Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2010 aflevering 16 verschenen

06/12/2010

Nieuwsbericht

JV 2010 aflevering 16 van 3 december 2010 met 7 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve10000918 - JV 2010/458 noot P. Boeles
2010-06-22, HvJEU (Grote kamer), C-188/10, C-189/10 (Melki en Abdeli)
Algemene beginselen recht van de Unie / Art. 67 en 267 VWEU / Constitutionele toetsing nationale wetgeving mag werking art. 267 VWEU niet belemmeren / Voorrang recht Unie op nationale recht / Afschaffing controles aan binnengrenzen / Vrij verkeer van personen / Grensstreek / Geen personencontroles aan de binnengrenzen
 --- Boeles opent zijn annotatie aldus: “Het tweede dictum van deze uitspraak lijkt mij fataal voor de rechtmatigheid van de huidige praktijk van mobiel toezicht zoals die in Nederland is ingericht.” Naar aanleiding van het eerste dictum vraagt hij zich af de lagere rechters in Nederland de vrijheid om vragen te stellen aan het HvJEU ten volle durven te gebruiken en of zij bereid zijn tot het treffen van voorlopige voorzieningen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en tot het buiten toepassing laten van de omstreden wettelijke bepaling, in de situatie waarin nog niet op een prejudiciële vraag is geantwoord, ook als een hogere nationale rechter er anders over denkt.

ve10001621 - JV 2010/459 noot M. Tjebbes
2010-09-29, ABRvS, 200908205/1/V2 [LJN: BN9181]
Arbeid als zelfstandige / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Puntensysteem beleid in strijd met standstillbepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Toegevoegde waarde voor Nederland / Aspecten als hoogwaardigheid van kennisinbreng en innovatieve vermogen maakten geen deel uit van criterium wezenlijk Nederlands belang in 1973
--- Tjebbes stelt vast dat deze uitspraak – en de twee andere uitspraken van 29 september (zie ve10001646 en ve10001734) – van groot belang zijn voor de positie van Turkse onderdanen die zich in Nederland willen vestigen voor het verrichten van arbeid als zelfstandige. Nu, gelet op de standstillbepaling van art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol bij de Ass. Ovk. EEG-Turkije, het puntenstelsel in elk geval niet zonder meer op Turkse ondernemers mag worden toegepast, vraagt hij zich af hoe het nu verder moet (*) na de aanpassing van de beleidsregel voor de advisering door de Minister van EZ (beleidsregel 13 oktober 2010, stcrt. nr. 16617, ve10001840).
(*) Zie in dit verband ook VK Zutphen (mk) 17 november 2010, ve10002121.

ve10001846 - JV 2010/460
2010-09-29, ABRvS, 201000881/1/V6
Naturalisatie / Onvoldoende ingeburgerd / Gevaar openbare orde, goede zeden of nationale veiligheid / Aanhanger radicaal islamitische groeperingen GSPC en TWH / Individueel ambtsbericht / Brief AIVD / Zorgvuldigheid / Motivering
ve10001819 - JV 2010/461
2010-10-07, ABRvS, 201003288/1/V3 [LJN: BO0985]
Bewaring / Tenuitvoerlegging / Norm voor verblijf in politiecel op vijf dagen gesteld / Identiteitsonderzoek / Geen bijzondere omstandigheid
ve10001788 - JV 2010/462
2010-10-08, ABRvS, 201001728/1/V3 [LJN: BO0828]
Intrekking verblijfsvergunning / Glijdende schaal / Het alsnog ten uitvoer gelegde voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf telt ook mee
ve10001787 - JV 2010/463
2010-10-08, ABRvS, 201002880/1/V1 [LJN: BO0830]
Intrekking VOTR / Ongewenstverklaring / Glijdende schaal / Uitleg 'verblijfsduur' art. 3.86 lid 8 Vb 2000 / Ontvankelijkheid
ve10001818 - JV 2010/464
2010-10-08, ABRvS, 201004276/1/V2 [LJN: BO0989]
Aanvraag asiel / Irak / Ambtsbericht / Bescherming door autoriteiten (PUK en politie) geboden / SvJ heeft terecht geen nader onderzoek verricht
ve10001821 - JV 2010/465
2010-10-11, ABRvS, 201003175/1/V3 [LJN: BO0969]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Medische voorzieningen Malta vergelijkbaar / Epilepsie / Geen bijzondere individuele omstandigheden voor het aan zich trekken van de aanvraag
ve10001817 - JV 2010/466
2010-10-11, ABRvS, 201006332/1/V1 [LJN: BO0992]
Mvv-aanvraag voor verblijfsdoel 'Ouder bij kind' / Toetsing aan art. 3.24 en 3.25 Vb 2000 / Geen aparte aanvraag nodig om aan art. 3.24 te kunnen toetsen / Omvang van het geschil
ve10001790 - JV 2010/467
2010-10-13, ABRvS, 201001245/1/V1 [LJN: BO0794]
Vrijstelling mvv-vereiste / BMA-advies / Indien geen contra-expertise dan beperkt toets rechter zich tot de vergewisplicht / Zorgvuldigheid / Art. 8 EVRM / Azerbeidzjan
ve10001789 - JV 2010/468
2010-10-13, ABRvS, 201001629/1/V1 [LJN: BO0825]
Pardonregeling / Ononderbroken verblijf na 13 december 2006 / Tijdstip beoordeling verschilt per vreemdeling / Geen strijd met rechtszekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel
ve10001820 - JV 2010/469
2010-10-13, ABRvS, 201003206/1/V1 [LJN: BO0981]
Asielaanvraag / AMV / Pilot "beschermde opvang" / Aanvullend relaas in beroepschrift inzake seksueel misbruik ten onrechte niet bij beoordeling betrokken / Toetsing ex-nunc / China
ve10001815 - JV 2010/470
2010-10-18, ABRvS, 201004851/1/V2
Verblijf bij partner / Scheiding asiel-regulier / Eerwraak / Irak / Vrijstelling mvv-vereiste nu uitzetting in strijd met art. 8 EVRM zou zijn
ve10001822 - JV 2010/471 noot P. Boeles
2010-10-19, ABRvS, 201001188/1/V1
Mvv / Afgeleide vluchtelingenstatus / Nareisbeleid / Feitelijke gezinsband / Toetsingskader / Vertrek hoofdpersoon uit land van herkomst is peilmoment / Somalië
--- Boeles wijst er onder meer op dat de Afdeling niet mocht miskennen dat de Gezinsherenigingsrichtlijn onderdeel uitmaakt van de EU rechtsorde die voorrang heeft op het nationale recht. De indruk wordt gewekt dat de Afdeling geen verschil in rechtskarakter ziet tussen een EU richtlijn en bepalingen van mensenrechtenverdragen.
ve10001865 - JV 2010/472
2010-10-19, ABRvS, 201003785/1/V1 [LJN: BO1571]
Medisch uitzetbeletsel art. 64 Vw 2000 / Analoge toepassing / Geen procesbelang meer want rechtmatig verblijf o.g.v. aanvraag reguliere vergunning / Verstrekkingen Rva 2005
ve10001848 - JV 2010/473
2010-10-19, ABRvS, 201007625/1/V3 [LJN: BO1575]
Bewaring (Grensdetentie) / AC Schiphol plaats waar bewaring tenuitvoer kan worden gelegd / Niet beperkt tot ruimten als bedoeld in art. 1 Reglement Regime Grenslogies / Individuele aanwijzing o.g.v. art. 6 Vw 2000
ve10001847 - JV 2010/474
2010-10-20, ABRvS, 201008450/1/V3 [LJN: BO1579]
Bewaring na strafrechtelijk detentie / Asielaanvraag / Niet voldaan aan inspanningsverplichting / Ontbreken voorafgaand overleg met IND / Belangenafweging
ve10001864 - JV 2010/475
2010-10-21, ABRvS, 200707073/1/V2 [LJN: BO2081]
Asielaanvraag / Afghanistan / Hazara uit Ghazni / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Geen situatie als bedoeld in art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / In stand laten rechtsgevolgen
ve10001863 - JV 2010/476
2010-10-26, ABRvS, 201000254/1/V3 [LJN: BO2085]
Hoger beroep / Ontvankelijkheid / Vreemdeling geboren na instellen beroep is geen belanghebbende in hoger beroep
ve10001862 - JV 2010/477 noot B.K. Olivier
2010-10-26, ABRvS, 201001361/1/V3 [LJN: BO2095]
Asielaanvraag / Ontvankelijkheid / In bezit verblijfsvergunning ‘conform beschikking’ / Geen procesbelang
--- Olivier wijst er onder meer op dat het maar de vraag is of art. 3.107 Vb 2000 kan worden tegengeworpen als art. 3 EVRM zich tegen uitzetting verzet, gezien hetgeen de Afdeling in haar uitspraak van 9 juni 2004 (ve04001038) heeft opgemerkt. Door hier het procesbelang tegen te werpen heeft de Afdeling de beantwoording van die vraag vooralsnog kunnen ontlopen. Aldus omzeilde de Afdeling ook de vraag of de VK Zwolle art. 83 Vw 2000 (juist) heeft toegepast en de vraag of art. 3.4, derde lid, Vb 2000 in een geval als deze wel mag worden toegepast.
ve10001859 - JV 2010/478
2010-10-26, ABRvS, 201006115/1/V3 [LJN: BO2109]
Bewaring / Verblijf in politiecel / Berekening vijf dagen termijn / Overschrijding termijn / Schadeloosstelling / Art. 5 lid 5 EVRM
ve10001856 - JV 2010/479
2010-10-27, ABRvS, 201000737/1/V3 [LJN: BO2088]
Ongewenstverklaring / Besluit 1/80 / Geen ononderbroken periode van legale arbeid / Unierechtelijk openbare orde-criterium / Europees Vestigingsverdrag
ve10001860 - JV 2010/480 noot P. Boeles
2010-10-27, ABRvS, 201004896/1/V2 [LJN: BO2098]
Mvv-vereiste / Vrijstelling / Belangenafweging / Volledige toets aan art. 8 EVRM / Art. 3.71 lid 2 sub l Vb 2000 / Afdeling om
--- Boeles merkt op dat, nu in de gevallen waarin vrijstelling van het mvv-vereiste aan de orde is een volle toets aan art. 8 EVRM dient plaats te vinden, er geen reden is waarom – in die gevallen waar de Gezinsherenigingsrichtlijn wél van toepassing is – die toets niet tevens in de sleutel van de Gezinsherenigingsrichtlijn zou moeten worden geplaatst. Ook wijst hij op de conclusie van Advocaat-Generaal Sharpston in de zaak Ruiz Zambrano (C-34/09, ve10001729) en zijn bespreking van deze conclusie onder “Uitspraak van de maand” in A&MR 2010, p. 429-430, ve10001929.
ve10001936 - JV 2010/481
2010-11-02, Vz ABRvS, 201010213/3/V1 [LJN: BO3439]
Uitzetting naar Centraal-Irak / Brief EHRM 22 oktober 2010 / Interim meusures / Vovo
ve10001806 - JV 2010/482
2010-10-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond (mk), AWB 09/15432 [LJN: BO0862]
Schadevergoeding / Toerekenbaar onrechtmatig overheidshandelen / Vermogensschade / Relativiteitsvereiste / Immateriële schade t.g.v. inbewaringstelling
ve10001830 - JV 2010/483 noot G.N. Cornelisse
2010-10-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/29208 [LJN: BO1314]
Bewaring (grensdetentie) / AMV / Tenuitvoerlegging in AC Schiphol niet te goeder trouw / Art. 22 en 37 IVRK / Geschiktheid voor minderjarigen / Detentieomstandigheden / Schouw / Art. 5 lid 1 EVRM / Schadevergoeding
--- Cornelisse merkt op dat deze uitspraak zo helder is qua argumentatie en onderbouwing dat een annotatie bijna overbodig zou zijn, ware het niet dat VK Zutphen 3 november 2010 (ve10002042) de problematiek heel anders benaderde. Zij betrekt de eisen zoals die voorvloeien uit de jurisprudentie van het EHRM op het beleid zoals dat ten aanzien van minderjarigen op Schiphol wordt gevoerd en beargumenteert tevens dat het oordeel van de Amsterdamse rechter ook in het licht van de Terugkeerrichtlijn, die op 24 december in werking treedt, de juiste is.

ve10001554 - JV 2010/484 noot O.J.D.M.L. Jansen
2010-09-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem, AWB 10/1805 [LJN: BN8128]
WAV bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Punitieve sanctie / Ten onrechte geen cautie gegeven / Studenten / Arbeid van bijkomende aard / Evenredigheidsbeginsel
--- Jansen gaat in op het zwijgrecht, de cautieplicht en de uitsluiting van bewijs in het licht van de door de Rb toegepaste nieuwe boeteregeling in art. 5:10a Awb en betrekt daarbij de MvT vierde tranche Awb (29702, 3; ve07000404) en veel straf- en bestuursrechtelijke jurisprudentie.
ve10001885 - JV 2010/485
2010-09-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 09/31329 [LJN: BO1701]
Asielaanvraag / Egypte / Homoseksuelen / Strafrechtelijke vervolging / Discriminatie / Motivering
ve10001868 - JV 2010/486
2010-10-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 09/33449 [LJN: BO2024]
Verruimde gezinshereniging / Vrijstelling mvv-vereiste voor minderjarige schoolgaande kinderen / Begrip "hoofdpersoon" / Ook voor verblijf bij grootmoeder / Art. 8 EVRM
ve10001794 - JV 2010/487
2010-10-15, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 09/45743 [LJN: BO0850]
Geen herhaalde aanvraag i.d.z.v. art. 4:6 Awb / Aanvoeren nova nu regels inzake de toegang tot de rechter van openbare orde zijn / Sierra Leone / Taalanalyse
ve10001831 - JV 2010/488
2010-10-19, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/34205 [LJN: BO1251]
Asielaanvraag / Eerwraak of huiselijk geweld / Art. 3 EVRM / Bescherming autoriteiten / Kosovo / Ambtsbericht / Onderzoek verweerder / Algemene asielprocedure
ve10001888 - JV 2010/489
2010-10-20, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/34097 [LJN: BO1601]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somalië / Tijdelijk geen verwijderingen i.v.m. precaire veiligheidssituatie in Mogadishu / Schadevergoeding
ve10001881 - JV 2010/490
2010-10-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/35029 [LJN: BO1773]
Bewaring / LP aanvraag / Guinee / Geen zicht op uitzetting binnen redelijke termijn gelet op elf maanden bewaring incl. strafdetentie
ve10001886 - JV 2010/491
2010-10-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/35865 [LJN: BO1779]
Bewaring / Staande houden / Redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Strafrechtelijke aanhouding na staande houden door PR onrechtmatig geoordeeld / Vals visum is verboden vrucht onrechtmatige staandehouding en valt buiten belangenafweging / Schadevergoeding
ve10001801 - JV 2010/492
2010-09-30, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht, AWB 10/30111, 10/30222 [LJN: BN9822]
Asielaanvraag / AMV / Afghanistan / MAPP rapportage / Algemene Asielprocedure / Asielrelaas / Nader gehoor / Niet coherent en consistent kunnen verklaren
ve10001872 - JV 2010/493
2010-10-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem, AWB 10/31911, 10/31906 [LJN: BO1978]
Asielaanvraag / Afghanistan / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Gebeurtenissen in Pakistan ten onrechte niet betrokken bij besluit / Motivering
[WV]

HvJEU, Tsakouridis: arrest over verwijderingsbescherming in Verblijfsrichtlijn

02/12/2010

Nieuwsbericht

Het Hof heeft op 23 november 2010 in het arrest Tsakouridis prejudiciële vragen beantwoord over de verwijderingsbescherming in de Verblijfsrichtlijn 2004/38 na tien jaar verblijf en de uitleg van de begrippen “dwingende redenen van openbare veiligheid” en “ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid”.

Tsakouridis, van Griekse nationaliteit en in 1978 geboren in Duitsland, behaalde daar zijn middelbareschooldiploma en heeft sinds oktober 2001 een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd. Van maart 2004 tot midden oktober van dat jaar exploiteerde hij in Griekenland een pannenkoekenkraam. Vervolgens keerde hij terug naar Duitsland, waar hij vanaf december 2004 arbeid verrichtte. Medio oktober 2005 vertrok hij naar Griekenland, waar hij de exploitatie van de pannenkoekenkraam weer opnam. Op 22 november 2005 vaardigde het Amtsgericht Stuttgart een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen hem. Op 19 november 2006 werd hij op Rhodos aangehouden en op 19 maart 2007 naar Duitsland overgebracht. Daar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens drugshandel en met uitzetting bedreigd. Voordien was hij voor andere strafbare feiten veroordeeld.
Het Hof beantwoordt in het arrest (ve10002097) de vragen van het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Duitsland) als volgt:
1. Om in aanmerking te komen voor de verwijderingsbescherming na 10 jaar verblijf in de Verblijfsrichtlijn moet per geval rekening worden gehouden met alle relevante aspecten, m.n. de duur van alle afwezigheden van de belanghebbende uit de gastlidstaat, de gecumuleerde duur en de frequentie van deze afwezigheden, alsook de beweegredenen van de belanghebbende toen hij deze lidstaat verliet, waaruit kan worden afgeleid of door deze afwezigheden het centrum van zijn persoonlijke, beroeps-, bedrijfs- of familiebelangen is verplaatst.
2. De bescherming van art. 28 lid 3 Verblijfsrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit kan vallen onder het begrip “dwingende redenen van openbare veiligheid”, die een maatregel van verwijdering van een burger van de Unie die de voorgaande tien jaar in de gastlidstaat heeft verbleven, kunnen rechtvaardigen.
De bescherming van art. 28 lid 2 Verblijfrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit onder het begrip “ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid” valt. [WV/GW]
ve04001792: Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht
ve10000864: conclusie A-G  Bot.

EHRM beoordeelt uitzettingen Irakezen weer individueel

24/11/2010

Nieuwsbericht

Het EHRM zal alle zaken waar terugkeer naar Irak aan de orde is (weer) op individuele basis beoordelen.

Dit blijkt uit de brief van EHRM van 23 november 2010 (ve10002098) in vervolg op de brieven van 22 oktober (ve10001892) en 3 november 2010 (ve10001937) aan Nederland, welke brief de MvIA op 24 november 2010 (ve10002099) aan de Tweede Kamer heeft doorgestuurd.
Het EHRM zal de sinds 22 oktober 2010 getroffen interim measures in Irakese zaken onderwerpen aan een herbeoordeling en deze blijven in afwachting daarvan tot nader order van kracht.
Verder laat de minister de Kamer weten dat dit type brieven, waarin het EHRM een eenduidige handelwijze voor toekomstige asielgerelateerde klachten communiceert, voortaan uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst ervan worden toegezonden aan de Kamer, waardoor deze openbaar worden en ter beschikking komen van zowel de Nederlandse rechterlijke instanties als van elke individuele rechtsbijstandverlener. [WV]
Zie ook: Nieuwsbericht op website BZK

Ex-asielzoekers niet gedwongen naar onveilig Mogadishu

22/11/2010

Nieuwsbericht

Nederland zal uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië wel terugsturen naar sommige provincies van Somalië, maar niet naar de onveilige hoofdstad Mogadishu. Alleen asielzoekers die uit Mogadishu komen en bovendien niet naar een ander deel van Somalië kunnen, mogen voorlopig in Nederland blijven.

Dat schrijft de minster voor Immigratie en Asiel op 19 november 2010 in antwoord op vragen(*) uit de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee ook op een uitspraak van de ABRvS van 9 september 2010 (JV 2010/406, ve10001472).  
"Bestudering van de uitspraak van 9 september, in samenhang met de uitspraak van 26 januari 2010 (JV 2010/78, ve10000144) en de informatie uit het ambtsbericht over Somalië van 20 september 2010 (ve10001492), brengt mij tot de conclusie dat op dit moment, op basis van de huidige informatie over de veiligheidssituatie in Mogadishu, het door de Afdeling geconstateerde motiveringsgebrek niet kan worden weggenomen en dat in Mogadishu thans een situatie moet worden aangenomen als bedoeld in artikel 15c van de Kwalificatierichtlijn (2004/83 EG). Dit betekent dat een Somalische asielzoeker die zijn identiteit en zijn afkomst uit Mogadishu aannemelijk maakt, in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, onder b, van de Vreemdelingenwet 2000 tenzij betrokkene een vestigingsalternatief heeft."
De internationale luchthaven in de hoofdstad Mogadishu is onder controle van het leger van de centrale regering van Somalië; het is daardoor volgens de minister veilig om er aan te komen en van daaruit door te reizen naar andere gebieden. De noordelijke, autonome gebieden Puntland, Somaliland, Sool en Sanaag kunnen veilig genoeg zijn voor mensen uit Somalië. Daarnaast zal ook op individuele basis bekeken worden of Centraal- en Zuid-Somalië voor de betrokken asielzoeker veilig genoeg zijn om naar terug te gaan. Centraal- en Zuid-Somalië zijn in elk geval niet veilig genoeg voor niet-Somali minderheden, alleenstaande vrouwen en alleenstaande minderjarigen die oorspronkelijk uit Mogadishu komen.
Bron:
Nieuwsbericht MvBZK 19 november 2010
(*) Zie:
Antwoorden op vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) over de uitzetting van een Somaliër, ingezonden 9 september 2010, met nummer 2010Z12516.
Antwoorden op vragen van het lid Spekman (PvdA) over de uitspraak van de ABRvS 9 september 2010 over de veiligheidssituatie in Mogadishu, Somalië, ingezonden 20 september 2010, met nummer 2010Z13159. [WV]

Voorgenomen wijzigingen m.b.t. gesubsidieerde rechtsbijstand

18/11/2010

Nieuwsbericht

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil een differentiatie invoeren in de hoogte van de eigen bijdrage die rechtzoekenden verschuldigd zijn in geval van een toevoeging en de bevoorschotting aan advocaten verder terugbrengen.

Dit blijkt uit het op 18 november 2010 ingevolge art. 49 Wet op de rechtsbijstand in de Staatscourant (2010, nr. 18130) bekendgemaakt ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (Bebr) en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr).
Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden om binnen vier weken wensen en bezwaren ter kennis te brengen van de Staatssecretaris.
Eigen bijdrage
Het wijzigingsbesluit voorziet erin dat rechtzoekenden een hogere eigen bijdrage betalen wanneer zij een toevoeging aanvragen alvorens aan hen langs schriftelijke weg of in persoon rechtshulp is verleend met betrekking tot het individuele rechtsbelang door een voorziening als bedoeld in artikel 7, tweede lid, of artikel 8, tweede lid, Wrb. Is deze rechtshulp wel verleend alvorens de toevoeging wordt aangevraagd, dan betalen zij een lagere eigen bijdrage.
Om dit te realiseren wordt allereerst een generieke verhoging doorgevoerd van de eigen bijdrage. Voor de laagste inkomenscategorie betekent dit bijvoorbeeld dat de eigen bijdrage wordt verhoogd tot € 125,– (was per 1 januari 2010: € 100,–).
In het nieuwe lid 6 van art. 2 Bebr wordt vervolgens voorzien in een substantiële verlaging (van telkens € 50,–) van de eigen bijdrage, indien wel rechtshulp is verleend alvorens een toevoeging aan te vragen. Deze verlaging is zodanig dat deze per saldo uitkomt op een eigen bijdrage die telkens lager is dan de eigen bijdrage die rechtzoekenden verschuldigd waren op grond van het Bebr zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit. Voor rechtzoekenden in de laagste inkomenscategorie komt dit bijvoorbeeld neer op een eigen bijdrage van € 75,–.
O.g.v. het nieuwe lid 7 van art. 2 Bebr geldt voor een aantal categorieën zaken o.g.v. de Vw 2000 een verlaging met € 50,– zonder dat voornoemd lid 6 van toepassing is.
Het nieuw lid 8 van art. 2 Bebr voorziet nog in een “hardheidsclausule” voor bijzondere gevallen waarin de eigen bijdrage kan worden verlaagd zonder eerst een gang naar het Juridisch loket te maken.
Bevoorschotting
Daarnaast wordt de bevoorschotting van advocaten verlaagd door in art. 35 lid 2 Bvr ’75 procent’ te vervangen door: 10 procent.
Enkele van de in dit besluit geregelde maatregelen zijn aangekondigd in de brief van de toenmalige SvJ aan de Tweede Kamer van 24 oktober 2008 (31753, nr. 1). Verder zijn de maatregelen beschreven in de brief van de toenmalige MvJ aan de Tweede Kamer van 7 juli 2010 (31753, nr. 22). [wv]

Lijst van EU-lidstaten met inburgeringsvoorwaarden

17/11/2010

Nieuwsbericht

Op basis van informatie van de Europese Commissie is door het Ministerie van BZK een lijst opgesteld van EU-lidstaten die al dan niet  inburgerings- of integratievoorwaarden stellen aan het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene.

Deze informatie is nodig voor de beoordeling van de inburgeringsplicht van vreemdelingen die de status van langdurig ingezetene (Richtlijn 2003/109; ve05000181) in een andere lidstaat dan Nederland hebben verkregen. Met de lijst kan worden nagaan welke EU-landen voor het verkrijgen van de status “langdurig ingezetene” integratie- of inburgeringsvereisten stellen. De exacte inhoud van deze vereisten is daarbij niet van belang. Als uit de lijst blijkt dat betrokkene voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene heeft moeten voldoen aan inburgerings- of integratie-eisen, dan is betrokkene niet inburgeringsplichtig op grond van de Wet inburgering.

Land                   Stelt integratievoorwaarden aan
                            langdurig ingezeten derdelanders 
                            ja / nee *
België                Nee
Bulgarije           Nee
Cyprus              Ja
Duitsland         Ja
Estland             Ja
Finland             Nee
Frankrijk           Ja
Griekenland    Ja
Hongarije         Nee
Italië                   Ja
Letland              Ja
Litouwen           Ja
Luxemburg       Nee
Malta                  Nee
Oostenrijk        Ja
Polen                Nee
Portugal           Ja
Roemenië       Nee
Slowakije         Nee
Slovenië           Nee
Spanje              Nee
Tsjechië           Nee
Zweden            Nee
* De vraag is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken omdat zij de status van langdurig ingezetene niet kennen.
Bron:
Nieuwsbrief Inburgering
Nummer 27, 19 oktober 2010
[wv]

Visumvrijstelling voor Albanië en Bosnië-Herzegovina

16/11/2010

Nieuwsbericht

Onderdanen van Albanië en Bosnië-Herzegovina hebben - naar verwachting vanaf half december 2010 - geen Schengenvisum meer nodig om te reizen naar en door het Schengengebied.

Laatste bewerking: 13 december 2010

De Raad van Ministers van de EU heeft dat op 8 november 2010 besloten.
De vrijstelling van visumplicht geldt voor houders van een biometrisch paspoort. Zij mogen drie maanden (90 dagen) in de EU verblijven, maar zijn niet vrij om arbeid te verrichten.
De inwerkingtreding is vastgesteld op de dag na publcatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van de Verordening om deze twee landen te verplaatsen van lijst I naar lijst II van derde landen bij Verordening 539/2001 (ve01000113), welke half december 2010 wordt verwacht.
Zie ook:
Geconsolideerde teksten Verordening 539/2001.
Persbericht Raad van Europa
Concept Verordening wijziging Verordening 539/2001 van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld.
Nieuwsbericht van het Ministerie van BZK waar de 'veiligheidsklep' bij deze vrijstelling wordt benadrukt
ve10002258: Lijst van vragen en antwoorden opheffing visumplicht Albanië en Bosnië- Herzegovina, 8 deecember 2010, TK 30573, 58  [WV]

Invoering Wet Modern Migratiebeleid uitgesteld

15/11/2010

Nieuwsbericht

Het modern migratiebeleid zal niet op 1 januari 2011 in werking treden omdat niet is voldaan aan de randvoorwaarde voor de inwerkingtreding, een succesvolle uitrol van INDiGO op die datum.

Dit schrjift de minister voor Immigratie en Asiel op 12 november 2010 aan de Tweede Kamer (ve10002026).
Besloten is om een audit te laten uitvoeren naar het INDiGO-programma - het nieuwe informatiesysteem van de IND -, die moet leiden tot aanbevelingen op het gebied van de implementatie van het systeem en de risicobeheersing van het programma. Op basis van de resultaten van de audit kan een reële nieuwe invoeringsdatum voor de Wet Modern Migratiebeleid worden vastgesteld.
De gevolgen van het uitstel worden op zo kort mogelijke termijn geïnventariseerd. Voor het modern migratiebeleid geldt dat de huidige proeftuinen, waarin de deelnemende bedrijven en instellingen nu al profiteren van de kortere procedures en lagere administratieve lasten, worden voortgezet. De minister verwacht de Kamer begin 2011 over de uitkomsten van de audit en de verdere voortgang van INDiGO te kunnen berichten.
Zie ook het IND Nieuwsbericht [wv]

Geen uitzettingen asielzoekers naar Irak

03/11/2010

Nieuwsbericht

Nederland geeft gevolg aan een voorlopige voorziening van het EHRM van 2 november om geen asielzoekers terug te sturen naar Irak. Over ongeveer drie weken doet het Hof een definitieve uitspraak in de zaak.

Naar aanleiding van een interim measure van het EHRM van 2 november (nog niet beschikbaar) heeft Minister Leers van Asiel en Immigratie besloten om in ieder geval tot 24 november geen asielzoekers terug te sturen naar Irak. Over ongeveer drie weken doet het Hof een definitieve uitspraak in deze zaak.
Bij brief van 22 oktober van het EHRM (ve10001892) aan de vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken, wordt medegedeeld dat interim measures in geval van uitzettingen naar Bagdad zullen worden toegewezen door het Hof. Tevens wordt in deze brief gevraagd om voor 29 oktober informatie met betrekking tot uitzettingen naar Irak te verstrekken. De brief van 22 oktober werd eerst op 1 november bekend gemaakt. Groen Links heeft gevraagd om een spoeddebat naar aanleiding van het niet eerder bekend maken van de brief.
De Nederlandse regering heeft op 29 oktober de verzochte informatie verstrekt aan het Hof (ve10001897). Op 1 november heeft de Minister van Immigratie en Asiel een brief aan de Tweede Kamer gezonden (ve10001893) waarin wordt verwezen naar het ambtsbericht van 29 oktober 2010 (ve10001899) over de situatie in Irak over de periode van februari tot en met september 2010. Minister Leers van Immigratie en Asiel liet in een spoeddebat op 2 november weten dat hij op basis van dit ambtsbericht door wilde gaan met de uitzettingen. Met een motie van de Christen Unie is gepoogd om een op de agenda staande groepsuitzetting op 3 november te voorkomen. Deze werd echter verworpen met 73 tegen 70 stemmen. De minister gaat naar aanleiding van de interim measure van 2 november nu alsnog niet uitzetten naar Irak. [GW]
Zie ook Nieuwsbericht 24 november 2010.

Volle toets aan art. 8 EVRM bij uitzetting wegens ontbreken mvv

02/11/2010

Nieuwsbericht

De Afdeling is anders dan voorheen van oordeel dat bij de beoordeling of het ontbreken van een geldige mvv in een concreet geval kan worden tegengeworpen volledig getoetst moet worden dat de uitzetting van de vreemdeling verenigbaar is met art. 8 EVRM.

De vreemdeling stelt dat de vzr de tijdelijkheid van de terugkeer i.h.k.v. het mvv-vereiste van doorslaggevend belang acht en niet heeft onderkend dat beoordeeld dient te worden of haar uitzetting in strijd is met art. 8 EVRM.
Gelet op de toevoeging van onderdeel l aan art. 3.71 lid 2 Vb 2000 en de toelichting van de SvJ daarbij, is de Afdeling in haar uitspraak van 27 oktober 2010 (ve10001860), anders dan in de uitspraak van 9 november 2007 (JV 2008/14, (ve07002155) van oordeel dat bij de beoordeling of het ontbreken van een geldige mvv in een concreet geval kan worden tegengeworpen, uit een op die zaak toegespitste belangenafweging dient te blijken dat de uitzetting van de vreemdeling verenigbaar is met art. 8 EVRM. Bij deze beoordeling dient derhalve een volledige toets aan art. 8 EVRM plaats te vinden. Na zelf een volledige toets te hebben uitgevoerd stelt de Afdeling in onderhavige geval dat er geen reden is voor het oordeel dat de SvJ ten onrechte de uitzetting, en daarmee de weigering de vreemdeling een reguliere vergunning te verlenen, niet in strijd heeft geacht met art. 8 EVRM. [GW]