverordening 1560/2003 / Verzoek om herziening afwijzing overnameverzoek / Eenmalige aanvullende procedure
[WV]

HvJEU: Verblijf derdelander bij jonge kinderen, burger van de EU

08/03/2011

Nieuwsbericht

Kinderen met de nationaliteit van een EU-lidstaat kunnen ook rechten ontlenen aan het EU-recht wanneer ze zelf geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer. Hun ouders met de nationaliteit van een derde land kunnen niet langer worden uitgezet wanneer deze (jonge) kinderen van hen afhankelijk zijn.

Het Hof van Justitie EU heeft in het arrest Ruis Zambrano van 8 maart 2011 (ve11000568) overwogen dat artikel 20 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een lidstaat aan een staatsburger van een derde staat, die zijn kinderen van jonge leeftijd, burgers van de Unie, ten laste heeft, het recht van verblijf ontzegt in de lidstaat waar deze kinderen verblijven en waarvan zij de nationaliteit bezitten, en hem bovendien een arbeidsvergunning weigert, aangezien dergelijke beslissingen de betrokken kinderen het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten ontzeggen. [GW/WV]
Zie ook
ve10001729: Conclusie A-G Sharpston
ve10001929: A&MR 2010, nr. 8, Uitspraak van de maand, Spannende tijden, P. Boeles

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 3 verschenen

21/02/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 3 van 18 februari 2011 met 7 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve10002187 - JV 2011/66 noot G.N. Cornelisse
2010-12-02, EHRM, 4691/06 (Jusic - Zwitserland)
Uitzettingsdetentie in strijd met art. 5 lid 1 EVRM / Zwitserland / Geen aanwijzingen voor onttrekkingsgevaar / Schadevergoeding afgewezen 
--- Cornelisse gaat o.a. in op de het vereiste van legaliteit onder art. 5 lid 1 EVRM en de noodzaak dat de rechter vol toetst of er gronden zijn voor het oordeel dat sprake is van onttrekkingsgevaar en legt daarbij een verbinding met art. 3 en art. 15 Terugkeerrichtlijn. Tenslotte plaatst zij dit arrest naast andere EHRM-jurisprudentie dat detentie niet gebruikt mag worden om terugkeer af te dwingen.
ve11000075 - JV 2011/67
2011-01-07, Pres. EHRM, 75170/10 (X. - Nederland) - Interim measures,
Interim measure / Art. 3 EVRM / Geen uitzetting naar Centraal- en Zuid-Somalië
--- N.a.v. hiervan heeft de MvIA, gezien de juridische strekking en de motivering, besloten dat deze doorwerken t.a.v. alle gedwongen uitzettingen naar Somalië van personen die afkomstig zijn uit Zuid- en Centraal-Somalië. In afwachting van een inhoudelijke beslissing van het Hof, moet van iedere Somaliër afkomstig uit Zuid- of Centraal-Somalië de uitzetting worden opgeschort (zie brief aan Tweede Kamer van 13 januari 2010, ve11000077).
ve11000149 - JV 2011/68 noot H. Battjes
2011-01-21, EHRM (Grote kamer), 30696/09 (M.S.S. - België en Griekenland)
Asielaanvraag / Art. 3 en 13 EVRM / Dublinverordening / Rechtsmiddelen / Gebreken aan asielprocedure / Non-refoulement / Detentie- en leefomstandigheden / Griekenland / Afghanistan / Schadevergoeding
ve11000022 - JV 2011/69 noot C.A. Groenendijk
2010-12-22, HvJEU, C-303/08 (Metin Bozkurt),
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 7 Besluit 1/80 / Behoud verblijfsrecht Turkse echtgenoot na echtscheiding van Turkse werkneemster / Tenminste vijf jaar samenwonen / Geen rechtsmisbruik bij beroep op dat verblijfsrecht na huiselijk geweld tegen ex-echtgenote / Art. 14 lid 1 Besluit 1/80 / Openbare orde
ve10002230 - JV 2011/70 noot A. Hoogenboom
2010-12-09, HvJEU, C-300/09, C-301/09 (Toprak en Oguz)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstillbepaling art. 13 Besluit 1/80 / Regeling voortgezet verblijf na verbroken huwelijk valt binnen werkingssfeer art. 13 / Aanscherping eerder na 1980 versoepeld beleid is ook een beperking i.d.z.v. art. 13
ve10002166 - JV 2011/71 noot P.E. Minderhoud
2010-11-26, ABRvS, 201006508/1/V1 [LJN: BO6348]
Opvang / Medische noodsituatie / HIV / Aanspraak op behandeling ingevolge art. 10 Vw 2000 ook na beëindiging vertstrekkingen Rva 2005 mogelijk / Geen art. 64 Vw 2000 situatie en geen zeer bijzondere omstandigheden / Art. 8 EVRM / Privéleven
ve10002186 - JV 2011/72 noot M.A.G. Reurs
2010-12-01, ABRvS, 201002688/1/V3 [LJN: BO6324]
14-brief / Medische behandeling / Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / BMA medisch advies / Reisvoorwaarden / Vergewisplicht / Macedonië
ve10002342 - JV 2011/73
2010-12-09, ABRvS, 201001418/1/V3 [LJN: BO8033]
Mvv-aanvraag afgewezen o.g.v. art. 3 Vw 2000 (toegangsweigering) / Verkrijging toegang tot Nederland / Wettelijke grondslag / Openbare orde
ve10002355 - JV 2011/74
2010-12-10, ABRvS, 201005144/1/V1 [LJN: BO8041]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Ononderbroken verblijf / Ontbreken burgemeestersverklaring / Geen bewijsaanbod gedaan / Rechtsmiddelen
ve10002354 - JV 2011/75
2010-12-10, ABRvS, 201006726/1/V1 [LJN: BO8060]
Aanvraag i.h.k.v. art. 8 EVRM / MVV-vereiste / Hardheidsclausule / Belangenafweging / Gezinsleven aangegaan hangende verblijfsprocedure / Objectieve belemmeringen uitoefenen gezinsleven in derde land Guinee / Negatief reisadvies / Geen positieve verplichting
ve10002347 - JV 2011/76
2010-12-14, ABRvS, 201005704/1/V2 [LJN: BO8049]
Overleggen geboorteakte moeder in herhaalde asielaanvraag / Niet aannemelijk maken nationaliteit moeder staat in rechte vast / Geen novum / T.a.v. dochter sprake van eerste aanvraag / Geen nader onderzoek MvJ vereist / Liberia
ve10002345 - JV 2011/77
2010-12-14, ABRvS, 200909884/1/V3 [LJN: BO8026]
Ongewenstverklaring / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Causaal verband bij ‘personal participation’ / Irak / Oorlogsmisdrijf / Wezenlijke bijdrage
ve10002348 - JV 2011/78
2010-12-15, ABRvS, 200901971/1/V2 [LJN: BO8020]
Ongewenstverklaring / Onherroepelijke afwijzing eerdere asielaanvraag / Iran / Bekeerd christen / Nova-toets / Iraans wetsvoorstel dat doodstraf mogelijk maakt voor afvalligen islam / Art. 3 EVRM
ve10002352 - JV 2011/79 noot G.N. Cornelisse
2010-12-16, ABRvS, 201010285/1/V3 [LJN: BO8960]
Bewaring / Mogelijkheid indienen reguliere aanvraag / Voortvarendheid / Gronden / Gebruik van aliassen / Niet op naam gestelde ov-chipkaart / Lichter middel
ve10002353 - JV 2011/80
2010-12-21, ABRvS, 201005801/1/V1 [LJN: BO8934]
Manipulatie vingertoppen / Art. 17 lid 2 Rva 2005 / Contra-expertise dactyloscopisch onderzoek geen noodzakelijke kosten
ve11000063 - JV 2011/81
2010-12-23, Vz ABRvS, 201007848/3/V2
Tweede vovo verzoek / Uitzetting / Centraal-Irak / Terugkeerbesluit en afgewezen bezwaar geen spoedeisend belang / Onduidelijk op welke termijn uitzetting plaats vindt
ve11000083 - JV 2011/82
2010-12-24, ABRvS, 201007119/1/V1 [LJN: BP0424]
MVV-aanvraag / Openbare orde / Jeugddetentie valt niet onder gevangenisstraf als bedoeld in art. 3:77 Vb 2000 / Uitleg term 'gevangenisstraf'
ve11000034 - JV 2011/83
2010-12-24, ABRvS, 201010538/1/V3 [LJN: BP0425]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Algerije / Geen LP verstrekt in 2010 waarin gedwongen vertrek aan de orde was / Aan IOM verstrekte LP's / Geen vooruitgang in gesprekken met autoriteiten / Schadevergoeding nihil wegens niet meewerken
ve10002411 - JV 2011/84
2010-12-28, ABRvS, 201010789/1/V3 [LJN: BP0427]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Grenscontrole / Art. 2 onder 10 en artt. 20 en 21, onder a, Schengengrenscode / Art. 50 lid 1 Vw 2000 en A3/2.4 Vc 2000 voldoen niet aan de in arrest Melki en Abdeli verlangde waarborgen / Belangenafweging / Schadevergoeding
--- Soortgelijke uitspraken deed de ABRvS op 28 december in zaak 201010790/1/V3 (grensganger in voertuig, ve11000214) en op 12 januari 2011 m.b.t. controle van een voetganger (ve11000078) en controle van een grensganger in een internationale trein (ve11000079).
--- ve11000325: Brief MvIA van 1 februari 2011 aan de Tweede Kamer n.a.v. deze uitspraken.

ve11000070 - JV 2011/85
2010-12-28, ABRvS, 201009950/1/V3
Bewaring / Zicht op uitzetting / Zuid- en Centraal-Somalië / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83
ve11000032 - JV 2011/86
2011-01-05, ABRvS, 201011407/1/V3 [LJN: BP0524]
Bewaring / Omvang van het geschil / Uitzetting / Irak / C22/5.4 Vc 2000 / Gelet op generieke interim measure 3 november 2010 geen individuele interim measure meer nodig voor opheffing bewaring / Schadevergoeding
--- Zie hierover ook VK Zwolle 24 januari 2011 (ve11000217) en VK Roermond 31 januari 2011 ( ve11000318) waarin, gelet op verweerders uitleg ter zitting, anders werd geoordeeld. Op 2 februari 2011 (ve11000377) oordeel de VK Roermond anders en volgde alsnog de lijn van de Afdeling gelet op verweerders uitleg op de zitting.

ve11000082 - JV 2011/87
2011-01-11, ABRvS, 201003596/1/V2 [LJN: BP0945]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Ononderbroken verblijf sinds 1 april 2001 aangetoond met burgemeestersverklaring / Verklaring vreemdeling waaruit aantoonbaar vertrek volgt is ingetrokken en bovendien onjuist / Bewijslast
ve11000081 - JV 2011/88
2011-01-11, Vz ABRvS, 201011928/2/V3 [LJN: BP0958]
Vovo / Griekenland / Opschorting overdracht / Brief MvJ van 13 oktober 2010 / Geen machtiging tot verblijf als bedoeld in art. 2 onder j Dublinverordening
ve11000073 - JV 2011/89
2011-01-12, ABRvS, 201004982/1/V6 [LJN: BP0560]
Wav / Bestuurlijke boete / Stage bij hotelketen / Arbeid niet op basis van stageprogramma waarvoor TWV's zijn verleend / Vier maanden uitvoerende werkzaamheden verricht i.p.v. vier weken
ve10002116 - JV 2011/90 noot P.E. Minderhoud
2010-10-20, CRvB (mk), 09/365, 09/3626 AWBZ [LJN: BO3581]
AWBZ / Indicatie voor activerende begeleiding dagactiviteit en ondersteunende begeleiding / Koppelingswet / Kring verzekerden / Minderjarige / Recht op onderwijs (art. 28 lid 1 IVRK) / Kwetsbare personen die in het bijzonder recht hebben op bescherming van hun privéleven / Buiten toepassing laten art. 5 lid 2 AWBZ wegens strijd met art. 8 EVRM
ve11000069 - JV 2011/91
2011-01-11, Gerechtshof 's-Gravenhage (civiel), 200.063.511/01 [LJN: BO9924]
Vordering uitgeprocedeerde asielzoekster met kinderen om niet uit opvang te worden verwijderd / Art. 8 EVRM / Inmenging gezinsleven / Terugkeer naar Angola tegengewerkt / Zorgplicht Staat voor kinderen
ve11000024 - JV 2011/92
2010-12-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/26552
MVV / Verblijf bij echtgenoot / Middelen van bestaan / Art. 7 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Arrest Chakroun / Individuele toetsing / Bewijslastverdeling
ve11000011 - JV 2011/93
2010-12-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 09/32665 [LJN: BO9130]
Asielaanvraag / Dublinverordening 343/2003 / Minderjarige / IVRK / Art. 24 Handvest grondrechten EU / Belangen kind niet al geïncorporeerd in regelgeving en beleid / Specifieke toetsing
ve10002375 - JV 2011/94
2010-12-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/29304 [LJN: BO7880]
Leges / Richtlijn 2003/109 langdurig ingezeten / Arrest Sahin / Schorsing behandeling beroep in afwachting arrest n.a.v. klacht EC bij HvJEU
ve11000002 - JV 2011/95
2010-11-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 09/16971 [LJN: BO9499]
Asielaanvraag / Taalanalyse / Geen contra-expertise / Weigering vergoeding kosten door COa / Geen uitstel besluitvorming / Effective remedy / Art. 13 EVRM / Irak
ve11000007 - JV 2011/96
2010-11-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/5000 [LJN: BO9393]
Medische behandeling / Mvv-vereiste / Hardheidsclausule / Medische noodsituatie / Medisch uitzetbeletsel / BMA-advies / Beschikbaarheid HIV-medicijn Atripla in Ghana / Concrete aanknopingspunten voor twijfel / Motivering / Zorgvuldigheid / Vovo
ve11000087 - JV 2011/97
2010-12-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 10/18297 [LJN: BP0864]
Art. 55 lid 2 Vw is geen wettelijke grondslag voor uitlezen simkaart bij asielaanvraag / Begrip 'bescheiden' / Strijd met art. 8 EVRM privéleven
ve11000030 - JV 2011/98
2010-12-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 09/41831
Geloofwaardigheid asielrelaas / DRC / Seksueel geweld / Onderscheid tussen verschillende (groepen) vrouwen / WBV 2008/26 / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Motivering
ve11000052 - JV 2011/99
2011-01-03, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 10/42724 [LJN: BO9686]
Bewaring / Lichter middel / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Punt 16 considerans / Volle toetsing
ve11000029 - JV 2011/100
2011-01-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 10/43410 [LJN: BO9644]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Maximale termijn 6 maanden / Art. 15 rechtstreeks toepasselijk / Verlenging met twaalf maanden niet mogelijk want niet geregeld in nationale regelgeving / Schadevergoeding
ve11000057 - JV 2011/101
2011-01-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 10/44269 [LJN: BP0020]
Bewaring / Art. 6 en 15 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Meeromvattende afwijzende asielbeschikking aangemerkt als terugkeerbesluit / LP aanvraag / Niet meewerken / Redelijk vooruitzicht op verwijdering
ve11000140 - JV 2011/102
2011-01-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Almelo, AWB 10/44873
Bewaring / Kort na bewaring asielaanvraag ingediend / Art. 2, 6 en 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit is besluit art. 3:1 Awb en ten onrechte gebaseerd op art. 72 lid 3 Vw 2000 (andere handeling) / Geen andere wettelijke grondslag geduid / Schadevergoeding
ve11000122 - JV 2011/103
2011-01-10, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 10/44478 [LJN: BP0279]
Bewaring / Art. 15 lid 1 en lid 4 Terugkeerrichtlijn / Toetsen gronden maatregel in vervolgberoep / Schadevergoeding
ve11000088 - JV 2011/104
2011-01-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 10/43442, 10/44492 [LJN: BP0818]
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn / Voortduring bewaring na zes maanden / Geen belang bij als vervolgberoep aangemerkt beroep tegen verlengingsbesluit / Art. 59 Vw 2000 Richtlijn conform toepassen
ve11000146 - JV 2011/105
2011-01-20, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/41119, 10/42525, 10/42526 [LJN: BP1516]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Afghanistan / Verwesterd gezin / Drie minderjarige kinderen waaronder 14-jarige dochter Sahar / WBV 2010/1 / Art. 3 EVRM / Motivering
--- De MvIA heeft hoger beroep ingesteld en de ABRvS verzocht de zaak zo spoedig als mogelijk te behandelen. Zie daarover ook de brief aan de Tweede Kamer van 27 januari 2011 (ve11000218).

ve11000016 - JV 2011/106
2010-11-12, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/36816 [LJN: BO9098]
Vovo / Mondelinge toegangsweigering in strijd met Schengengrenscode / Niet voldaan aan vormvereisten / Vreemdeling had niet het doel om asiel aan te vragen
ve11000054 - JV 2011/107
2011-01-03, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/44362 [LJN: BO9637]
Bewaring / Vovo / Art. 15 lid 3 en lid 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Vervolgberoep / Tegen beslissing verlenging bewaring na zes maanden geen bezwaar of beroep mogelijk
[WV]