Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Voorgenomen aanscherping glijdende schaal

13/02/2012

Nieuwsbericht

De MvI&A heeft de Tweede Kamer op 6 februari 2012 geïnformeerd over de voorgenomen aanscherping van de glijdende schaal.

De aanscherping houdt een wijziging in van art. 3.86 Vb 2000 en in de brief van 6 februari (ve12000413) beschrijft de minister deze in hoofdlijnen:
 
► ‘Lik op stuk-beleid’ voor de eerste drie jaar van verblijf: elk misdrijf waar een gevangenisstraf van twee jaar of meer is bedreigd kan leiden tot intrekking of niet verlenging van de verblijfsvergunning, zelfs al bij een veroordeling tot één dag gevangenisstraf (of jeugddetentie).
► Iedere vreemdeling die drie misdrijven pleegt wordt aangemerkt als veelpleger, ongeacht of iemand langer dan twee jaar verblijf heeft (wijziging lid 4)
► Bij de vorige aanscherping van de glijdende schaal per 31 juli 2010 ( Stb. 307, ve10001127, Nieuwsbericht), zijn de normen voor veelplegers en plegers van zware misdrijven (straf > 6 jaar) aangescherpt. Met deze wijziging wordt ook de norm voor ‘gewone’ misdrijven in lid 2 aangescherpt. In tabel 1 in de bijlage zijn de normen opgenomen.
► De mogelijkheid om ook na 10 jaar verblijf de verblijfsvergunning in te trekken (lid 11 sub a) wordt uitgebreid. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de categorie misdrijven waarvoor geen taakstraf kan worden opgelegd, zoals bepaald in het nieuwe art. 22b lid 1 Sr.
► De eindtermijnen van de glijdende schaal vervallen, waardoor ook na verblijf van meer dan 20 jaar bij zeer ernstige misdrijven de glijdende schaal kan worden toegepast.
Reeds op 16 september 2011 (persbericht) besloot het Kabinet tot een aanscherping van de glijdende schaal, mede ter uitvoering van het Regeerakkoord. Over het vervolgens voorgelegde ontwerp wijzigingsbesluit Vb 2000  stelde de Afdeling Advisering van de Raad van State het advies vast in week 47 van 2011.
Eerder - op 23 augustus 2011 - adviseerde de ACVZ (ve12000387) kritisch over een op 27 juni 2011 aan haar voorgelegd concept wijzigingsbesluit Vb 2000.
Ook de Raad voor de Rechtspraak adviseerde over dat concept op 15 augustus 2011 (ve11002328). De Raad had geen inhoudelijke, wel enkele wetstechnische en redactionele opmerkingen.
De MvI&A wacht nu eerst de reactie van de Tweede Kamer af op de brief van 6 februari alvorens de voorgenomen aanscherping in het Staatsblad wordt gepubliceerd en op een nader te bepalen datum in werking treedt.
De brief zal naar verwachting op de agenda komen van de op 7 maart 2012 geplande procedurevergadering van de algemene commissie I&A. [WV]
Zie ook:
BZK Nieuwsbericht en Persbericht van 3 februari 2012.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 2 verschenen

27/01/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 2 van 27 januari 2012 met annotaties bij 10 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002325 - JV 2012/33 noot C.H. Slingenberg
2011-09-27, EHRM, 56328/07 (Bah - Verenigd Koninkrijk)
Weigering prioriteit bij toekenning sociale huisvesting wegens voorwaardelijke verblijfsstatus zoon / Discriminatie / Sierra Leone / Art. 14 in relatie met art. 8 EVRM
ve11003131 - JV 2012/34
2011-12-13, EHRM, 15297/09 (Kanagaratnam e.a. - België)
Detentie begeleide minderjarigen / Sri Lanka / Art. 3 EVRM / Art. 5 lid 1 suf f EVRM
ve11003200 - JV 2012/35
2011-12-20, EHRM, 48839/09 (J.H. - Verenigd Koninkrijk)
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Uitzetting / Art. 3 EVRM / Geloofwaardigheid asielrelaas / Vergelijking met asielrelaas broer / Afghanistan
ve11003198 - JV 2012/36
2011-12-20, EHRM, 6222/10 (A.H. Khan - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Openbare orde / Recidive / Pakistan / Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging
ve11003201 - JV 2012/37
2011-12-20, EHRM, 10486/10 (Yoh-Ekale Mwanje - België)
Uitzetting / Art. 3 en 13 EVRM / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Kameroen / HIV positief / Medische omstandigheden / Detentieomstandigheden / Concurring opinion van 6 van de 7 rechters
ve11002570 - JV 2012/38 noot C. Forder
2011-07-22, VN-Mensenrechtencomité, 1564/2007 (X.H.L.- Nederland)
AMV / Asielaanvraag / China / Artt. 7, 17, 24 IVBPR / Art. 3 IVRK / Ontvankelijkheid / Rechten van kinderen / Gezinsleven / Zwaardere non-refoulement toets in geval van kind / Niet uitgevoerde beslissing tot uitzetting
--- Forder merkt op dat het Mensenrechtencomité een baanbrekende uitspraak heeft gedaan die de potentie heeft het Nederlandse beleid t.a.v. minderjarige vreemdelingen op zijn kop te zetten. In overweging 13 wordt Nederland opgedragen aan te geven welke maatregelen worden genomen om aan de views gevolg te geven. De termijn daarvoor loopt af op 1 maart 2012.

ve11003009 - JV 2012/39
2011-06-24, ABRvS, 201103005/3/V1 [LJN: BT6425]
Niet tijdig opnieuw beslissen op asielaanvraag / Wet dwangsom en niet tijdig beslissen / ABRvS bevoegd tot behandeling (doorgezonden) beroep / Ingebrekestelling niet vereist gelet op termijnstelling in uitspraak Rb en afwijzing vovo-verzoek hangende hoger beroep / Termijn met dwangsom
ve11002526 - JV 2012/40 noot P. Boeles
2011-10-20, ABRvS, 201108181/1/V4 [LJN: BU2849]
Bewaring / Staandehouden bij MTV-controle / Grenscontrole / Art. 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Regeling art. 4.17a Vb 2000 voldoet aan eisen arrest Melki en Abdeli
---  Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.
Nieuwsbericht MigratieWeb 10 augustus 2011 met meer informatie over jurisprudentie m.b.t. het MTV.
ve11002565 - JV 2012/41 noot P. Boeles
2011-10-24, ABRvS, 201107646/1/V4 [LJN: BU2861]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Proces-verbaal voldoet niet / Gebrek dermate groot dat geen aanvullend p-v opgevraagd hoefde te worden / Procesorde
--- Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.
ve11002564 - JV 2012/42 noot P. Boeles
2011-10-24, ABRvS, 201108212/1/V4 [LJN: BU2862]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Processen-verbaal maken voldoende inzichtelijk dat aan normering is voldaan / Geen aanleiding voor nader onderzoek naar ervaringsgegevens
--- Zie ve11002562 voor ‘verzamelnoot’ Boeles onder JV 2012/43.

ve11002562 - JV 2012/43 noot P. Boeles
2011-10-25, ABRvS, 201102743/1/V4 [LJN: BU2865]
Bewaring / Staandehouden na onderzoek vervoermiddel in nabijheid binnengrens (art. 51 Vw 2000) / Effect van grenscontrole in strijd met Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Abdeli en Melki / Mobiel toezicht vreemdelingen / Belangenafweging
--- ‘Verzamelnoot’ waarin ook de ABRvS uitspraken onder JV 2012/40 (ve11002526), JV 2012/41 (ve11002565) en JV 2012/42 (ve11002564) aan de orde komen.

ve11002719 - JV 2012/44 noot P. Boeles
2011-10-28, ABRvS, 201012858/1/V2 [LJN: BU3406]
Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Art. 3 lid 1 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Aanknopingspunten met Unierecht / In NL geboren echtgenote met Spaanse nationaliteit die op latere leeftijd ook NL nationaliteit verkreeg / Geen gebruikmaking recht op vrij verkeer / Arrest McCarthy
ve11002691 - JV 2012/45 noot P. Boeles
2011-11-02, ABRvS, 201011940/1/V1 [LJN: BU3411]
Bewijs rechtmatig verblijf echtgenote gemeenschapsonderdaan / Echtgenoot met Nederlandse en Portugese nationaliteit / Naturalisatie doet niet af aan rechten die referent aan zijn hoedanigheid van burger van een andere lidstaat aan het Unierecht ontleent / Arrest McCarthy / Omgekeerde discriminatie
--- Boeles zet uiteen waarom deze uitspraak als de richtinggevende zal moeten worden aangemerkt en dat een tegenovergestelde uitspraak van 28 oktober 2011 (JV 2012/44, ve11002719) als een eenmalige misslag moet worden aangemerkt.
ve11002779 - JV 2012/46
2011-11-08, ABRvS, 201101573/1/V3 [LJN: BU4106]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Rechtmatig verblijf / Art. 2 lid 2 onder a Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Implementatie / Geen rechtsgeldige omzetting / Uiten wens asiel te willen vragen is asielverzoek i.d.z.v. art. 2 onder b Procedurerichtlijn 2005/85
ve11003136 - JV 2012/47 noot B.K. Olivier
2011-11-16, ABRvS, 201100034/1/H2 [LJN: BU4577]
Bewaring / Art. 106 Vw 2000 staat als lex specialis in de weg aan toekenning schadevergoeding via zuiver schadebesluit
ve11002969 - JV 2012/48
2011-11-17, ABRvS, 201008491/1/V4
MVV-vereiste, vrijstelling / Art. 8 EVRM / Gezinsleven bij Nederlands kind / Gedragsproblematiek kind / Positieve verplichting / Belang van het kind / Motivering / Nigeria
ve11002954 - JV 2012/49
2011-11-18, ABRvS, 201007530/1/V3, [LJN: BU6093]
Asielaanvraag / Overnameovereenkomst Hongarije en Benelux-Staten / Rechtstreekse werking / Rechtmatig verblijf ex art. 8 sub f en h is geen onregelmatig verblijf in de zin van de overeenkomst
ve11002970 - JV 2012/50
2011-11-18, ABRvS, 201011551/1/V4, [LJN: BU6102]
Verblijf bij partner / Studiefinanciering aan te merken als sociale bijstand / Geen stabiele en regelmatige inkomsten in de zin van art. 7 lid 1 sub c Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86
ve11002959 - JV 2012/51
2011-11-18, ABRvS, 201110981/1/V3, JV 2012/51 [LJN: BU6116]
Bewaring / Niet gehouden aan vertrektermijn / Concrete stappen ondernomen om via IOM terug te keren / Geen sprake van onttrekkingsgevaar / Schadevergoeding / Irak
ve11003077 - JV 2012/52
2011-11-22, ABRvS, 201112082/2/V2
Vovo / Uitzetting / Beëindiging verstrekkingen Rva / Spoedeisend belang
ve11002971 - JV 2012/53
2011-11-23, ABRvS, 201103410/1/V4 [LJN: BU6098]
Herhaalde asielaanvraag / Geen verplichting tot aanbieden medisch onderzoek bij herhaalde aanvraag / Art. 3.109 lid 5 Vb 2000
ve11003068 - JV 2012/54
2011-11-29, ABRvS, 201012141/1/V4 [LJN: BU6630]
Asielaanvraag / MOG-rapport niet ter advisering voorgelegd aan BMA / WBV 2010/10 / Geloofwaardigheid asielrelaas / In stand laten rechtsgevolgen
ve11003048 - JV 2012/55
2011-11-30, ABRvS, 201100150/1/V6 [LJN: BU6374]
Beëindiging verstrekkingen Roa / Meeromvattende beschikking / Toepasselijkheid overgangsregeling en stappenplan / Beleidsregels hoofdstuk III Roa / Rechtsmiddel / Voor bezwaar en beroep vatbaar besluit tot beëindiging / Omvang geding
ve11003168 - JV 2012/56
2011-12-06, ABRvS, 200907949/1/V2, [LJN: BU7527]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Aantonen identiteit en afkomst Centraal-Irak / Met overleggen geldig paspoort voldaan aan rechtsplicht art. 31 lid 1 Vw 2000 / Geen onderzoek paspoort laten verrichten / Zorgvuldigheid / Rechtsgevolgen vernietigd besluit ten onrechte in stand gelaten
ve11003137 - JV 2012/57
2011-12-07, ABRvS, 201005583/1/V2, [LJN: BU7538]
Wijziging beperking in voortgezet verblijf / (Seksueel) geweld / Ingangsdatum vergunning / Verblijfsgat / Achterwege laten intrekking vergunning o.g.v. art. 3.90 Vb 2000, gedurende periode van onderbreking samenwoning / M.b.t. deze periode geen sprake van samenwoning
ve11003150 - JV 2012/58
2011-12-09, ABRvS, 201101901/1/V1, [LJN: BU8626]
Afgifte arbeidsmarktaantekening is andere handeling (art. 72 lid 3 Vw 2000) / Ongehuwde niet geregistreerde partner EU onderdaan / Geen rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan maar als bedoeld in art. 112 Vw 2000 / Art. 3.2 VV 2000 niet van toepassing / Omstandigheden die overschrijding bezwaartermijn verschoonbaar maken / Schending hoorplicht bezwaar / In stand laten rechtsgevolgen
ve11003187 - JV 2012/59
2011-12-15, ABRvS, 201106984/1/V3, [LJN: BU8617]
Bewaring / Dublinverordening / M.i.v. 1 februari 2012 nieuw (analoog) toetsingkader voor zaken waarop Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing is / Gronden bewaring / Lichter middel / Belangenafweging
ve11002792 - JV 2012/60 noot P.E. Minderhoud
2011-11-11, CRvB, 04/2410 TW e.a. (Akdas, e.a.) [LJN: BU3180]
Intrekking uitkering Toeslagenwet wegens wonen in Turkije in strijd met Associatierecht / Art. 6 lid 1 Besluit 3/80 / Art. 59 Aanvullend Protocol / Geen afbouw op gelijke wijze als t.a.v. EU-onderdanen mogelijk
--- In de zaken waar de betreffende Turkse onderdanen tevens de Nederlandse nationaliteit hebben heeft de CRvB nog geen uitspraak gedaan.
Zie voor uitspraken op 11 november in andere zaken: {LJN=BU3176}; {LJN=BU3181}; {LJN=BU3182}; {LJN=BU3183}; {LJN=BU3184}; {LJN=BU3186}; {LJN=BU3187}; {LJN=BU3188}; {LJN=BU3189}; {LJN=BU3190}; {LJN=BU3192}; {LJN=BU3193}.

ve11003135 - JV 2012/61
2011-11-15, CRvB, 09/5400 WWB [LJN: BU5036]
Bijstand / WWB / Gelijkstelling met Nederlander eindigt (ook) wanneer rechtmatig verblijf een einde neemt / Art. 26 IVBPR / Geen verboden onderscheid tussen vreemdelingen die procederen over voortzetting verblijfsrecht die wel en geen rechtmatig verblijf hebben tijdens de beroepsprocedure
ve11003151 - JV 2012/62
11-11-22, CRvB , 09/6253, 10/4260, 10/4261 WWB [LJN: BU6844]
Afwijzing verzoek om algemene en bijzondere bijstand / Kring der rechthebbenden / Kwetsbare personen / Privéleven / Positieve verplichting voortvloeiend uit art. 8 EVRM kan niet met toepassing WWB gestalte krijgen
ve11002979 - JV 2012/63
11-11-14, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 10/32882 [LJN: BU5791]
Asielaanvraag / Irak / Aanval op olietanker varend onder liberiaanse vlag gecharterd door Iran in oorlog Irak-Iran is geen misdrijf i.d.z.v. art. 1F Vlv / Vierde Geneva Convention en bijgevoegd protocol / Art 8 lid 2 onder b Statuut van Rome / Zwakbegaafde zoon / Motivering
ve11003130 - JV 2012/64
11-11-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/516 [LJN: BU7531]
Wob verzoek openbaarmaking minuten ingewilligde 14-1 verzoeken / Afbakening periode / Beperking kennisname / Artt. 10 en 11 Wob / Niet openbaar maken persoonlijke beleidsopvattingen betrokken behandelaars in niet tot hen te herleiden vorm / Motivering
ve11003057 - JV 2012/65
11-11-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/35474 [LJN: BU6138]
COA / Continuering opvang / Eritrea / Behandeling vovo-verzoek pas na verstrijken vertrektermijn / Art. 5 lid 1 sub b Rva ziet niet enkel op vovo-verzoeken hangende hoger beroep / Weglaten haakjes rond woord ' hoger' in art. 5 lid 1 sub b is kennelijke verschrijving
ve11003112 - JV 2012/66
11-12-02, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 11/3934 [LJN: BU7406]
Leges / Mvv-aanvraag / India / Geen strijd met Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Langdurig ingezetenenrichtlijn 2003/109 / Geen gelijkstelling met legestarief Unieburgers / Billijkheid en inzichtelijkheid legestarief
ve11003157 - JV 2012/67
2011-12-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond (mk), AWB 11/11995 [LJN: BU8367]
Visum kort verblijf / Ontvankelijkheid bezwaar / Familiebezoek / DRC / Beslissing op visumaanvraag door Belgische consulaat te Kinshasa (met toepassing Belgisch recht) / Artt. 5, 8 en 32 Visumcode / Overdracht vertegenwoordigingsbevoegdheid m.b.t afgifte visa geregeld in bilaterale overeenkomst / MvBuZa niet bevoegd
ve11003053 - JV 2012/68
11-11-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/7005, 11/13547, 11/13555 [LJN: BU6286]
Uitoefenen gezinsleven conform art. 8 EVRM bij kind met Nederlandse en Egyptische nationaliteit / Beide ouders Egyptische nationaliteit / Geen vrijstelling MVV-vereiste / Te beperkte uitleg Ruiz Zambrano arrest / Ontzegging effectief genot Unierechten / Motivering
ve11002977 - JV 2012/69
11-11-22, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/34481 [LJN: BU5804]
Bewaring, voortduring / Rechtmatig verblijf / In afwachting bob m.b.t verzoek om toepassing medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Begrip 'bezwaarschrift' in art. 8 onder h Vw 2000 omvat enkel bezwaarschrift gericht tegen besluit over verblijfstitel / Irak
ve11003107 - JV 2012/70
11-12-07, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/27263, 11/27267, 11/27270 [LJN: BU7407]
Herhaalde asielaanvraag / Armenië / Nova / Ne bis in idem-toetsingskader niet in strijd met art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 / Effectief rechtsmiddel / Art. 3 EVRM
ve11003152 - JV 2012/71
11-12-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/374 [LJN: BU8360]
Geloofwaardigheid asielrelaas / Somalië / Art. 3 EVRM / Arrest Sufi en Elmi / WBV 2011/13 / Veiligheidssituatie Centraal- en Zuid Somalië / Afgooye / Geen gelijkstelling Hizbul Islam aan Al Shabaab / Bewijslast / Motivering
ve11003155 - JV 2012/72
11-12-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/38815 ,11/38818 e.v. [LJN: BU8321]
Bewaring / Groep van 19 Somaliërs / Ongedocumenteerden / Zicht op uitzetting / Noord en Zuid en Centraal Somalië / Memorandum of Understanding / Overleg januari 2012 / Arrest Sufi en Elmi / Geen concrete uitzettingshandelingen / Motivering / Schadevergoeding 
ve11003092 - JV 2012/73
11-12-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/16630, 11/34543
Verblijf bij Nederlandse kinderen / Mvv-vereiste / Art. 8 EVRM / Gezinsleven / Rechten van kinderen / Echtscheiding / Gezag toegewezen aan moeder / Begrip 'ten laste komen van' / Arrest Ruiz Zambrano
[WV]

Informatiebijeenkomst Rb Amsterdam nieuwe zaaksbehandeling

23/01/2012

Nieuwsbericht

De 'nieuwe zaaksbehandeling' zal vanaf april 2012 ook binnen het team Vreemdelingenzaken van de sector bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam van start gaan.

Met het oog op het van start gaan van deze nieuwe werkwijze organiseert de rechtbank Amsterdam een informatiebijeenkomst op 5 maart 2012 van 15.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur).
Beoogd wordt een informele professionele ontmoeting van advocaten, de IND en medewerkers van de rechtbank om ervaringen uit te wisselen. Het programma wordt medio februari definitief vastgesteld omdat er nu nog diverse pilotzittingen lopen. In elk geval zal aan de orde komen wat er nodig is om de nieuwe zaaksbehandeling tot een succes te maken.
De rechtbank wil alle advocaten en procesvertegenwoordigers die regelmatig optreden in vreemdelingenzaken bij de rechtbank Amsterdam hiervoor uitnodigen.
Zij die nog geen uitnodiging ontvangen hebben kunnen zich nog t/m 17 februari 2012 aanmelden.
Zie ve12000226 voor de uitnodigingsbrief van 20 januari 2012 met meer informatie en de daarbij gevoegde folder. [WV]

Bewaring: onderzoek ombudsman en uitzending ZEMBLA

20/01/2012

Nieuwsbericht

De Nationale ombudsman gaat verkennen welke beperkingen vreemdelingen in bewaring in de praktijk ervaren, hoe die zich verhouden tot hun rechten en of vreemdelingenbewaring – gelet op het doel uitzetting - minder belastend voor de mensen moet zijn.

Dit werd op 19 januari 2012 in een nieuwsbericht op de website van de Nationale ombudsman bekend gemaakt
In het kader van de verkenning bezoeken medewerkers van de ombudsman het detentiecentrum in Rotterdam om te praten met personeel, Commissie van Toezicht en vreemdelingen. Ook laat de ombudsman zich informeren door deskundigen en worden zonodig andere detentiecentra bezocht. De ombudsman verwacht voor de zomer van 2012 te kunnen beoordelen of in samenwerking met de directies van de detentiecentra een beter regime wordt ingevoerd of dat daarvoor verder onderzoek nodig is.
In de uitzending van Radio 1 (20 januari, 11:40-11:49 uur) (hier de video versie op vara.nl) reageerde de Nationale ombudsman op de komende uitzending van ZEMBLA 'De gevangenen van gebouw 4' (detentiecentrum Zeist*) op vrijdag 20 januari om 21.20 bij de VARA op Nederland 2 en gaf daarbij aan dat het haast onvermijdelijk is dat zijn onderzoek zich verbreedt tot andere detentiecentra dan in Rotterdam.
* Op 16 januari 2012 hebben de VAJN en 6 vreemdelingen die voor hun uitzetting gedetineerd zijn in Detentiecentrum Zeist in Soesterberg de Staat der Nederlanden gedagvaard om gebouw 4 sluiten totdat de ventilatieproblemen in dat gebouw zijn verholpen. De (openbare) zitting zal plaatsvinden op 1 februari om 10.30 in de rechtbank Utrecht. Nadere informatie bij Frans-Willem Verbaas, advocaat bij Collet Advocaten Alkmaar. [WV]

EHRM: Weigering ontheffing leges in strijd met art. 13 EVRM

16/01/2012

Nieuwsbericht

De eis van aanvullende documenten, naast het al overgelegde betalingsoverzicht bijstandsuitkering om het onvermogen tot betaling leges aan te tonen, is exteem formalistisch en gelet op de arguable claim onder art. 8 EVRM in strijd met art. 13 EVRM.
 

Het EHRM heeft op 10 januari 2012 (ve12000120) geoordeeld dat klager, wiens aanvraag voor verblijf bij echtgenote buitenbehandeling was gesteld wegens niet betalen leges, geen effectieve toegang heeft gehad tot een bestuursrechtelijke procedure waarbij hij, na het voldoen aan de voorwaarden voor ontheffing van de betaling van leges, in aanmerking zou kunnen komen voor een vergunning voor verblijf bij zijn gezin in Nederland.
Het Hof begrijpt niet wat de aanvullende documenten die van klager werden gevraagd konden toevoegen aan het al overgelegde betalingsoverzicht van de inkomsten uit de bijstandsuitkering van zijn echtgenote(€988,71 per maand). Er is sprake van een extreem formalistische houding van de minister welke werd gebillijkt door de rechtbank (ve12000159) en die ten onrechte verhinderde om, van een overigens effectieve, nationale regeling gebruik te maken (r.o. 54-55). Het Hof oordeelt unaniem dat art. 13 EVRM is geschonden.
[GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 1 verschenen

13/01/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 1 van 13 januari 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002448 - JV 2012/1
2011-10-11, EHRM, 5056/10 (Emre - Zwitserland)
Uitzetting / Ongewenstverklaring / Openbare orde / Jeugdcriminaliteit / Turk geboren in Duitsland / Art. 8 EVRM / Inmenging gezinsleven / Art. 46 EVRM / Bindende kracht en tenuitvoerlegging uitspraken EHRM
ve11002946 - JV 2012/2
2011-10-13, EHRM, 10611/09 (Husseini - Zweden)
Uitzetting / Ongewenstverklaring / Huiselijke geweld / Openbare orde / Ernst gepleegde delict / Art. 3 EVRM / Hazara - Pashtun etniciteit / Art. 8 EVRM / Belangenafweging / Belang van kinderen / Afghanistan
ve11002810 - JV 2012/3
2011-11-03, EHRM, 28770/05 (Arvelo Aponte - Nederland)
Uitzetting / Venezuela / Openbare orde / Drugsgerelateerde veroordeling in Duitsland / Tijdens MVV-procedure niet gevraagd naar veroordeling / Gezinsleven / Gerechtvaardigde inmenging / Keuze voor moederschap ingegeven door leeftijd / Rechtsmiddelen
ve11002872 - JV 2012/4
2011-11-10, EHRM, 29681/08 (Mallah - Frankrijk)
Verblijf van ruim 30 jaar in Frankrijk / Onderdak verleent aan illegaal verblijvende schoonzoon / Strafvervolging / Liefdadigheid / Gezinsband tussen schoonvader en schoonzoon valt onder art. 8 EVRM / Gezinsleven / Privé-leven / Marokko
ve11002873 - JV 2012/5
2011-11-15, EHRM, 48205/09 (Al Hanchi - Bosnië-Herzegovina)
Uitzetting / Tunesië / Art. 3 EVRM / Gediend in buitenlandse Mujahedin / Nationale veiligheid / Terrorisme bestrijding / Overgang naar democratische staat / Slechts in sporadische gevallen rapportage van onmenselijke behandeling
ve11002794 - JV 2012/6 noot C.A. Groenendijk
2011-11-15, HvJEU (Grote kamer), C-256/11 (Dereci e.a.)
Burgerschap van de Unie / Verblijfsrecht staatsburgers derde landen die familielid zijn van burgers van de Unie / Weigering op grond dat recht op vrij verkeer van burger niet is uitgeoefend / Mogelijk verschil in behandeling t.o.v. burgers van de Unie die recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 13 Besluit 1/80 / Art. 41 Aanvullend Protocol / Standstill-bepaling
--- Zie ook Nieuws MigratieWeb 15 november 2011.
ve11002843 - JV 2012/7
2011-11-17, HvJEU, C-430/10 (Hristo Gaydarov)
Vrij verkeer van burger van Unie / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens strafrechtelijke veroordeling in ander land / Illegale handel in verdovende middelen / Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde
ve11002842 - JV 2012/8
2011-11-17, HvJEU, C-434/10 (Petar Aladzhov)
Vrij verkeer van burger van de Unie / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens niet-betaling van belastingschuld / Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde
ve11002790 - JV 2012/9 noot T.P. Spijkerboer
2011-10-19, ABRvS, 201100146/1/H3
Weigering inzage minuut / Geen asielverlening op gronden a t/m c / Sprake van juridische analyse en niet van persoonsgegevens / Wet bescherming persoonsgegevens / Op andere wijze adequaat in kennisgeving gegevens voorzien / Art. 9 Procedurerichtlijn 2005/85
--- De noot ziet ook op ABRvS 2 november 2011 (JV 2012/13, ve11002791) m.b.t de weigering inzage minuut behorende bij een beslissing op een reguliere aanvraag en de relatie met artt. 8 en 41 EU Handvest grondrechten.

ve11002654 - JV 2012/10 noot B.W.N. de Waard
2011-10-21, ABRvS (wrakingskamer), 201008187/2/V2
Wrakingsverzoek / Schijn van vooringenomenheid door houding / Geen partijdigheid of vooringenomenheid dan wel een gerechtvaardigde vrees daarvoor
ve11002720 - JV 2012/11
2011-10-26, ABRvS, 201009737/1/V4 [LJN: BU3404]
Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Duurzame relatie met Unieburger / GBA-inschrijving als bewijsmiddel / Overleggen van stukken
ve11002722 - JV 2012/12
2011-10-31, ABRvS, 201105809/1/V1 [LJN: BU3402]
Mvv-aanvraag i.h.k.v. nareis / Feitelijk gezinsband / Vertrek hoofdpersoon uit land van herkomst is peilmoment / Kort verblijf 14 jarig kind bij referente in Somalië niet voldoende / Horen in bezwaar
ve11002791 - JV 2012/13 noot T.P. Spijkerboer
2011-11-02, ABRvS, 201100148/1/H3 [LJN: BU3136]
Weigering inzage minuut / Verlening reguliere verblijfsvergunning / Sprake van juridische analyse en niet van persoonsgegevens / Wet bescherming persoonsgegevens / Op andere wijze adequaat in kennisgeving gegevens voorzien / Bescherming persoonsgegevens (art. 8 EU-Handvest) / Recht op behoorlijk bestuur (art. 41 EU-Handvest)
--- De noot ziet ook op ABRvS 19 oktober 2011 (JV 2012/9, ve11002790) m.b.t de weigering inzage minuut behorende bij een beslissing op een asielaanvraag en de relatie met art. 9 lid 2 Procedurerichtlijn.

ve11002696 - JV 2012/14
2011-11-02, ABRvS, 201104416/1/V6 [LJN: BU3149]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Implementatietermijn Werkgeverssanctiesrichtlijn 2009/52 / Niet in gevaar brengen doelstelling richtlijn / Vervalste documenten / Matiging / Evenredigheidsbeginsel / Geen terughoudende toets / Inspanningsverplichting werkgever
ve11002769 - JV 2012/15
2011-11-02, Vz ABRvS, 201109935/2/V4 [LJN: BU4100]
Vovo / Asielaanvraag / Dublinverordening / Uitzetting / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. / Art. 3 EVRM / Motiveringsgebrek
ve11002781 - JV 2012/16
2011-11-04, ABRvS, 201111054/1/V3 [LJN: BU4102]
Bewaring / Twijfel over Algerijnse nationaliteit onvoldoende geconcretiseerd door MvI&A / Weigering medewerking taalanalyse onvoldoende grond voor twijfel over nationaliteit / LP aanvraag / Zicht op uitzetting / Ongewenst verklaard / Vertrekplicht / Meewerkplicht / Matiging schadevergoeding tot nihil
ve11002780 - JV 2012/17
2011-11-07, ABRvS, 201109941/1/V3 [LJN: BU4104]
Bewaring / Afghanistan / Zicht op uitzetting / Frequentie presentaties bij autoriteiten / Meewerkplicht vreemdeling / Niet gehouden aan vertrektermijn / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure
ve11002777 - JV 2012/18
2011-11-09, ABRvS, 201106883/1/V3 [LJN: BU4110]
Terugkeerbesluit / Art. 3, lid 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Nul-dagen vertrektermijn / Geen objectieve criteria in art. 62 lid 3 sub b Vw voor 'risico op onderduiken'
ve11002778 - JV 2012/19
2011-11-09, ABRvS, 201107381/1/V3 [LJN: BU4108]
Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen terugkeerbesluit vereist voor (reeds opgeheven) ibs / Afwijzing asielaanvraag na verstrijken implementatietermijn / Meeromvattende beschikking / Mogelijke toekomstige (hernieuwde) bewaring / Procesbelang / Ontvankelijkheid
ve11002889 - JV 2012/20
2011-11-11, ABRvS, 201007173/1/V4 [LJN: BU5031]
Asielaanvraag / Dublinoverdracht Italië / Dublinverordening 343/2003 / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. / Zorgvuldigheid / Motivering / Geen dreigende schending art. 3 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen / Interim measure EHRM enkel feitelijke belemmering
ve11002892 - JV 2012/21
2011-11-14, ABRvS, 201002738/1/V2 [LJN: BU5013]
Asielaanvraag / Afghanistan / Uruzgan / Verkorte afdoening / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 3 EVRM / Mate willekeurig geweld / Finale geschillenbeslechting / Arresten N. en Husseini tegen Zweden / Rechtsgevolgen alsnog in stand gelaten
ve11002888 - JV 2012/22
2011-11-16, ABRvS, 201002352/1/V2 [LJN: BU5035]
Opheffing ongewenstverklaring met terugwerkende kracht / Ingangsdatum opheffing vóór datum verzoek tot opheffing mogelijk / Colombia / Zelf voorzien
ve11002890 - JV 2012/23
2011-11-15, Gerechtshof Amsterdam (Civiel), 200.034.181/01 KG
Bewaring / Regime / Tenuitvoerlegging / Pbw / Art 3, 5, 8 en 14 EVRM / Art. 26 IVBPR / Politiecel / Kort geding
ve11002868 - JV 2012/24
2011-10-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 10/4912 [LJN: BU4486]
Herhaalde asielaanvraag / DRC / Nova / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Verslechtering positie van vrouwen / Seksueel geweld / Geen aanleiding de rechtsgevolgen in stand te laten
ve11002884 - JV 2012/25
2011-10-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 10/42325 [LJN: BU4445]
Opvang / COA / Vertrouwensbeginsel / Buiten bereik art. 3 Rva 2005 / Acute medische noodsituatie / Psychische problemen en alcoholverslaving / Voorkomen zwervend bestaan / Bescherming veiligheid vreemdeling e.a. / Bewijslast / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002902 - JV 2012/26
2011-07-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/3109 [LJN: BU4303]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Somalië / Gezinsband / Tegenwerping verschillende verklaringen / Kwalificatie gehoormedewerker om zelf te vertalen niet gebleken / Zorgvuldigheid gehoor gelet op jonge leeftijd kinderen
ve11002879 - JV 2012/27
2011-09-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/37206 - Einduitspraak [LJN: BU4479]
Aanvraag VOTA / Intrekking VBTA met terugwerkende kracht / Motivering / Geen vijf jaar rechtmatig verblijf / Peildatum / Rechtsgrond VBTA komen te ontvallen / Bestuurlijke lus mogelijk in voornemenprocedure
ve11002723 - JV 2012/28
2011-10-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/40833 [LJN: BU3391]
Intrekking asielvergunning op d-grond / Irak / Provincie Kirkuk / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Centraal-Irak / WBV 2008/28 / Artt. 15 onder c en 16 Definitierichtlijn 2004/83 / Alleenstaande vrouw / Ambtsbericht / Motivering
ve11002742 - JV 2012/29
2011-11-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/33499 [LJN: BU3671]
Bewaring / Rusland / Strafrechtelijk voortraject / Geen redelijk vermoeden illegaal verblijf vereist / Dublinverordening 343/2003 / Overdracht naar Zwitserland niet zijnde lidstaat EU / Terugkeerrichtlijn 2008/115 van toepassing / Uitvoering terugkeerbesluit binnen gegeven vier weken vertrektermijn i.v.m. gevaar openbare orde / Richtlijn conforme uitleg art. 62 lid 4 Vw 2000
ve11002895 - JV 2012/30
2011-11-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/14474 [LJN: BU4308]
Asielaanvraag / Intrekking besluit in beroepsfase / Niet tijdig beslissen / Proceskostenveroordeling / Intrekking besluit wegens arrest Sufi en Elmi valt niet onder art. 83 Vw 2000 / Geen novum / Geen nieuwe beslistermijn ex art. 42 lid 1 Vw 2000
ve11002886 - JV 2012/31
2011-11-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht, AWB 11/28620, 11/26669 [LJN: BU4116]
Terugkeerbesluit / China / Nul-dagen vertrektermijn / Procesbelang / Artt. 3 en 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Richtlijnconforme uitleg art. 62 lid 4, sub b, Vw 2000 / Openbare-ordecriteria in EU-richtlijnen
ve11002894 - JV 2012/32
2011-11-16, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/34624, 11/34622 [LJN: BU4995]
Asielaanvraag / Irak / Erkenning als vluchteling door UNHCR in Turkije / Tegenwerping dat erkenning vluchtelingschap door UNHCR niet is onderbouwd / Bewijslast / Zelfstandig onderzoek verweerder vereist / Motivering
[WV]

Leers mede verantwoordelijk voor inburgering en integratie

23/12/2011

Nieuwsbericht

Minister Leers is met ingang van 16 december 2011 mede belast met de aangelegenheden betreffende integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden en wordt minister van Immigratie, Integratie en Asiel (MvII&A).

Bij het aftreden van minister Donner als Minister van Binnenlandse Zaken in verband met zijn zijn benoeming tot vice-voorzitter van de RvS, is besloten dat Leers deze portefeuille van hem overneemt (ve11003209). Liesbeth Spies volgt Donner op als minister.
[Ssc]

Wijziging toetsingskader bewaringsmaatregel per 1 februari 2012

23/12/2011

Nieuwsbericht

De ABRvS zal bij een krachtens art. 59 lid 1 Vw 2000 opgelegde maatregel van bewaring, die op of na 1 februari 2012 is opgelegd, wat betreft de toetsing van de gronden en van de vraag of met een lichter middel kan worden volstaan geen onderscheid meer maken tussen een maatregel waarop de Terugkeerrichtlijn wel en een maatregel waarop deze niet van toepassing is.

Dit blijkt uit de uitspraak van de ABRvS van 15 december 2011, 201106984/1/V3, r.o. 2.2.1. (ve11003187).
Als reden geeft de Afdeling dat ongewijzigde voortzetting van de voor het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn tot stand gekomen jurisprudentie van de Afdeling over de maatstaven waaraan en de wijze waarop de rechter een maatregel van bewaring moet toetsen, er toe zou leiden dat de rechterlijke toets in bewaringszaken waarop de Richtlijn niet van toepassing is, een andere zou worden dan die in bewaringszaken waarop de Richtlijn wel van toepassing is. Dit is zowel uit een oogpunt van rechtsgelijkheid als uit een oogpunt van eenvoud en overzichtelijkheid van het recht ongewenst.
Daarom zal de Afdeling in de toekomst de uit de Richtlijn voortvloeiende vereisten waaraan de bewaring moet voldoen wat betreft de toetsing van de gronden en van de vraag of met een lichter middel dan bewaring kan worden volstaan, naar analogie toepassen in gevallen waarop de Richtlijn niet ziet, behoudens voor zover het bij of krachtens de Vw 2000 bepaalde zich daartegen verzet. Dit geldt echter niet voor het vereiste dat een terugkeerbesluit is genomen, nu de analoge toepassing ziet op gevallen waarin terugkeer niet of nog niet aan de orde is.
Om de praktijk de gelegenheid te geven zich op dit gewijzigde toetsingskader voor te bereiden, zal de Afdeling dit eerst toepassen in zaken waarop de Richtlijn niet van toepassing is en de maatregel van bewaring krachtens art. 59 lid 1 Vw 2000 is opgelegd op of na 1 februari 2012. [WV]

HvJEU: Geen onweerlegbaar vermoeden dat alle lidstaten het Handvest naleven

23/12/2011

Nieuwsbericht

De grote kamer van het Hof van Justitie heeft in een veelomvattende en verhelderende uitspraak over de Dublinverordening het interstatelijk vertrouwen uitgelegd in het licht van het Handvest en de grondrechten.

In het op 21 december 2011 gewezen arrest in de zaken NS, ME e.a. (ve11003203) oordeelt het HvJEU dat het Unierecht in de weg staat aan de toepassing van een onweerlegbaar vermoeden dat de op basis van artikel 3, lid 1, van de Dublinverordening (nr. 343/2003) verantwoordelijke lidstaat de grondrechten van de EU eerbiedigt. Lidstaten mogen een asielzoeker niet aan de „verantwoordelijke lidstaat” in de zin van de Dublinverordening overdragen wanneer zij er niet  onkundig van kunnen zijn dat de tekortkomingen in het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat substantiële gronden vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende behandeling.
Het HvJEU sluit aldus aan bij de eerdere uitspraak van het EHRM van 21 januari 2011 in de zaak van M.S.S. tegen België en Griekenland (JV 2011/68, ve11000149), naar welke uitspraak uitdrukkelijk wordt verwezen (r.o. 88-91). Het Mensenrechtenhof had rekening gehouden met de regelmatige en unanieme rapporten van internationale niet-gouvernementele organisaties, correspondentie van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties aan de bevoegde Belgische minister, en rapporten van de Europese Commissie over de evaluatie van het Dublin-systeem. Het HvJEU is het niet eens met de Belgische, de Italiaanse en de Poolse regering, die van mening zijn dat de lidstaten niet over geschikte instrumenten beschikken om te beoordelen of de verantwoordelijke lidstaat de grondrechten eerbiedigt. Lidstaten kunnen op basis van informatie zoals die welke het EHRM aanhaalt, de werking van het asielstelsel in de verantwoordelijke lidstaat beoordelen, waardoor de risico’s zullen kunnen worden ingeschat die een asielzoeker daadwerkelijk loopt indien hij aan deze lidstaat wordt overgedragen. Vermeldenswaard is de nadruk die het HvJEU in dit verband legt op solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten (r.o. 93).
De uitspraak is verder van belang wegens de uitleg van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Ten eerste stelt het Hof buiten twijfel dat bij de beslissing om al dan niet de behandeling van een asielzaak aan zich te trekken ingevolge art. 3 lid 1 Dublinverordening het Handvest in acht moet worden genomen. Het gaat dan om het uitvoeren van het Unierecht in de zin van art. 51 lid 1 Handvest en in de zin van art. 6 EU verdrag. Ten tweede gaat het Hof tot op zekere hoogte in op de belangrijke vraag of de rechten in het Handvest met betrekking tot de menselijke waardigheid (art. 1), het recht op asiel art. 18) en het recht op een effectief rechtsmiddel (art. 47) een ruimere bescherming bieden dan art. 3 EVRM. Het Hof bepaalt zich er toe te zeggen dat deze artikelen van het Handvest niet leiden tot een ander antwoord op de specifieke vragen waar deze uitspraak over gaat. Tenslotte verklaart het Hof deze uitspraak ook toepasselijk voor het VK en Polen, in weerwil van Protocol 30 waarin staat dat het Handvest het Hof noch enige rechterlijke instantie van Polen of het VK de bevoegdheid verleent te bepalen dat de wetten, regelgeving of administratieve bepalingen, praktijken of maatregelen van Polen of het VK in strijd zijn met de grondrechten, vrijheden en beginselen die in het Handvest zijn herbevestigd. Het Hof overweegt dat het Handvest geen nieuwe rechten of beginselen creëert en dat het Protocol niet afdoet aan de toepasselijkheid van het Handvest in Polen en het VK. Het Protocol heeft niet tot doel Polen en het VK vrij te stellen van de verplichting om de bepalingen van het Handvest na te leven en evenmin om een rechtbank van een van deze lidstaten te verhinderen toe te zien op de naleving van deze bepalingen.
[PB]

Stand van zaken nieuwe regelgeving

20/12/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 13 februari: In vervolg op het Nieuwsbericht van 31 oktober 2011 (update 15 november) een overzicht van op korte en langere termijn voorziene wijzingen van de Vw 2000, het Vb 2000, de RWN en de Wet inburgering.

Update 13 januari >> 1  >> 2  >> 3  >> 4  >> 5
Update 13 februari >> 6
RWN 2003

Wet
-   Aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 50.
Besluit
-   Ontwerpbesluit houdende het verlenen van het Nederlanderschap
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 49.
Wet inburgering (en enkele andere wetten, waaronder de Vw 2000)

- Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
Wetsvoorstel (33086) ingediend bij Tweede Kamer op 14 november 2011.
Vw 2000

-   Implementatiewet Terugkeerrichtlijn (32420)
>> 1 UPDATE: Wet van 15 december 2011 in Staatsblad 663 gepubliceerd (ve11003246); inwerkingtreding 31 december 2011.
-   Nationale visa en enkele andere onderwerpen (Visumwet) (31549) 
>> 2 UPDATE In het voorlopig verslag van 20 december 2011 (EK 31549, B, ve12000145) zijn door de fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks vragen gesteld. De antwoorden daarop zit de vaste commissie van de EK graag binnen zes weken tegemoet.
Inwerkingtreding: mede afhankelijk van snelheid behandeling door de EK; vermoedelijk na 1 april 2012.
-   Strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland
>> 3 UPDATE: Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 1.
-   Versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 50.
-   Herschikken van de gronden voor asielverlening
Adviesaanvraag in behandeling bij de Afdeling advisering Raad van State.
Vb 2000

-   Ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 en Besluit modern migratiebeleid (aanscherping eisen gezinsmigratie)
>> 4 UPDATE: Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 1.
Inwerkingtreding: in september 2011 was de planning per 1 januari 2012, dit wordt vermoedelijk in de loop van het eerste kwartaal 2012.

-   Ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 in verband met aanscherping van de glijdende schaal
Advies Afdeling advisering van de Raad van State vastgesteld in week 47.
>> 6 UPDATE: Inwerkingtreding: in september 2011 was de planning nog per 1 januari 2012,. Op 6 februari 2012 heeft de MvI&A een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen aanscherping. ZIE NIEUWSBERICHT 13 februari 2012

-   Afschaffen twee MVV-vrijstellingen

>> 5 UPDATE: Adviesaanvraag in behandeling bij de Afdeling advisering Raad van State. Voor advisering staat in beginsel twee maanden.
Inwerkingtreding: wellicht eind februari – maart 2012.
 
Alle mededelingen over verwachte inwerkingtreding zijn onder voorbehoud. [WV]