Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Inwerkingtreding Wet Modern Migratiebeleid lijkt nog ver weg

29/03/2012

Nieuwsbericht

Een goede werking van het nieuwe informatiesysteem INDiGO van de IND is een randvoorde voor inwerkingtreding van de Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) en dat leidt al lange tijd tot vertraging.

De MvI&A berichtte de Tweede Kamer op 12 november 2010 (TK 30573, 57, ve10002026) dat de Wet MoMi (Wet van 16 juli 2010, Stb. 290, ve10001135), anders dan was beoogd, niet op 1 januari 2011 in werking kan treden. Reden hiervoor was dat aan de randvoorwaarde voor de inwerkingtreding, te weten een succesvolle uitrol van INDiGO - het nieuwe informatiesysteem van de IND - op 1 januari 2011, niet is voldaan.
Op 30 maart 2011 (TK 30573, 66, ve11000853) informeert de minister de Kamer over de audit implementatieproblemen INDiGO en de vertraging die dit oplevert voor de inwerkingtreding van de Wet MoMi
Tijdens het verzamel algemeen overleg Migratiebeleid met de minister op 10 november 2011 (TK 30573, 79, ve12000722, p. 37-38) drong de algemene commissie voor I&A aan op een driemaandelijkse rapportage over de voortgang met INDiGO.
Op 13 maart 2012 (TK 30573, 100, ve12000668) stuurde de minister de Kamer de eerste rapportage en stelt daarin dat tot op heden niet wordt voldaan aan de randvoorwaarden zoals genoemd in de brieven van 12 november 2010 en 30 maart 2011 zodat hij nog niet kan melden wanneer de Wet MoMi definitief in werking treedt.
Meer duidelijkheid over een mogelijke datum van inwerkingtreding valt af te leiden uit hetgeen in paragraaf 1.2 (Planning en sturing) op pagina 2 van de rapportage wordt gesteld:
“Mijn doelstelling voor 2012 is dat eind dit jaar INDiGO het primaire systeem is waarin de IND alle zaken afhandelt. Beheer, onderhoud en wijzigingen van INDiGO kunnen efficiënt en voorspelbaar worden gerealiseerd, zodat onder meer de Wet modern migratiebeleid kan worden ingevoerd.”
Gecombineerd met hetgeen de minister overigens beschrijft in paragraaf 1.3 m.b.t. de belangrijkste risico’s voor 2012 (technische stabiliteit INDiGO, productiviteit en stapeling van eisen) lijkt het niet irreëel er van uit te gaan dat het onwaarschijnlijk is dat de Wet MoMi nog in het jaar 2012 in werking zal treden.
In de brief van 30 maart 2011 heeft de minister gesteld dat de Wet MoMi in werking kan treden drie maanden (in acht te nemen termijn bij grote projecten) nadat de betrokken ketenpartners en de klanten van de IND zijn geïnformeerd dat aan de randvoorwaarden is voldaan.
Zie over die termijn van drie maanden ook de Nieuwsbrief pilot religieus verblijf, oktober 2011, onder ‘INDiGO en Modern Migratiebeleid’.
Het wachten is dus op het bericht van de minister dat de ontwikkeling van INDiGO het toelaat om de Wet MoMi (drie maanden later) in werking te laten treden. [WV]

Ontwikkeling aanscherpingen glijdende schaal en gezinsmigratie

29/03/2012

Nieuwsbericht

De inwerkingtreding van de besluiten tot wijziging van het Vb 2000 i.v.m. de aanscherpingen glijdende schaal en gezinsmigratie laat nog op zich wachten.

De minister voor I&A heeft de Tweede Kamer bij brieven van 6 februari 2012 (aanscherping glijdende schaal, ve12000413) en 17 februari 2012 (aanscherping eisen gezinsmigratie, ve12000456) geïnformeerd over de hoofdlijnen van de voorgenomen aanscherpingen zoals die in het Vb 2000 zullen worden opgenomen.
De algemene commissie voor I&A heeft de brief over de aanscherpingen van de glijdende schaal met de minister besproken in een verzamel algemeen overleg op 21 maart en m.b.t. de brief over de aanscherping eisen gezinsmigratie wordt een schriftelijk overleg (SO) met de minister gehouden. De leden van de fracties leverden hun inbreng voor dat SO op 14 maart 2012 (ve12000751).
Met name naar aanleiding van de verzoeken van enkele fracties bij de inbreng voor het SO om kennis te kunnen nemen van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State m.b.t. het ontwerpbesluit tot wijziging Vb 2000 in verband met de aanscherping van de eisen gezinsmigratie heeft de MvI&A besloten zowel dat besluit als het besluit m.b.t. de aanscherping van de glijdende schaal in het Staatsblad te publiceren, waarna ook de bijbehorende adviezen van de RvS openbaar kunnen worden en de Tweede Kamer daar kennis van kan nemen.
Publicatie van beide besluiten in het Staatsblad wordt binnenkort verwacht. Daarbij zal worden opgenomen dat de datum van inwerkingtreding wordt vastgesteld bij apart koninklijk besluit.
Op dit moment wordt er bij het ministerie van BZK van uitgegaan dat beide wijzigingsbesluiten in werking treden op 1 juli 2012. [WV]
Zie ook:
Nieuwsbericht 13 februari 2012 Voorgenomen aanscherping glijdende schaal
Nieuwsbericht 23 februari 2012 Voorgenomen aanscherping eisen gezinsmigratie

Tijdelijk besluit uitzonderingen Terugkeerrichtlijn 2008/115

16/03/2012

Nieuwsbericht

Op 17 maart 2012 treedt de zelfstandige algemene maatregel van bestuur 'Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn' in werking.

Het besluit van 22 februari 2012 (ve12000671) is op 16 maart 2012 in het Staatsblad (nr. 103) gepubliceerd en houdt een tijdelijke voorziening in ter implementatie van art. 2 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 (ve09000077).
Artikel 1 van het besluit bepaalt dat de verplichtingen die voortvloeien uit de Richtlijn niet gelden t.a.v. vreemdelingen:
a. aan wie de toegang is geweigerd overeenkomstig art. 13 Schengengrenscode;
b. aan wie de toegang is geweigerd overeenkomstig art. 3 Vw 2000 en die vervolgens geen rechtmatig verblijf als bedoeld in art. 8 Vw 2000 hebben verkregen; of
c. jegens wie een procedure van uitlevering als bedoeld in de Uitleveringswet loopt.
Artikel 2 lid 2 bepaalt dat dit besluit vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, doch uiterlijk m.i.v. 1 januari 2014.
In de Nota van toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de positie van ‘grensgeweigerden’ o.g.v. art. 13 SGC resp. art. 3 Vw 2000 (waaronder ook de situatie dat de vreemdeling op of nabij een grensdoorlaatpost aan een ambtenaar belast met de grensbewaking te kennen geeft internationale bescherming te wensen) en op de reden voor deze ‘zelfstandige algemene maatregel van bestuur’.
Artikel 2 (Werkingssfeer) van de Terugkeerrichtlijn luidt:
1. Deze richtlijn is van toepassing op illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijvende onderdanen van derde landen.
2. De lidstaten kunnen besluiten deze richtlijn niet toe te passen op onderdanen van derde landen:
a) aan wie de toegang is geweigerd overeenkomstig artikel 13 van de Schengengrenscode, of die door de bevoegde autoriteiten zijn aangehouden of onderschept wegens het op niet reguliere wijze overschrijden over land, over zee of door de lucht van de buitengrens van een lidstaat, en die vervolgens geen vergunning of recht heeft verkregen om in die lidstaat te verblijven;
b) die verplicht zijn tot terugkeer als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van een strafrechtelijke sanctie overeenkomstig de nationale wetgeving, of jegens wie een uitleveringsprocedure loopt.
3. Deze richtlijn is niet van toepassing op personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen in de zin van artikel 2, punt 5, van de Schengengrenscode.
In het 'Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn' wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in art. 2 lid 2 onder b Terugkeerrichtlijn om onderdanen van derde landen die verplicht zijn tot terugkeer als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van een strafrechtelijke sanctie overeenkomstig de nationale wetgeving, uit te zonderen van toepassing van de Richtlijn. In het Nederlandse systeem wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen de verplichte terugkeer van vreemdelingen met een criminele achtergrond en van vreemdelingen zonder een dergelijke achtergrond. [WV]
Gerelateerde jurisprudentie:
ve11002405: ABRvS 4 oktober 2011, JV 2011/489 nt P. Boeles en F.F. Larsson
ve11002779: ABRvS 8 oktober 2011, JV 2012/46
ve11002779: ABRvS 8 november 2011, JV 2012/46
ve12000035: ABRvS 9 december 2011, JV 2012/81.

Storing in zoekfuntie MigratieWeb opgeheven

14/03/2012

Nieuwsbericht

De storing in de zoekfunctie bij het zoeken met zoektermen, die op 13 maart optrad, is opgeheven. Excuses voor het ondervonden ongemak. Redactie MigratieWeb.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 4 verschenen

09/03/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 4 van 9 maart 2012 met annotaties bij 8 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12000315 - JV 2012/106
2011-04-05, EHRM, 8687/08 (Rahimi - Griekenland)
Art. 3, art. 5 lid 1 en 4 en art. 13 EVRM / Griekenland / AMV / Bewijslast / Vrijheidsontneming / Detentieomstandigheden / Effectief rechtsmiddel / Proportionaliteit detentie / Belang van het kind (art. 3 IVRK) / Afghanistan
--- Voor kinderen wordt de lijn van het arrest Saadi (JV 2008/104, ve08000267: onderzoek of detentie de enige mogelijke maatregel is, is niet nodig) doorbroken. Het Hof merkt op dat er een brede consensus is dat bij alle maatregelen betreffende kinderen, hun belangen voorop moeten staan. Zie voor de ontwikkeling in de Hof jurisprudentie ook het arrest Popov (19 januari 2012, ve12000478) m.b.t. de detentie gedurende twee weken van een driejarig meisje en baby van 5 maanden samen met hun ouders in een voor gezinnen ingericht centrum.

ve12000225 – JV 2012/107
2011-10-11, EHRM, 53124/09 (Genovese - Malta)
Naturalisatie / Kinderen geboren buiten huwelijk / Discriminatie / Privé-leven / Art. 8, 14 EVRM / Malta
--- Dit arrest is geannoteerd door prof. mr. G.R. de Groot in EHRC 2012/12.

ve12000337 - JV 2012/108
2011-10-05, ABRvS, 201008478/1/V2
MVV / Verblijf bij vader / Art. 8 EVRM / Geen verbreking gezinsband door noodgedwongen achter laten kinderen bij grootmoeder / Par. 186 UNHCR Handbook / Tijdelijke opbreking gezin door vlucht van een of meer gezinsleden / Egypte
ve11002789 - JV 2012/109 noot M.A.G. Reurs
2011-10-31, ABRvS, 201009717/1/V1 [LJN: BU3500]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Tanzania / Vergewisplicht / Fysieke overdracht hoeft niet reeds ten tijde van het besluit geregeld en gegarandeerd te zijn
--- Noot M.A.G. Reurs eveneens bij JV 2012/114, ve12000199.
ve11003051 - JV 2012/110 noot E.J.A. Franssen
2011-11-30, ABRvS, 201012777/1/V6 [LJN: BU6361]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Inspanningsverplichting werkgever om identiteit arbeidskrachten te achterhalen / Art. 18 lid 2 Wav niet overtreden / Zelf in zaak voorzien
--- Noot E.J.A. Franssen eveneens bij JV 2012/113, ve11003174.

ve12000272 - JV 2012/111
2011-12-07, ABRvS, 201007542/1/V1 [LJN: BV1578]
Herhaalde asielaanvraag / Document m.b.t. algehele situatie in Afghanistan / Nova / Art. 3 EVRM
ve11003120 - JV 2012/112
2011-12-07, ABRvS, 201104415/1/V6 [LJN: BU7094]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Bulgarije / Arbeidsverhouding i.d.z.v. art. 45 VWEU / Geen arbeid als zelfstandige / O.g.v. Wav meer dan één (rechts)persoon als werkgever mogelijk voor dezelfde arbeid / Feitelijk werkgever / Motivering
--- Zie ook T. van Peijpe,TRA, 2011, 34 'EU en de ruimte voor een nationaal werknemersbegrip'.

ve11003174 - JV 2012/113 noot E.J.A. Franssen
2011-12-14, ABRvS, 200900689/1/V6 [LJN: BU7932]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Polen / Arrest Vicoplus / Art. 1 lid 3 onder c Detacheringsrichtlijn 96/71 / Geen dienstverrichting louter bestaande uit ter beschikking stellen arbeidskrachten / Zelf in zaak voorzien
--- Noot E.J.A. Franssen eveneens bij JV 2012/110, ve11003051.

ve12000199 - JV 2012/114 noot M.A.G. Reurs
2011-12-27, ABRvS, 201005670/1/V1 [LJN: BV0413]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Pakistan / Vergewisplicht / BMA-advies / SOS-bericht / Verklaring behandelaars niet bij besluit betrokken / Suïciderisico / Veligheid volgens behandelaars een absoluut behandelvereiste / Motivering / In stand laten rechtsgevolgen
--- Noot M.A.G. Reurs eveneens bij JV 2012/109, ve11002789.
ve12000259 - JV 2012/115 noot M.A.G. Reurs
2012-01-04, ABRvS, 201101949/2/V2
Niet tijdig opnieuw beslissen op asielaanvraag / Als Rechtbank geen termijn stelt voor nemen nieuw besluit geldt termijn art. 42, lid 1 Vw 2000 / Nieuwe termijnstelling met dwangsom
ve12000218 - JV 2012/116
2012-01-09, ABRvS, 201111225/1/V3
Bewaring / Schending recht vrije toegang raadsman tot de vreemdeling / Belangenafweging
ve12000231 - JV 2012/117
2012-01-12, ABRvS, 201104296/1/V3 [LJN: BV1581]
Bewaring / Twijfel over indienen asielaanvraag / Art. 2 Asielprocedurerichtlijn 2005/85 / Considerans punt 9 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Uitblijven categoriewijziging / Belangenafweging over toepassen bewaring in relatie tot de asielaanvraag niet uitstellen tot formeel indienen asielaanvraag
ve12000233 - JV 2012/118 noot T.P. Spijkerboer
2012-01-13, ABRvS, 201000243/1/V3, [LJN: BV1584]
Herhaalde asielaanvraag / Iran / Homoseksualiteit / Ne bis in idem / Nova / Veranderde omstandigheden / Psychische blokkade te verklaren wegens geinternaliseerde homofobie / Art. 3 EVRM
ve12000242 - JV 2012/119
2012-01-18, ABRvS, 201012417/1/V4 [LJN: BV1668]
Toegangsweigering NL na toegangsweigering VK wegens fraude bij verkrijgen Britse nationaliteit / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Geen reisdocument / Aantonen identiteit en nationaliteit / Document ‘duurzaam verblijf burgers van de Unie’ slechts declaratoir / Nooit verblijfsrechten kunnen ontlenen aan Richtlijn
ve12000243 - JV 2012/120
2012-01-18, ABRvS, 201104254/1/V4 [LJN: BV1586]
VBTR / MVV-vereiste / Vrijstelling / Harheidsclausule / In bezit van Spaanse verblijfsvergunning zonder aantekening "EG-langdurig ingezetene" / Verklaring Spaanse autoriteiten voldoet niet aan Vo 1030/2002 Uniform model voor verblijfstitels / Unietrouw (art. 4 lid 3 VEU) / Bewijsnood niet aannemelijk
ve12000241 - JV 2012/121 noot T.P. Spijkerboer
2012-01-18, Vz ABRvS, 201200257/2/V2
Voorlopige voorziening / Uitzetting / Spoedeisend belang / Afgebroken uitzetting
ve12000340 - JV 2012/122
2012-01-24, ABRvS, 201103378/1/V2 [LJN: BV2189]
Asielaanvraag / Somalië / Hiraan / Alleenstaande vrouw / Art. 3 EVRM / Al Shabaab / Arrest Sufi en Elmi
ve12000344 - JV 2012/123
2012-01-26, ABRvS, 201103058/1/V4 [LJN: BV2878]
Asielaanvraag / Iran / Geloofwaardigheid asielrelaas / Negatieve aandacht autoriteiten / Internetactiviteiten / Illegale uitreis / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Motivering
ve12000384 - JV 2012/124
2012-01-30, ABRvS, 201008097/1/V2 [LJN: BV2875]
Intrekking asielvergunning onbepaalde tijd / Ongewenstverklaring / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Afghanistan / KhAD/WAD / Vluchtelingschap impliceert non-refoulement / Bewijslast art. 3 EVRM ligt bij verweerder / Motivering / Belangenafweging art. 8 EVRM / Geen objectieve belemmering uitoefening gezinsleven buiten Nederland
ve12000377 - JV 2012/125
2012-01-30, ABRvS, 201100009/1/V3 [LJN: BV2890]
Ongewenstverklaring / Misdrijf in het buitenland / Strafrechtelijke veroordelingen voorafgaand aan WBV 2004/63 / Aanscherping beleid/ Verzwijgen strafrechtelijke verleden door vreemdeling / Geen strijd met rechtszekerheidsbeginsel / Art 8 EVRM / Fair balance / Marokko
ve12000343 - JV 2012/126
2012-01-31, ABRvS, 201002404/1/V4
Asielaanvraag / Art. 4 lid 2 en 17 lid 1 Dublinverordening / Aanvang termijn indienen claimverzoek / Italië
ve12000391 - JV 2012/127 Digi noot C. Grütters*
2012-01-31, ABRvS, 201010179/1/V2 [LJN: BV2881]
Gezinshereniging bij ouder / Pardonregeling / Na 13 december 2006 in NL geboren kinderen / Vrijstelling paspoortvereiste / WBV 2007/11 / Geen terughoudende toets bij uitleg beleidsregel / Restrictief op te vatten aanvulling op het vreemdelingenbeleid / Toekennen rechten aan ongeboren vrucht (art. 1:2 BW)
--- * Deze noot is verschenen na het verschijnen van deze JV-aflevering en wordt alleen digitaal beschikbaar gesteld.

ve12000382 - JV 2012/128
2012-01-31, ABRvS, 201111416/1/V2 [LJN: BV2899]
Asielaanvraag / Gehoor met niet-beëdigde tolk / Geen schriftelijke motivering afwijking van art 28(1) Wet beëdigde tolken en vertalers
ve12000361 - JV 2012/129
2012-02-01, ABRvS, 201106854/1/V6 [LJN: BV2471]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Bulgarije / Vrij verkeer van werknemers / Overgangsregeling / Geen daadwerkelijke werkzaamheden als zelfstandigen / Gezagsverhouding / Discriminatie / Matiging / Evenredigheidsbeginsel / Verwijtbaarheid
ve12000323 - JV 2012/130
2012-02-01, ABRvS, 201108656/1/V3 [LJN: BV2478]
Ophouden / Bewaring / Ontruiming kraakpand 'Schijnheilig' / Identiteit niet willen prijsgeven om redenen die geen verband houden met niet respecteren Vw 2000/ Geen vermoeden over aanwezigheid illegale vreemdelingen / Minister niet bevoegd
--- Nieuwsbericht Rechtspraak.nl

ve12000375 - JV 2012/131
2011-09-16, Gerechtshof 's-Gravenhage (straf), 22-004178-10 [LJN: BU4869]
Vervolging ongewenste vreemdeling / Art. 197 Sr is verenigbaar met Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Prejudiciële vraag niet noodzakelijk / Geen overmacht situatie door (gesteld) verlies Pakistaanse nationaliteit na naturalisatie (die nadien zonder rechtskracht bleek)
ve12000214 - JV 2012/132
2011-12-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 11/9080, 11/9077 [LJN: BV1155]
Inschrijving als gemeenschapsonderdaan / Middelenvereiste / Art. 8 lid 4 Verblijfsrichtlijn 2004/38/EG / Persoonlijke omstandigheden meewegen / Alimentatiebedragen vrij te besteden aan al haar kinderen
ve12000304 - JV 2012/133
2012-01-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg (mk), AWB 11/25517 [LJN: BV2041]
Ongewenstverklaring / Intrekking verblijfsvergunning / Openbare orde / Glijdende schaal / Strafrechtelijke veroordeling / Marokko / Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ongewenstverklaring als inreisverbod en intrekking als terugkeerbesluit aangemerkt / Toetsingsvolgorde / Duur ongewenstverklaring / Art. 11, lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Hoorplicht / Art. 20 VWEU / Unierechtelijk openbare-ordecriterium / Belangenafweging art. 8 EVRM
ve12000429 - JV 2012/134
2012-02-07, Rb Roermond (straf mk), 04/860338-11 - Prejudiciële vragen
MTV-controle / Strijdigheid art 4.17a Vb 2000 met Schengengrenscode / Beroep op Schengengrenscode door niet-EU burgers / Gebruik maken van niet op zijn naam gesteld reisdocument
ve12000295 - JV 2012/135
2011-12-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/28008, [LJN: BV1726]
Terugkeerbesluit vervat in afwijzing reguliere aanvraag in 2004 / Terugkeerprocedure enkel voltooid door terugkeer, niet door tijdsverloop / Tijdsverloop leidt evenmin tot verlies gelding termijn vrijwillig vertrek / Onverplicht nieuw terugkeerbesluit
ve12000254 - JV 2012/136 noot T.P. Spijkerboer
2012-01-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/37308, 11/28043 [LJN: BV1393]
Herziening / Bewaring / Herroeping terugkeerbesluit met terugwerkende kracht / Voldaan aan voorwaarden art. 8:88 Awb / Voortduren bewaring onrechtmatig / Schadevergoeding / Rechtsmiddelen
--- Thomas Spijkerboer heeft aangegeven zijn JV annotatie te willen herzien. Zodra wij deze ontvangen wordt die in MigratieWeb opgenomen en daarvan melding gemaakt via de attenderingsmail.

ve12000270 - JV 2012/137
2012-01-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/318 [LJN: BV1658]
Bewaring / Marokko / Verlengingsbesluit / Implementatie Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Verlengingsbesluit dateert van vóór inwerkingtreding wetswijziging / Art. 94, lid 5 (nieuw) Vw 2000 niet van toepassing / Art. 96, lid 1 Vw 2000 / Voortduren / Zicht op uitzetting / Gronden / Meewerkplicht
--- Zie ook VK Amsterdam 20 januari 2012, waarin door eiser geen beroep was ingesteld (JV 2012/138, ve12000269).
ve12000269 - JV 2012/138
2012-01-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/61 [LJN: BV1661]
Bewaring / Soedan / Verlengingsbesluit / Kennisgeving / Art. 94, lid 1 en 5 Vw 2000 / Kennisgevingregeling art. 94 niet van toepassing op verlengingsbesluiten van vóór 31 december 2011 / Implementatie Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ontvankelijkheid
--- Zie ook VK Amsterdam 17 januari 2012 (JV 2012/137, ve12000270), waarin door eiser wel beroep was ingesteld tegen het verlengingsbesluit.

ve12000303 - JV 2012/139
2012-01-26, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem, AWB 11/11519 [LJN: BV2122]
Asielaanvraag / Irak / Medische omstandigheden / Psychische problemen niet zo vroeg mogelijk gemeld / Horen / MediFirst / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Homoseksualiteit / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht en rapport HRW / Systematisch vermoorden homoseksuelen / Risicogroep / Geen specifieke individuele kenmerken vereist / Motivering
ve12000356 - JV 2012/140
2012-02-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 11/17272 [LJN: BV2634]
Verzoek schadevergoeding / Afwijzing mvv-aanvraag en herzieningsverzoek / Oekraïne / Ontvankelijkheid / Verschoonbare overschrijding beroepstermijn / Artt. 4 en 7 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Voorwaarden aansprakelijkheid lidstaat / Arrest Brasserie du Pecheur en Factortame / Onvoldoende gekwalificeerde schending gemeenschapsrecht / 120% Inkomenseis / Arrest Chakroun / Grenzen beleidsvrijheid
ve12000278 - JV 2012/141
2012-01-24, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 12/2308
Vovo / Bezwaar tegen overdracht aan Hongarije / Asielaanvraag / Dublinverordening / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Reëel risico op behandeling in strijd met art. 3 EVRM / UNHCR-rapport / Interim measure
ve12000370 - JV 2012/142
2012-01-23, de Nationale ombudsman, rapport 2012/007
Detentiecentrum Rotterdam / Rechtsbijstand / Verbieden mobiele telefoon, dictafoon en laptop mee te nemen / Fair play
[WV]

Voorgenomen aanscherping eisen gezinsmigratie

23/02/2012

Nieuwsbericht

De MvI&A heeft de Tweede Kamer op 17 februari 2012 geïnformeerd over de voorgenomen aanscherping van de eisen voor gezinsmigratie.

De aanscherpingen zien op maatregelen ter realisatie van een aantal voornemens uit het regeerakkoord welke passen binnen de ruimte die de facultatieve bepalingen uit de Gezinsherenigingsrichtlijn bieden en waartoe een wijziging van het Vb 2000 nodig is. De hoofdlijnen werden al op 14 januari 2011 (TK 32175, 15, ve11000105) uiteengezet.
In de brief van 17 februari 2012 (ve12000456) informeert de minister de Kamer over de hoofdlijnen van het ontwerpbesluit wijziging Vb 2000, zoals dat nu gereed is om te worden ingevoerd na advisering door de RvS.
Beperking gezinsmigratie tot het kerngezin zoals gedefinieerd in de Gezinsherenigingsrichtlijn: de echtgenoot en de minderjarige kinderen. Daarbuiten wordt geinshereniging beperkt tot die gevallen waarin een positieve verplichting bestaat o.g.v. art. 8 EVRM. De familieband moet met een huwelijksakte of partnerschapsakte worden aangetoond. Partners van gelijk geslacht of verschillende religie die aantoonbaar als gevolg van wettelijke beletselen niet kunnen trouwen in het land van herkomst, kunnen een tijdelijke trouwvergunning met een geldigheidsduur van zes maanden krijgen voor het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Invoering wachttermijn voor referent met een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een inburgeringsplichtig verblijfsdoel: deze zal een gezinslid niet eerder kunnen laten overkomen dan nadat hij ten minste een jaar rechtmatig hier heeft verbleven.
Verlenging termijn voor voortgezet verblijf van drie naar vijf jaar. Hiermee wordt enerzijds beoogd twee jaar langer een beroep op de bijstand te voorkomen. Anderzijds wordt de aantrekkelijkheid verkleind van een schijnhuwelijk als springplank naar een zelfstandige verblijfsstatus. Het uitzonderingsbeleid in geval van bijzondere omstandigheden, waaronder huiselijk geweld, blijft bestaan.
Reeds op 16 september 2011 (persbericht) besloot het Kabinet tot een aanscherping van de eisen voor gezinsmigratie. Vervolgens werd medio oktober 2011 een ontwerp wijzigingsbesluit Vb 2000 aan de Afdeling Advisering van de Raad van State voorgelegd.
Op 14 november 2011 (ve11002803) informeerde de minister de Tweede Kamer over een regeling die het mogelijk maakt dat vreemdelingen die aan alle voorwaarden voor gezinshereniging / gezinsvorming voldoen maar, die als gevolg van wettelijke belemmeringen in het land van herkomst aantoonbaar niet kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan, een MVV aan kunnen vragen voor het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een partnerschapsregistratie in Nederland. Naar verluidt leidde ‘deze regeling’ tussendoor tot een aanvulling op het aan de Raad van State voorgelegde ontwerpbesluit.
De Afdeling Advisering van de Raad van State stelde het advies vast in week 1 van dit jaar.
Eerder - op 20 juli 2011 - adviseerde de ACVZ (ve12000477) kritisch over een op 29 juni 2011 aan haar voorgelegd concept wijzigingsbesluit Vb 2000. De ACVZ behield zich daarbij het recht voor aanvullend te adviseren over de positie van partners van gelijk geslacht, maar wees alvast op de mogelijke discriminatoire aard van de voorstellen indien voor hen geen uitzondering wordt gemaakt.
Ook de Raad voor de Rechtspraak adviseerde kritisch over dat concept op 23 augustus 2011 (ve11002329).
De MvI&A wacht nu eerst de reactie van de Tweede Kamer af op de brief van 17 februari alvorens de voorgenomen aanscherping in het Staatsblad wordt gepubliceerd en op een nader te bepalen datum in werking treedt.
De brief zal naar verwachting op de agenda komen van de op 7 maart 2012 geplande procedurevergadering van de algemene commissie I&A. 
Ook geagendeerd staat dan de brief van 6 februari 2012 (ve12000413) over de voorgenomen aanscherping van de glijdende schaal (zie hierover het nieuwsbericht van 13 februari). [WV]
Zie ook:
--- Nieuwsbericht en Persbericht van BZK op 17 februari 2012.

CIV formulier Beroepschrift Habeas Corpus Vw 2000

17/02/2012

Nieuwsbericht

Vanuit de Rb Amsterdam werd er in januari 2012 op gewezen dat met de wijzigingen in de Vw 2000 en het Vb 2000 het nog belangrijker is geworden dat bij de indiening van enig beroep van een in bewaring gestelde vreemdeling, duidelijk is waar het precies om gaat.

Het gaat het om:  
- een eerste of vervolg- beroep tegen de inbewaringstelling op grond van art. 58, 59 of art. 6 Vw 2000,
- een beroep tegen een verlengingsbesluit,
- een beroep tegen een terugkeerbesluit
Daarbij werd er op gewezen dat het hiervoor aangepaste digitale formulier te vinden is op deze pagina van rechtspraak.nl
Een andere weg zou nog naar het oude formulier leiden.
Inmiddels is ook via deze pagina voornoemd juiste formulier te vinden.
Beide 'wegen' leiden momenteel naar het CIV formulier versie LSVK 3/2011, laatstelijk gewijzigd op 20 juni 2011. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 3 verschenen

17/02/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 3 van 17 februari 2012 met annotaties bij 5 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12000120 - JV 2012/74
2012-01-10, EHRM, 22251/07 (G.R. - Nederland)
Leges / Gezinshereniging / Buitenbehandelingstelling / Effectieve rechtsbescherming / Art. 8 en 13 EVRM / Afghanistan / Naast betalingsoverzichten bijstandsuitkering aanvullende documenten vereist / Extreem formalistische opstelling minister bij beroep op ontheffing leges maakt effectuering arguable claim onder art. 8 EVRM onmogelijk
ve11003075 - JV 2012/75 noot B. van Dokkum
2011-12-06, HvJEU (Grote kamer), C-329/11 (Achughbabian)
Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Nationale regeling op grond waarvan in geval van illegaal verblijf gevangenisstraf en geldboete worden opgelegd
ve11003085 - JV 2012/76 noot C.A. Groenendijk
2011-12-08, HvJEU, C-371/08 (Ziebell voorheen Örnek)
Verblijfsrecht van in lidstaat van ontvangst geboren Turk die daar meer dan tien jaar legaal als kind van Turks werknemer ononderbroken heeft verbleven / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Artt. 7 en 14, lid 1 Besluit 1/80 / Begrip openbare orde / Geen analoge toepassing art. 28, lid 3, sub a, Richtlijn 2004/38 / Strafrechtelijke veroordelingen / Beoordeling gerechtvaardigdheid verwijderingsmaatregel
--- Groenendijk opent zijn annotatie met de opmerking dat het Hof met dit verrassende arrest duidelijkheid schept over de betekenis van de regels inzake verblijfsbeëindiging op openbare orde gronden voor drie groepen vreemdelingen: Unieburgers, Turkse burgers en langdurig ingezeten burgers van derde landen. Afsluitend stelt hij vast dat dit arrest ook de grenzen illustreert die het Unierecht stelt aan het voornemen van dit Kabinet om de glijdende schaal aan te scherpen; de vierde sinds 2001. “Onder het gedoogakkoord is symbolische politiek belangrijker dan de feitelijke effecten voor migranten en voor de samenleving.”
Zie ook
MigratieWeb nieuws.
ve11003203 - JV 2012/77 noot H. Battjes
2011-12-21, HvJEU, C-411/10 en C-493/10 (N. S. en M. E. e.a.)
Uitvoering van Unierecht / Beginselen / Grondrechten / Verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen / Gemeenschappelijk Europees asielstelsel / Dublinverordening 343/2003 / Begrip 'veilige landen’ / Overdracht asielzoeker aan verantwoordelijke lidstaat / Verplichting / Weerlegbaar vermoeden dat die lidstaat grondrechten eerbiedigt
--- Zie ook MigratieWeb nieuws
ve11002561 - JV 2012/78
2011-10-13, ABRvS, 201010714/1/V2, 201010717/1/V2 [LJN: BU1275]
Asiel / Irak / Gemengd huwelijk / Tegenstrijdige verklaringen op ondergeschikt punt tast essentieel onderdeel asielrelaas niet aan / Toetsing / Authenticiteit verklaring / Onderzoeksplicht
ve11002838 - JV 2012/79 noot S. Jansen
2011-11-14, ABRvS, 201010226/1/V1 [LJN: BV3580]
Weigering opheffing ongewenstverklaring / Homoseksuele relatie in NL / Art. 8 EVRM / Privéleven / Art. 3 EVRM / Positie homoseksuelen in Iran / Beroepsgrond bekering tot Christendom niet in bestuurlijke fase aangevoerd / Geen Bahaddar situatie / Strafrechtelijke gevolgen ten onrechte door Rb geschorst
ve12000041 - JV 2012/80
2011-12-08, ABRvS, 201012225/1/V2
Asielaanvraag / Niet-begeleide minderjarige asielzoeker / Ongedocumenteerden / Asielrelaas / Horen / Art. 17 lid 4 Asielprocedurerichtlijn 2005/85 / Rechtstreekse werking / Implementatie in art. 3:2 Awb
ve12000035 - JV 2012/81
2011-12-09, ABRvS, 201101820/1/V3 [LJN: BU9586]
Bewaring (Grensdetentie) / Art. 2 lid 2 en 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Richtlijn van toepassing / Toegangsweigering impliceert geen aanvang terugkeerprocedure / Rechtszekerheid / Terugkeerbesluit vereist / Schadevergoeding / Irak
ve12000025 - JV 2012/82
2011-12-12, ABRvS, 201112045/1/V3 [LJN: BU8618]
Bewaring / Enkel niet gehouden aan vertrektermijn / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Aantoonbare inspanningen om terugkeer te realiseren / Schadevergoeding
ve12000026 - JV 2012/83
2011-12-12, ABRvS, 201108579/1/V2 [LJN: BU8616]
Aanvraag asielvergunning onbepaalde tijd / Met ongegrondverklaring beroep tegen intrekking asielvergunning bepaalde tijd is rechtmatig verblijf beëindigd / Geen vijf jaren rechtmatig verblijf voorafgaand aan aanvraag / Art. 8 onder c en h Vw 2000 / Burundi
ve12000027 - JV 2012/84
2011-12-13, ABRvS, 201100110/1/V1 [LJN: BU8615]
Intrekking VOTA en VBTA / Afghanistan / Onjuiste gegevens / Na vergunningverlening 4 weken in Kabul verbleven / Geloofwaardigheid asielrelaas / Intrekkingsgrond deed zich nog niet voor ten tijde van asielverlening / Motivering
ve12000040 - JV 2012/85
2011-12-13, ABRvS, 201102012/1/V2 [LJN: BV3584]
Actualisering ongewenstverklaring / Tsjechië / Toetsingscriterium openbare orde / Richtsnoeren EC voor betere omzetting Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Veelvuldig gepleegde lichte feiten / Motivering
ve11003226 - JV 2012/86
2011-12-16, ABRvS, 201110937/1/V3 [LJN: BU9581]
Bewaring / Handboeien aangelegd ter overbrenging naar transportbus / Geen schending Amsbtsinstructie / Dublinclaim Italië / Voortvarendheid
ve12000042 - JV 2012/87
2011-12-16, Vz ABRvS, 201112287/2/V2
Vovo / Hangende hoger beroep geen gevolg geven aan uitspraak / Belangenafweging / Kans op slagen hoger beroep / Duur procedure / Art. 6:19 lid 1 Awb
ve12000036 - JV 2012/88
2011-12-20, ABRvS, 201105916/1/V1 [LJN: BU9578]
Verblijf voor uitoefenen gezinsleven / MVV vereiste / Vrijstelling / Hardheidsclausule / Medische noodsituatie / Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Azerbeidzjan / Armenië / Veilige behandelomgeving PTTS / Beslissingen CTG over BMA-advisering als uitgangspunt / Motivering / Zorgvuldigheid
ve12000078 - JV 2012/89
2011-12-21, ABRvS, 201101454/1/V1 [LJN: BU9575]
Asielaanvraag / AMV / Ontbreken documenten / Identiteit reeds vastgesteld in eerdere procedure / Verlies document / Toerekenbaarheid / Geen uitzondering voor minderjarige asielzoekers / Bewijslast / Afghanistan
ve11003230 - JV 2012/90
2011-12-21, ABRvS, 201104293/1/V3 [LJN: BU9583]
Bewaring / Rechtmatig verblijf art. 8 sub f Vw 2000 in afwachting formele indiening asielverzoek / Onjuiste bewaringsgrond / Arrest Kadzoev / Inbewaringstelling asielzoeker krachtens art. 59 Vw niet in strijd met art. 18 lid 1 Procedurerichtlijn 2005/85 / Vals document / Art. 31 lid 1 Vlv / Niet kort na binnenkomst asiel gevraagd
ve12000203 - JV 2012/91
2011-12-22, ABRvS, 201100531/1/V2 [LJN: BV0391]
Intrekking VBTA / Irak / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 29 lid 1 sub b Vw / Motivering / Geen geweld gericht tegen Fayli-Koerden als groep
ve11003228 - JV 2012/92
2011-12-22, ABRvS, 201106133/1/V3 [LJN: BV0418]
Bewaring / Dublinverordening / Noorwegen / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing / Terugkeerbesluit
ve12000043 - JV 2012/93
2011-12-23, ABRvS, 201011363/1/V4
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Nigeria / BMA-advies / In hoger beroep alsnog aan vergewisplicht voldaan / In stand laten rechtsgevolgen
ve12000201 - JV 2012/94
2011-12-23, ABRvS, 201104178/1/V1, 201104188/1/V1 [LJN: BV0396]
Asielaanvragen en ongewenstverklaring / Afghanistan / Westerse levensstijl / Verwachting tot aanpassing levensstijl / Ambtsbericht / Art. 8 EVRM / Beleid verwesterde vrouwen / WBV 2010/1 / Zelfstandig wonen / Verwesterde mannen geen reëel risico op behandeling in strijd met art. 3 EVRM / Verschil positie mannen en vrouwen
ve12000044 - JV 2012/95 noot T.P. Spijkerboer
2011-12-27, ABRvS, 201108202/1/V4 [LJN: BV0404]
Asielaanvraag / Nepal / Documentlozen / In beroep overgelegde kopie paspoort met stelling dat origineel beschikbaar is / Art. 83 Vw 2000 / Toetsing ex-tunc / Asielrelaas / Positieve overtuigingskracht / Terecht art. 31 lid 2 sub f Vw 2000 tegengeworpen / Omvang geding
--- Spijkerboer merkt op dat de wetgever exact uitspelde aan welke jurisprudentie een einde moest komen door het op 1 juli 2011 gewijzigde art. 83 Vw 2000. De Afdeling negeert voor de tweede keer de wetgever. Ook signaleert hij dat de Afdeling accepteert dat het bij de Rb in omvang beperkte geding (door het door de MvI&A laten vallen van het paspoort-argument) weer wordt uitgebreid middels een grief van de minister.

ve12000209 - JV 2012/96
2011-12-29, ABRvS, 201003898/1/V2 [LJN: BV0963]
Asielaanvraag / Bekeerling / Uitleg begrip 'problemen om andere reden dan de nieuwe geloofsovertuiging ...' / WBV 2007/15 / Toetsing uitleg beleidsregel of begrip daarin zonder terughoudendheid / Iran
ve12000207 - JV 2012/97
2011-12-29, ABRvS, 201108418/1/V4 [LJN: BV0964]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Uiten wens asiel te willen aanvragen / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Maatregel art. 6 Vw dient mede ter voorbereiding terugkeer en/of uitvoering verwijderingsprocedure / Voorbereiding terugkeer of verwijderingsprocedure ontwijken of belemmeren
--- De Afdeling gaat in deze uitspraak 'om'. Anders dan in ABRvS 19 juli 2010 (JV 2010/352, ve10001096) is overwogen, bestaat grond voor het oordeel dat een maatregel ex art. 6 Vw 2000 mede dient ter voorbereiding van de terugkeer en/of de uitvoering van de verwijderingsprocedure en niet louter ter verhindering van de binnenkomst van een vreemdeling op het grondgebied.
ve12000097 - JV 2012/98
2011-12-30, ABRvS, 201010287/1/V2
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Toeristisch verblijf met Nederlandse dochter in België / Toerisme valt onder vrij verrichten van diensten / Aan gebruik recht van vrij verkeer als toerist wordt geen verblijfsrecht ontleend / Art. 8 EVRM / Art. 7 EU Handvest / Werkingssfeer EU Handvest
ve12000158 - JV 2012/99
2012-01-04, ABRvS, 201008551/1/V4
Asielaanvraag / Dublinclaim Italië / Artt. 2, 4 en 17 Dublinverordening 343/2003 / Tijd tussen kenbaar gemaakte wens om bescherming en indiening asielverzoek / Aanvang termijn voor indiening claimverzoek / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Artt. 3 en 13 EVRM / Arrest M.S.S./België en Griekenland / Motivering
ve12000205 - JV 2012/100
2012-01-06, ABRvS, 201101095/1/V3 [LJN: BV0969]
Bewaring / Somalië / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Lichter middel / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/38 / Zicht op uitzetting naar Mogadishu / Geen vestigingsalternatieven gesteld / Motivering / Schadevergoeding
ve12000012 - JV 2012/101
2011-12-28, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 11/25891 e.v. [LJN: BU9492]
Asielaanvraag / Getuigen Internationaal Strafhof / Democratische Republiek Congo / Non-refoulement / Ontvankelijkheid / Niet tijdig beslissen / Toepasselijkheid Vw 2000 doorkruist taakuitoefening Strafhof niet
ve12000094 - JV 2012/102
2011-11-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/16808 [LJ N: BU9205]
Asielaanvraag / Homoseksuele geaardheid / Minister dient nader onderzoek naar strafvervolgingspraktijk in Uganda te verrichten / Art. 3 EVRM / Motivering
ve12000029 - JV 2012/103
2011-11-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/18993, 11/18984 e.v. [LJN: BU8762]
Herhaalde asielaanvragen / Kazachstan / Nova / Onvoldoende referentiemateriaal KMar / Apostille / Juistheid inhoud documenten / Artt. 3 en 5 Apostilleverdrag / Onderzoeksplicht / Zorgvuldigheid / Motivering
ve12000188 - JV 2012/104
2011-12-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/26165 [LJN: BV0356]
Opvang / COA / Art. 3 Rva 2005 / Art. 3 EVRM / Arrest MSS/België en Griekenland / Zorgvuldigheid / Motivering / Nigeria
ve12000123 - JV 2012/105
2011-12-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/40785 [LJN: BV0259]
Bewaring na strafrechtelijke detentie / Kenbaar gemaakte wens om asiel aan te vragen / Betekenis inspanningsverplichting tijdens strafdetentie voor beoordeling voortvarendheid gedurende bewaring / Afwijking of nuancering Afdelingsjurisprudentie / Irak / Schadevergoeding
[WV]

Voorgenomen aanscherping glijdende schaal

13/02/2012

Nieuwsbericht

De MvI&A heeft de Tweede Kamer op 6 februari 2012 geïnformeerd over de voorgenomen aanscherping van de glijdende schaal.

De aanscherping houdt een wijziging in van art. 3.86 Vb 2000 en in de brief van 6 februari (ve12000413) beschrijft de minister deze in hoofdlijnen:
 
► ‘Lik op stuk-beleid’ voor de eerste drie jaar van verblijf: elk misdrijf waar een gevangenisstraf van twee jaar of meer is bedreigd kan leiden tot intrekking of niet verlenging van de verblijfsvergunning, zelfs al bij een veroordeling tot één dag gevangenisstraf (of jeugddetentie).
► Iedere vreemdeling die drie misdrijven pleegt wordt aangemerkt als veelpleger, ongeacht of iemand langer dan twee jaar verblijf heeft (wijziging lid 4)
► Bij de vorige aanscherping van de glijdende schaal per 31 juli 2010 ( Stb. 307, ve10001127, Nieuwsbericht), zijn de normen voor veelplegers en plegers van zware misdrijven (straf > 6 jaar) aangescherpt. Met deze wijziging wordt ook de norm voor ‘gewone’ misdrijven in lid 2 aangescherpt. In tabel 1 in de bijlage zijn de normen opgenomen.
► De mogelijkheid om ook na 10 jaar verblijf de verblijfsvergunning in te trekken (lid 11 sub a) wordt uitgebreid. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de categorie misdrijven waarvoor geen taakstraf kan worden opgelegd, zoals bepaald in het nieuwe art. 22b lid 1 Sr.
► De eindtermijnen van de glijdende schaal vervallen, waardoor ook na verblijf van meer dan 20 jaar bij zeer ernstige misdrijven de glijdende schaal kan worden toegepast.
Reeds op 16 september 2011 (persbericht) besloot het Kabinet tot een aanscherping van de glijdende schaal, mede ter uitvoering van het Regeerakkoord. Over het vervolgens voorgelegde ontwerp wijzigingsbesluit Vb 2000  stelde de Afdeling Advisering van de Raad van State het advies vast in week 47 van 2011.
Eerder - op 23 augustus 2011 - adviseerde de ACVZ (ve12000387) kritisch over een op 27 juni 2011 aan haar voorgelegd concept wijzigingsbesluit Vb 2000.
Ook de Raad voor de Rechtspraak adviseerde over dat concept op 15 augustus 2011 (ve11002328). De Raad had geen inhoudelijke, wel enkele wetstechnische en redactionele opmerkingen.
De MvI&A wacht nu eerst de reactie van de Tweede Kamer af op de brief van 6 februari alvorens de voorgenomen aanscherping in het Staatsblad wordt gepubliceerd en op een nader te bepalen datum in werking treedt.
De brief zal naar verwachting op de agenda komen van de op 7 maart 2012 geplande procedurevergadering van de algemene commissie I&A. [WV]
Zie ook:
BZK Nieuwsbericht en Persbericht van 3 februari 2012.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 2 verschenen

27/01/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 2 van 27 januari 2012 met annotaties bij 10 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002325 - JV 2012/33 noot C.H. Slingenberg
2011-09-27, EHRM, 56328/07 (Bah - Verenigd Koninkrijk)
Weigering prioriteit bij toekenning sociale huisvesting wegens voorwaardelijke verblijfsstatus zoon / Discriminatie / Sierra Leone / Art. 14 in relatie met art. 8 EVRM
ve11003131 - JV 2012/34
2011-12-13, EHRM, 15297/09 (Kanagaratnam e.a. - België)
Detentie begeleide minderjarigen / Sri Lanka / Art. 3 EVRM / Art. 5 lid 1 suf f EVRM
ve11003200 - JV 2012/35
2011-12-20, EHRM, 48839/09 (J.H. - Verenigd Koninkrijk)
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Uitzetting / Art. 3 EVRM / Geloofwaardigheid asielrelaas / Vergelijking met asielrelaas broer / Afghanistan
ve11003198 - JV 2012/36
2011-12-20, EHRM, 6222/10 (A.H. Khan - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Openbare orde / Recidive / Pakistan / Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging
ve11003201 - JV 2012/37
2011-12-20, EHRM, 10486/10 (Yoh-Ekale Mwanje - België)
Uitzetting / Art. 3 en 13 EVRM / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Kameroen / HIV positief / Medische omstandigheden / Detentieomstandigheden / Concurring opinion van 6 van de 7 rechters
ve11002570 - JV 2012/38 noot C. Forder
2011-07-22, VN-Mensenrechtencomité, 1564/2007 (X.H.L.- Nederland)
AMV / Asielaanvraag / China / Artt. 7, 17, 24 IVBPR / Art. 3 IVRK / Ontvankelijkheid / Rechten van kinderen / Gezinsleven / Zwaardere non-refoulement toets in geval van kind / Niet uitgevoerde beslissing tot uitzetting
--- Forder merkt op dat het Mensenrechtencomité een baanbrekende uitspraak heeft gedaan die de potentie heeft het Nederlandse beleid t.a.v. minderjarige vreemdelingen op zijn kop te zetten. In overweging 13 wordt Nederland opgedragen aan te geven welke maatregelen worden genomen om aan de views gevolg te geven. De termijn daarvoor loopt af op 1 maart 2012.

ve11003009 - JV 2012/39
2011-06-24, ABRvS, 201103005/3/V1 [LJN: BT6425]
Niet tijdig opnieuw beslissen op asielaanvraag / Wet dwangsom en niet tijdig beslissen / ABRvS bevoegd tot behandeling (doorgezonden) beroep / Ingebrekestelling niet vereist gelet op termijnstelling in uitspraak Rb en afwijzing vovo-verzoek hangende hoger beroep / Termijn met dwangsom
ve11002526 - JV 2012/40 noot P. Boeles
2011-10-20, ABRvS, 201108181/1/V4 [LJN: BU2849]
Bewaring / Staandehouden bij MTV-controle / Grenscontrole / Art. 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Regeling art. 4.17a Vb 2000 voldoet aan eisen arrest Melki en Abdeli
---  Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.
Nieuwsbericht MigratieWeb 10 augustus 2011 met meer informatie over jurisprudentie m.b.t. het MTV.
ve11002565 - JV 2012/41 noot P. Boeles
2011-10-24, ABRvS, 201107646/1/V4 [LJN: BU2861]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Proces-verbaal voldoet niet / Gebrek dermate groot dat geen aanvullend p-v opgevraagd hoefde te worden / Procesorde
--- Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.
ve11002564 - JV 2012/42 noot P. Boeles
2011-10-24, ABRvS, 201108212/1/V4 [LJN: BU2862]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Processen-verbaal maken voldoende inzichtelijk dat aan normering is voldaan / Geen aanleiding voor nader onderzoek naar ervaringsgegevens
--- Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.

ve11002562 - JV 2012/43 noot P. Boeles
2011-10-25, ABRvS, 201102743/1/V4 [LJN: BU2865]
Bewaring / Staandehouden na onderzoek vervoermiddel in nabijheid binnengrens (art. 51 Vw 2000) / Effect van grenscontrole in strijd met Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Abdeli en Melki / Mobiel toezicht vreemdelingen / Belangenafweging
--- ‘Verzamelnoot’ waarin ook de ABRvS uitspraken onder JV 2012/40 (ve11002526), JV 2012/41 (ve11002565) en JV 2012/42 (ve11002564) aan de orde komen.

ve11002719 - JV 2012/44 noot P. Boeles
2011-10-28, ABRvS, 201012858/1/V2 [LJN: BU3406]
Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Art. 3 lid 1 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Aanknopingspunten met Unierecht / In NL geboren echtgenote met Spaanse nationaliteit die op latere leeftijd ook NL nationaliteit verkreeg / Geen gebruikmaking recht op vrij verkeer / Arrest McCarthy
ve11002691 - JV 2012/45 noot P. Boeles
2011-11-02, ABRvS, 201011940/1/V1 [LJN: BU3411]
Bewijs rechtmatig verblijf echtgenote gemeenschapsonderdaan / Echtgenoot met Nederlandse en Portugese nationaliteit / Naturalisatie doet niet af aan rechten die referent aan zijn hoedanigheid van burger van een andere lidstaat aan het Unierecht ontleent / Arrest McCarthy / Omgekeerde discriminatie
--- Boeles zet uiteen waarom deze uitspraak als de richtinggevende zal moeten worden aangemerkt en dat een tegenovergestelde uitspraak van 28 oktober 2011 (JV 2012/44, ve11002719) als een eenmalige misslag moet worden aangemerkt.
ve11002779 - JV 2012/46
2011-11-08, ABRvS, 201101573/1/V3 [LJN: BU4106]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Rechtmatig verblijf / Art. 2 lid 2 onder a Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Implementatie / Geen rechtsgeldige omzetting / Uiten wens asiel te willen vragen is asielverzoek i.d.z.v. art. 2 onder b Procedurerichtlijn 2005/85
ve11003136 - JV 2012/47 noot B.K. Olivier
2011-11-16, ABRvS, 201100034/1/H2 [LJN: BU4577]
Bewaring / Art. 106 Vw 2000 staat als lex specialis in de weg aan toekenning schadevergoeding via zuiver schadebesluit
ve11002969 - JV 2012/48
2011-11-17, ABRvS, 201008491/1/V4
MVV-vereiste, vrijstelling / Art. 8 EVRM / Gezinsleven bij Nederlands kind / Gedragsproblematiek kind / Positieve verplichting / Belang van het kind / Motivering / Nigeria
ve11002954 - JV 2012/49
2011-11-18, ABRvS, 201007530/1/V3, [LJN: BU6093]
Asielaanvraag / Overnameovereenkomst Hongarije en Benelux-Staten / Rechtstreekse werking / Rechtmatig verblijf ex art. 8 sub f en h is geen onregelmatig verblijf in de zin van de overeenkomst
ve11002970 - JV 2012/50
2011-11-18, ABRvS, 201011551/1/V4, [LJN: BU6102]
Verblijf bij partner / Studiefinanciering aan te merken als sociale bijstand / Geen stabiele en regelmatige inkomsten in de zin van art. 7 lid 1 sub c Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86
ve11002959 - JV 2012/51
2011-11-18, ABRvS, 201110981/1/V3, JV 2012/51 [LJN: BU6116]
Bewaring / Niet gehouden aan vertrektermijn / Concrete stappen ondernomen om via IOM terug te keren / Geen sprake van onttrekkingsgevaar / Schadevergoeding / Irak
ve11003077 - JV 2012/52
2011-11-22, ABRvS, 201112082/2/V2
Vovo / Uitzetting / Beëindiging verstrekkingen Rva / Spoedeisend belang
ve11002971 - JV 2012/53
2011-11-23, ABRvS, 201103410/1/V4 [LJN: BU6098]
Herhaalde asielaanvraag / Geen verplichting tot aanbieden medisch onderzoek bij herhaalde aanvraag / Art. 3.109 lid 5 Vb 2000
ve11003068 - JV 2012/54
2011-11-29, ABRvS, 201012141/1/V4 [LJN: BU6630]
Asielaanvraag / MOG-rapport niet ter advisering voorgelegd aan BMA / WBV 2010/10 / Geloofwaardigheid asielrelaas / In stand laten rechtsgevolgen
ve11003048 - JV 2012/55
2011-11-30, ABRvS, 201100150/1/V6 [LJN: BU6374]
Beëindiging verstrekkingen Roa / Meeromvattende beschikking / Toepasselijkheid overgangsregeling en stappenplan / Beleidsregels hoofdstuk III Roa / Rechtsmiddel / Voor bezwaar en beroep vatbaar besluit tot beëindiging / Omvang geding
ve11003168 - JV 2012/56
2011-12-06, ABRvS, 200907949/1/V2, [LJN: BU7527]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Aantonen identiteit en afkomst Centraal-Irak / Met overleggen geldig paspoort voldaan aan rechtsplicht art. 31 lid 1 Vw 2000 / Geen onderzoek paspoort laten verrichten / Zorgvuldigheid / Rechtsgevolgen vernietigd besluit ten onrechte in stand gelaten
ve11003137 - JV 2012/57
2011-12-07, ABRvS, 201005583/1/V2, [LJN: BU7538]
Wijziging beperking in voortgezet verblijf / (Seksueel) geweld / Ingangsdatum vergunning / Verblijfsgat / Achterwege laten intrekking vergunning o.g.v. art. 3.90 Vb 2000, gedurende periode van onderbreking samenwoning / M.b.t. deze periode geen sprake van samenwoning
ve11003150 - JV 2012/58
2011-12-09, ABRvS, 201101901/1/V1, [LJN: BU8626]
Afgifte arbeidsmarktaantekening is andere handeling (art. 72 lid 3 Vw 2000) / Ongehuwde niet geregistreerde partner EU onderdaan / Geen rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan maar als bedoeld in art. 112 Vw 2000 / Art. 3.2 VV 2000 niet van toepassing / Omstandigheden die overschrijding bezwaartermijn verschoonbaar maken / Schending hoorplicht bezwaar / In stand laten rechtsgevolgen
ve11003187 - JV 2012/59
2011-12-15, ABRvS, 201106984/1/V3, [LJN: BU8617]
Bewaring / Dublinverordening / M.i.v. 1 februari 2012 nieuw (analoog) toetsingkader voor zaken waarop Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing is / Gronden bewaring / Lichter middel / Belangenafweging
ve11002792 - JV 2012/60 noot P.E. Minderhoud
2011-11-11, CRvB, 04/2410 TW e.a. (Akdas, e.a.) [LJN: BU3180]
Intrekking uitkering Toeslagenwet wegens wonen in Turkije in strijd met Associatierecht / Art. 6 lid 1 Besluit 3/80 / Art. 59 Aanvullend Protocol / Geen afbouw op gelijke wijze als t.a.v. EU-onderdanen mogelijk
--- In de zaken waar de betreffende Turkse onderdanen tevens de Nederlandse nationaliteit hebben heeft de CRvB nog geen uitspraak gedaan.
Zie voor uitspraken op 11 november in andere zaken: {LJN=BU3176}; {LJN=BU3181}; {LJN=BU3182}; {LJN=BU3183}; {LJN=BU3184}; {LJN=BU3186}; {LJN=BU3187}; {LJN=BU3188}; {LJN=BU3189}; {LJN=BU3190}; {LJN=BU3192}; {LJN=BU3193}.

ve11003135 - JV 2012/61
2011-11-15, CRvB, 09/5400 WWB [LJN: BU5036]
Bijstand / WWB / Gelijkstelling met Nederlander eindigt (ook) wanneer rechtmatig verblijf een einde neemt / Art. 26 IVBPR / Geen verboden onderscheid tussen vreemdelingen die procederen over voortzetting verblijfsrecht die wel en geen rechtmatig verblijf hebben tijdens de beroepsprocedure
ve11003151 - JV 2012/62
11-11-22, CRvB , 09/6253, 10/4260, 10/4261 WWB [LJN: BU6844]
Afwijzing verzoek om algemene en bijzondere bijstand / Kring der rechthebbenden / Kwetsbare personen / Privéleven / Positieve verplichting voortvloeiend uit art. 8 EVRM kan niet met toepassing WWB gestalte krijgen
ve11002979 - JV 2012/63
11-11-14, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 10/32882 [LJN: BU5791]
Asielaanvraag / Irak / Aanval op olietanker varend onder liberiaanse vlag gecharterd door Iran in oorlog Irak-Iran is geen misdrijf i.d.z.v. art. 1F Vlv / Vierde Geneva Convention en bijgevoegd protocol / Art 8 lid 2 onder b Statuut van Rome / Zwakbegaafde zoon / Motivering
ve11003130 - JV 2012/64
11-11-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/516 [LJN: BU7531]
Wob verzoek openbaarmaking minuten ingewilligde 14-1 verzoeken / Afbakening periode / Beperking kennisname / Artt. 10 en 11 Wob / Niet openbaar maken persoonlijke beleidsopvattingen betrokken behandelaars in niet tot hen te herleiden vorm / Motivering
ve11003057 - JV 2012/65
11-11-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/35474 [LJN: BU6138]
COA / Continuering opvang / Eritrea / Behandeling vovo-verzoek pas na verstrijken vertrektermijn / Art. 5 lid 1 sub b Rva ziet niet enkel op vovo-verzoeken hangende hoger beroep / Weglaten haakjes rond woord ' hoger' in art. 5 lid 1 sub b is kennelijke verschrijving
ve11003112 - JV 2012/66
11-12-02, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 11/3934 [LJN: BU7406]
Leges / Mvv-aanvraag / India / Geen strijd met Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Langdurig ingezetenenrichtlijn 2003/109 / Geen gelijkstelling met legestarief Unieburgers / Billijkheid en inzichtelijkheid legestarief
ve11003157 - JV 2012/67
2011-12-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond (mk), AWB 11/11995 [LJN: BU8367]
Visum kort verblijf / Ontvankelijkheid bezwaar / Familiebezoek / DRC / Beslissing op visumaanvraag door Belgische consulaat te Kinshasa (met toepassing Belgisch recht) / Artt. 5, 8 en 32 Visumcode / Overdracht vertegenwoordigingsbevoegdheid m.b.t afgifte visa geregeld in bilaterale overeenkomst / MvBuZa niet bevoegd
ve11003053 - JV 2012/68
11-11-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/7005, 11/13547, 11/13555 [LJN: BU6286]
Uitoefenen gezinsleven conform art. 8 EVRM bij kind met Nederlandse en Egyptische nationaliteit / Beide ouders Egyptische nationaliteit / Geen vrijstelling MVV-vereiste / Te beperkte uitleg Ruiz Zambrano arrest / Ontzegging effectief genot Unierechten / Motivering
ve11002977 - JV 2012/69
11-11-22, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/34481 [LJN: BU5804]
Bewaring, voortduring / Rechtmatig verblijf / In afwachting bob m.b.t verzoek om toepassing medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Begrip 'bezwaarschrift' in art. 8 onder h Vw 2000 omvat enkel bezwaarschrift gericht tegen besluit over verblijfstitel / Irak
ve11003107 - JV 2012/70
11-12-07, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/27263, 11/27267, 11/27270 [LJN: BU7407]
Herhaalde asielaanvraag / Armenië / Nova / Ne bis in idem-toetsingskader niet in strijd met art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 / Effectief rechtsmiddel / Art. 3 EVRM
ve11003152 - JV 2012/71
11-12-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/374 [LJN: BU8360]
Geloofwaardigheid asielrelaas / Somalië / Art. 3 EVRM / Arrest Sufi en Elmi / WBV 2011/13 / Veiligheidssituatie Centraal- en Zuid Somalië / Afgooye / Geen gelijkstelling Hizbul Islam aan Al Shabaab / Bewijslast / Motivering
ve11003155 - JV 2012/72
11-12-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/38815 ,11/38818 e.v. [LJN: BU8321]
Bewaring / Groep van 19 Somaliërs / Ongedocumenteerden / Zicht op uitzetting / Noord en Zuid en Centraal Somalië / Memorandum of Understanding / Overleg januari 2012 / Arrest Sufi en Elmi / Geen concrete uitzettingshandelingen / Motivering / Schadevergoeding 
ve11003092 - JV 2012/73
11-12-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/16630, 11/34543
Verblijf bij Nederlandse kinderen / Mvv-vereiste / Art. 8 EVRM / Gezinsleven / Rechten van kinderen / Echtscheiding / Gezag toegewezen aan moeder / Begrip 'ten laste komen van' / Arrest Ruiz Zambrano
[WV]