Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 8 verschenen

12/06/2014

Nieuwsbericht

JV 2014 afl. 8 van 13 juni 2014 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve14000545 - JV 2014/185 noot K.M. de Vries
2014-03-25, EHRM, 38590/10 (Biao - Denemarken)
Gezinshereniging / Art. 8 en 14 EVRM / Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging / Ghana / Discriminatie / Verbondenheids vereiste
--- De Vries bespreekt in haar noot de verdeelde mening van het Hof of de Deense integratie-eisen in strijd zijn met het recht op gezinsleven en of sprake is van indirecte discriminatie van Denen van buitenlandse afkomst.
ve14000772 - JV 2014/186
2014-05-07, EHRM, 44689/09 (Safaii - Oostenrijk)
Asielaanvraag / Dublinverordening 343/2003 / Griekenland / Afghanistan / Art. 3 EVRM / Ondanks geen contact meer met advocaat klacht ontvankelijk
ve14000765 - JV 2014/187
2014-05-08, HvJEU, C-604/12 (H.N.)
Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 41 Handvest Grondrechten EU / In behandeling nemen verzoek om toekenning subsidiaire-beschermingsstatus
ve14000780 - JV 2014/188
2014-05-08, Verwaltungsgericht Darmstadt, 4 L 597/14.DA.A
Rechtmatigheid Duitse Dublinoverdracht aan Nederland / Geen schending art. 3 EVRM / Art. 1 lid 1 Duitse Grondwet / Menselijke waardigheid / Vreemdeling zal in Nederland mogelijk verstoken zijn van voeding en onderdak
ve14000617 - JV 2014/189 noot M.L. van Riel
2014-03-27, ABRvS, 201401207/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:1190]
Intrekking verblijfsvergunning / Bewaring / Geen grond voor gelijktijdige behandeling beroepen tegen terugkeerbesluit en inbewaringstelling wanneer terugkeerbesluit in meeromvattende beschikking is opgenomen / Ontrekkingsgevaar
 --- Separate behandeling beroep Indien een terugkeerbesluit in een meeromvattende beschikking is vervat. Van Riel gaat in op de consequenties van dit latere beroep en pleit voor gelijktijdige behandeling gelet op art. 6 Hv en art. 15 Terugkeerrichtlijn.
ve14000718 - JV 2014/190
2014-04-14, ABRvS, 201401888/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:1464]
Bewaring / Mensenhandel / Geen ambtshalve toetsing Rb. of vreemdeling een bedenktijd diende te worden aangeboden
ve14000713 - JV 2014/191
2014-04-15, ABRvS, 201400612/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:1501]
Hernieuwde asielaanvraag / Kameroen / Wanneer uitzetting terugkeer naar land van herkomst aangetoond
--- Zie ook ABRvS 15 april 2014 (JV 2014/178, ve14000682) over enkele bevestiging van SvV&J dat uitzetting heeft plaats gevonden
ve14000761 - JV 2014/192
2014-04-22, ABRvS, 201306316/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:1559]
Inreisverbod / Motivering waaruit volgt dat rekening is gehouden met familieleven en medische omstandigheden
ve14000759 - JV 2014/193
2014-04-22, ABRvS, 201306311/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:1557]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Feitelijke gezinsband / Referent met dezelfde nationaliteit als eisers / Geen ambtshalve toets aan art. 3.22 lid 3 Vb 2000
ve14000710 - JV 2014/194
2014-04-22, ABRvS, 201401780/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:1603]
Bewaring / Ex nunc vastgesteld dat wel zicht op uitzetting Oezbekistan bestaat / Voldoende medewerking autoriteiten / Afgifte LP's in voorgaande jaren
ve14000709 - JV 2014/195
2014-04-22, ABRvS, 201402057/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:1605]
Terugkeerbesluit / Bewaring / Minderjarige / Tenuitvoerlegging in justitiële jeugdinrichting / Dagbesteding samen met strafrechtelijk gedetineerden / Strijd met art. 16 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Schadeloosstelling
ve14000762 - JV 2014/196
2014-04-23, ABRvS, 201307508/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:1574]
Wijziging beperking / Voortgezet verblijf na afloop B-9 regeling / Slachtoffer mensenhandel / Nigeria / art. 3 EVRM / Besnijdenis / Ambtsbericht / Onmogelijkheid opvang in Nigeria niet aannemelijk / T.a.v. medische problemen zoon dient aanvraag voor dat doel ingediend te worden
ve14000751 - JV 2014/197
2014-04-24, ABRvS, 201303884/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:1522]
Asiel aanvraag / Eritrea / Geloofwaardigheid asielrelaas / Desertie niet aannemelijk gemaakt / Ambtsbericht / Ook 3 EVRM risico bij vertrek na einde geldigheid Eritrees uitreisvisum / Proceskostenveroordeling
ve14000754 - JV 2014/198
2014-04-24, ABRvS, 201308286/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:1578]
Asielaanvraag / vreemdeling zonder paspoort met langdurig verblijf buiten Eritrea / Geen duidelijkheid in ambtsbericht / Art. 3 EVRM
ve14000755 - JV 2014/199
2014-04-24, ABRvS, 201400101/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:1594]
Reguliere aanvraag / Buitenbehandelingstelling / Paspoortvereiste / In bezit Russische nationaliteit / Belang onderliggende stukken bij verklaring autoriteiten dat geen paspoort wordt verstrekt / Bewijslast
ve14000805 - JV 2014/200
2014-04-30, ABRvS, 201401190/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2014:1697]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Italië / Moment daadwerkelijk indienen asielaanvraag bepalend voor toepasselijkheid Dublin II dan wel Dublin III / Overgangsrecht / Gezinsleden
ve14000792 - JV 2014/201
2014-05-02, ABRvS, 201401444/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:1695]
Bewaring / Mogelijke detentieongeschiktheid / Schadevergoeding
ve14000789 - JV 2014/202
2014-05-07, ABRvS, 201308115/1/V6 [ECLI:NL:RVS:2014:1693]
RWN / Naturalisatie / Ontbreken geboorteakte en paspoort (door toedoen IND kwijtgeraakt) / Etnische Armeense / Pogingen via Azerbeidzjaanse ambassade / Geen bewijsnood
ve14000810 - JV 2014/203
2014-05-07, ABRvS, 201301750/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:1710]
Asielaanvraag / Nagekomen feiten en omstandigheden / Eerst aan art. 83 toetsen en dan pas Bahaddar-uitzondering toepassen
ve14000782 - JV 2014/204 noot G.N. Cornelisse
2014-03-21, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/31445, 13/31155 [ECLI:NL:RBDHA:2014:4225]
Verdere toegangsweigering na wens asiel aan te vragen / Grensdetentie / Art. 13 Schengengrenscode / Procedurerichtlijn 2005/85 / Opvangrichtlijn 2003/9 / Rechtmatig verblijf
--- Cornelisse behandelt in haar noot de wonderlijke constructie van “verdere toegangsweigering”.
ve14000768 - JV 2014/205
2014-04-17, VK Rb Den Haag (mk), AWB 13/31482 [ECLI:NL:RBDHA:2014:4904]
Kinderpardonregeling / Onderscheid asiel en B9 gerechtvaardigd / Hoorplicht
ve14000663 - JV 2014/206
2014-04-10, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 13/31715 [ECLI:NL:RBDHA:2014:4197]
Rechtmatig verblijf als familielid EU-onderdaan / Twee maanden in Duitsland verbleven o.g.v. 7 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Ten onrechte verblijf van drie maanden geëist / Verblijf niet gestoeld op art. 6 maar op art. 7 Ri
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld.
ve14000770 - JV 2014/207
2014-04-17, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 14/8344 [ECLI:NL:RBDHA:2014:5201]
Bewaring / Asielaanvraag / Art. 28 lid 2 Dublinverordening 604/2013 / België / Als belangenafweging niet voorafgaand aan bewaring gemaakt heeft plaatsgevonden is bewaring van meet af aan onrechtmatig / Schadevergoeding
ve14000719 - JV 2014/208
2014-03-27, Vzr VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 14/5323, 14/5325 [ECLI:NL:RBLIM:2014:2945]
Asielaanvraag / Suïcidale Armeense vreemdeling / Art. 17 lid 1 Dublinverordening / Overgangsrecht / Psychiatrische ziekte den / Zeer bijzondere omstandigheden / Niet gemotiveerd waarom asielverzoek, ondanks verantwoordelijkheid Duitsland, niet in Nederland wordt behandeld
--- De vreemdeling heeft medio april 2014 zelfmoord gepleegd.
--- Tegen deze uitspraak heeft de SvV&J hoger beroep ingesteld.

[GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 7 verschenen

23/05/2014

Nieuwsbericht

JV 2014 afl. 7 van 23 mei 2014 met 5 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve14000350 - JV 2014/168 noot A.M. Reneman
2014-02-27, EHRM, 70055/10 (Josef - België),
Uitzetting / Nigeria / Effectief rechtsmiddel / Schorsende werking en Art. 3, 13 EVRM / Dublinverordening / Malta
--- Reneman bespreekt het oordeel van het Hof op het Belgische systeem van schorsende werking van het beroep tegen een uitzettingsmaatregel en de consequenties van het arrest voor Nederland.

ve14000612 - JV 2014/169
2014-04-03, EHRM, 68519/10 (A.A.M. - Zweden),
Uitzetting / Irak / Art. 3 EVRM / Vestigingsalternatief in Koerdisch Irak voor soenitisch Arabische moslim
ve14000707 - JV 2014/170
2014-04-22, EHRM, 6528/11 (A.C. e.a. - Spanje)
Uitzetting / Westerse Sahara / Versnelde procedure / Geen effectief rechtsmiddel vanwege ontbreken schorsende werking / Art. 3 in relatie tot 2 en 3 EVRM
ve14000629 - JV 2014/171 noot H. Battjes
2014-04-04, Hoge Raad, 13/00912 [ECLI:NL:HR:2014:828]
ICC / Getuigen / Democratische Republiek Congo / Asielaanvraag / Rechtsmacht / Geen verplichting om detentie van de vreemdelingen over te nemen gedurende asielprocedure
--- Battjes gaat in op het arrest van de Hoge Raad die in navolging de Afdeling en het EHRM stelt dat Nederland geen rechtsmacht heeft over de detentie van drie Congolese getuigen bij het ISH en geeft aan op welke punten de Hoge Raad voorbij lijkt te gaan aan de visie van het Strafhof.
ve14000020 - JV 2014/172 noot F. Heinink
2013-12-16, ABRvS, 201305204/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2013:2634]
Ongewenstverklaring / Met onbekende bestemming vertrokken en geen contact / Geen procesbelang / Onzekere toekomstige gebeurtenis
--- Heinink bespreekt de jurisprudentie over het al dan niet aannemen van procesbelang bij een ingesteld beroep tegen een ongewenstverklaring.

ve14000406 - JV 2014/173 noot J.H. van Breda
2014-02-18, ABRvS, 201306576/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:667]
BMA advies / Geen consensus over uitvoeren resistentietesten bij behandeling HIV / Nigeria / Motivering periode van twee weken na reis ligt bij BMA / Verschillen in advisering nader toegelicht
--- van Breda behandelt in zijn noot de vraag of een resistentietest een noodzakelijk onderdeel van een medische behandeling HIV/AIDS is en de waardering van het oordeel van een deskundige daarbij en de afbakening van de rol van het bestuursorgaan en de deskundige bij de behandelperiode direct volgend op de reis naar het land van herkomst.

ve14000494 - JV 2014/174 noot F. Fonville
2014-03-19, ABRvS, 201400761/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:1105]
Strafrechtelijke voortraject / Ook ophouding zonder afzonderlijk daarop betrekking hebbend verhoor dient doel / Art. 50 lid 3 Vw 2000
 --- Fonville gaat in op het achterwege laten van een verhoor bij ophouding als de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling reeds vast staat en bespreekt de duur van de ophouding.

ve14000633 - JV 2014/175
2014-03-26, ABRvS, 201310735/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2014:1180],
Asielaanvraag / Art. 9 lid 4 Dublinverordening / Geen vergewisplicht of lidstaat zich terecht verantwoordelijk acht / Uitbrengen voornemen na overnameverzoek in weerwil van art. 3.118a Vb 2000 gepasseerd o.g.v. art. 6:22 Awb
ve14000658 - JV 2014/176
2014-04-04, ABRvS, 201400701/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2014:1278],
Asielaanvraag / Dublinverordening / Polen / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Medische zorg / Art. 3 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen
ve14000693 - JV 2014/177
2014-04-11, ABRvS, 201401757/1/V3 [ECLI NL:RVS:2014:1391],
Bewaring / Vrijwillige terugkeer met hulp IOM is geen gedwongen terugkeer / Inroepen bepaling richtlijn tegen particulier niet mogelijk / Thans zicht op uitzetting Sierra Leone
ve14000682 - JV 2014/178
2014-04-15, ABRvS, 201211926/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:1406],
Herhaalde asielaanvraag na gestelde uitzetting naar Algerije door Duitse autoriteiten / Enkele bevestiging van SvV&J dat uitzetting heeft plaats gevonden onvoldoende om novum te constateren
ve14000684 - JV 2014/179
2014-04-16, ABRvS, 201305909/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:1434]
Opheffing ongewenstverklaring / Art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Beroep op Filev en Osmani pas mogelijk als voldaan aan terugkeer verplichting
ve14000716 - JV 2014/180
2014-04-25, Gerechtshof Den Haag (Strafrecht), 22-004948-12.bs [ECLI:NL:GHDHA:2014:1462],
Veroordeelden voor piraterij / Somalië / Asielaanvraag / Rechtmatig verblijf voorwaarde voor voorwaardelijke invrijheidstelling na twee derde straf / Art. 15 lid 3 onder c Sr
ve14000562 - JV 2014/181
2014-03-25, Rb Den Haag (mk), SGR AWB 13/8589, 13/8053, 13/8055,
Wav / Bestuurlijke boete / Term beroep in Nederlands-Japans Verdrag omvat ook arbeid in loondienst / Nederlands-Zwitsers Tractaat
--- Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.
ve14000662 - JV 2014/182
2014-04-10, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 14/454 [ECLI:NL:RBDHA:2014:4123],
Herhaalde MVV-aanvragen i.h.k.v. nareis / Nova / Wijziging van recht / Gezinshereniging / WBV 2013/13 / Pijlmoment meerderjarigheid
ve14000624 - JV 2014/183
2014-03-07, Vzr VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 14/3883, 14/3882 [ECLI:NL:RBDHA:2014:3847],
VoVo / Asielaanvraag / Georgië / Homoseksualiteit / Discriminatie / Bescherming autoriteiten / Invulling begrip vervolging / Medische omstandigheden / Motivering
ve14000620 - JV 2014/184
2014-03-28, Vzr VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 14/5072, 14/5070 [ECLI:NL:RBDHA:2014:3820],
Asielaanvraag / Art. 17 lid 1 Dublinverordening 604/2013 / Zweden / Suïcide verklaring / Relevante medische informatie schept informatieplicht alvorens te beslissen op overdracht
[GW]

CRvB: Verlaging ANW-uitkering Marokkaanse weduwen onrechtmatig

13/05/2014

Nieuwsbericht

De vermindering van de uitkeringen die samen hangt met de invoering van de wet woonlandbeginsel per 1 juli 2012, is in strijd met art. 5 Sociaal zekerheidsverdrag Nederland-Marokko (NMV).

Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt aangepast aan de levensstandaard en het kostenniveau van het land waar de uitkeringsgerechtigde woont. Op 9 mei 2014 (ve14000783) oordeelde de CRvB, in navolging van de rechtbank Amsterdam op 22 augustus 2013 (ve13001749), dat de vermindering van de ANW-uitkeringen van een aantal  Marokkaanse nabestaanden in strijd is met het NMV.
Verder stelt de Raad  dat de stelling dat de weduwen recht hebben op het bedrag ter grootte van het bestaansminimum in het land waar zij wonen, geen steun vindt in de ANW. 
Eerder, op 21 maart 2014 (ve14000507) achtte de CRvB de verlaging van de ANW-uitkeringen van een aantal Turkse weduwen strijdig al in strijd met Besluit 3/80. [TA]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 6 verschenen

30/04/2014

Nieuwsbericht

JV 2014 afl. 6 van 2 mei 2014 met 7 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve14000597 - JV 2014/142
2014-03-25, EHRM, 2607/08 (Palanci - Zwitserland)
Uitzetting / Openbare orde / Gezinsleven / Langdurig verblijf
ve14000345 - JV 2014/143 noot C.H. Slingenberg
2014-02-27, HvJEU, C-79/13 (Saciri e.a.)
Art. 13 en 14 Richtlijn 2003/9 Opvang asielzoekers / Toekenning van uitkeringen / Verplichtingen van de lidstaten / Verzadiging van de nationale opvangstructuren voor de huisvesting van asielzoekers
--- Arrest over huisvesting voor asielzoekers in de vorm van een uitkering en de voorwaarden daarbij. Slingenberg meent dat het arrest voor Nederland weinig consequenties heeft.
ve14000449 - JV 2014/144 noot P. Boeles
2014-03-12, HvJEU, C-456/12 (O. en B.)
Art. 20, 21, 45 en 56 VWEU / Art. 3 lid 1 en art. 6 en 7 lid 1 en 2 Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht / Europa-route / Recht van binnenkomst en verblijf derdelander die familielid is van Unieburger / Terugkeer van Unieburger naar zijn lidstaat van herkomst na een verblijf in een andere lidstaat als Unieburger i.d.z.v. art. 21 VWEU en als ontvanger van diensten i.d.z.v. art. 56 VWEU / Toepassing Richtlijn naar analogie, zoals in Singh en Eind
ve14000448 - JV 2014/145 noot P. Boeles
2014-03-12, HvJEU (Grote kamer), C-457/12 (S. en G.)
Art. 20, 21, 45 en 56 VWEU / Art. 3 lid 1 en art. 6 en 7 lid 1 en 2 Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht / Europa-route / Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten / Begunstigden / Verblijfsrecht derdelander die familielid is van burger van de Unie, in lidstaat van nationaliteit van die burger / Burger van de Unie die woont in lidstaat waarvan hij nationaliteit bezit / Beroepsactiviteiten / Regelmatige verplaatsingen naar andere lidstaat
--- De arresten O.& B. en S.& G. over de België-route en grensarbeid, waarin het Hof volgens Boeles moeite doet om voor beide situaties richtsnoeren voor een consistente toepassing van het Unierecht te geven en het verder aan de nationale rechter laat.

ve13002264 - JV 2014/146
2013-11-12, ABRvS, 201303197/2/V3 en 201303198/2/V3 - Conclusie A-G [ECLI:NL:RVS:2013:1882]
Asielaanvraag / Art. 1A en 1D Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM / ICC geen instantie die bescherming biedt in zin van Vluchtelingenverdrag / Gegronde vrees
ve14000272 - JV 2014/147 noot K.M. de Vries
2014-01-29, ABRvS, 201302396/1/A2 [ECLI:NL:RVS:2014:190]
Koppelingswet / Kindgebonden budget strekt niet tot waarborgen bestaansminimum / Geen positieve verplichting voortvloeiend uit art. EVRM jo art. 27 IVRK / Geen strijd met discriminatieverbod art. 14 EVRM
--- De Vries gaat in op een eventuele positieve verplichting op grond van art. 8 EVRM om te voorzien in de minimaal noodzakelijke middelen van bestaan van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en op de toetsing aan het discriminatieverbod.

ve14000402 - JV 2014/148 noot H. Battjes
2014-02-18, ABRvS, 201303197/1/V3 en 201303198/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:627]
Asielaanvraag ICC getuigen / ICC is geen instantie die bescherming biedt in zin Vluchtelingenverdrag / Gegronde vrees / Democratische Republiek Congo / Art. 1A onder 2, 33 Vlv / Geen analoge toepassing derdelandenexcepties uit de Vw 2000 en art. 1D Vlv
--- Battjes bespreekt o.a. de definitie van vluchteling in art. 1A(2) Vluchtelingenverdrag en de afwezigheid van de eis dat terugkeer naar het land van herkomst aan de orde is en betrekt daarbij de conclusie van A-G Keus onder JV 2014/146.

ve14000475 - JV 2014/149
2014-03-06, ABRvS, 201311471/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2014:887]
Voortzetting detentie na grensdetentie / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Openbare orde / Ontwijken of belemmeren terugkeer niet aangetoond
ve14000615 - JV 2014/150 noot T.P. Spijkerboer
2014-03-05, Vz ABRvS, 201401734/2/V3
Vovo / Herhaling vertrekplicht / China / Bevoegdheid rechterlijke instantie / Schorsing uitspraak / Burgerlijke rechter gebonden aan beslissing Rb zich onbevoegd te verklaren / Art. 8:71 Awb
--- Spijkerboer constateert dat de Voorzitter de verzochte schorsing van de uitspraak van de rechtbank (JV 2014/166, ve14000422) toewijst zonder in te gaan op de vraag of er een spoedeisend belang is.

ve14000467 - JV 2014/151
2014-03-06, ABRvS, 201304167/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:847]
Asielaanvraag / Geen onderscheid in benadering bekering en verandering van stroming / Bekering binnen christendom / Gestelde geloofsovertuiging ongeloofwaardig
ve14000464 - JV 2014/152
2014-03-06, ABRvS, 201305993/1/V3
Intrekking verblijfsvergunning / Gezinshereniging / Turkije / Verplaatsing hoofdverblijf / Aandeelhouder BV geen werknemer i.d.z.v Besluit 1/80 / Gezinsleven / Gezinsherenigingsrichtlijn art. 16 lid 1 onder b / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Vrije verrichten van diensten
ve14000474 - JV 2014/153
2014-03-06, ABRvS, 201311217/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:890]
Asielaanvraag / Minderjarige bekeerling / Irak / Zelf in de zaak voorzien / Geloofwaardigheid asielrelaas / Eigen verklaring versus verklaring kerkelijke instantie / In stand laten rechtsgevolgen
ve14000465 - JV 2014/154
2014-03-10, ABRvS, 201210363/1/V3
Asielaanvraag / Art. 3 EVRM / Medisch advies / Vergaand maar niet levensbedreigend stadium / Gebrek in vraagstelling aan BMA heeft geen gevolg / Armenië / Verkrijgbaarheid medicijn
ve14000531 - JV 2014/155
2014-03-12, ABRvS, 201307165/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:997]
Asielaanvraag / Art. 4 Definitierichtlijn 2004/83 / Samenwerkingsverplichting noopt niet tot horen derde bij ongeloofwaardig relaas
ve14000512 - JV 2014/156
2014-03-14, ABRvS, 201300544/1/V3 [ECLI:NL:RVS:2014:921]
Herhaalde asielaanvraag / Ne bis in idem / Medisch uitzetbeletsel en buiten schuld / Medisch reisbeletsel maar niet blijvend / Vertrekplicht
ve14000513 - JV 2014/157
2014-03-14, ABRvS, 201301043/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2014:922]
Asielaanvraag / Azerbeidzjan / Bescherming hogere autoriteiten / Ambtsbericht / Beroep op rechters, ombudsman en amnestie onvoldoende voor adequate bescherming
ve14000520 - JV 2014/158
2014-03-14, ABRvS, 201400774/1/V2 [ECLI:NL:RVS:2014:1031]
Herhaalde asielaanvraag / Onderbouwing bekering geen novum indien geen sprake van wezenlijke verandering motieven of proces
ve14000592 - JV 2014/159
2014-03-17, ABRvS, 201305202/1/V4 [ECLI:NL:RVS:2014:1063]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Geen vergewisplicht verantwoordelijkheid Zweden, ook niet bij gesteld verblijf buiten grondgebied lidstaten
ve14000497 - JV 2014/160
2014-03-17, ABRvS, 201307015/1/V2
Verzoek opheffing ongewenstverklaring / Beroep tegen ingangsdatum opheffing niet ontvankelijk / Datum ingangsdatum art. 64 Vw 2000 volgt niet automatisch ingangsdatum opheffing ongewenstverklaring / Geen procesbelang
ve14000578 - JV 2014/161
2014-03-21, ABRvS, 201300545/1/V3
Intrekking VVR-onbep / MOB / Termijnoverschrijding bezwaar van 8 jaar naar omstandigheden verschoonbaar / Psychiatrische problemen / Zwervend bestaan
ve14000575 - JV 2014/162
2014-03-21, ABRvS, 201208328/1/V1
Gezinsleven bij Nederlands kind / Zambrano / Pas op 12-jarige leeftijd voor het eerst contact met vader / Art. 20 VWEU / Alokpa / Motivering
ve14000609 - JV 2014/163
2014-04-01, ABRvS, 201211916/1/V2, 201300404/1/V2 - Prejudiciële vragen [ECLI:NL:RVS:2014:1196]
MVV-aanvraag / Inburgering in het buitenland / Art. 4 lid 1 en 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Integratievoorwaarden / Taalniveau en kennis samenleving / Geestelijke of lichamelijke beperking / Kosten
ve14000424 - JV 2014/164 noot D. Beltman en M.E. Kalverboer
2013-12-18, Rb Amsterdam (mk), 13-611/539597
Verblijfsrecht kind via ondertoezichtstelling kinderrechter/ Ernstige bedreiging gezondheid kind wegens dreigende uitzetting / Geen onzuivere inmenging jeugdrecht op verblijfsrecht / Art. 6 lid 2 IVRK / Marokko
--- De auteurs staan stil bij het opzij zetten van het vreemdelingenrecht door het jeugdrecht en het belang van het kind bij de ondertoezichtstelling.

ve14000577 - JV 2014/165
2013-12-17, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 13/4220, JV 2014/165 [ECLI:NL:RBDHA:2013:19048]
Herhaalde asielaanvraag / Nova na uitzetting / Art. 3 EVRM toets gebeurtenissen na uitzetting / Kameroen
ve14000422 - JV 2014/166
2014-02-21, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 13/29587 [ECLI:NL:RBDHA:2014:2734]
Terugkeerbesluit / Gesteld wegvallen uitzetbeletsel niet op rechtsgevolg gericht / Voorgenomen uitzetting onvoldoende concreet voor beroep tegen feitelijk handelen / Bestuursrechter onbevoegd
--- De Vz ABRvS heeft de uitspraak op 5 maart 2014 geschorst (JV 2014/150, ve14000615).
ve14000279 - JV 2014/167 noot E. Steyger
2013-11-22, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/18491 [ECLI:NL:RBDHA:2013:19096]
Schadevergoeding voor onrechtmatige afwijzing verzoek art. 9-document / Relativiteitsvereiste / Verblijfsrecht 2004/38 strekt niet tot bescherming vermogensrechtelijk belang
--- Naar de mening van de rechtbank beoogt art. 23 Verblijfsrichtlijn niet de belangen van de vreemdeling te beschermen. Deze interpretatie strookt echter niet met de vaste aansprakelijkheidsjurisprudentie van het HvJEU volgens Steyger.
[GW]

Visumvrijstelling Moldaviërs m.i.v. 28 april 2014

25/04/2014

Nieuwsbericht

Burgers van Moldavië hebben geen Schengenvisum (visum kort verblijf) meer nodig om het Schengengebied in te reizen.

Voorwaarde is dat zij beschikken over een biometrisch paspoort. Het Europees Parlement en de Raad zijn op 3 april 2014 akkoord gegaan met het verplaatsen van Moldavië naar de lijst landen waarvan de onderdanen visumvrij het Schengengebied kunnen inreizen. Dit meldt de IND in een nieuwsbericht op haar website (ve14000714). [TA]

Wijziging en invoering legestarieven

22/04/2014

Nieuwsbericht

Het betreft de legestarieven voor de aanvragen om vervanging van een VVA-bep en om aanvragen voor  een kinderpardonvergunning en een vergunning 'buiten schuld'.

Eerder kostte de aanvraag om vervanging van een asielvergunning voor bepaalde tijd na verlies, beschadiging of diefstal € 228. In een brief aan de EK van 14 april 2014 aan de EK (ve14000685) schrijft de SvV&J dat dit tarief nu is vastgesteld op € 159.
In een brief van dezelfde datum aan de TK (ve14000686) kondigt de SvV&J bovendien de invoering aan van legestarieven voor aanvragen op grond van de Kinderpardonregeling en aanvragen voor een vergunning  'buiten schuld'. De legestarieven bedragen €152 voor een aanvrag in het kader van de Kinderpardonregeling (eerder hoefde hiervoor geen leges betaald te worden), en € 304 voor een zelfstandige aanvraag voor een vergunning 'buiten schuld'.
Het eerstgenoemde tarief gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2014. De twee laatstgenoemde tarieven gaan in met ingang van 1 juni 2014. [TA]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 5 verschenen

11/04/2014

Nieuwsbericht

JV 2014 afl. 5 van 11 april 2014 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en noten zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve14000301 - JV 2014/113 noot P.E. Minderhoud
2014-02-14, HR, 13/00409, [ECLI:NL:HR:2014:277]
Kinderbijslag / Surinaamse moeder met Nederlands kind / Arresten Zambrano en Dereci / Onderzoeksplicht SVB / Met verblijfsrecht o.g.v. art. 20 VWEU is voldaan aan koppelingsbeginsel / Kinderbijslag geen basisvoorziening en onthouden daarvan op zichzelf niet in strijd met art. 3 Vierde Protocol EVRM en geen inbreuk op art. 20 VWEU
--- Minderhoud bespreekt o.a. de eigen verantwoordelijkheid van de SVB, de lezenswaardige conclusie van AG Wattel en art. 3 Vierde Protocol EVRM.
ve14000335 - JV 2014/114
2014-02-11, ABRvS, 201208875/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2014:550]
Asielaanvraag / Sierra Leone / Art. 1F onder b Vluchtelingenverdrag / Vrouwenbesnijdenis is geen ernstig niet-politiek misdrijf / Motivering
ve14000334 - JV 2014/115
2014-02-10, ABRvS, 201304492/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2014:528]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw) / Medisch advies / Problemen bij ondersteuning en begeleiding opvoeding betreft niet gezondheidstoestand moeder / Azerbeidzjan
ve14000343 - JV 2014/116
2014-02-12, ABRS, 201209646/1/A3, [ECLI:NL:RVS:2014:385]
Wob / Documenten die zien op individuele asielaanvragen / Anonimisering / Waarborging veiligheid en persoonlijke levenssfeer vreemdeling / Belangenafweging / Vertrouwelijkheid van door vreemdeling verstrekte informatie
ve14000342 - JV 2014/117 noot C.A. Groenendijk
2014-02-12, ABRvS, 201302284/1/A2, [ECLI:NL:RVS:2014:401]
Gelet op doel en bepalingen Richtlijn 2003/109 moet derdelander met status van langdurig ingezetene bij aankomst in een tweede lidstaat een verblijfsvergunning aanvragen / Geen rechtmatig verblijf van rechtswege / Bestuursorgaan mocht afgaan op gegevens IND voor aanspraak op zorgtoeslag
--- Groenendijk legt uit dat een in een andere lidstaat verkregen status van langdurig ingezetene geen van rechtswege rechtmatig verblijf in Nederland oplevert.

ve14000308 - JV 2014/118
2014-02-18, ABRvS, 201304257/1/V1, 201308529/1/V1,
Geen belang bij verblijfsprocedure hangende zwaar inreisverbod / Vereisten voor vergunningverlening worden betrokken bij eventueel beroep tegen inreisverbod / Effectief rechtsmiddel
ve14000408 - JV 2014/119
2014-02-18, ABRvS, 201308677/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2014:693]
Belang bij ingangsdatum verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd vanwege relevantie voor naturalisatie.
ve14000372 - JV 2014/120
2014-02-19, ABRvS, 201208171/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2014:600]
Asielaanvraag / art. 28 lid 3 Wbtv / Motivering niet gebruik maken beedigde tolk / Littekens consistent met asielrelaas / nader onderzoek verweerder vereist
ve14000373 - JV 2014/121
2014-02-19, ABRvS, 201303777/1/V1 [ECLI:NL:RVS:2014:634]
MVV / Nareis / Feitelijke gezinsband / Ethiopië / Nieuw beleid noopt niet tot aanbieden DNA-onderzoek / Horen zeer jonge kinderen op ambassade / Rapport Kinderombudsman niet overgelegd
ve14000325 - JV 2014/122
2014-02-19, ABRvS, 201305879/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2014:560]
WAV / TWV / Verlengingsaanvraag is nieuwe aanvraag want ingediend na expiratiedatum eerdere TWV / Strijd met Besluit 1/80 en Besluit 2/76 niet toegelicht
ve14000324 - JV 2014/123
2014-02-19, ABRvS, 201306192/1/V6, [ECLI:NL:RVS:2014:559]
Naturalisatie / Ontbreken geboorteakte / Iran / Dienstplicht / Ambtsbericht / Geen bewijsnood
ve14000398 - JV 2014/124
2014-02-19, ABRvS, 201307257/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2014:680]
Asielaanvraag / Libië / Relaas geen positieve overtuigingskracht / Geen systematische vervolging Gadaffi-aanhangers / Art. 3 EVRM
ve14000399 - JV 2014/1235
2014-02-19, ABRvS, 201308112/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2014:690]
MVV-vereiste / Venezuela / Belangenafweging art. 8 EVRM / Mogelijkheid bezoek in land van herkomst
ve14000358 - JV 2014/126 noot T.P. Spijkerboer
2014-02-21, ABRvS, 201300418/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2014:607]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Nova / Wijziging van recht / Relevantie geloofwaardigheidsbeoordeling uit eerste asielprocedure voor tweede asielprocedure / Taalanalyse
--- Spijkerboer gaat in op de relevantie van een geloofwaardigheidsbeoordeling uit een eerste asielprocedure voor een tweede asielprocedure.
ve14000362 - JV 2014/127
2014-02-21, ABRvS, 201306198/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2014:658]
Verblijfsvergunning asiel / Intrekking verblijfsvergunning / Irak / Geen risico door publicatie niet geanonimiseerde uitspraak / Art. 3 EVRM
ve14000341 - JV 2014/128
2014-02-24, ABRvS, 201204913/1/V1,
Opvang niet rechtmatig verblijvende vreemdeling met kind / Verplichtingen Staat o.g.v. art. 8 EVRM rusten niet op COA maar op staatssecretaris
ve14000443 - JV 2014/129
2014-02-25, ABRvS, 201306759/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2014:781]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw) / Niet eerder verlenen uitstel van vertrek dan m.i.v. inwilligend besluit dient gemotiveerd te worden / Procesbelang
ve14000442 - JV 2014/130
2014-02-25, ABRvS, 201306226/1/V2, [ECLI:NL:RVS:2014:773]
Inreisverbod / Procesbelang / Contact met gemachtigde via partner vreemdeling / Niet melden binnen drie dagen na inreis ten onrechte tegengeworpen nu vreemdeling al na twee in handen autoriteiten is gevallen
ve14000428 - JV 2014/131
2014-02-26, Vz ABRvS, 201310166/1/V4, [ECLI:NL:RVS:2014:803]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Gelet op recente jurisprudentie EHRM geen situatie in strijd met art. 3 EVRM
ve14000414 - JV 2014/132
2014-02-27, ABRvS, 201300158/1/V3, [ECLI:NL:RVS:2014:718]
Herhaalde asielaanvraag / Kinderen geboren na afwijzing eerste aanvraag geen nova in asielprocedure moeder / Vrouwenbesnijdenis / Somalië / Kinderen kunnen moeder volgen naar land van herkomst / Motivering of Somalische nationaliteit kinderen los van de moeder tot vergunning verlening noopt
ve14000430 - JV 2014/133
2014-02-27, ABRvS, 201306289/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2014:774]
verlenging / Medische behandeling / Ingangsdatum vergunning / BMA-advies / Beoordelingsmoment / Datum overleggen toestemmingsverklaring
ve14000432 - JV 2014/134
2014-02-17, ABRvS, 201307712/1/V1, [ECLI:NL:RVS:2014:796]
Privéleven / Art. 8 EVRM / Zeer sterke banden met Nederland gelet op jeugdige leeftijd bij komst en verblijfsduur sindsdien / Geen risico op misbruik positie kind door pleegmoeder / Belangenafweging / Sinds vertrek uit Suriname nimmer teruggekeerd
ve14000418 - JV 2014/135
2014-03-03, Vz ABRvS, 201311408/2/V3,
Vovo / Schorsingscriterium / Bij twijfel in 64 Vw zaak voordeel Staatssecretaris / Interim measure ECSR niet bindend / Opvang
ve14000415 - JV 2014/136
2014-03-04, ABRvS, 201305772/1/V3,
Intrekking verblijfsvergunning onbepaalde tijd / Opheffing ongewenstverklaring / Openbare orde / Inreisverbod / Glijdende schaal / Privé-leven / Suriname
ve14000447 - JV 2014/137
2014-03-07, ABRvS, 201307856/1/V3,
Beantwoording brief aan koning(in) met verzoek om verlening verblijfsvergunning gedaan in functie en hoedanigheid bevoegd bewindspersoon / Gericht op rechtsgevolg dus besluit / Niet buiten behandeling gesteld voor niet voldoen aan wettelijk voorschrift
ve14000314 - JV 2014/138
2014-02-07, VK, Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 13/7809, [ECLI:NL:RBDHA:2014:1860]
Asielaanvraag / Art. 1F onder c Vluchtelingenverdrag vanwege overtreding VN-Sancties door Libische ambassadeur Malta / Inreisverbod / Privé-leven
ve14000426 - JV 2014/139
2014-03-04, VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 11/13253, [ECLI:NL:RBDHA:2013:19212]
Leges € 410 i.s.m. Richtlijn 2003/109 Langdurig ingezeten / Ten tijde van indiening aanvraag eind 2010 bovendien geen wettelijke grondslag voor legesheffing € 130
ve14000181 - JV 2014/140 noot A.T. Marseille
2013-12-12, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 13/24221,  [ECLI:NL:RBZWB:2013:9580]
Intrekking verblijfsvergunning / Beëindiging relatie niet gemeld / Geen verplichting tot bieden gelegenheid voor indienen zienswijze of horen voorafgaand aan intrekkingsbesluit
--- Marseille bespreekt art. 4:8 Awb (ambtshalve besluiten) en de afwezigheid van de plicht om te horen.
ve14000356 - JV 2014/141
2014-02-21, Vzr VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 14/2298, 14/2299, [ECLI:NL:RBDHA:2014:2147]
Toepasselijkheid Dublin III Vo 604/2013 / Procedure vangt aan met formele asielaanvraag / Subsidiaire bescherming in andere lidstaat geen reden voor overdracht maar voor afwijzing
[GW]

ABRvS stelt HvJEU prejudiciële vragen over integratievoorwaarden in gezinsherenigingsrichtlijn

04/04/2014

Nieuwsbericht

Mag voor toelating tot Nederland een bepaald taalniveau en kennisniveau van de samenleving worden verlangt; wanneer mag de toegang worden geweigerd bij gestelde onmogelijkheid het inburgeringsexamen af te leggen en is de prijs van het examen evenredig met het doel van de richtlijn?

De ABRvS heeft in een verwijzingsuitspraak van 1 april 2014 (ve14000609) het HvJ EU prejudiciële vragen gesteld over de term integratievoorwaarden in de Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling verzoekt het HvJ EU bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de volgende vragen welke uitsluitend betrekking hebben op inburgering in het buitenland als voorwaarde voor toelating tot Nederland.
1.a Kan de term 'integratievoorwaarden' - vervat in art. 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn (ve03001574) - zo worden geïnterpreteerd dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van een gezinslid van een gezinshereniger mogen verlangen dat dit gezinslid aantoont te beschikken over kennis van de officiële taal van die lidstaat op een niveau dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader van Moderne Vreemde Talen, alsmede over kennis op basisniveau van de samenleving van die lidstaat, alvorens deze autoriteiten aan dit gezinslid toestemming voor toegang en verblijf verlenen?
1.b Is voor het antwoord op deze vraag van belang dat, mede i.h.k.v. de evenredigheidstoets zoals omschreven in het
Groenboek van de Europese Commissie van 15 november 2011 (ve11002839) inzake het recht op gezinshereniging, volgens nationale regelgeving waarin het onder 1.a vermelde vereiste is vervat, de aanvraag om toestemming voor toegang en verblijf, behoudens de omstandigheid dat het gezinslid heeft aangetoond door een geestelijke of lichamelijke beperking blijvend niet in staat te zijn het inburgeringsexamen af te leggen, slechts niet wordt afgewezen indien een combinatie van zeer bijzondere individuele omstandigheden zich voordoet die de aanname rechtvaardigt dat het gezinslid blijvend niet in staat is om aan de integratievoorwaarden te voldoen?
2. Staat het doel van de Gezinsherenigingsrichtlijn en in het bijzonder art. 7 lid 2 ervan, gelet op de evenredigheidstoets zoals omschreven in voormeld Groenboek, eraan in de weg dat de kosten van het examen waarbij wordt getoetst of het gezinslid aan voormelde integratievoorwaarden voldoet € 350,- bedragen voor iedere keer dat het examen wordt afgelegd en dat de eenmalige kosten voor het pakket om het examen voor te bereiden € 110,- bedragen?
Schorst de behandeling van de hoger beroepen MvBuZa tegen VK 's-Hertogenbosch 23 november 2012, AWB 12/9408 (JV 2013/57, ve12002357) en 12 december 2012, AWB 12/27391 en houdt iedere verdere beslissing aan. [GW]

CRvB: Vermindering ANW-uitkering Turkse weduwen onrechtmatig

25/03/2014

Nieuwsbericht

De vermindering van de uitkeringen die samen hangt met de invoering van de wet woonlandbeginsel per 1 juli 2012, is in strijd met het Associatierecht EEG-Turkije.

Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt aangepast aan de levensstandaard en het kostenniveau van het land waar de uitkeringsgerechtigde woont. Op 21 maart 2014 oordeelde de CRvB (ve14000507) in navolging van de rechtbank Amsterdam op 22 augustus 2013 (ve13001749) dat de vermindering van de ANW-uitkeringen van een aantal Turkse nabestaanden in strijd is met artikel 6 Besluit 3/80. De CRvB gaat uitvoerig in op de vraag of Besluit 3/80 van toepassing is, in hoeverre er sprake is van vermindering van de uitkeringen en of, zoals de minister betoogt, de vermindering niet voortvloeit uit het wonen in Turkije, maar rechtstreeks uit het kostenniveau in Turkije. 
Ten overvloede wijst de Raad nog op art. 11 van het Europees Verdrag inzake Sociale Zekerheid dat vrijwel gelijkluidend is aan art. 6 Besluit 3/80. [TA]

Nieuwe start-up vergunning aangekondigd

25/03/2014

Nieuwsbericht

De nieuwe toelatingsregeling is bedoeld voor innovatieve startende ondernemers (start-ups) van buiten de EU/EER.

In een brief aan de Tweede Kamer van 18 maart 2014 kondigt de Staatssecretaris dat het Vb 2000 dit jaar nog zal worden gewijzigd i.v.m. de invoering van een nieuwe toelatingsregeling voor start-ups. Het gaat om een verblijfsvergunning die geldig is voor maximaal één jaar onder de beperking ‘arbeid als zelfstandige’. Een belangrijke voorwaarde in het voorstel is dat start-ups een facilitator moeten hebben die hen ondersteunt. Na uiterlijk een jaar kan een vergunning voor verblijf als zelfstandige worden aangevraagd, waarvoor niet langer een facilitator is vereist. Zie voormelde brief (ve14000499) voor de overige voorwaarden.