Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 15 verschenen

11/11/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 15 van 11 november 2011 met 7 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002100 - JV 2011/455 noot P.R. Rodrigues
2011-03-10, EHRM, 2700/10 (Kiyutin - Rusland)
Weigering verblijfsvergunning gezinshereniging wegens HIV-positieve test / Rusland / Discriminatie / Gezinsleven / Art. 8 in samenhang met 14 EVRM / Oezbekistan
--- Uitspraak geldt krachtens art. 44 lid 2 EVRM per 15 september 2011 als einduitspraak, na afwijzing verzoek Rusland tot doorverwijzing naar de Grote Kamer.
ve11002238 - JV 2011/456
2011-09-20, EHRM, 10816/10 (Lokpo en Touré - Hongarije)
Uitzetting / Detentie tijdens asielprocedure / Art. 5 lid 1 EVRM / Willekeurig vrijheidsontnemeing / Stilzitten autoriteiten
ve11002249 - JV 2011/457
2011-09-22, EHRM, 64780/09 (H.R. - Frankrijk)
Uitzetting / Algerije / Art. 3 EVRM / Nationale veiligheid / Terrorisme / Veroordeling tot levenslang bij verstek in 1999
ve11002259 - JV 2011/458 noot T. de Lange (ook behorend bij JV 2011/480)
2011-04-06, ABRvS, 201008693/1/V6 [LJN BQ0313]
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Vrijwilligerswerk / Illegaal verblijvende vreemdelingen / Project met ideële doelstellingen / Werkgeverssanctiesrichtlijn 2009/52 / Art. 15 IVBPR / Verwijtbaarheid / Evenredigheid / Geen matiging
--- De Lange gaat in op de vraag of een beroep op Richtlijn 2009/52 (ve09001197) kan slagen bij de beboeting van een vrijwilligersorganisatie waar vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf vrijwilligerswerk verrichten.

ve11002070 - JV 2011/459 noot A.M. van Kalmthout
2011-08-30, ABRvS, 201105761/1/V3 [LJN: BR6663]
Bewaring / Jeugdige van 15 jaar / Zes dagen in politiecel / Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen / Strafrechtelijke inverzekeringstelling telt niet mee voor maximale termijn van 3 dagen / Kinderverdrag
--- Van Kalmthout acht het onbevredigend dat de wetgever niet heeft bepaald dat bij de berekening van de maximaal toegestane verblijfsduur in een politiecel i.h.k.v. de toepassing van artt. 16a Bjj of 15a Pbw de totale duur van dat verblijf als uitgangspunt moet worden genomen, ongeacht de titel van de vrijheidsbeneming. Daarmee zou recht worden gedaan aan het beschermingsbeginsel, zoals neergelegd in het IVRK dat ook het uitgangspunt vormde om voor elk van de detentiemodaliteiten de opsluiting in een politiecel juist voor minderjarige kinderen te limiteren tot enkele dagen.
ve11002274 - JV 2011/460
2011-09-12, Vz ABRvS, 201106421/2/V6 [LJN: BT2113]
Vovo / Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Financiële noodsituatie niet aannemelijk / Geen spoedeisend belang / Lange duur procedure / Aanhouding zaak in afwachting van arrest Vicoplus
ve11002292 - JV 2011/461
2011-09-13, Vz ABRvS, 201103977/3/V1 [LJN: BT2618]
Vovo / Uitzetting / Afwijzing verlenging verblijfsvergunning/voortgezet verblijf / Strafrechtelijke veroordelingen / Verhouding tussen art. 3.86 en art. 3.87 Vb 2000 / Zwaarwegende belangen van de openbare orde / Overlast leidend tot grote maatschappelijke commotie / Beoordelingsvrijheid / Voorzienbaarheid / Marokko
ve11002201 - JV 2011/462 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-14, ABRvS, 201012035/1/V3 [LJN: BT1936]
Bewaring / Ongehuwde niet geregistreerde partner Nederlander die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Grondslag voor binnenkomst en verblijf in nationale recht / Art. 112 Vw 2000 biedt zelfstandige grondslag voor rechtmatig verblijf / Meldingsplicht / Geldig paspoort / Arrest Ruiz Zambrano / Grievenstelsel / Libanon
ve11002294 - JV 2011/463
2011-09-15, ABRvS, 201105725/1/V3 [LJN: BT2621]
Bewaring / Lichter middel / Maatregel ten onrechte niet van meet af aan onrechtmatig geacht / Meewerkplicht / Ongewenst verklaard / Matiging schadevergoeding tot nihil
ve11002298 - JV 2011/464
2011-09-20, ABRvS, 201006829/1/V4
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Aantonen duurzame relatie / Door MvJ terugkomen op eerder ter zitting van Rb betoogde / Grievenstelsel / Ontvankelijkheid
ve11002290 - JV 2011/465 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-20, ABRvS, 201103084/1/V2 [LJN: BT2608]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Nova / Ne bis in idem / EU-staat opgemaakt voor uitzetting / EU-staat is reisdocument, geen nationaliteitsdocument, dus geen novum / Bezwaar tegen uitzetting mogelijk via art. 72 lid 3 Vw 2000
--- Spijkerboer merkt op dat de hier door de Afdeling gebruikte passage over art. 72 lid 3 Vw 2000 de vraag oproept of de Afdeling niet toch wil mogelijk maken dat het ne bis in idem-beginsel wordt doorbroken via dat artikel, ook als niet aan de strikte nova-vereisten van de Afdeling is voldaan. Hij wijst daarbij op eerdere Afdelingsuitspraken.

ve11002287 - JV 2011/466
2011-09-21, ABRvS, 201007991/1/V2 [LJN: BT2624]
Intrekking verblijfsvergunning asiel / Verschoonbare overschrijding beroepstermijn / Fout bij adreswijziging i.v.m. verhuizing minderjarige kinderen naar België / Verzending aan verkeerd adres / Geen zienswijze hebben kunnen indienen / Motivering
ve11002237 - JV 2011/467 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201101861/1/V6 [LJN: BT2156]
Wav / Aanvraag TWV / Ongeschoold seizoenswerk als aspergesteker / Prioriteitgenietend aanbod / Onvoldoende wervingsinspanningen / Deelname aan wervingsproject / Bewijslast / Overschrijding redelijke termijn / Schadevergoeding
--- Zie ook ve11002368 voor strafzaak ‘mensenhandel en arbeidsuitbuiting’.

ve11002295 - JV 2011/468
2011-09-21, ABRvS, 201105119/1/V2 [LJN: BT2612]
Asielaanvragen / Russische Federatie / Armeense etniciteit / Algemene bescherming door autoriteiten / Corruptie / Onderzoeksplicht / Discriminatie / Vragen bescherming niet gevaarlijk of bij voorbaat zinloos / Bewijslast / Ambtbericht / Klemmende redenen van humanitaire aard / Traumatabeleid
ve11002324 - JV 2011/469
2011-09-23, ABRvS, 201104448/1/V3 [LJN: BT6262]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Niet gehouden aan vertrektermijn maar wel aan meldplicht / Voorbereiding terugkeer ontwijken of belemmeren / Arrest Jusic
ve11002312 - JV 2011/470
2011-09-28, ABRvS, 201103040/1/V6 [LJN: BT2852]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Tijdsverloop tussen overtreding en boeterapport / 'Zo spoedig mogelijk' opmaken boeterapport (art. 18 b lid 1 Wav)
ve11002366 - JV 2011/471
2011-09-28, ABRvS, 201100193/1/V1 [LJN: BT6264]
Verlening asielvergunning op d-grond / Bezwaar uitsluitend ter verkrijging motivering / Geen procesbelang / Ontvankelijkheid
ve11002401 - JV 2011/472 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-29, ABRvS, 201012801/1/V2 [LJN: BT7134]
Verlening asielvergunning / Verzoek toezending motivering besluit / Art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) / Kenbare motivering / Art. 3:48 Awb / Afwijzing verzoek alsnog verstrekken motivering niet gelijk te stellen met besluit / Ambtshalve overweging
--- Spijkerboer geeft, nu de vreemdeling onmiskenbaar belang heeft bij het kunnen kennisnemen van de motivering van het begunstigende besluit, de vreemdeling de suggestie de weg van het civiele kort geding te kiezen en doet de Afdeling twee suggesties hoe op haar schreden terug te keren.

ve11002385 - JV 2011/473
2011-09-29, ABRvS, 201103739/1/V4 [LJN: BT6983]
Bewaring / Staandehouden na onderzoek vervoermiddel in nabijheid binnengrens (art. 51 Vw 2000) / Effect van grenscontrole in strijd met Vo 562/2006 Schengengrenscode / Redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Waarborgen arrest Melki en Abdeli / Geen opheffing bewaring in dictum Rb uitspraak
ve11002399 - JV 2011/474
2011-09-30, ABRvS, 201100452/1/V2 [LJN: BT6979]
Asielaanvraag / Somalië / Geen standpunt ingenomen over gestelde herkomst Mogadishu / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ongedocumenteerd / Manipulatie vingertoppen / Geen inhoudelijke beoordeling vereist wegens frustratie onderzoek / Motivering
ve11002402 - JV 2011/475
2011-09-30, ABRvS, 201105574/1/V3 [LJN: BT7117]
Bewaring / Duitse nationaliteit / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing / Geen beoordeling actuele bedreiging openbare orde / Ongewenstverklaring voldoende grond om bewaring te dragen
ve11002383 - JV 2011/476
2011-09-30, ABRvS, 201105921/1/V3 [LJN: BT6991]
Bewaring (grensdetentie) / Geen onverwijlde opheffing na bevel Rb / Maatregel welbewust en tegen wil vreemdeling vijf dagen feitelijk laten voortduren / Schadevergoeding 150 procent van normbedrag
ve11002403 - JV 2011/477
2011-09-30, ABRvS, 201106389/1/V3 [LJN: BT7114]
Bewaring / Geen onverwijlde opheffing na bevel Rb / Feitelijk voortduren maatregel aan te merken als andere handeling (art. 72 lid 3 Vw 2000) / Rechtsmiddel bezwaar alvorens beroep open staat
ve11002348 - JV 2011/478
2011-10-05, ABRvS, 200806537/1-A/V6, 200806646/1-A/V6 [LJN: BT6680]
WAV / Bestuurlijke boete / Ter beschikking stellen werknemers / Grensoverschrijdende intra-concernuitlening / Art. 1 lid 3, onder b, Richtlijn 96/71 / Artt. 56 en 57 VWEU / Training on the job / Polen / Vicoplus
ve11002345 - JV 2011/479
2011-10-05, ABRvS, 201012687/1/V6 [LJN: BT6681]
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Onjuiste waarnemingen verbalisanten / Strenge eisen aan bewijsvoering overtreding en motivering sanctiebesluit / Proces verbaal niet duidelijk en gedetailleerd
ve11002511 - JV 2011/480 noot T. de Lange (ook behorend bij JV 2011/458)
2011-10-19, ABRvS, 201104203/1/V6 [LJN: BT8610]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Turkije / Stichting verbonden aan moskee / Geen terughoudende toets / Evenredigheidsbeginsel / Verwijtbaarheid / Rechtmatig verblijf ten tijde van controle / Vrijwillige werkzaamheden / Vrijwilligersverklaring / Matiging boete met 50% / Schadevergoeding
--- De Lange concludeert dat de Minister van SZW o.g.v. deze uitspraak de beleidsregels voor de Wav-boetes moet aanpassen voor de gevallen waarin aan de drie door de Afdeling genoemde voorwaarden is voldaan.
ve11002440 - JV 2011/481
2011-09-08, Rb Amsterdam (mk), AWB 10/2926 WIB
Inburgeringsplicht / Oudkomer / Art. 3 Wi / Art. 11 Langdurig ingezetenenrichtlijn 2003/109
ve11002408 - JV 2011/482
2011-09-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/17551
MVV / Verblijf bij echtgenote / Gezinshereniging / Middelen van bestaan / Vereiste van zelfstandigheid / Duurzaamheid / Ten tijde besluit over 1 maand nog geen belastingen en premies afgedragen / Achterstand in de premieafdracht niet fataal / Motivering
ve11002314 - JV 2011/483
2011-09-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Maastricht, AWB 11/30195 [LJN: BT2858]
Bewaring / Brazilië / Staandehouden / MTV controle / Controle in trein na moment grensoverschrijding / Effect van grenscontrole / Artt. 20 en 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Art. 4.17a Vb 2000 / Belangenafweging / Schadevergoeding
[WV]

Nieuwe aanscherpingen vreemdelingenregelgeving op komst

31/10/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 15-11-2011: De minister voor Immigratie en Asiel streeft er naar per 1 januari 2012 veel wijzingen in de Vw 2000 en het Vb 2000 van kracht te laten worden.

Update >>
I. Streven is dat op 1 januari 2012 twee wetsvoorstellen tot wijziging van de Vw 2000, waarover de Tweede Kamer op 1 november a.s. stemt, in werking treden:
- Wijziging Vw 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549);
Toevoeging regels m.b.t. de MVV en het terugkeervisum; twee nieuwe gronden voor afwijzing aanvraag reguliere verblijfsvergunning, te weten fraude of onregelmatigheid bij een eerdere vergunningsaanvraag of eerder niet-rechtmatig verblijf; wijzigingen in beslistermijn op aanvragen en bezwaarschriften, waarbij wordt afgeweken van de Awb; leges voor afdoening aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel. (Wetsvoorstel: ve08001441)
- Wijziging Vw 20000 ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115 (32420).
Naast implementatie van de Terugkeerrichtlijn wordt verblijf in weerwil van een inreisverbod strafbaar gesteld. (Wetvoorstel: ve10000947; brief 11 oktober 2011 aan TK met verzoek om spoedige behandeling: ve11002443)
II. Ook wordt er naar gestreefd op 1 januari 2012 diverse wijzigingen in het Vb 2000 in werking te laten treden met het oog op verdere aanscherpingen in het migratiebeleid:
Aanscherping eisen voor gezinsmigratie
- Beperking gezinsvorming en -hereniging tot het kerngezin: dus tot partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, en hun minderjarige kinderen. Voor paren voor wie het juridisch onmogelijk is in het buitenland te trouwen, bijvoorbeeld homoseksuelen, wordt het via een speciaal trouwvisum* mogelijk toch in Nederland te huwen.
- Invoering wachttermijn van een jaar voor degene die een partner wil laten overkomen.
- Verlenging termijn van drie naar vijf jaar om in aanmerking te komen voor voortgezet zelfstandig verblijf.
ve11002329: Advies Raad voor de Rechtspraak van 23 augustus 2011 bij het ontwerpbesluit. Zie ook het  Regeerakkoord.
>> UPDATE: * Voor deze aanscherpingen (en voor de aanscherping glijdende schaal) werden medio oktober ontwerpbesluiten wijziging Vb 2000 ter advisering aan de RvS voorgelegd. M.b.t. genoemd ‘trouwvisum’ stuurde de MvI&A op 14 november 2011 (ve11002803 en nieuws 15 november) een brief aan de TK met informatie over de beoogde regeling. In die brief wordt meegedeeld dat spoedig een voorstel tot aanpassing van het Vb 2000 hiertoe ter advisering aan de RvS wordt voorgelegd. Naar verluidt betreft het een aanvulling op het eerder voorgelegde verzoek om advies.
Aanscherpen glijdende schaal
- De duur van de gevangenisstraf waarboven verblijfsbeëindiging mogelijk is, wordt naar beneden bijgesteld.
- Een misdrijf met een veroordeling tot een gevangenisstraf in de eerste drie jaar van het verblijf in Nederland, kan leiden tot verblijfsbeëindiging .
- De definitie van veelplegers wordt aangepast, zodat een vreemdeling die binnen drie jaar driemaal wordt veroordeeld voor een misdrijf in aanmerking komt voor verblijfsbeëindiging.
- De eindtermijnen van de glijdende schaal verdwijnen, waardoor ook na verblijf van meer dan 10 jaar bij zeer ernstige misdrijven het verblijf kan worden beëindigd.
ve11002328: Advies Raad voor de Rechtspraak van 15 augustus 2011 bij het ontwerpbesluit. Zie ook het Regeerakkoord
Afschaffen twee MVV-vrijstellingen
Het gaat om de volgende groepen (zie ontwerpbesluit: ve11002268):
- Vreemdelingen die tijdens hun minderjarigheid vijf jaren achtereen rechtmatig in Nederland zijn geweest.
- Degenen die in aanmerking komen voor terugkeer naar Nederland op grond van de Remigratiewet.
III.  Tot deze aanscherpingen in het Vb 2000 besloot het Kabinet op 16 september 2011 (persbericht) naast nieuwe voorstellen tot wijziging van de Vw 2000, welke laatste nog worden voorgelegd bij de afdeling Advisering van de Raad van State en vervolgens (op korte termijn) bij de Tweede Kamer zullen worden ingediend:
Strafbaarstelling illegaal verblijf
- Illegaal verblijf wordt strafbaar als overtreding.
- De straf wordt een hechtenis van ten hoogste vier maanden of een geldboete van ten hoogste 3800 euro. Die boete blijft, als hij niet wordt betaald, vier jaar staan.
- De strafbaarstelling geldt voor meerderjarige vreemdelingen, omdat minderjarigen voor hun verblijf hier afhankelijk zijn van hun ouders.
Medeplichtigheid aan illegaal verblijf, zoals het om humanitaire redenen verschaffen van onderdak of voedsel aan illegalen, wordt niet strafbaar. Degenen die zich schuldig maken aan mensenhandel of werkverschaffing aan illegalen worden wel voor deze strafbare feiten vervolgd.
Herschikking van de toelatingsgronden voor asielbeleid
- De wettelijke grondslag voor categoriaal beleid voor landen of bevolkingsgroepen vervalt.
- De toelatingsprocedure voor nareizende gezinsleden van vluchtelingen wordt eenvoudiger en efficiënter, doordat zij niet meer de hele asielprocedure hoeven te doorlopen.
Ook wil het kabinet leges heffen voor de vervanging van verblijfsdocumenten bij een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, als het document is vermist, verloren is gegaan of voor identificatie ondeugdelijk is geworden.[WV]

Wetsvoorstel implementatie Terugkeerrichtlijn plenair in TK

24/10/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 02-11-2011: De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn 2008/115 (32420) plenair behandeld op 25 en 26 oktober en op 1 november aangenomen.

De MvI&A had de Kamer bij brief van 11 oktober 2011 (ve11002443) verzocht snel tot plenaire behandeling over te gaan omdat de Europese Commissie op 29 september 2011 (ve11002589) een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht over de implementatie van de Terugkeerrichtlijn (ve09000077), waarbij Nederland wordt gemaand om uiterlijk binnen twee maanden de implementatie rond te hebben en de Commissie daarvan in kennis te stellen. Indien Nederland in gebreke blijft en geen gevolg geeft aan het advies, zal de Commissie Nederland voor het HvJEU dagen en een boete eisen.
Eerder reageerde de MvBuZa bij brief van 25 maart 2011 (ve11001296) op de gestarte inbreukprocedure (nr. 2011/0285) en gaf daarbij een voorgenomen tijdspad aan waarbij het wetsvoorstel (ve10000947) op 1 juli 2011 in werking zou kunnen treden.
De Eerste Kamer heeft, mede gelet op de brief van de MvI&A van 27 oktober met het verzoek om spoed (ve11002646) op 1 november besloten te streven naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 29 november 2011.  
Ook werd op 25 en 26 oktober het op 5 augustus 2008 ingediende wetsvoorstel wijziging Vw 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549; ve08001441) plenair behandeld. Ook dat is op 1 november door de Tweede Kamer aangenomen (VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor).[WV]
Zie ook:
--- Parlementaire stukken 31549 en 32420.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 14 verschenen

21/10/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 14 van 21 oktober 2011 met 6 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001968 - JV 2011/424 nt T.P. Spijkerboer
2011-08-17, ABRvS, 201012865/1/V2 [LJN: BR5419]
Asielaanvraag / Syrië / Koerd / Niet aannemelijk gemaakt dat de autoriteiten op de hoogte zijn van zijn homoseksualiteit / Motivering / Art. 3 EVRM / Omvang van het geschil
ve11002068 - JV 2011/425
2011-08-26, ABRvS, 201100530/1/V3 [LJN: BR6667]
Bewaring / Gronden maatregel / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen inspanningen om terug te keren / Opvangadres / Geen lichter middel
ve11002130 - JV 2011/426
2011-08-31, ABRvS, 200804042/1A/V6 [LJN: BR6348]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Dienstverlening bestaande uit ter beschikking stellen arbeidskrachten / Artt. 49 en 50 EG-Verdrag (thans artt. 56 en 57 VWEU) / Art. 1 lid 1, sub c en lid 3, sub c, Detacheringsrichtlijn 96/71 / Polen / Juistheid verklaringen / Prejudiciële vragen / Vicoplus
ve11002128 - JV 2011/427
2011-08-31, ABRvS, 201008031/1/V1 [LJN: BR6662]
Medische behandeling / Medische noodsituatie / PTSS / Sierra Leone / MVV vereiste / Medische vrijstelling / Hardheidsclausule / Beoordelingskader / Feitelijke toegankelijkheid medische zorg in naburig land Senegal
ve11002116 - JV 2011/428
2011-08-31, ABRvS, 201102036/1/V3 [LJN: BR6666]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Eritrea / Laissez-passer
ve11002169 - JV 2011/429
2011-09-06, ABRvS, 201009139/1/V4 [LJN: BS1678]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Richtsnoeren / Aantonen duurzame relatie / Uitsluitend GBA inschrijving dan wel geboorte kind is te beperkte uitleg criterium 'deugdelijk bewezen duurzame relatie'
ve11002228 - JV 2011/430
2011-09-06, Vz ABRvS, 201108763/2/V2
Vovo / Verblijf bij echtgenote / MVV-vereiste / Nederlands kind / Status van Unieburger / Beoordeling beroep op arrest Zambrano vergt nader onderzoek
ve11002231 - JV 2011/431
2011-09-08, ABRvS, 201009178/1/V2 [LJN: BT1929]
Asielaanvraag / Zimbabwe / Art. 31 lid 2 onder c Vw 2000 / Geen limitatieve opsomming art. 31 lid 2 Vw 2000 / Onverwijld melden / Geloofwaardigheid asielrelaas / Terughoudende toets
ve11002199 - JV 2011/432
2011-09-12, ABRvS, 201100592/1/V3
Bewaring / Art. 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit / Afzonderlijke rechtsgang stond open / Effectief rechtsmiddel
ve11002232 - JV 2011/433
2011-09-12, ABRvS, 201104179/1/V2 [LJN: BT1931]
Asielaanvraag / Nepal / Seksueel geweld tegen vrouwen / WBV 2010/4 / Bescherming autoriteiten / Niet mede op grondslag beroep uitspraak gedaan / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002226 - JV 2011/434
2011-09-13, ABRvS, 201107448/1/V3 [LJN: BT1935]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somaliland / Noord-Somalië / Memorandum of Understanding 2009 / Schadevergoeding
ve11002250 - JV 2011/435
2011-09-21, ABRvS, 201009845/1/V6 [LJN: BT2163]
Doelgroepen Remigratiewet / Egypte / Discriminatie naar nationaliteit / Art. 14 EVRM / Art. 1 lid 1 Protocol nr. 12 bij het EVRM / Art. 26 IVBPR
ve11002252 - JV 2011/436 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201012735/1/V6 [LJN: BT2154]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid in strijd met Wav / Werkgeversbegrip / Zakelijke verkeer / Bulgarije / Motivering
ve11002251 - JV 2011/437 noot T. de Lange
2011-09-21, ABRvS, 201102086/1/V6 [LJN: BT2165]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid in strijd met Wav / Niet aannemelijk gemaakt niet aan betalingsregeling te kunnen voldoen
ve11002080 - JV 2011/438
2011-09-02, Vzr CRvB, 11/4249 t/m 11/4251, 11/4253, 11/4254 WWB-VV, 11/4259 t/m 11/4267, 11/4269 WMO [LJN: BR6607]
Vovo / Verzoek continuering noodopvang cq verlening maatschappelijke opvang Wmo / Roma / VBL Ter Apel voorliggende voorziening / Geen bevoegdheid beoordeling adequaatheid VBL-opvang
ve11002079 - JV 2011/439 noot M.F. Wijngaarden
2011-08-31, Gerechtshof Leeuwarden (straf mk), 24-001367-11 [LJN: BR6289]
Vervolging ongewenste vreemdeling (art. 197 Sr) / Buiten zijn schuld geen reisdocumenten naar Rusland kunnen krijgen / Overmachtsituatie / Ontslag rechtsvervolging
ve11001809 - JV 2011/440 noot P. Boeles
2011-07-20, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 11/4471,11/4473 [LJN: BR4071]
Asielaanvraag / Rusland / Moeder en minderjarig kind Dublinoverdracht Polen / Vader Dublinoverdracht Duitsland / Dublinverordening 343/2003 / Art. 3 IVRK / Art. 24 Handvest grondrechten EU / Belang van het kind / Gezinsband
ve11002167 - JV 2011/441
2011-08-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 10/20854 [LJN: BR6728]
Arbeid in loondienst / Turkije / Jaarlijkse verlenging verblijfsvergunning / Leges / Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Toepassingsbereik standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80 / Arrest Sahin / Stelsel van opbouw van rechten / Discriminatieverbod art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Evenredigheid
ve11002033 - JV 2011/442
2011-08-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 09/24458, 09/48344, 09/24461, 09/48345 [LJN: BR6648]
Weigering verlening verblijfsvergunning en intrekking verblijfsvergunning / Turkse werknemer die als zelfstandige gaat werken / Geen verlies opgebouwde rechten onder art. 6 Besluit 1/80 / Arresten Dogan en Tetik
ve11002165 - JV 2011/443
2011-08-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht (mk), AWB 11/1284, 11/1285 [LJN: BR6653]
Geen rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Verzoek schadevergoeding wegens onrechtmatige bewaring / Tot Nederlandse genaturaliseerde Bulgaarse / Art. 3 lid 1 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Arrest McCarthy / Eerdere afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Communautair vertrouwensbeginsel
ve11002087 - JV 2011/444
2011-08-31, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 10/27478 [LJN: BR6560]
Asielaanvraag / Ethiopië / Vergunning reeds verleend op e-grond / Geen mogelijkheid indienen mvv-aanvraag t.b.v. gezinshereniging / Gunstiger materiële rechtspositie verschaffen / Procesbelang / Motivering
ve11002147 - JV 2011/445
2011-08-31, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 11/844 [LJN: BR7035]
Aanvraag gezinsleven conform art. 8 EVRM / Angola / Mvv-vereiste / Art. 20 VWEU / Arresten Ruiz Zambrano en McCarthy / Zuiver interne situatie / Artt. 7 en 24 lid 3 Handvest grondrechten EU behoren niet tot belangrijkste aan de status van de burger Unie ontleende rechten
ve11002181 - JV 2011/446
2011-09-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 11/14125, 11/14145 [LJN: BT2711]
Ongewenstverklaring / Afwijzing aanvraag conform beschikking/art. 8 EVRM / Minderjarige dochter met Nederlandse nationaliteit / Begrip 'te zijnen laste' / Art. 20 VWEU / Status van burger van de Unie / Arrest Ruiz Zambrano / Openbaar orde-criterium / Zelf voorzien / Suriname
ve11002091 - JV 2011/447
2011-08-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/13043 [LJN: BR6255]
Asielaanvraag / China / Gebruik van niet-beëdigde tolk bij nader gehoor / Communicatieproblemen / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002097 - JV 2011/448
2011-08-10, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/24774 [LJN: BR6226]
Grensdetentie / Toegangsweigering / India / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Toegangsweigering impliceert terugkeerbesluit / Belangenafweging / Grensbewakingsbelang / Lichter middel / Arrest El Dridi
ve11001966 - JV 2011/449 noot C.A. Groenendijk
2011-08-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Middelburg, AWB 10/32741, [LJN: BR5444]
Toegangsweigering / Procesbelang / Visumplicht / Ambtshalve aanvulling rechtsgronden / Vrij verrichten van diensten / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Arrest Soysal
ve11002095 - JV 2011/450
2011-08-19, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/39723 [LJN: BR6256]
Verzet tegen niet-ontvankelijkheid beroep / Indienen gronden / Pro forma beroepsschrift / Ontvangst herstel-verzuimbrief / Verzend- en ontvangsttheorie / Bijzondere omstandigheden
ve11002230 - JV 2011/451
2011-09-09, Rb Utrecht, AWB 11/1193
Naturalisatie / Handleiding RWN / Redelijkheid stellen paspoorteis / Iraakse nationaliteit reeds vastgesteld in asielprocedure / Nadere motivering vereist
ve11002094 - JV 2011/452
2011-07-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/16615, 11/16614 [LJN: BR6219]
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85 / Nova / Ne bis in idem / Nieuwe elementen en bevindingen toerekenbaar niet eerder ingebracht
ve11002225 - JV 2011/453
2011-09-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/28362
Toegangsweigering / Vovo / Visumplicht / Vrij verrichten van diensten / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol
ve11002187 - JV 2011/454
2011-09-12, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/26118, 11/26121, e.v. , [LJN: BS8949]
Asielaanvragen / Armenië / Geloofwaardigheid asielrelaas / Gebruik van niet-beëdigde tolk / Art. 28 lid 1 onder d Wbtv / Kwaliteitscriteria / Communicatieproblemen niet uit te sluiten / Correcties en aanvullingen / Motivering / Zorgvuldigheid
[WV]

ABRvS: Regeling voor MTV voldoet aan eisen arrest Melki en Abdeli

20/10/2011

Nieuwsbericht

De Afdeling oordeelt dat de op 1 juni 2011 in werking getreden regeling in art. 4.17a Vb 2000 voor het Mobiel Toezicht Vreemdelingen in de grensstreek niet in strijd is met artikel 21 Schengengrenscode.

In de uitspraak van 20 oktober 2011 (ve11002526) overweegt de ABRvS dat naar aanleiding van haar uitspraak van 28 december 2010 (JV 2011/84, ve10002411) in artikel 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256) onder meer de intensiteit en de frequentie van o.g.v. art. 50 lid 1 Vw 2000 uit te voeren MTV-controles ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding nader zijn gereguleerd.
Uit r.o. 75 van het arrest Melki en Abdeli (JV 2010/458, ve10000918), die in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, moet worden afgeleid dat indien een nationale regeling identiteitscontroles in een grensgebied mogelijk maakt en die controles niet afhankelijk zijn van het gedrag van betrokkene of van specifieke omstandigheden, de controlebevoegdheid zodanig dient te worden gereguleerd, dat deze niet hetzelfde effect heeft als een grenscontrole. Dat in art. 4.17a Vb 2000 geen rekening is gehouden met het gedrag en specifieke omstandigheden waarvan een risico op aantasting van de openbare orde uitgaat levert, anders dan de rechtbank heeft overwogen, geen reden op om te oordelen dat die bepaling niet aan de eisen van het arrest zou voldoen.
Op 9 augustus 2011 (JV 2011/391, ve11001837) bepaalde de Vz ABRvS reeds bij wijze van voorlopige voorziening dat de MvI&A, in afwachting van de uitspraak op het hoger beroep, geen gevolg hoefde te geven aan het bevel in de door de minister bestreden uitspraak van 27 juli 2011 van de Vreemdelingenkamer van de Rechtbank Roermond om de bewaring op te heffen.
Zie daarover ook het Nieuwsbericht met meer informatie over de jurisprudentie m.b.t. het MTV. [WV]

ABRvS: Uiten wens asiel te willen vragen geeft rechtmatig verblijf

11/10/2011

Nieuwsbericht

Het uiten van de wens om internationale bescherming is een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn. Richtlijnconforme uitleg van art. 8 sub f Vw 2000 betekent dat de vreemdeling op dat moment rechtmatig verblijf krijgt. Toegangsweigering en grensdetentie blijven richtlijnconform mogelijk.

De Afdeling heeft op 4 oktober 2011 uitspraak gedaan in twee zaken (grensdetentiezaak, ve11002405 en bewaringszaak, ve11002406) waarin aan de partijen drie vragen waren voorgelegd naar aanleiding van de in hoger beroep aangevoerde grieven. De grieven werden in het kader van de beantwoording van die vragen behandeld.
1. Indien een vreemdeling mondeling de wens te kennen geeft asiel te willen vragen, is dan op dat moment sprake van een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn, de Dublinverordening en de Procedurerichtlijn, mede gelet op de Franse, Engelse en Duitse taalversie?
Deze wens moet als een asielverzoek i.d.z.v. de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn worden aangemerkt. De vreemdeling is op dat moment een asielzoeker i.d.z.v. art. 2 aanhef en onder c van deze richtlijnen.
2. Indien de in punt 1 gestelde vraag bevestigend wordt beantwoord, hoe dient de verblijfsrechtelijke positie van deze vreemdeling in het licht van de Procedurerichtlijn en punt 9 van de considerans van de Terugkeerrichtlijn (ve09000077) te worden geduid?
Richtlijnconforme uitleg van art. 8 sub f Vw 2000 betekent dat de vreemdeling op het moment van de asielwens geacht moet worden daarmee rechtmatig verblijf te hebben verkregen. De termijn voor het onderzoek naar de nog in te dienen formele aanvraag is daarmee nog niet aangevangen.
3. Kan die verblijfsrechtelijke positie gevolgen hebben voor de toepassing van de maatregel, zoals in deze zaak aan de orde?
In de grensdetentiezaak
Art. 3 lid 1, gelezen in samenhang met lid 3 Vw 2000, moet aldus worden uitgelegd dat in andere dan in de Schengengrenscode geregelde gevallen de ambtenaren belast met de grensbewaking een vreemdeling die te kennen geeft dat hij asiel wenst - en niet dan ingevolge een bijzondere aanwijzing - de verdere toegang, dat is de feitelijke verdere binnenkomst in het grondgebied, mogen ontzeggen. Ook de bewoordingen ‘aan wie de toegang is geweigerd’ in art. 6 lid 1 Vw 2000 dienen aldus te worden uitgelegd en dat betekent dat aan een vreemdeling die de wens te kennen geeft asiel te willen vragen de vrijheidsontnemende maatregel krachtens art. 6 lid 1 en 2 Vw 2000 alleen dan kan worden opgelegd, indien hem de verdere toegang, dat is de feitelijke verdere binnenkomst in het grondgebied, is ontzegd. Op een vreemdeling die te kennen geeft dat hij asiel wenst en aan wie de verdere toegang is ontzegd, is de verplichting om Nederland onmiddellijk te verlaten, bedoeld in art. 5 lid 1 Vw 2000, niet van toepassing, omdat deze vreemdeling een asielzoeker met een recht van verblijf is waarmee bedoelde verplichting niet is te verenigen.
In de bewaringszaak
De vreemdeling is ten onrechte krachtens art. 59 lid 1 sub a Vw 2000 en niet krachtens art. 59 lid 1 sub b in bewaring gesteld. Zoals eerder overwogen (31 juli 2002, JV 2002/316, ve11002416) berust de bewaring, indien en zolang geen categoriewijziging heeft plaatsgevonden, op de in het daartoe gegeven bevel aangegeven grond en maakt het uitblijven van de categoriewijziging de voortzetting van de bewaring onrechtmatig, indien de daarmee gediende belangen niet in redelijke verhouding staan tot de ernst van het gebrek en de daardoor geschonden belangen. Van een dergelijke onevenredigheid is in dit geval sprake, omdat uit het besluit tot opheffing van de maatregel blijkt dat deze louter is opgeheven omdat de vreemdeling op die dag een asielaanvraag heeft ingediend. Dat vormt een aanknopingspunt om te veronderstellen dat de minister de vreemdeling niet op 29 december 2010 in bewaring zou hebben gesteld indien hij had onderkend dat ook op dat moment al sprake was van een zodanige aanvraag. [GW/WV]

Visuminformatiesysteem (VIS) gestart in regio Noord-Afrika

11/10/2011

Nieuwsbericht

De landen van de EU hebben op 11 oktober het gemeenschappelijk informatiesysteem voor Schengen-visa in gebruik genomen in Algerije, Egypte, Libië, Mauritanië, Marokko en Tunesië.

In het VIS wordt informatie over alle visa voor kort verblijf opgenomen voor alle landen in het Schengengebied. Deze gegevens (art. 5 VIS-verordening) omvatten ook de foto en vingerafdrukken van de aanvrager, die digitaal worden opgeslagen. De gegevens worden ten hoogste vijf jaar bewaard (art. 23 VIS-verordening).
De Europese Commissie besloot op 21 september 2011 (ve11002413) tot in gebruik neming van het VIS in deze eerste regio.
De VIS-verordening (ve09000443) voorziet in een gefaseerde implementatie in regio’s, welke worden vastgesteld aan de hand van de volgende criteria: het risico van illegale immigratie, bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid van de lidstaten en de haalbaarheid van het verzamelen van biometrische gegevens op alle locaties in deze regio’s (art. 48 lid 4 VIS-verordening).
De tweede en derde regio’s zijn het Midden-Oosten (met uitzondering van het bezette Palestijnse gebied) en de Golfregio. [WV]
Zie ook:
--- Nieuwsbericht MvBZK 11 oktober 2011: Europees visa-informatiesysteem van start.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 13 verschenen

30/09/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 13 van 30 september 2011 met 8 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001542 - JV 2011/402 noot S.K. van Walsum
2011-06-28, EHRM, 55597/09 (Nunez - Noorwegen)
Intrekking verblijfsvergunning / Uitzetting / Ongewenstverklaring / Openbare orde / Verstrekken onjuiste gegevens / Tijdens niet rechtmatig verblijf gestart gezinsleven / Art. 8 EVRM / Belangenafweging / Bijzondere omstandigheden / Geen voorvarend handelen Staat / Indringende toets belang kinderen / Art. 3 IVRK
ve11001740 - JV 2011/403 noot J.S. Nan
2011-06-28, EHRM, 577/11 (Het Financiële Dagblad - Nederland) - Ontvankelijkheidsbeslissing
WAV / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Uitgever dagblad als werkgever van bij distributiebedrijf werkzame bezorger aan te merken / Opdracht tot bezorging aan andere uitgever gegeven / Matiging boete wegens overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Lex Certa beginsel (art. 7 EVRM)
ve11001751 - JV 2011/404 noot B. van Dokkum
2011-07-26, EHRM, 41416/08 (M. e.a. - Bulgarije)
Uitzetting / Openbare orde / Nationale Veiligheid / Intern document / Detentie / Art. 5 leden 1 en 4 EVRM / Gezinsleven, inmenging / Art. 8 EVRM / Afghanistan / Rechtsmiddelen / Art. 13 EVRM
ve11001874 - JV 2011/405 noot C.A. Groenendijk
2011-07-26, EFTA Court, E-4/11 (Clauder)
EER / Duurzaam verblijfsrecht o.g.v. art. 16 Verblijfsrichtlijn 2004/38/EG in Lichtenstein / Gezinshereniging / Alleen pensioen en aanvullende bijstand / Middelenvereiste ten onrechte tegengeworpen
ve11001490 - JV 2011/406 noot M.A.G. Reurs
2011-06-15, ABRvS, 201000791/1/V3
MVV-vereiste / Vrijstelling i.v.m. medisch reisbeletsel / BMA-advies met reisvoorwaarden / Marokko / Vergewisplicht / Alsnog toezegging in hoger beroep dat niet wordt uitgezet als overdracht niet kan worden geregeld / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001916 - JV 2011/407
2011-08-04, ABRvS, 201102362/1/V3 [LJN: BR5035]
Bewaring / Marokko / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Gronden / Toelichting ter zitting m.b.t. frustratie eerdere uitzetting betrekken in beoordeling
ve11001902 - JV 2011/408
2011-08-08, ABRvS, 201105576/1/V3 [LJN: BR5037]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Schorsing voorlopige hechtenis / Geen bezwaar OM onder voorwaarden / Verklaring OM ziet op uitzetting niet op ibs / Marokko
ve11001897 - JV 2011/409
2011-08-08, ABRvS, 201105768/1/V2 [LJN: BR5029]
Asielaanvragen / Rust- en voorbereidingstijd / Geen rechtsbijstand voor aanvang eerste gehoor / Geen nadeel voor de vreemdelingen / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001906 - JV 2011/410
2011-08-10, ABRvS, 201010400/1/V4 [LJN: BR5031]
Asielaanvraag / Benin / Vrouwenbesnijdenis / Geloofwaardigheid asielrelaas / Zwaarwegendheid asielrelaas / Beoordeling vermoedens / Onjuiste bewoordingen besluit laten onverlet dat inhoudelijk een juist beoordelingskader is gehanteerd
ve11001967 - JV 2011/411
2011-08-12, ABRvS, 201010819/1/V1, [LJN: BR5427]
Afwijzing reguliere aanvraag / Geen procesbelang / Ontbreken inhoudelijke beoordeling betekent niet dat rechtbank voorbij mag gaan aan beroep op overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Immateriële schade
ve11001973 - JV 2011/412
2011-08-17, ABRvS, 201005185/1/V2 [LJN: BR5421]
Asielaanvraag / Oeganda / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Omvang geschil / Foltering / Littekens / MOG-rapport / Terughoudende toets / Motivering
ve11002032 - JV 2011/413
2011-08-18, ABRvS, 201107198/1/V3 [LJN: BR5910]
Bewaring / China / Beoordeling zicht op uitzetting ook relevant indien volgens MvI&A nationaliteit niet vast staat / Uitzettingshandelingen uitsluitend op China gericht
ve11002038 - JV 2011/414 noot G.N. Cornelisse
2011-08-19, Vz ABRvS, 201108537/3/V4 [LJN: BR5911]
Vovo / Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen gevolg hoeven geven aan uitspraak (bevel opheffing) / Feitelijke toegangsverkrijging / Grensbewakingsbelang / Belangenafweging
ve11002077 - JV 2011/415 noot B.K. Olivier
2011-09-02, ABRvS, 201007667/1/V3 [LJN: BR6949]
Verzoek restitutie leges ná 4 weken na besluit op verblijfsaanvraag is verzoek om terug te komen op eerder besluit / Vanaf 2 september 'ne-bis-in-idem' beoordelingskader van toepassing
ve11001909 - JV 2011/416 noot K.M. de Vries
2011-08-16, CRvB, 10/5248, 10/5249, 10/6123, 10/6124 INBURG [LJN: BR4959]
Wet Inburgering / Bezwaar tegen inburgeringsplicht mogelijk bij alle besluiten waarbij overheid consequenties aan inburgeringsplicht verbindt / Art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Art. 6, 7, 13 Besluit 1/80 / Standstill-bepalingen / Discriminatie / Inburgeringsplicht in strijd met Associatierecht
--- Nieuwsbericht met meer informatie.
ve11002026 - JV 2011/417
2011-08-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 09/14864
Termijn in art. 69 Vw 2000 voor aanwenden rechtsmiddelen / Beëindigen verblijfsrecht Unieburger / Art. 8 Richtlijn 64/221 openbare orde / Art. 18 VWEU / Art. 30 Richtlijn 2004/38 verblijfsrecht / Discriminatie / Doel en nuttig effect
ve11001861 - JV 2011/418
2011-07-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/13714 [LJN: BR4588]
Terugkeerbesluit / Art. 3 en 13 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Rechtmatig verblijf / Afwijzing asielaanvraag aan te merken als terugkeerbesluit en rechtsgevolgen aan orde stellen in asielberoep / Geen procesbelang beoordeling later terugkeerbesluit / Irak / Ontvankelijkheid
ve11001977 - JV 2011/419
2011-08-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/12153 [LJN: BR5474]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Mogadishu / Nova / UNHCR-rapport / Vluchtelingschap / Art. 1A lid 2 Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM / Bloedwraak / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Vestigingsalternatief Noord-Somalië / Veilige toegang / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002047 - JV 2011/420
2011-08-19, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/15231
Wijziging beperking in ‘arbeid in loondienst’ / Ingangsdatum vergunning / Verblijfsgat van 3 dagen / Via afsprakenlijn niet eerder afspraak kunnen maken voor indiening aanvraag / IND medewerker niet bekend met verlopen eerdere vergunning / Verantwoordelijkheid vreemdeling / Australië
--- Zie ook oordelen Nationale ombudsman (ve11000628 en ve11000629) in twee zaken waar door de IND, in strijd met de adequate informatieverstrekking, niet was gewezen op het ontstaan van een verblijfsgat van 29 dagen resp. 1 dag en waarin door de IND is toegezegd die niet meer tegen te werpen.
ve11002035 - JV 2011/421
2011-08-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/24752 [LJN: BR5887]
Bewaring (grensdetentie) / Vervolgberoep / Toegangsweigering / Grensbewakingsbelang / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Schadevergoeding
ve11001882 - JV 2011/422
2011-08-10, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/23669 [LJN: BR4831]
Vovo / Terugkeerbesluit / Suriname / Spoedeisend belang / Art. 7 lid 4, en art. 12 en 13 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen doeltreffend rechtsmiddel tegen aanzegging vertrek in 2007 / Nul-dagen vertrektermijn / Risico op onderduiken
--- Bij uitspraak van 10 augustus 2011 (ve11001885) hief de VK Rotterdam de bewaring op.
ve11002036 - JV 2011/423
2011-08-16, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/25840 [LJN: BR6032]
Vovo / Terugkeerbesluit / China / Spoedeisend belang / Risico op onderduiken / Objectieve criteria / Art. 62 lid 3 Vw 2000 bevat geen criteria / Nul-dagen vertrektermijn / Persoonlijke omstandigheden onvoldoende meegewogen / Art. 5 en art. 7 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Motivering / Schorsing besluit
[WV]

Geen verplichte inburgering Turkse burgers bij uitvoering Vw 2000

24/09/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 26-10-2011: De uitspraak van de CRvB over de inburgeringsplicht van Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag met Turkije vallen, heeft ook gevolgen voor de uitvoering van de Vw 2000.

Update
De CRvB oordeelde op 16 augustus 2011 (ve11001909) dat de in de art. 3 en art. 7 Wet inburgering neergelegde inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen in strijd is met het Associatierecht EEG-Turkije.
Zie nieuwsbericht 16 augustus 2011.
Het lag voor de hand dat dit gevolgen zou hebben voor het hanteren van een inburgeringsvereiste voor bedoelde personen bij de uitvoering van de Vw 2000.
Aanvragen voortgezet verblijf of verblijf voor onbepaalde tijd en het inburgeringsexamen
Art. 16a, lid 1, art. 21, lid 1, sub k en art. 34, lid 1 Vw 2000 stellen het vereiste dat het inburgeringsexamen als bedoeld in art. 13 Wet inburgering behaald moet zijn om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning ‘voortgezet verblijf’ of voor 'onbepaalde tijd'.
Toen de CRvB uitspraak deed liepen er diverse procedures n.a.v. het tegenwerpen van dat vereiste aan Turkse onderdanen. Kort daarna ging de MvI&A zijn bij de ABRvS ingestelde hoger beroepen intrekken, in nog lopende beroepen afwijzende beschikkingen op bezwaar intrekken, alsnog bezwaarschriften inwilligen en positief beslissen op lopende aanvragen zonder het vereiste nog tegen te werpen.
Enkele voorbeelden:
-   De MvI&A trok op 28  augustus 2011 zijn hoger beroep tegen VK Amsterdam 22 april 2011, AWB 10/29050 (ve11001287) in. De Vz ABRvS bepaalde nog op 18 juli 2011 ({rvs=201107270/2/V3}) dat de minister geen nieuw besluit op bezwaar hoefde te nemen voordat op het hoger beroep is beslist.  
-   Eerder werd echter tegen VK Amsterdam 22 februari 2011, AWB 10/37092 (ve11000507), geen hoger beroep ingesteld en bij beschikking van 26 april 2011 een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met EG-aantekening verleend.
-   De MvI&A trok een afwijzende beschikking op bezwaar tegen de weigering van een verblijfsvergunning ‘voortgezet verblijf’ op 22 augustus 2011, de dag voor de MK-zitting VK Amsterdam, in en verleende bij beschikking van 31 augustus (ve11002240) alsnog de gevraagde vergunning.
-   Op 7 september 2011 (ve11002242) werd inwilligend beslist op de aanvraag van 6 juni 2011 tot het verlenen van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd met de aantekening "EG-langdurig ingezetene". Het niet behaald hebben van het inburgeringsexamen werd niet tegengeworpen.
Dat het vereiste van het behaald hebben van het inburgeringsexamen in deze gevallen niet meer zou worden gesteld, werd door de MvBZK vermeld in zijn informatiebrief van 7 september 2011 (ve11002156) aan de gemeenten over de gevolgen van de uitspraak van de CRvB.
MVV-aanvragen en het basisexamen inburgering in het buitenland
Art 16, lid 1, sub h, Vw 2000 bepaalt dat de daar genoemde inburgeringseis alleen geldt voor vreemdelingen die na aankomst in Nederland inburgeringsplichtig zouden zijn o.g.v. de artikelen 3 en 5 Wet inburgering. Deze koppeling werd gelegd om de aansluiting tussen de inburgering in het buitenland en in Nederland te garanderen (MvT bij Wib, TK 2003-2004, 29700, nr. 3, p. 7).
Van Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatierecht vallen zou gezien deze samenhang niet meer verlangd kunnen worden het inburgeringsexamen in het buitenland af te leggen.
Dit werd niet aanstonds onderkend, getuige ook de mededelingen op de websites van de Ambassade in Ankara en het Consulaat Generaal in Istanbul dat het vereiste van het basisexamen inburgering nog steeds van kracht blijft:
Basisexamen inburgering in het buitenland voor Turkse onderdanen
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 augustus 2011 dat Turkse burgers in Nederland niet inburgeringsplichtig zijn, heeft alleen betrekking op de inburgeringsplicht in Nederland, die voortvloeit uit de Wet inburgering.
Het basisexamen inburgering in het buitenland valt onder de Wet inburgering in het buitenland. De rechtszaak bij het College van Beroep ging daar niet over. Het vereiste voor vreemdelingen om bij de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald, blijft daarom ook voor Turkse onderdanen van kracht
.”
Op 23 september 2011 (ve11002269) liet de Minister van BZK de Tweede Kamer weten dat het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland door Turkse onderdanen (en hun gezinsleden) die een MVV voor toelating tot Nederland aanvragen, niet kan worden verlangd. De ambassades zouden dienovereenkomstig zijn ingelicht.
De informatie op de websites van het Consulaat Generaal en de Ambassade werd op 24 resp. 27 september als volgt gewijzigd:
afschaffing inburgeringexamen in het buitenland voor Turkse onderdanen
Minister Donner heeft besloten dat, met terugwerkende kracht tot 16 augustus 2011, personen met de Turkse nationaliteit en hun gezinsleden bij mvv-verlening niet langer hoeven aan te tonen het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald.
Examengeld van examens die na 16 augustus jl. zijn afgelegd wordt gerestitueerd.
Er wordt naar andere mogelijkheden gezocht om inburgering van Turkse onderdanen in Nederland toch te waarborgen.
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 13.30-16.00 uur bellen met de visumafdeling : 0212 - 393 14 14

>> UPDATE
Standpunt IND m.b.t. restitutie/teruggave examengelden basisexamen

In een Nieuwsbericht van de IND van 26 oktober 2011 "Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 16 augustus 2011" valt dit te lezen.
Gevolgen voor afgesloten procedures
De uitspraak heeft geen gevolgen voor zaken die al zijn afgehandeld en waartegen geen rechtsmiddel (zoals bezwaar en beroep) meer open staat. In al afgehandelde zaken zal niet tot restitutie / teruggave worden overgegaan.
Gevolgen voor lopende procedures
Bezwaren tegen het betalen van het examengeld van het basisexamen inburgering en de legesheffing kunnen naar voren worden gebracht in het kader van een openstaande mvv-aanvraag of door tijdig bezwaar in te dienen tegen het besluit op de mvv-aanvraag.”

Zie over deze restitutie kwestie ook de Opinie "Rooftocht Staat niet te stuiten" van Dirk Schaap in A&MR 2011, nr. 8, p. 366 e.v. (ve11002531 - verschijning op 28 oktober), waarin deze opvatting van de IND niet kon worden meegenomen. Schaap liet weten zijn met betrekking tot de examengelden lopende restitutieverzoeken, bezwaren en beroepen aan te vullen n.a.v. dit IND standpunt. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 12 verschenen

12/09/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 12 van 9 september 2011 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001815 - JV 2011/371
2011-07-21, HvJEU, C-325/09 (Dias)
Vrij verkeer van personen / Art. 16 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Legaal verblijf zonder aan voorwaarden verblijfrecht te voldoen / Duurzaam verblijfsrecht / Europees burgerschap
ve11001753 - JV 2011/372
2011-07-21, HvJEU, C-186/10, (Tural Oguz)
Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstillbepaling / Verbod invoeren nieuwe beperkingen voor toelating Turkse onderdanen / Recht van vrije vestiging / Rechtsmisbruik
ve11001765 - JV 2011/373
2011-07-28, HvJEU, C-69/10 (Samba Diouf)
Art. 39 Procedurerichtlijn 2005/85 / Begrip 'beslissing die inzake asielverzoek is gegeven' / Niet voor beroep vatbare beslissing verzoek in versnelde procedure te behandelen / Doeltreffende rechterlijke bescherming
ve11001629 - JV 2011/374
2011-07-01, ABRvS, 201103632/1/V3 [LJN: BR1255]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somaliland / Noord-Somalië / Memorandum of Understanding 2009 / Schadevergoeding
ve11001678 - JV 2011/375
2011-07-12, ABRvS, 201104214/1/V3 [LJN: BR2118]
Bewaring (Grensdetentie) / Begeleide minderjarige vreemdeling / AC Schiphol / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Kortere opvang dan 14 dagen doet afbreuk aan zorgvuldige behandeling asielaanvraag / Wel voorrang geven aan behandeling aanvraag om verblijf zo kort mogelijk te houden
ve11001686 - JV 2011/376 noot C.A. Groenendijk
2011-07-13, ABRvS, 200904125/1/V1 [LJN: BR2044]
Intrekking verblijfsvergunning / Arbeid als internationaal vrachtwagenchauffeur / Turkije / Niet-omstreden verblijfsrecht / Art. 6 lid 1 Besluit 1/80 / Procedurele waarborgen Verblijfsrichtlijn 2004/38
ve11001725 - JV 2011/377
2011-07-14, ABRvS, 201009278/1/V3 [LJN: BR3771]
Asielaanvraag / Dublinoverdracht / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / EHRM arrest M.S.S. / Algemene informatie betrekken bij beoordeling / Prejudiciële vragen Court of Appeal / Geen dreigende schending art. 3 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen
--- Deze zaak is ter zitting behandeld tegelijk met zaken {rvs=201002796/1/V3} (AMV) en 201007479/1/V3 (medische zorg) (ve11001757)(*), waarin ook op 14 juli uitspraak werd gedaan.
(*) In die zaak trof de President EHRM op 31 augustus 2011 (nr. 54000/11, ve11002060) de interim measure dat verzoekster (een HIV-besmette vrouw met een in Nederland geboren dochter die onder medische controle staat) gedurende de procedure bij het Hof niet mag worden uitgezet naar Italië.

ve11001727 - JV 2011/378
2011-07-15, ABRvS, 201005039/1/V2 [LJN: BR3779]
Asielaanvraag / Tegenwerping art. 1F Vluchtelingenverdrag / Duurzaam art. 3 EVRM uitzetbeletsel / Proportionaliteit onthouden verblijfsvergunning / Beoordeling in asielprocedure / Geen beleidsregels vereist / Art. 8 EVRM / Bij belangenafweging geldt geen waterscheiding asiel-regulier
ve11001734 - JV 2011/379
2011-07-15, ABRvS, 201101530/1/V2 [LJN: BR3850]
Hoger beroep asiel / Termijnoverschrijding / Ontvankelijkheid / Art. 13 EVRM / Arrest Bahaddar / Art. 47 Handvest grondrechten EU / Recht op een doeltreffende voorziening
ve11001736 - JV 2011/380
2011-07-15, ABRvS, 201102129/1/V2 [LJN: BR3774]
Asielaanvraag / Iran / Ontbreken documenten / Reisroute via Turkije / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 3 EVRM / Art. 83 Vw 2000 ziet niet op stukken opgesteld met het oog op procedure in rechte / In hoger beroep overgelegde rapportage leugendetectie onderzoek / Toetsingsmaatstaf afdoening in AC-procedure geldt ook voor afdoening in AA-procedure / Zorgvuldigheid
ve11001739 - JV 2011/381
2011-07-15, ABRvS, 201102770/1/V3 [LJN: BR3844]
Bewaring / Voldaan aan eerdere terugkeerverplichting door ongewenst verklaarde vreemdeling / Pas 6 dagen na bewaring terugkeerbesluit genomen / Art. 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Suriname / Schadevergoeding nihil
ve11001741 - JV 2011/382
2011-07-15, ABRvS, 201105819/1/V3 [LJN: BR3845]
Bewaring / Geen nieuw terugkeerbesluit vereist nu door vertrek naar België werking aan eerder besluit niet is ontvallen / Beoordeling onttrekkingsgevaar / Geen vaste woon- of verblijfplaats / Geen identiteitsdocument / Irak
ve11001792 - JV 2011/383
2011-07-15, ABRvS, 201105838/1/V1 [LJN: BR3851]
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf EU-onderdaan / Ontvankelijkheid / Hogerberoepschrift zonder gronden / Geen nadere termijn indienen grieven / Art. 85 Vw 2000 / Geen strijd met Unierecht / HvJEU arrest Alassini / Gelijkwaardigheid / Doeltreffendheid
ve11001742 - JV 2011/384
2011-07-19, ABRvS, 201003863/1/V2 [LJN: BR3812]
Uitoefenen gezinsleven bij Nederlands kind / MVV-vereiste / Harheidsclausule / Art. 8 EVRM / Art. 3 Vierde Protocol EVRM / Belang kind / Betekenis overeengekomen omgangsregeling te formaliseren / Belangafweging / Gezinsleven aangevangen tijdens niet rechtmatig verblijf / Arrest Ciliz
ve11001796 - JV 2011/385
2011-07-20, ABRvS, 201010189/1/V1 [LJN: BR3825]
Verblijf als pleegkind / Mvv-vereiste / Hardheidsclausule / Geen verruiming van artikel 3.71 lid 2, onder k, Vb 2000
ve11001795 - JV 2011/386
2011-07-21, ABRvS, 201005001/1/V3 [LJN: BR3843]
Aanvraag verblijf 'medische noodsituatie' / MVV-vereiste / Medisch reisbeletsel / Hardheidsclausule / BMA-advies / Land van herkomst onbekend / Behandelmogelijkheid in Senegal / Rechtsgevolgen meeromvattende beschikking / Vergewisplicht m.b.t. daadwerkelijke verwijderbaarheid / Geen inzicht in behandeling na uitzetting / Motivering
ve11001791 - JV 2011/387
2011-07-25, ABRvS, 201007400/1/V2 [LJN: BR3852]
Niet voldoen griffierecht hoger beroep / Ontvankelijkheid / Intrekking bob / Art. 6:19 lid 1 Awb / Doorwerking ontvankelijkheidsgebrek in beroep van rechtswege
ve11001794 - JV 2011/388
2011-07-26, ABRvS, 201104394/1/V3 [LJN: BR3848]
Bewaring / Gebruik handboeien bij transport na opleggen bewaring / Ambtsinstructie niet van toepassing / Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen stelt geen nadere eisen / Onttrekkingsgevaar / Marokko / Voortvarendheid
ve11001843 - JV 2011/389
2011-07-29, ABRvS, 201105946/1/V3 [LJN: BR4438]
Bewaring / China / Zicht op uitzetting / LP / Voortduring intensieve contacten Chinese autoriteiten / Medewerkingsplicht
ve11001804 - JV 2011/390
2011-08-01, ABRvS, 201105526/1/V3 [LJN: BR4435]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Memorandum of Understanding / Laissez-passer / Meewerkplicht / Guinee
ve11001837 - JV 2011/391
2011-08-09, Vz ABRvS, 201108181/3/V4 [LJN: BR5038]
Vovo / Bewaring / Hoger beroep / Staandehouden bij MTV-controle / Grenscontrole / Art. 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Rechtsgeldigheid regeling art. 4.17a Vb 2000 / Belangenafweging / Geen gevolg hoeven geven aan uitspraak (bevel opheffing)
--- Het hoger beroep wordt op 14 september door de Afdeling op zitting behandeld.
--- Nieuwsbericht met meer informatie over de recente jurisprudentie m.b.t. het MTV.
ve11001848 - JV 2011/392
2011-08-10, ABRvS, 201102634/1/V6 [LJN: BR4656]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Stage / Senegal / Matiging boete met 75% / Evenredigheidsbeginsel
ve11001830 - JV 2011/393 noot P.E. Minderhoud
2011-07-15, CRvB, 08/6595 AKW enz. [LJN: BR1905]
Kinderbijslag / Art. 6 lid 2 AKW / Rechtmatig verblijf / Koppelingswet / Zodanige band met Nederland dat als ingezetene beschouwd / Zorgplicht Staat / Art. 8 EVRM / Rechten van kinderen / IVRK
ve11001745 - JV 2011/394
2011-07-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 10/33122 [LJN: BR4528]
Asielaanvraag / Art. 3 lid 2 Dublinverordening / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Opvang en begeleiding AMV's / Medische omstandigheden / Art. 3 EVRM
--- De MvI&A heeft hoger beroep ingesteld.
--- Zie over Dublinoverdrachten aan Italië in het licht van het arrest M.S.S. ook ABRvS 14 juli 2011, 201009278/1/V3, (JV 2011/377, ve11001725), en de zaken {rvs=201002796/1/V3} (AMV) en 201007479/1/V3 (medische zorg) (ve11001757) waarin ook op 14 juli uitspraak werd gedaan, nadat deze gezamenlijk op zitting waren behandeld.

ve11001789 - JV 2011/395
2011-07-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/19357 [LJN: BR3377]
Bewaring / Suriname / Zicht op uitzetting / Lopend onderzoek Centraal Bureau voor Burgerzaken / Geen aanknopingspunten voor afwijzing LP-aanvraag of noodpaspoort / Voortvarendheid / Memorandum of Understanding 2008
ve11001776 - JV 2011/396
2011-07-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/29031 [LJN: BR3482]
Intrekking asielvergunning / Irak / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid / Ongedocumenteerd / Geen positieve overtuigingskracht asielrelaas / Art. 4 lid 5 en art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 23 lid 4 Procedurerichtlijn 2005/85 / Geen expliciete ex tunc toetsing in voornemen / Onvoldoende motivering gelet op motivering Verdonk in 2007 bij instelling categoriale bescherming
ve11001707 - JV 2011/397
2011-07-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/42683 [LJN: BR2460]
Intrekking asielvergunning / Rusland / Verplaatsing hoofdverblijf naar derde land / Art. 11 Definitierichtlijn 2004/83 / Geen vertrek buiten haar wil / Werkingssfeer art. 17 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Begrip 'gezin' / Gezinsband / Motivering
ve11001852 - JV 2011/398
2011-07-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/396 [LJN: BR4707]
Leges / Mvv-aanvraag verblijf bij echtgenoot / Marokko / Punt 13 considerans Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Doorzichtigheid en billijkheid legesheffing / Motivering
ve11001708 - JV 2011/399
2011-07-19, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/20079 [LJN: BR2455]
Asielaanvraag / Afghanistan / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Ronselpraktijken Madrassa / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 10 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen ambtshalve vergunningverlening “verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling” / Frustratie onderzoek naar opvangmogelijkheden / Motivering / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001775 - JV 2011/400
2011-06-08, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/18288 [LJN: BR3460]
Vovo / Terugkeerbesluit / Spoedeisend belang / Art. 3 lid 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Vertrektermijn / Geen wettelijke criteria voor 'risico op onderduiken' / Art. 62 Vw 2000 / Alsnog gunnen redelijke termijn / Ghana
ve11001705 - JV 2011/401 noot P.J. Krop
2011-07-22, Vzr VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/21417 [LJN: BR2786]
Wav / TWV / Seizoensarbeid in tuinbouw / Vovo / Prioriteitgenietend aanbod / Voldoende wervingsinspanningen / Standstillbepaling art. 14 Toetredingsverdragen Bulgarije en Roemenië / Zorgvuldigheid / Motivering / Vertrouwensbeginsel / Belangenafweging
--- Op 22 juli werden gelijkluidende uitspraken gedaan in drie andere zaken: ve11001702, ve11001703, ve11001704.
--- Zie ook bijdragen op blog Publiekrecht & Politiek:
9 mei 2011, Help de aardbeienteler verzuipt; 17 juni 2011, Kamp lapt recht aan zijn laars; 23 juli 2011, Bestuursrechter haalt stevig uit naar minister Kamp.
--- ve11001996: Antwoorden van 22 augustus 2011 op Kamervragen.
[WV]