Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

HvJEU: geen verplichting voor Commissie tot vrijgave inbreukdossier

25/11/2013

Nieuwsbericht

De Europese Commissie is niet verplicht om het onderzoeksdossier in een niet-nakomingsprocedure openbaar te maken. Dit geldt ook wanneer een klacht is geseponeerd en er geen formele inbreukprocedure bij het Hof is ingesteld.

Openbaarmaking zou in strijd zijn met het doel van de procedure en de aard en het verloop ervan kunnen wijzigen.
Dit heeft het HvJEU bepaald op 14 november 2013 in een uitspraak (ve13002334) op de hogere voorzieningen van de Liga para a Protecção da Natureza (LPN) (C 514/11 P) en de Republiek Finland (C 605/11 P) strekkende tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van 9 september 2011 (LPN/Commissie, T-29/08), voor zover het Gerecht het beroep van LPN tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot bevestiging van de weigering van toegang tot documenten in het dossier van een niet-nakomingsprocedure tegen Portugal heeft verworpen. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 15 verschenen

08/11/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 15 van 8 november 2013 met 4 annotaties bij 5 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001817 - JV 2013/374 noot F.Schüller bij JV 2013/375
2013-09-05, EHRM, 61204/09 (I - Zweden)
Uitzetting / Rusland / Tsjetsjenen / Geloofwaardigheid asielrelaas / Marteling / Littekens / Art. 3 EVRM / Bewijslastverdeling / Vervolg op R.C/Zweden / Notificatieplicht
ve13001860- JV 2013/375 noot F. Schüller
2013-09-19, EHRM, 10466/11 (R.J.- Frankrijk)
Uitzetting / Sri lanka / Tamil / LTTE / Art. 3 EVRM / Littekens / Bewijslast / Medisch rapport / Vervolg R.C. tegen Zweden
--- Schüller gaat in zijn noot onder de arresten R.J. tegen Frankrijk en I. tegen Zweden in op de aanscherping van de onderzoeksplicht van de autoriteiten bij aanlevering medische bewijs van marteling in het land van herkomt en neemt het Istanbul Protocol en het EU recht daarin mee.
ve13001862 - JV 2013/376 noot G.N. Cornelisse
2013-09-19, HvJEU, C-297/12 (Filev en Osmani)
Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Duur van inreisverbod in beginsel beperkt tot vijf jaar / Nationale regeling volgens welke inreisverbod voor onbepaalde tijd geldt indien geen verzoek om beperking wordt ingediend / Art. 2 lid 2 sub b Tri / Onderdanen derde landen die verplicht zijn tot terugkeer als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van strafrechtelijke sanctie / Niet-toepassing Richtlijn
--- Deze zaak is berecht zonder conclusie van de advocaat-generaal.
--- Cornelisse bespreekt de toepasselijkheid van de Terugkeerrichtlijn op inreisverboden voordat de Richtlijn toepasselijk was en of oude inreisverboden moeten worden herzien.
ve13001900 - JV 2013/377
2013-09-24, HvJEU (Grote kamer), C-221/11 (Demirkan) 
Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol bij Associatieoverenkomst EEG - Turkije / Standstillclausule / Visumplicht voor toegang tot lidstaat / Vrij verrichten van diensten / Turkse onderdanen hebben geen recht om zonder visum grondgebied van een lidstaat van de EU te betreden om daar een dienst te ontvangen
--- ve13000708: Conculsie A-G 11 april 2013 (stond aanvankelijk gepland op 14 maart 2013).
ve13001992 - JV 2013/378
2013-10-10, HvJEU, C-86/12 (Alokpa en Moudoulou)
Art. 20 en 21 VWEU / Art. 7 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verblijfsrecht derdelander die rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn is van jonge kinderen, burgers van Unie geboren in andere lidstaat dan waarvan zij nationaliteit hebben en die hun recht van vrij verkeer niet hebben uitgeoefend / Gevolgen voor effectieve genot van aan status van burger van Unie verbonden rechten
--- ve13000566: Conclusie advocaat-generaal M. P. Mengozzi.
ve13001446 - JV 2013/379 noot C.A. Groenendijk
2013-06-18, ABRvS, 201207575/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:62]
Verblijfsbeëindiging en ongewenstverklaring Unieburger / Ondeugdelijk gemotiveerd dat Poolse veelpleger een ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt / Verblijfsrichtlijn 2004/38
--- Groenendijk behandelt de strenge eisen die de Verblijfsrichtlijn aan de ongewenstverklaring van EU-burgers stelt, het nieuwe beleid van 2010 en de praktische betekenis van de uitspraak van de Afdeling.
ve13001875 - JV 2013/380
2013-06-20, ABRvS, 201210774/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:80]
Inreisverbod / Procesbelang / Latere asielaanvraag doet terugkeerbesluit vervallen, maar schort inreisverbod enkel op
ve13001899 - JV 2013/381
2013-09-09, ABRvS, 201211793/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:1194]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Somalië / Art. 83 lid 1 onder b Vw 2000 niet van toepassing bij MVV-procedure nareis / Beleidswijziging na besluit ten onrechte bij toetsing besluit betrokken
ve13001864 - JV 2013/382
2013-09-16, ABRvS, 201208857/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1237]
Terugkeerbesluit / Ontvankelijkheid beroep / Meeromvattende beschikking / Tweede terugkeerbesluit op rechtsgevolg gericht door opnieuw gunnen vertrektermijn / Belang bij beroep gelet op art. 6.5a lid 4 onder c Vb 2000 (inreisverbod 5 jaar)
ve13001914 - JV 2013/383
2013-09-19, ABRvS, 201204918/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:1232]
COA / Vergoeding kosten contra-expertise documentenonderzoek / Afdeling gaat om omwille van de rechtseenheid / Vergoeding kosten / Motivering
ve13001925 - JV 2013/384
2013-09-20, ABRvS, 201205236/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:1220]
AMV / Art. 6 tweede alinea Dublinverordening / Asielaanvraag ingediend in meerdere lidstaten / Verantwoordelijke lidstaat is lidstaat waar minderjarige zich bevindt nadat hij er een asielverzoek heeft ingediend
ve13001974 - JV 2013/385
2013-09-23, ABRvS, 201307425/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1394]
Bewaring / Onttrekkingsgevaar / Toelichting bewaringsgrond
ve13001972 - JV 2013/386
2013-09-25, ABRvS, 201305520/1/V2. [ECLI:NL:RVS:2013:1364]
Mededeling in afwijzing asielaanvraag dat herleefde inreisverbod wordt gehandhaafd niet op rechtsgevolg gericht / Rb onbevoegd
ve13001968- JV 2013/387
2013-09-25, ABRvS, 201308395/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1403]
Bewaring / In gesprek met IND medewerker aangegeven af te willen zien van ingediende asielaanvraag / Overplaatsing naar detentiecentrum en verzenden stukken naar Bureau Dublin geen uitzettingshandeling / Geen voortvarendheid
ve13001963 - JV 2013/388
2013-09-26, ABRvS, 201200210/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:1318]
Asielaanvraag / Sierra Leone / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Geloofwaardigheid asielrelaas en besnijdenisrisico
ve13001998 - JV 2013/389
2013-09-26, ABRvS, 201210883/1/V4 [ECLO:NL:RVS:2013:1344]
Terugkeerbesluit en inreisverbod gelijktijdig, vlak voor bewaring, uitgevaardigd / SvV&J niet verplicht om bij piketmelding i.h.k.v. bewaring, voornemen inreisverbod uitdrukkelijk te vermelden / Art. 13 Terugkeerrichtlijn 2005/118
ve13001967- JV 2013/390
2013-09-26, ABRvS, 201300231/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:1362
Asielaanvraag / Irak / Onderzoek naar overgelegde kopieën documenten / Samenwerkingsplicht / Art. 4 lid 1 Definitierichtlijn 2004/83 / Arrest Singh e.a. tegen België en MM / Geloofwaardigheid asielrelaas / Niet gehouden te wachten op origineel document
ve13001960 - JV 2013/391
2013-09-27, ABRvS, 201212044/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:1350]
Herhaalde aanvraag / Arbeid als zelfstandige / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Nederlands belang / Invoering WBV 2011/2 in casu geen relevante wijziging van recht
ve13001980 - JV 2013/392
2013-10-04, ABRvS, 201304861/1/V3, 201305033/1/V3, (M.G. en N.R.)
Bewaring / Verlengingingsbesluit / Arrest M.G. en N.R. / Verdedigingsbeginsel / Art. 15 leden 2 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13001934 - JV 2013/393
2013-07-16, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 12/36191, [ECLI:NL:RBAMS:2013:4442]
Legestarief voor familieleden van een Turkse onderdaan die zich in Nederland als zelfstandige vestigt / Associatierecht EEG-Turkije / Discriminiatie / Hetzelfde legestarief als voor EU-burgers
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld
ve13001913 - JV 2013/394
2013-09-23, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 12/33949, (met rectificatie d.d. 30-09-2013)
Ingangsdatum verblijfsvergunning bij schriftelijke aanvraag / Betalen leges in persoon bij loket geen voorwaarden voor verblijf maar procedurele voorwaarden voor afgifte vergunning / Zelf voorzien
ve13001993 - JV 2013/395
2013-10-08, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/18088
Uitwisselingsstudent voor zes maanden / Verzoek restitutie leges / Studierichtlijn 2004/114 / Duur studie en herkomstland relevant voor belemmerende werking op nuttig effect richtlijn
--- Zie ook VK Rb Den Haag zp Amsterdam 14 mei 2013, AWB 12/18734, 12/37813, ve13000982.
ve13001674 - JV 2013/396 noot P. Jacobs
2013-08-08, Beklagcommissie Detentiecentrum Noord-Holland, locatie Schiphol, DS2013/056,
Plaatsing in kale isoleercel met cameratoezicht i.v.m. honger- en dorststaking / Onjuiste wettelijke grondslag / Reglement regime grenslogies van toepassing / Faciliteiten afzonderingscel / Rapport No
--- Tegen deze uitspraak staat geen beroep open.
--- Jacobs legt uit wat de bezwaren zijn van het in een isoleercel plaatsen van hongerstakers.
[GW]

Afdeling stelt HvJ EU prejudiciële vragen over openbare orde begrip Terugkeerrichtlijn

28/10/2013

Nieuwsbericht

Wanneer is een illegaal verblijvende derdelander een gevaar voor de openbare orde?

De Afdeling (23 oktober 2013, ve13002073) wil van het HvJEU weten wat de strekking is van het openbare orde begrip in art.7 lid 4 Tri. Is een derdelander die illegaal verblijft een gevaar voor de openbare orde reeds omdat hij verdacht wordt van het plegen van een misdrijf of is vereist dat hij onherroepelijk is veroordeeld, spelen hier nog andere feiten en omstandigheden een rol en wat zijn de consequenties voor het toekennen van een vrijwillige vertrektermijn?
[GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 14 verschenen

18/10/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 14 van 18 oktober 2013 met 9 annotaties bij 10 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001818 - JV 2013/350 noot H. Battjes

2013-09-05, EHRM, 886/11 (K.A.B. - Zweden)

Uitzetting / Somalië / Art. 2 en 3 EVRM / Binnenlands vluchtalternatief Somaliland / Veiligheidssituatie Mogadishu 

--- Battjes gaat in op de overwegingen van het Hof dat er i.c. geen vluchtalternatief is in Somaliland en dat de veiligheidssituatie in Mogadishu is verbeterd en het vluchtige karakter hiervan volgens de dissenters. Zie ook opmerkingen Battjes bij JV 2013/366 over zicht op uitzetting naar Somalië en interim measures.

ve13001798 - JV 2013/351 noot P.Boeles 

2013-09-10, HvJEU, C-383/13 PPU (M.G. en N.R.) 

Art. 15 lid 2 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Verwijderingsprocedure / Verlenging bewaringsmaatregel / Art. 41 lid 2 Handvest Grondrechten EU / Rechten van verdediging / Gevolgen schending recht om te worden gehoord 
--- Boeles geeft aan waarom het arrest een mooie illustratie is van de wijze waarop de beginselen van Unierecht, zoals in het Handvest tot uitdrukking gebracht, de uiteg en tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn beheersen.

  

ve13001861- JV 2013/352 noot P.Boeles 

2013-09-19, HvJEU, C-140/12 (Brey)

Art. 7 lid 1 sub b Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Recht van burger van de Unie die zijn beroepswerkzaamheid heeft gestaakt, om langer dan drie maanden verblijf te houden op het grondgebied van een andere lidstaat / Pensioen onder bestaansminimum lidstaat van ontvangst / Aanvraag bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie (Ausgleichszulage) / Art. 3 lid 3 en art. 70 Vo 883/2004 Coördinatie socialezekerheidsstelsels / Begrip 'sociale bijstand' / Voorwaarden voor toekenning 
--- Hoe moet worden beoordeeld wanneer het sociale bijstandsstelsel van een lidstaat onredelijk belast wordt bij een beroep van een niet economische EU-burger op bijstand? Boeles bespreekt de algemene en individuele omstandigheden die hierbij een rol spelen.

 

ve13001419- JV 2013/353 noot H.E. Helmink

2013-06-21, ABRvS, 201200687/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:36]

Asielaanvraag / Iran / Art. 83 Vw 2000 / In beroep overgelegde identiteits- en nationaliteitsdocumenten ter staving in bestuurlijke fase aangevoerd asielmotief / Asielrelaas niet geloofwaardig ondanks overleggen originele documenten
--- Helmink onderzoekt in haar noot (eerder geplaatst in AB) uitgebreid de wijzing in de Afdelingslijn bij het inbrengen van nieuwe gegevens in beroep in een asielprocedure. En plaatst ze in het licht van het algemeen bestuursrecht, het EU recht en het internationaal recht. 

 

ve13001418- JV 2013/354 noot H. E. Helmink bij JV 2013/353

2013-06-21 , ABRvS, 201202422/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:35]

Asielaanvraag / Afghanistan / Art. 83 Vw 2000 / Nieuwe asielmotieven verwijtbaar te laat ingebracht / Bekering tot christendom 

 

ve13001632 - JV 2013/355 noot K.M. Zwaan

2013-07-31, ABRvS, 201211436/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:621]

Asielaanvraag / Iran / Psychische problemen seksuele marteling / IMMO-rapport / Diagnose typerend voor relaas vreemdeling / Arrest R.C. / Istanbul Protocol / Nader onderzoek vereist 
--- Zwaan gaat in op de geschiedenis van het Istanbul protocol, het protocol in de gewijzigde Procedurerichtlijn en de waarde van het protocol voor de asielprocedure.

  

ve13001688- JV 2013/356 noot H. Battjes

2013-08-14, ABRvS, 201202249/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:791]

Asiel / AMV / Uitspraak innerlijk tegenstrijdig / Adequate opvang in land van herkomst Afghanistan of land familie Iran / Art. 3 IVRK / Art. 10 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 pas aan de orde als vertrektermijn is verstreken 
--- Battjes gaat onder meer in op de opvatting van de Afdeling dat pas bij uitzetting hoeft te worden bezien op opvang als bedoeld in art. 10 lid 2 Terugkeerrichtlijn aanwezig is en meent dat het oordeel van de Afdeling dat i.c. adequate opvang aanwezig is onredelijk is.

 

ve13001740 - JV 2013/357

2013-08-20, ABRvS, 201202068/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:877]

Inreisverbod in meeromvattende beschikking / Art. 8 EVRM / Privéleven / 30 jaar verblijf niet altijd vereist / Geen bijzondere omstandigheden / Belangenafweging
  

ve13001747 - JV 2013/358

2013-08-20, ABRvS, 201306483/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:940]

Bewaring / Door ontbreken cq te algemeen van aard zijnde toelichting van de gronden ontbreekt een op de vreemdeling toegespitste toelichting om onttrekkingsgevaar aan te nemen / Schadevergoeding 

 

ve13001741- JV 2013/359

2013-08-21, ABRvS, 201305917/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:945]

Inreisverbod / Geen gewicht toegekend aan individuele omstandigheden / Motivering 

 

ve13001734 - JV 2013/360

2013-08-23, ABRvS, 201207915/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:909]

Eerste terugkeerbesluit onrechtmatig wegens asielaanvraag maar niet herroepen / Procesbelang bij beoordeling wegens mogelijk zwaar inreisverbod i.v.m. nieuw als tweede aan te merken terugkeerbesluit 

 

ve13001751 - JV 2013/361

2013-08-26, ABRvS, 201202856/1/V2

Asielaanvraag / Afghanistan / Vrijwillig vertrek met behulp IMO / Procesbelang bij asielberoep vervallen maar niet vervallen bij beroep tegen inreisverbod 

 

ve13001789 - JV 2013/362 noot T.P. Spijkerboer

2013-08-27, ABRvS, 201204020/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:976]

Asielaanvraag / AMV / Afghanistan / Gevolgen van betrapping seksuleel contact met nicht in Pashtun gemeenschap zo ernstig dat asielrelaas niet aannemelijk is / Eerwraak 
--- Marginale toetsing geloofwaardigheidsoordeel wordt volgens Spijkerboer qua vormgeving door de Afdeling inzichtelijker gedaan, maar i.c. ontbreekt in de uitspraak overtuigingskracht door geplakte tekstblokken en een standaardfrase.

 

ve13001780 - JV 2013/363

2013-08-30, ABRvS, 201300216/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1046]

Inreisverbod na opheffing ongewenstverklaring / Omvang van het geschil / Interim measure staat inreisverbod niet in de weg / Aan vertrekplicht kunnen voldoen door naar ander land dan Afghanistan te gaan 

 

ve13001851- JV 2013/364

2013-09-02, ABRvS, 201209027/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:1147]

Uitoefenen gezinsleven conform art. 8 EVRM / MVV-vereiste, vrijstelling / Arrest Zambrano / Psychiatrische problematiek / Nederlandse moeder volgens Bureau jeugdzorg niet in staat om voor kinderen te zorgen / Kinderen zodanig afhankelijk van vader (ex-partner) dat zij worden gedwongen Unie te verlaten

 

ve13001819 - JV 2013/365

2013-09-03, ABRvS, 201203275/1/V4,

Bewijs rechtmatig verblijf familielid unieburger / Begeleiding Duitse zoon die in Nederland basisonderwijs wil volgen / Turkse economisch niet-actieve vader / Ontvangen van diensten / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Daadwerkelijke verzorging van belang / Maandelijkse giften van Islamitische stichting aan te merken als bestaansmiddelen / Motivering 

 

ve13001831 - JV 2013/366 noot H. Battjes

2013-09-06, ABRvS, 201306297/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:1073]

Bewaring / Zicht op uitzetting binnen redelijke termijn van zes maanden naar Somalië ondanks mislukte uitzettingen / Interim measures / Mogadishu
--- Battjes bespreekt zicht op uitzetting naar Somalië en interim measures.
  

ve13001821- JV 2013/367 

2013-09-11, ABRvS, 201210614/1/V4

Inreisverbod / Bijzondere omstandigheden / Buitenschuld niet aan de orde bij inreisverbod

 

ve13001820 - JV 2013/368

2013-09-11, ABRvS, 201204089/1/V4

Herhaalde asielaanvraag / Irak /Nova / Inreisverbod / Art. 28 lid 4 Wbtv / Beëdigde tolk bij herhaalde asielaanvraag niet nodig 

 

ve13001590 - JV 2013/369 noot G. R. de Groot

2013-07-24, Gerechtshof Den Haag (Civiel), 200.121.167/01

Opmaken akte huwelijksaangifte / Ontbreken geboorteakte / Toelating tot afleggen beëdigde verklaring (art. 1:45 lid 3 BW) / Vaststaan identiteit geen vereiste maar gelet op eerdere inschrijving in GBA staat die voldoende vast 

--- “Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zu stand wie ein Mensch.” Bespiegelingen van de Groot over het recht om te huwen zonder geboorteakte en identiteitsvaststelling en naturalisatie.
 

ve13001799 - JV 2013/370

2013-08-30, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 12/34841, [ECLI:NL:RBDHA:2013:11454]

Rechtsbasis voor legesheffing / Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezetenen / Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel / 130 Euro niet onevenredig / Restitutie en recht op wettelijke rente over teveel betaalde leges   

 

ve13001723 - JV 2013/371

2013-06-06, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/13500, 13/13511, e.a. , [ECLI:NL:RBDHA:2013:10770]

Vrijheidsbeperking / Belangenafweging / Immateriele schadevergoeding 

 

ve13001801 - JV 2013/372

2013-08-14, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/19152, [ECLI:NL:RBAMS:2013:5082]

Bewaring / Terugkeerrichtlijn / Mislukte uitzetting / Enkel verblijf in transitruimte luchthaven in Guinee is geen terugkeer zodat geen nieuw terugkeerbesluit nodig was / Verweerder tijd gunnen voor beraad alvorens belangen af te wegen 

 

ve13001764 - JV 2013/373

2013-08-29, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 13/5272, [ECLI:NL:RBDHA:2013:11093]

Voortgezet verblijf na verbreking huwelijk / Vervallen zoekjaar is 'nieuwe beperking' i.d.z.v. Besluit 1/80 / Stand-still bepaling / In Vc 1982 geldende beleid ten onrechte niet in beoordeling betrokken 

[GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 13 verschenen

27/09/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 13 van 27 september 2013 met annotaties bij 6 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001143 - JV 2013/325 noot A.M. Reneman
2013-06-06, EHRM, 2283/12 (Mohammed - Oostenrijk)
Uitzetting / Dublinverordening / Hongarije / Soedan / Art. 3 EVRM / Herhaalde aanvraag / Art. 13 EVRM / Ontvankelijkheid
--- Reneman besteedt o.a. aandacht aan de wijze waarop het EHRM het risico op (indirect) refoulement bij overdracht naar Hongarije beoordeelt en de rol die het standpunt van het UNHCR daarbij speelt.
ve13001465 - JV 2013/326
2013-05-29, ABRvS, 201208626/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:CA1325]
Naturalisatie / Rwn / Paspoortvereiste / Syrië / Nooit in Irak verbleven / Bewijsnood bij zus van vreemdeling aangenomen / Gelijkheidsbeginsel / Niet aannemelijk dat sprake is van ambtelijke misslag
ve13001250 - JV 2013/327 noot G.N. Cornelisse
2013-06-11, ABRvS, 201301582/1/V4 [LJN: CA3601]
Bewaring (grensdetentie) / Art. 6 Handvest grondrechten EU / Rechter moet gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig ingestelde beroepen tegen maatregel ex art. 6 Vw 2000 en toegangsweigering gelijktijdig behandelen ook als vreemdeling daar niet om vraagt
--- Cornelisse wijst op de praktische problemen bij gelijktijdige behandeling toegangsweigering en grensdetentie door de rechter nu de procedures tegen toegangsweigering en tegen grensdetentie niet synchroon verlopen en gaat in op de (verdere) toegang van asielzoekers in het kader van de Procedurerichtlijn en art. 13 Schengengrenscode. 
--- Zie voor gelijktijdig behandelen van gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig ingestelde beroepen tegen bewaring en terugkeerbesluit gelet op art. 6 Handvest grondrechten EU, ABRvS 17 april 2013 (JV 2013/200, ve13000758).
ve13001233 - JV 2013/328 noot A. Schrauwen
2013-06-12, ABRvS, 201204181/1/V6 [LJN: CA2854]
TWV-aanvraag / Wav / Roemenië / Prioriteitgenietend aanbod aanwezig / Wervingsinspanningen / Standstillbepaling art. 14 Bijlage VII bij Toetredingsakte Bulgarije en Roemenië / Aanscherping beleid / Gewijzigde uitvoeringspraktijk en geen gewijzigde feitelijke situatie / Bewijslast / Stappenplan 2009 / Motivering
--- Schrauwen gaat in op de betekenis van een standstill-bepaling voor een veranderde feitelijke situatie, de relatie tussen de strengere handhaving en de veranderde feitelijke situatie en het hanteren van een strenger criterium bij de beoordeling van aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen.
ve13001444 - JV 2013/329 noot M.A.G. Reurs
2013-06-19, ABRvS, 201107973/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:32]
Arbeid als zelfstandige / Japan / Uitleg en toepassing meestbegunstigingsclausule in art. 1 onder 1° Nederlands-Japans handelsverdrag / Nederlands-Zwitsers Tractaat
--- Het belang van de meestbegunstigingsclausule in het Nederlands-Japans Handelsverdrag voor aanvragen om verblijf als zelfstandige van onderdanen van Japan. Reurs legt uit.
ve13001661 - JV 2013/330
2013-06-26, ABRvS, 201205623/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:139]
Mvv-aanvragen / Nareis-mvv / Hoger beroep verkort afgedaan / Geen restitutie griffierecht
ve13001659 - JV 2013/331 noot E.J.A. Franssen
2013-06-26, ABRvS, 201206417/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:26]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Tsjechië / Matiging boete gelet op samenstel van feiten en omstandigheden met 50% / Afdeling gaat om
--- Franssen geeft antwoord op de vraag wat moet worden verstaan onder ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid in het kader van de matiging van de Wav-boete.
ve13001663 - JV 2013/332
2013-06-26, ABRvS, 201211288/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:89]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Art. 28 lid 1 onder e Wbtv niet van toepassing bij als tolk fungerende politieambtenaar
ve13001633 - JV 2013/333
2013-07-29, ABRvS, 201305597/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:690]
Bewaring / Lichter middel / Belangenafweging / Schorsing onder voorwaarden van strafrechtelijke bewaring / Geen inreisverbod opgelegd / Verschil doel en strekking van bewaring onderscheidenlijk inreisverbod
ve13001635 - JV 2013/334
2013-07-30, Vz ABRvS, 201303925/2/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:677]
Vovo / Wav / Bestuurlijke boete / Financiële noodsituatie onvoldoende aangetoond met stukken / Geen spoedeisend belang
ve13001628 - JV 2013/335
2013-08-01, ABRvS, 201202165/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:651]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Somalië / Tegenstrijdige verklaringen / Bewijslast / Weigering DNA-onderzoek naar band tussen referent en zijn gestelde biologische kinderen / Uitkomst DNA-onderzoek kan niet afdoen aan onaannemelijkheid feitelijke gezinsband
--- r.o. 10.1 Referent moet in eerste gehoor kind genoemd hebben, zie anders ABRvS 27 juni 2013, 201200573/1/V4, ve13001414.
ve13001655 - JV 2013/336 noot T.P. Spijkerboer
2013-08-05, ABRvS, 201209314/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:733]
Herhaalde asielaanvraag / Overgelegde kopie vonnis geen nieuw feit / Authenticiteit document
--- Kopie zonder steunbewijs is geen bewijs. Spijkerboer analyseert in hoeverre de Afdeling in haar jurisprudentie afwijkt van haar eerdere vaste lijn over authenticiteit van documenten.
ve13001653 - JV 2013/337
2013-08-06, ABRvS, 201204480/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:704]
Asiel / Taalanalyse / Irak / Ondanks geconcludeerde hoge mate van zekerheid herkomst uit Centraal-Irak twijfel aan herkomst
--- Opm. JV redactie: In eerdere uitspraken gebruikte de Afdeling in dit verband de term “hoge mate van waarschijnlijkheid”.
ve13001651 - JV 2013/338
2013-08-06, ABRvS, 201207446/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:726]
Asielaanvraag / Nepal / Niet echt bevonden documenten niet aan vreemdeling terug gegeven voor uitvoeren contra-expertise / Belemmering van de vreemdeling
ve13001652 - JV 2013/339
2013-08-06, ABRvS, 201304530/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:762]
Asielaanvraag / Iran / Bekering / Gedragslijn onderzoek geloofsovertuiging / Uit ongeloofwaardige verklaringen over bekeringsactiviteiten volgt niet dat de bekering zelf ongeloofwaardig is
ve13001639 - JV 2013/340
2013-08-07, ABRvS, 201305323/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:769]
Bewaring / Volledig ongedocumenteerde vreemdeling / Sinds 2010 geen Laissez-passer afgegeven / Geen zicht op uitzetting / Togo / Motivering / Schadevergoeding
ve13001696 - JV 2013/341
2013-08-12, ABRvS, 201201357/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:782]
Asielaanvraag / Toerekenbaarheid ontbreken reisdocumenten / Nepal / Reisdocumenten in koffer in auto reisagent gelaten / Onvoldoende toezicht
ve13001697 - JV 2013/342
2013-08-12, ABRvS, 201203912/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:787]
Asielaanvraag / Eritrea / Ongedocumenteerde asielzoeker / Positieve overtuigingskracht asielrelaas / Taalsituatie in Eritrea t.t.v. vertrek / Bewijslast nationaliteit bij vreemdeling
ve13001694 - JV 2013/343
2013-08-12, ABRvS, 201206701/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:805]
Toegangsweigering / Oplegging grensdetentie door Rb. van meet af aan onrechtmatig geacht / Procesbelang / Ontvankelijkheid
ve13001690 - JV 2013/344
2013-08-14, ABRvS, 201210093/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2013:844]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Duitsland / Termijn terugnameverzoek na eerste negatieve antwoord
ve13001644 - JV 2013/345
2013-08-14, ABRvS, 201210874/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:735]
Wav / Arbeid in strijd met Wav / Roemenië / Arbeid voorafgaand aan ingangsdatum TWV / Geen situatie als vermeld in toelichting nieuwe beleidsregels matiging boete 2011 / Financiële noodsituatie onstaan door recidive is geen reden tot matiging boete
--- In een andere procedure tegen appellant is de boete door de Rb tot nihil gematigd wegens ontbreken financiële middelen bij appellant, ve13000687.

ve13001701 - JV 2013/346
2013-08-19, ABRvS, 201306974/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:946]
Bewaring / Datum aanvang vetrektermijn / Inbewaringstelling op laatste dag vertrektermijn / Schadevergoeding
ve13001700 - JV 2013/347
2013-08-20, ABRvS, 201202836/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:879]
0-dagen vertrektermijn wegens kennelijk ongegronde asielaanvraag kan niet wegens non-implementatie art. 7 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13001679 - JV 2013/348
2013-08-21, ABRvS, 201205513/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:799]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Bulgarije / Ketenaansprakelijkheid / Deugdelijke motivering waarom andere werkgevers in keten niet zijn beboet / Geen willekeur
ve13001678 - JV 2013/349
2013-08-01, Vzr VK Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 13/17810, 13/17809 [ECLI:NL:RBDHA:2013:10621
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Nova / Informatie in brief inzake Amerikaanse visumprocedure sluit aan bij en bevestigt kern eerder ongeloofwaardig geacht asielrelaas over bedreigingen als gevolg van werk als tolk
[GW]

Op 1 oktober 2013 beleid vermogende vreemdeling in werking

25/09/2013

Nieuwsbericht

Dit beleid is bij WBV 2013/19 opgenomen in B11 Vc 2000 (Bijzonder verblijf).

Om voor vergunningverlening o.g.v. dit beleid (WBV 2013/19, ve13001907) in aanmerking te komen dient de vreemdeling € 1.250.000,- te investeren in een in Nederland gevestigde onderneming waarbij de investering volgens Agentschap NL een toegevoegde waarde moet hebben voor de Nederlandse economie. Dit bedrag dient te zijn gestort op een bankrekening van een Nederlandse bank of een bank van een EU-lidstaat met een vestiging in Nederland die onder toezicht staan van DNB. Het vermogen waaruit wordt geïnvesteerd mag geen malafide herkomst hebben.[TA]

HvJEU: Turken geen visumvrije toegang voor ontvangen diensten

24/09/2013

Nieuwsbericht

Turkse onderdanen hebben geen recht om zonder visum het grondgebied van een lidstaat van de EU te betreden om daar een dienst te ontvangen.

Dit oordeelde het HvJEU vandaag in het arrest Demirkan (ve13001900).
Het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst EEG-Turkije verzet zich er niet tegen dat na de inwerkingtreding ervan een visumplicht wordt ingesteld met betrekking tot het ontvangen van diensten. Volgens het Hof kan gelet op de fundamentele verschillen tussen enerzijds de Verdragen van de Unie en anderzijds de Associatieovereenkomst en het Aanvullend Protocol, de uitlegging van het begrip vrij verrichten van diensten, in die zin dat het ook de passieve vrijheid van dienstverrichting omvat, niet worden uitgebreid tot de standstillclausule van het Aanvullend Protocol.[TA]

Aanvullende eis voor toelating vermogende vreemdelingen

23/09/2013

Nieuwsbericht

Staatssecretaris Teeven acht de enkele voorwaarde dat vreemdelingen dienen te beschikken over een vermogen van ten minste € 1.250.000 te mager.

Dit schrijft hij in een brief van 20 september 2013(ve13001869) waarin hij de Tweede Kamer informeert over de toelatingsregeling voor vermogende vreemdelingen die hij voornemens is per 1 oktober 2013 in te voeren. Om te voorkomen dat het veronderstelde belang voor de Nederlandse economie kleiner wordt doordat veel vermogende vreemdelingen een groot deel van het jaar in het land van herkomst verblijven en hier dus minder consumptieve bestedingen doen, wordt als aanvullende eis gesteld dat dit bedrag wordt geïnvesteerd in het Nederlandse bedrijfsleven.[TA]

HvJEU over gevolgen schending rechten verdediging bij bewaring

12/09/2013

Nieuwsbericht

De niet-eerbiediging van de rechten van verdediging bij verlenging van de bewaring van een persoon die illegaal verblijft, met het oog op diens verwijdering, leidt niet automatisch tot opheffing van de bewaring.

De nationale rechter moet nagaan of degene die de schending aanvoert ook daadwerkelijk de mogelijkheid is ontnomen om zich zodanig te verweren dat de administratieve procedure een andere afloop had kunnen hebben.
Aldus oordeelde het HvJEU in het arrest van 10 september 2013 (ve13001798) in antwoord op vragen die deABRvS op 5 juli 2013 (ve13001372) stelde.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 12 verschenen

06/09/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 12 van 6 september 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13001319 - JV 2013/301 noot H. Battjes
2013-06-27, EHRM, 66523/10 (S.A. - Zweden)
Uitzetting / Acht zaken / Eerwraak / Christenen / Art. 3 EVRM / Bescherming autoriteiten / Vestigingsalternatief in andere regios in Irak
--- Battjes bespreekt in deze eerwraak zaak de mogelijkheid van bescherming van de autoriteiten en het binnenlands vestigingsalternatief in het licht van art. 7 en 8 Definitierichtlijn.
ve13001543 - JV 2013/302
2013-07-30, EHRM, 948/12 (Berisha - Zwitserland),
Uitzetting / Kosovo / Openbare orde / Gezinsleven, inmenging / Art. 3 en 8 EVRM / Gezinshereniging minderjarige kinderen
ve13000927 - JV 2013/303 noot M.A.G. Reurs
2013-03-29, ABRvS, 201111699/1/V1 [LJN: BZ8692]
MVV / Medische behandeling / Psychische problemen / Azerbeidzjan / Vertegenwoordiging in Turkije verantwoordelijk i.p.v. vertegenwoordiging in Georgië / Medisch advies / Vergewisplicht
--- Reurs neemt drie kwesties onder de loep. Medische behandeling dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is gevestigd, effectiviteitvereiste BMA-advies en de vergewisplicht m.b.t. gegarandeerde behandeling bij uitzetting.
ve13001471 - JV 2013/304
2013-05-17, ABRvS, 201205543/1/V4 en 201205540/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:CA0622]
Asielaanvraag / Iran / Dublinverordening / Italië / Oostenrijk / Humanitaire clausule / Toetsmoment / Inreis familie in derde EU-land na Dublinafwijzing hoeft niet te worden betrokken
ve13001237 - JV 2013/305 noot H. Oosterom-Staples
2013-06-04, ABRvS, 201107941/1/V4 [LJN: CA2837]
Ongewenstverklaring / Relatie met gemeenschapsonderdaan / Effectieve rechtsbescherming / Procedure beoordeling rechtmatig verblijf / Geen schending Unierecht / Arresten Alassini, Unibet, Rahman en El Dridi / Omzetting naar inreisverbod / Verblijfsrichtlijn / Toetsing verenigbaarheid strafbaarstelling met Terugkeerrichtlijn voorbehouden aan strafrechter
--- Oosterom gaat in op welke recht van toepassing is bij een ongewenstverklaring van een vreemdeling die een relatie heeft met een gemeenschapsonderdaan (punten 3-9) en zet het leerstuk van nationale procedurele autonomie en haar vereisten uiteen en de gevolgen in de praktijk (punten 10-14).
ve13001420 - JV 2013/306
2013-06-25, ABRvS, 201208588/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:143]
Asielaanvraag / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Terugkeerbesluit ondanks duurzaam uitzetbeletsel ex art. 3 EVRM / Vertrekplicht niet in strijd met art. 6 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13001523 - JV 2013/307
2013-06-26, ABRvS, 201210050/1/V6 [ECLI:NL:2013:39]
Naturalisatie / Herhaalde aanvraag / Openbare orde / Besluit van gelijke strekking / Aflopen rehabilitatieperiode en vermindering omvang ontnemingsmaatregel geen nova / Betoog dat ontnemingsmaatregel geen vermogenssanctie is niet in bezwaar aangevoerd
ve13001510 - JV 2013/308
2013-06-27, ABRvS, 201303374/1/V3,
Bewaring van AMV langer dan 14 dagen wegens onttrekkingsgevaar
ve13001505 ¬ JV 2013/309
2013-07-24, ABRvS, 201303499/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:518]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Twijfel aan gesteld verblijfsrecht in Spanje / Door SvV&J bij Spaanse autoriteiten ingediend verzoek om terug- of overname / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13001408 - JV 2013/310 noot P. Boeles
2013-07-09, ABRvS, 201204559/1/V1, 201207753/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2013:298]
Asielaanvraag / Rechtsgevolgen inreisverbod vergelijkbaar met die van ongewenstverklaring Beroep tegen afwijzing asielaanvraag leidt wegens rechtsgevolgen inreisverbod nimmer tot verblijfsvergunning / Procesbelang eerst aan de orde bij intrekking, herroeping, vernietiging of opheffing inreisverbod dat geldt als nieuw gebleken feit
--- Voortgezette lijn Afdeling ontnemen beroep asielprocedure bij zwaar inreisverbod is volgens Boeles in strijd met ondertussen geïmplementeerde richtlijnen.
ve13001436 - JV 2013/311
2013-07-17, ABRvS, 201206530/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:319]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Poolse bemanningsleden in de binnenvaart / Vrij verkeer van diensten / Terbeschikkingstelling van werknemers / Arbeid in strijd met Wav / Matiging boete met 50%
ve13001437 - JV 2013/312
2013-07-17, ABRvS, 201208385/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2013:333]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkzaamheden hoofdzakelijk gericht op samenbrengen vraag en aanbod personeel andere bedrijven / Rol terzake van tewerkstelling zo beperkt dat geen sprake was van werkgeverschap / Zelf voorzien
ve13001500 - JV 2013/313
2013-07-24, ABRvS, 201205846/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:425]
Beroep op arrest Ruiz Zambrano ten onrechte aangemerkt als beroep op gelijkheidsbeginsel / Omvang van het geschil / Motivering
ve13001547 - JV 2013/314
2013-07-22, ABRvS, 201209455/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:548]
Arbeidsmarktaantekening dat TWV is vereist niet in strijd met Richtlijn 2003/109 langdurig ingezetenen / Art 14 en punt 22 Considerands Ri 2003/109
ve13001560 - JV 2013/315
2013-07-31, Vz ABRvS, 201306533/2/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:599]
Uitzetting / Afghanistan / Zeer laat vovo-verzoek waardoor dit niet tijdig in behandeling kon worden genomen / Nu toelatingsvraag niet aan de orde is geen aanleiding om de vreemdeling te doen terugbrengen naar Nederland
ve13001556 - JV 2013/316
2013-07-31, ABRvS, 201211924/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2013:574]
Nederlanderschap door optie / Minderjarige optant / Bevoegde instantie / Weigering in ontvangstname optieverklaring door Burgemeester Almere omdat optant in Suriname woont / Verwijzing naar art. 1:12 BW treft geen doel
ve13001585 - JV 2013/317
2013-07-31, Vz ABRvS, 201306415/2/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:665]
Uitzetting / Vovo hangende hoger beroep / Aanvraag regulier / Geen aanspraak op opvang en verstrekkingen / Enkele strafbaarheid wegens inreisverbod geen spoedeisend belang
ve13001618 - JV 2013/318
2013-08-09, ABRvS, 201207385/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:725]
Bij beroep op art. 20 VWEU onevenredig bezwarend te vergen eerst een aanvraag verblijfsvergunning regulier in te dienen / Afgifte document ex art. 9 lid 1 Vw 2000 bedoeld voor en sluit naar zijn aard beter aan bij uit art. 20 VWEU voortvloeiend verblijfsrecht / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci
ve13001573 - JV 2013/319
2013-06-24, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 13/2554, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9534]
Tweede asielaanvraag / Daadwerkelijke terugkeer aangetoond / Dublinverordening / Polen / Tsjetsjenië / Procesbelang / Overnameonderzoek in kader Dublinverordening staat nader gehoor en door sturen naar de VA-procedure niet in de weg
ve13001551 - JV 2013/320
2013-05-01, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 12/25590, [ECLI:NL:RBAMS:2013:2661]
Asielaanvraag / Turkije / Koerd 18 jaar betrokken bij PKK / Dienstweigering / Individueel ambtsbericht / Commuun delict / Gelet op ambtsbericht en vergelijkbare CAT-zaak Güclü risico op schending art. 3 EVRM
ve13001578 - JV 2013/321
2013-06-06, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 12 /32247, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9632]
Na uitzetting opgelegde ongewenstverklaring voor onbepaalde duur / Geen inreisverbod uitgevaardigd ondanks terugkeerbesluit met nuldagen-vertrektermijn / Omzeilen toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2005/118 / Rusland
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld
ve13001546 - JV 2013/322
2013-07-01,VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 12/32884, [ECLI:NL:RBLIM:2013:4190]
Intrekking verblijfsvergunning / Gevaar voor de openbare orde / Toepassing glijdende schaal en uitleg begrip verblijfsduur in art. 3.86 lid 6 Vb 2000 / Ontstaan verblijfsgat wegens niet betalen leges tijdens detentie geen bijzondere omstandigheid
ve13001530 - JV 2013/323
2013-07-16, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/39711, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9139]
Asielaanvraag / DRC / Ongedocumenteerden / Verkrachting / Berperking om te horen / Het advies van MediFirst is niet inzichtelijk / Vergewisplicht / Art. 4 Definitierichtlijn 2004/83 / Waarde IMMO rapportage / Contra-expertise bij twijfel / Arresten M.M. en R.C.
ve13001557 - JV 2013/324
2013-07-29, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/11428, [ECLI:NL:RBDHA:2013:9537]
Ontbreken woord terugkeerbesluit betekent niet dat het besluit niet als zodanig kan gelden / Tegen terugkeerbesluit in afwijzend art. 64 Vw 2000 besluit staat bezwaar open / Andere vorm van toestemming tot verblijf (art. 6 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115)
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld
[GW]