Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 4 verschenen

21/03/2014

Nieuwsbericht

JV 2014 afl. 4 van 21 maart 2014 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13002584 - JV 2014/90
2013-12-19, EHRM, 7974/11 (N.K. e.a. - Frankrijk)
Uitzetting / Pakistan / Ahmadi bekeerling / Art. 3 EVRM / Bewijslast
ve13002533 - JV 2014/91
2013-12-02, ABRvS, 201209487/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2013:2333]
Voortgezet verblijf na afloop B9 regeling / Mensenhandel / Marginale toesting risico vervolging / B16/4.5 Vc 2000 / Art. 3 EVRM
ve14000068 – JV 2014/92 noot C.H. Slingenberg
2014-01-10, ABRvS, 201200442/1/V1, JV 2014/92 nt. C.H. Slingenberg
Weigering COA opvang te verlenen niet strijdig met art. 3 EVRM / Arrest M.S.S. / Verplichting art. 8 EVRM Staat om minderjarige vreemdelingen op te vangen rust niet op COA
--- Slingenberg behandelt drie aspecten in deze opvangzaak: De relevantie van de Hof jurisprudentie gelet op art. 3 EVRM, geen categorische afwijzing opvang o.g.v. art. 8 EVRM de rechtsplicht om opvang te verschaffen o.g.v. art. 8 EVRM rust niet op het COA.

ve14000206 – JV 2014/93
2014-01-20, ABRvS, 201307865/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:275]
Medisch uitzetbeletsel / Irak / Medisch advies / Geen art. 8 EVRM toets in art. 64 procedure
ve14000130 – JV 2014/94
2014-01-20, ABRvS, 201308853/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:265]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw) / Irak / BMA-advies / Belangen kind / Doorwerking art. 3 IVRK via EU-recht / Art. 24 Handvest grondrechten EU
ve14000198- JV 2014/95
2014-01-23, ABRvS, 201304941/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:221]
Gebrekkig terugkeerbesluit / Vertrektermijn niet aangekruist / Herstel uitsluitend via wijziging van besluit / Herstel in aanvullend p-v niet voldoende
ve14000203 – JV 2014/96 noot T.P. Spijkerboer
2014-01-21, ABRvS, 201303504/2/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:208]
Mededeling Nederland te verlaten geen verderstrekkend rechtsgevolg dan eerder terugkeerbesluit / Somalië / Art. 3 EVRM / Bevoegdheid
--- Een herhaalde opdracht om Nederland te verlaten is geen besluit. Kan er verwijderd worden zonder dat de gestelde strijd met art. 3 EVRM door de rechter is beoordeeld? Spijkerboer: gang naar burgerlijke rechter en EHRM staat open.
ve14000193 – JV 2014/97
2014-01-23, ABRvS, 201212028/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:169]
Tegengestelde deskundigenadviezen taalanalyse bij intrekking verblijfsvergunning / Bewijslastverdeling / Somalië
ve14000201 – JV 2014/98
2014-01-23, ABRvS, 201307261/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2014:254]
Asielaanvraag / Dublinverordening 343/2003 / Onvoldoende grond dat detentieomstandigheden Malta strijdig zijn met art. 3 EVRM
ve14000194 – JV 2014/99
2014-01-23, ABRvS, 201209799/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2014:177]
Asielaanvraag / Art. 11 lid 3 onder c Uitvoeringovereenkomst 1560/2003 / Gezinsleden / In België al een asielprocedure doorlopen / Beleid m.b.t. art. 15 lid 2 Dublinverordening redelijk
ve14000200 – JV 2014/100
2014-01-23, Vz ABRvS, 201311194/2/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:267]
Vovo / Bekeerling / Afghanistan / Verbod presentatie bij ambassade wegens nog in te dienen asielaanvraag / Connexiteit
ve14000209 – JV 2014/101
2014-01-24, ABRvS, 201303588/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:206]
Terugkeerbesluit / Termijn beroepsgronden / Bij gelijktijdige behandeling beroepen tegen terugkeerbesluit en bewaring art. 6:6 Awb niet tegen werpen / Art. 5 lid 4 EVRM
ve14000235 – JV 2014/102
2014-01-30, ABRvS, 201311054/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2014:367]
Toegangsweigering / Grensdetentie / Weigering verdere toegang en Schengengrenscode
ve14000298 – JV 2014/103
2014-02-03, ABRvS, 201300905/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:394]
Asielaanvraag / Democratische Republiek Congo / Risico vrouwen en Tutsi's gescheiden beoordeeld.
ve14000299 – JV 2014/104 T.P. Spijkerboer
2014-02-03, ABRvS, 201306989/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:458]
Asielaanvraag / Democratische Republiek Congo / Binnenlands vestigingsalternatief / Standpunt UNHCR geen aanleiding om niet van andersluidend standpunt ambtsbericht uit te gaan
 --- De eis dat de vreemdeling aannemelijk maakt dat de staatssecretaris niet langer van het ambtsbericht kan uitgaan is substantieel zwaarder dan de eis dat de vreemdeling aannemelijk maakt dat er concrete aanknopingspunten voor twijfel zijn. Spijkerboer vraagt zich af of deze zwaardere eis van de Afdeling intentioneel is.
ve14000297 – JV 2014/105
2014-02-05 ABRvS, 201309816/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:477]
Asielaanvraag / Afghanistan / Ontvankelijkheid hoger beroep / Geen nadere machtiging vereist / Ook als in het kader van 4:6 overgelegde ongedateerde officiële documenten authentiek kunnen zijn is datering vereist
ve14000282 – JV 2014/106
2014-02-06, ABRvS, 201302928/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:413]
Asielaanvraag / Nigeria / Documentloos / In redelijkheid kan worden gevergd dat een asielzoeker tijdens vlucht details over reis vraagt
ve14000220 – JV 2014/107
2014-02-06, ABRvS, 201306759/1/V1
Art. 64 Vw 2000 hoeft niet met terugwerkende kracht te worden verleend / Dit beleid is echter onjuist bekend gemaakt
ve14000281 – JV 2014/108
2014-02-07, ABRvS, 201400152/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:492]
Hoger beroepen kennelijk ongegrond toch instandlating rechtgevolgen in het kader van finale geschillenbeslechting / Bekeerling / Afghanistan / Art. 3 EVRM
ve14000303 – JV 2014/109
2014-02-19, ABRvS, 201304554/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2014:531]
Naturalisatie / Art. 11 RWN / Irak / Vaststellen nationaliteit en identiteit / Geboorteakte / GBA / Bewijsnood / Motivering weigering afwijking van beleid m.b.t. paspoortvereiste
ve14000309 – JV 2014/110
2014-02-19, ABRvS, 201307429/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:682]
Asielaanvraag / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Geen uitzonderlijke situatie in Irak of Bagdad in het bijzonder / EHRM jurisprudentie
ve14000258 – JV 2014/111
2013-11-19, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/14448 [ECLI:NL:RBDHA:2013:19075]
Inhuisregistratie (opgelegd i.h.k.v. buitenwettelijke opvang op gezinslocatie) is geen feitelijke handeling in de zin van art. 72 lid 3 Vw / Niet bestuursrechter maar burgerlijke rechter bevoegd
ve14000273 – JV 2014/112
2014-02-13, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, C2012.312
Medisch advies / Medische noodsituatie / Burundi / Psychische klachten / Nalaten onderzoek naar effectiviteit alternatieve medicatie voor behandeling in land van herkomst / Niet gebleken van een contra-indicatie voor de alternatieve medicatie
[GW]

Nieuw beleid SvV&J t.a.v. Tibetanen uit China

17/03/2014

Nieuwsbericht

Asielaanvragen van Tibetanen uit China zullen weer op individuele basis worden behandeld.

Dit schrijft de SvV&J aan de TK in een brief van 10 maart 2014 (ve14000454).
Hij baseert de beleidswijziging op het Thematisch Ambtsbericht over Oeigoeren en Tibetanen in China van 3 maart 2014 (ve14000470), rekening houdend met het beleid in de ons omringende landen.
Omdat er sprake is van nieuw beleid, zullen uitgeprocedeerde Tibetanen, t.a.v. wie nu nog een vertrekmoratorium geldt, een nieuwe aanvraag kunnen indienen indien zij van mening zijn dat zij onder het nieuwe beleid wel in aanmerking komen voor een asielvergunning. [TA]

HvJEU: Arresten O. en B en S. en G. over Europa-route

13/03/2014

Nieuwsbericht

Het hof beantwoordt door ABRvS gestelde vragen betreffende de weigering om verblijfsrecht toe te kennen aan derdelander familieleden van Unieburgers met de Nederlandse nationaliteit.

Zie ve14000449 (arrest O. en B.) en ve14000448 (arrest S. en G.) voor de uispraken van 12 maart 2014 waarin het Hof o.m. de Verblijfsrichtlijn 2004/38, artt. 45 en 21 VWEU uitlegt in het licht van de door de ABRvS in de zaken: C-456/12 (O. en B.) (ve12002173; ABRvS zie JV 2012/469, ve12002037) en C-457/12 (S. en G.) (ve12002174; ABRvS zie JV 2012/468, ve12002036), gestelde vragen.
De zaak O. en B. heeft betrekking op de situatie waarin Unieburgers na een verblijf van korte duur i.h.k.v. het ontvangen van diensten (verblijf gedurende twee maanden respectievelijk gedurende langere tijd maar enkel in de weekenden) met hun familieleden terugkeren naar de lidstaat van hun nationaliteit.
Bij de zaak S. en G. gaat het om Unieburgers die niet met hun familieleden in een andere lidstaat hebben verbleven maar die zich voor arbeid in loondienst dagelijks respectievelijk wekelijks vanuit Nederland naar een andere lidstaat begeven.[TA]

Vrijstelling geboorteakte Syriërs bij naturalisatie- of optieverzoek

13/03/2014

Nieuwsbericht

Per 1 april a.s. zal een categoriale vrijstelling inwerking treden voor Syrische vreemdelingen die een naturalisatie- of optieverzoek willen doen, maar die geen Syrische geboorteakte kunnen overleggen.

Dit staat in een nieuwsbericht dat op 12 maart 2104 op de website van de NVVB werd gepubliceerd (ve14000452). De vrijstelling geldt voor een jaar tot 1 april 2015 en zal met name gevolgen hebben voor vreemdelingen met een regulier verblijfsrecht (denk aan Syrische Ranov-ers). De regeling zal niet alleen gelden voor nieuwe verzoeken die gedurende dit jaar worden gedaan, maar ook voor reeds ingediende verzoeken die nog niet onherroepelijk afgehandeld zijn. [TA]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 3 verschenen

28/02/2014

Nieuwsbericht

JV 2014 afl. 3 van 28 februari 2014 met 8 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve14000049 - JV 2014/55

2014-01-07, EHRM, 58802/12 (A.A. - Zwitserland),

Uitzetting / Soedan / Refugié sur place / Geloofwaardigheid asielrelaas / Herhaalde aanvraag / Geboorteakte kan als bewijs identeit dienen / Art. 3, 13 EVRM / Effectief rechtsmiddel

 

ve14000120 - JV 2014/56  

2014-01-16, EHRM, 43611/11 (F.G. - Zweden),

Uitzetting / Iran / Bekeerling / Christenen / Art. 2, 3 EVRM / Divergentie over terughoudendheid tussen hoven Luxemburg en Straatsburg 

 

ve13002570 - JV 2014/57 noot P. Boeles

2013-12-19, HvJEU (Grote kamer), C-84/12 (Koushkaki),

Art. 21 lid 1, 32 lid 1 en 35 lid 6 Verordening 810/2009 Visumcode / Procedures en voorwaarden afgifte eenvormig visum / Recht op afgifte visum van visumaanvrager die voorwaarden voor binnenkomst vervult / Beoordeling risico illegale immigratie / Ruime beoordelingsmarge bevoegde autoriteiten
--- Boeles gaat in op de duidelijke lijn die het arrest geeft over het recht op afgifte van een visum indien de weigeringsgronden van de Visumcode zich niet voordoen.

 

ve14000081 - JV 2014/58

2014-01-16, HvJEU, C-378/12 (Onuekwere),

Art. 16 leden 2 en 3 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Perioden van verblijf derdelander familielid EU-burger in gevangenis tellen niet mee voor duurzaam verblijf / Het duurzaam verblijf wordt door die perioden onderbroken
 

ve14000082 - JV 2014/59 

2014-01-16, HvJEU, C-400/12 (M.G.),

Beperkingen inreisrecht / Periode van 10 jaar in art. 28 lid 3 sub a Verblijfsrichtlijn 2004/38 dient ononderbroken te zijn / Berekening termijn / Perioden verblijf in gevangenis derdelander familielid EU-Burger doorbreekt ononderbroken karakter termijn art. 28 lid 3 sub a en heeft negatieve invloed op toekenning verhoogde bescherming 
 

ve14000083 -  JV 2014/60

2014-01-16, HvJEU, C-423/12 (Reyes),

Art. 2 lid 2 sub c Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Derdelander familielid EU-Burger rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar / Begrip Persoon "ten laste"
 

ve14000173 - JV 2014/61 Diginoot H. den Heijer

2014-01-30, HvJEU, C-423/12 (Diakité),
Art. 15 sub c Definitierichtlijn 2004/83 / Persoon die aanspraak maakt op subsidiaire beschermingsstatus / Begrip “binnenlands gewapend conflict” / Autonome uitlegging ten opzichte van internationaal humanitair recht / Beoordelingscriteria 
--- Den Heijer bespreekt in deze diginoot (niet in de papieren JV) de autonome uitleg van het Hof van het  begrip "binnenlands gewapend conflict" binnen de Definitierichtlijn.

 

ve13002148 - JV 2014/62 

2013-10-30, ABRvS, 201302587/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2013:1749]

Naturalisatie / Verblijfsgat / Vreemdeling stelt ten onrechte dat zij geen procesbelang zou hebben gehad bij rechtsmiddel tegen ingangsdatum verleende verblijfsvergunning 

 

ve13002391 - JV 2014/63 

2013-11-22, ABRvS, 201112327/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:2099]

Opvang / Rva 2005 / Medische advies / Acute medische noodsituatie maar geen opvang / Art. 10 lid 2 Vw 2000 / Art. 8 EVRM
 

ve13002385 - JV 2014/64 noot D. Bes, J. de Lange en L. Stegeman

2013-11-22, ABRvS, 201212067/1/V2,[ECLI:NL:RVS:2013:2122]

Asielaanvraag / Somalië / Art. 3 EVRM / Arrest Sufi en Elmi / Nauwe familie banden wel betrekken bij vestigingsalternatief maar niet bij terugkeer naar oorspronkelijke woonplaats
--- De master studenten van de Migration Law Clinic aan de VU gaan in op de vraag of de aanwezigheid van nauwe familiebanden een rol moeten spelen bij de terugkeer van een vreemdeling naar zijn gebied van herkomst.

  

ve13002421 -  JV 2014/65

2013-12-03, ABRvS, 201208375/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2013:2324]

Ongewenstverklaring EU-burger / Rb heeft ongewenstverklaring opgeheven maar ten onrechte nagelaten beëindiging verblijfsrecht te herroepen 

ve13002511- JV 2014/66 noot G.R. de Groot

 2013-12-11, ABRvS, 201303497/1/V6,[ECLI:NL:RVS:2013:2401]

Intrekking Nederlanderschap / Termijn voor intrekking in art. 69 BvvN niet fataal Onmogelijkheid om beroep te doen op Pardonregeling vloeit voort uit valse persoonsgegevens / Eigen risico vreemdeling / Art. 10 EVN
--- Hoe geschiedt de toepassing van intrekking van naturalisatie in geval van identiteitsfraude nu in de praktijk? Op welke wijze wordt gestalte gegeven aan de Nederlandse en Europeesrechtelijke evenredigheidstoets? De uitspraken van Rechtbank en ABRvS stemmen volgens de Groot niet tot vrolijkheid. 

 

ve13002593 - JV 2014/67 

2013-12-13, ABRvS, 201304428/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:2487]

Ongedocumenteerde asielzoeker / Terugkeerbesluit / Onthouden vertrektermijn / Ontrekkingsgevaar / Ontrekking aan toezicht in andere lidstaten geen aparte grond, maar ter bevestiging gronden 

 

ve14000022 - JV 2014/68 

2013-12-16, ABRvS, 201310147/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2013:2678]

Bewaring / Ongewenstverklaring / Geen terugkeerbesluit als vertrekplicht niet is vermeld / Terugkeerrichtlijn 2008/115 

 

ve14000014 - JV 2014/69 

2013-12-18, ABRvS, 201302248/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:2577]

Herhaalde asielaanvraag / Democratische Republiek Congo / UNHCR berichten geen nova

 

ve14000011 -  JV 2014/70

2013-12-19, ABRvS, 201207041/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:2539]

Asielaanvraag / Bij licht inreisverbod, anders dan bij zwaar inreisverbod, belang bij verblijfsprocedure 

 

ve14000041 - JV 2014/71  

2013-12-23, ABRvS, 201300783/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:2693]

Wijziging beperking / Nederlandse kinderen / Art. 8 EVRM, inmenging / Objectieve belemmering / Belangenafweging / Belang aanwezigheid ouders bij opgroeien kinderen / Arrest Udeh / Motivering 

 

ve14000029 - JV 2014/72

2013-12-24, ABRvS, 201205736/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:2684]

Herhaalde aanvraag i.h.k.v. verblijf bij partner / Marokko / Inreisverbod / Arrest Zambrano / Ontwikkeling jurisprudentie geen wijziging recht / Geen strijd met art. 8 EVRM 

 

ve14000027 - JV 2014/73 

2013-12-24, ABRvS, 201206862/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:2687]

MVV / Gezinshereniging in het kader van nareis / Gastarbeid in Saoudi-Arabië en invulling geven aan feitelijke gezinsband in Somalië / Samenwoning 

 

ve14000030 - JV 2014/74 noot C.A. Groenendijk 

2013-12-24, ABRvS, 201300497/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:2688

Verzoek restitutie leges buiten kader aangewend rechtsmiddel tegen besluit op aanvraag na ABRvS 2 september 2011 / Art. 13 Besluit 1/80 / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Art. 4:6 Awb-beoordelingskader geen nieuwe beperking / Rechtszekerheidsbeginsel / Doeltreffendheidsbeginsel / Art. 13 EVRM / Art. 47 EU Handvest 
--- Groenendijk behandelt in zijn noot het arrest Test Claimants van het HvJEU waarin een geheel andere invulling van het begrip overgangsregeling en van het Unierechtelijke rechtszekerheidsbeginsel wordt gegeven dan door de ABRvS in de hier gepubliceerde uitspraak.

 

ve14000033 - JV 2014/75 noot T.P. Spijkerboer

2013-12-24, ABRvS, 201300735/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:2691

Herhaalde asielaanvraag / Nova / Onderzoeksplicht in kader ambtshalve toets
--- Spijkerboer: Ambtshalve toetsing in de Nederlands-bestuursrechtelijke zin kan alleen in gevallen waarin de rechter niet afhankelijk is van de onderzoeksplicht van het bestuursorgaan. 

 

ve14000035 - JV 2014/76 

2013-12-24, ABRvS, 201302531/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2013:2699]

Leges / Bewijs betalingsonmacht / Art. 13 EVRM 

 

ve14000034 - JV 2014/77  

2013-12-24, ABRvS, 201301538/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:2695]

Asielaanvraag / Afghanistan / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 bescherming in België is voor Nederland geen reden categoriale bescherming in te voeren 

 

ve14000001 - JV 2014/78 

2013-12-24, ABRvS, 201304541/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2013:2616]

Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkgeverbegrip / Rechtszekerheidsbeginsel / Matiging boete bij een eenmalige misser en overigens goed gedrag 

 

ve14000037 - JV 2014/79 

2013-12-24, ABRvS, 201305109/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2013:2702]

Asielaanvraag / Afghanistan / Art. 3 EVRM / Aanpassing door vrouw na verwestering nog steeds vereist 

 

ve14000004 - JV 2014/80    

2013-12-24, ABRvS, 201307394/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2013:2653]

WAV / Bestuurlijke boete opgelegd na verzoek om omzetting TWV voor arbeid op ander schip / Onderlinge problemen personeelsleden / Evenredigheidsbeginsel / Matiging boete 

 

ve14000163 - JV 2014/81 

2014-01-14, ABRvS, 201302964/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2014:116]

Medisch uitzetbeletsel / Medisch advies / Raadplegen behandelaar ondanks Protocol BMA niet altijd vereist 
 

ve14000141 - JV 2014/82 

2014-01-15, ABRvS, 201303863/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2014:47]

Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / TWV's verleend voor arbeid als stagiair / Niet om de twee maanden rouleren binnen afdelingen hotels maakt niet dat sprake is van regulier werk waarvoor geen TWV's zijn afgegeven / Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Schadevergoeding 
 

ve14000132 - JV 2014/83

2014-01-17, ABRvS, 201310014/1/V3,

Bewaring / Zicht op uitzetting bij actieve en volledige meedewerking vreemdeling / Ethiopië / Laissez passer / Arresten Mikolenko en Louled Massoud / Geen lichter middel 

 

ve14000168 - JV 2014/84  

2014-01-29, ABRvS (grote kamer), 201302106/1/A2, [ECLI:NL:RVS:2014:188]

Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure is vier jaar / Overgangsregeling / Omstandigheden kunnen overschrijding rechtvaardigen / Duur prejudiciële procedure bij HvJEU buiten beschouwing laten 
 

ve14000127 - JV 2014/85 

2014-01-16, Rb Den Haag, C/09/437390 / HA RK 13-96

Vaststelling Nederlanderschap / Geen rechtsgevolg naturalisatie-KB wegens gebruik onjuiste identiteit / Onjuiste voornaam en geboortedatum bij AMV-aanvraag / Mogelijk fout bij omrekening Iraanse jaartelling / Ontbreken assieldossier / Minderjarigheid / Geen verwijtbaarbaarheid 

 

ve13002541 - JV 2014/86 noot L.P. Middelkoop

2013-12-05, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 13/6193, [ECLI:NL:RBDHA:2013:17584]

Inreisverbod / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Terugkeerbesluit ondanks duurzaam uitzetbeletsel ex art. 3 EVRM / Art. 1, 6 lid 4, 9 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Status EU-beleidsdocument / Onmogelijkheid vertrek naar derde land staat niet vast
--- Volgens Middelkoop is het beroep van de advocaat op het staff working document van de Europese Commissie interessant, omdat het ondanks gebrek aan bindende kracht, een uitleg van de Europese Commissie bevat en daarom een zekere mate van gezag bezit. Verder gaat hij in op het leerstuk ‘ terugkeer naar een derde land’ .

 

ve14000172 - JV 2014/87

2014-12-13, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/20977, [ECLI:NL:RBDHA:2013:18757]

Asielaanvraag / Nigeria / Mensenhandel / Bescherming autoriteiten / Vervalst reisdocument / Openbare orde / Terugkeerbesluit / Strafrechtelijke veroordeling niet alles bepalend voor verkorten vertrektermijn en opleggen inreisverbod 
 

ve14000110 - JV 2014/88  

2013-12-31, VK Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 13/26176,

MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Tekst WBV 2013/13 sluit kinderen uit polygame relatie niet langer uit / Dat volgens toelichting bij WBV 2012/25 (herschrijving A en C deel Vc) geen wijziging is beoogd doet hieraan niet af / Beleid reguliere verblijfsvergunning gezinshereniging m.b.t. polygamie niet analoog van toepassing / Motivering 

 

ve13002422 - JV 2014/89 noot J. Werner

2013-11-27, Vzr VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 13/22944, AWB 13/22945 en AWB 13/22946, [ECLI:NL:RBDHA:2013:16089]
Vovo / Kinderpardonregeling / MVV-vereiste / Beleid onttrekking aan toezicht Rijksoverheid niet onredelijk / Art. 2,3, 16 IVRK / Art. 8 EVRM / Inherente afwijkingsbevoegdheid 
--- Bij het toezichtscriterium wordt in de Kinderpardonregeling in eerste instantie gesproken van het ‘onttrekken aan toezicht’. In de toelichting op het criterium wordt echter ook het als synoniem bedoelde ‘in beeld zijn’ gebruikt. Werner gaat in op de vraag " welke van de betekenissen is nu de juiste?"
[GW]

Onderzoek IGZ naar medische zorg in detentie- en uitzetcentra

26/02/2014

Nieuwsbericht

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoet de zorg in de detentie- en uitzetcentra aan de normen voor verantwoorde medische zorg maar zijn er drie onderwerpen die aandacht vragen.

Aanleiding voor het door de Inspectie uitgevoerde onderzoek (ve14000338) was o.m. het overlijden van de heer Domatov (ve13000715) en een rapport van de Nationale ombudsman over medische zorg aan vreemdelingen (ve13002029).
De drie onderwerpen die aandacht behoeven zijn: dossiervoering; de beoordeling van de psychische gesteldheid van ingeslotenen en het ontbreken van een professioneel statuut.
In zijn aanbiedingsbrief aan de TK van 19 februari 2014 (ve14000339) gaat de SvV&J uitvoerig in op voornoemde onderwerpen en wordt een aantal toezeggingen gedaan. [TA]

WBV 2014/3: Algemeen asielbeleid voor LHBT’s opnieuw vastgesteld

21/02/2014

Nieuwsbericht

Het beleid wordt opnieuw vastgesteld naar aanleiding van het HvJEU arrest in de zaken X., Y. en Z. en de ABRvS uitspraken in die zaken.

Hetgeen het HvJEU in het arrest van 7 november 2013 (ve13002178) heeft geantwoord op de vragen van de ABRvS en hetgeen de Afdeling vervolgens in haar einduitspraken van 18 december 2013 in de zaken X. (ve13002542), Y. (ve13002543) en Z. (ve13002545) overwoog, vormt met name aanleiding om het beleid aan te passen ten aanzien van het punt dat terughoudendheid bij het uiten van de seksuele gerichtheid in het land van herkomst niet bij de beoordeling van de aanvraag kan worden betrokken.
De beleidsaanpassing was al aangekondigd in brieven van de SvV&J aan de TK van 16 december 2013 (TK 19637, 1767, ve14000115) en 14 februari 2014 (ve14000270).
Het nieuwe beleid treedt in werking op 22 februari 2014. [WV]

ABRvS: Ondeugdelijke motivering vasthouden aan paspoortvereiste bij naturalisatie

20/02/2014

Nieuwsbericht

De SvV&J heeft niet deugdelijk gemotiveerd wat de toegevoegde waarde is van een vergelijking van de in een geldig buitenlands paspoort voorkomende personalia met een Nederlandse akte van de burgerlijke stand.

In een uitspraak van 19 februari 2014 (ve14000303) heeft de ABRvS overwogen dat de SvV&J onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij heeft vastgehouden aan het paspoortvereiste bij het verzoek van moeder van Nederlandse nationaliteit om mede naturalisatie van haar dochter van Iraakse nationaliteit.
Vaststaat dat de vader en appellante zijn genaturaliseerd tot Nederlander, en dat de SvV&J de identiteit van de vader en appellante en hun oorspronkelijke Iraakse nationaliteit heeft vastgesteld in hun onderscheiden naturalisatieprocedures. Voorts staat vast dat de dochter blijkens de door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam opgemaakte akte van geboorte van 31 augustus 2006 als kind van de vader en appellante is geboren. Onbestreden is dat die geboorte plaatsvond staande het rechtsgeldige huwelijk van haar ouders. Het zich in het dossier bevindende uittreksel uit de GBA van de gemeente Amsterdam van 17 februari 2011 vermeldt als nationaliteit van de dochter de Iraakse nationaliteit.
In het licht van deze omstandigheden heeft de Rb. niet onderkend dat de SvV&J niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom hij in dit geval heeft vastgehouden aan het vereiste dat een naturalisant een geldig buitenlands paspoort overlegt en niet van het in de Handleiding neergelegde beleid is afgeweken. De redelijke doelstelling van het beleid is immers dat een naturalisant het bewijs van zijn oorspronkelijke nationaliteit verschaft, zodat de SvV&J die kan vaststellen. De SvV&J heeft niet deugdelijk gemotiveerd waarom hij dit aan de hand van hetgeen appellante heeft overgelegd niet zou kunnen. In het bijzonder heeft de SvV&J niet deugdelijk gemotiveerd wat onder de gegeven omstandigheden de toegevoegde waarde is van een vergelijking van de in een geldig buitenlands paspoort voorkomende personalia met een Nederlandse akte van de burgerlijke stand, als voormeld.
Hoger beroep vreemdeling gegrond; vernietigt Rb. Amsterdam 5 april 2013, 12/4267; beroep gegrond.
--- Zie in gelijke zin uitspraak ABRvS 19 februari 2014 (ve14000304).
[GW]

Lagere vergoeding voor kennelijke afdoening wordt teruggedraaid

18/02/2014

Nieuwsbericht

De verlaagde vergoeding voor kennelijke afdoening in het bestuursrecht wordt ingetrokken.

Dit staat in de brief van de SvV&J (Teeven) van 18 maart 2014 (ve14000290) aan de Tweede Kamer over de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand.
De lagere vergoeding werd op 1 oktober 2013 ingevoerd (Stb. 2013, 345, ve13001865). Met de aanpassing van de regelgeving en de inwerkingtreding daarvan is de nodige tijd gemoeid. De Raad voor Rechtsbijstand is gevraagd m.i.v. 15 februari 2014 feitelijk uitvoering te geven aan de beslissing de verlaging in te trekken.
Er moet nog duidelijkheid komen over de toevoegingen die al op de verlaagde vergoeding van 2 punten door de Raad voor Rechtsbijstand zijn afgerekend.
Op 19 februari wordt op de website van de Raad gemeld dat het besluit van de SvV&J geldt voor zaken waarin de Raad vanaf 15 februari 2014 een besluit over de toevoegingsdeclaratie neemt. De Raad benadrukt daarbij dat dit los staat van een andere maatregel die is getroffen voor vervolgaanvragen asiel: no cure, less fee. [WV]

Besluit- en vertrekmoratorium DRC ingetrokken

13/02/2014

Nieuwsbericht

Het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers van Tutsi-afkomst uit het oosten van de Democratische Republiek Congo (de provincies Noord- en Zuid-Kivu en de regio’s Haut- en Bas-Uélé) is ingetrokken met ingang van 13 februari 2014.

Op 12 februari 2014 werd het besluit van de SvV&J van 3 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd (ve14000248), om het met ingang van 10 juli 2013 (ve13001384) ingestelde moratorium in te trekken.
Zie ook de brief van de SvV&J aan de TK van 21 januari 2014 (TK 19637, 1769, ve14000134). [WV]