Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Informatiebijeenkomst Rb Amsterdam nieuwe zaaksbehandeling

23/01/2012

Nieuwsbericht

De 'nieuwe zaaksbehandeling' zal vanaf april 2012 ook binnen het team Vreemdelingenzaken van de sector bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam van start gaan.

Met het oog op het van start gaan van deze nieuwe werkwijze organiseert de rechtbank Amsterdam een informatiebijeenkomst op 5 maart 2012 van 15.00 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur).
Beoogd wordt een informele professionele ontmoeting van advocaten, de IND en medewerkers van de rechtbank om ervaringen uit te wisselen. Het programma wordt medio februari definitief vastgesteld omdat er nu nog diverse pilotzittingen lopen. In elk geval zal aan de orde komen wat er nodig is om de nieuwe zaaksbehandeling tot een succes te maken.
De rechtbank wil alle advocaten en procesvertegenwoordigers die regelmatig optreden in vreemdelingenzaken bij de rechtbank Amsterdam hiervoor uitnodigen.
Zij die nog geen uitnodiging ontvangen hebben kunnen zich nog t/m 17 februari 2012 aanmelden.
Zie ve12000226 voor de uitnodigingsbrief van 20 januari 2012 met meer informatie en de daarbij gevoegde folder. [WV]

Bewaring: onderzoek ombudsman en uitzending ZEMBLA

20/01/2012

Nieuwsbericht

De Nationale ombudsman gaat verkennen welke beperkingen vreemdelingen in bewaring in de praktijk ervaren, hoe die zich verhouden tot hun rechten en of vreemdelingenbewaring - gelet op het doel uitzetting - minder belastend voor de mensen moet zijn.

Dit werd op 19 januari 2012 in een nieuwsbericht op de website van de Nationale ombudsman bekend gemaakt
In het kader van de verkenning bezoeken medewerkers van de ombudsman het detentiecentrum in Rotterdam om te praten met personeel, Commissie van Toezicht en vreemdelingen. Ook laat de ombudsman zich informeren door deskundigen en worden zonodig andere detentiecentra bezocht. De ombudsman verwacht voor de zomer van 2012 te kunnen beoordelen of in samenwerking met de directies van de detentiecentra een beter regime wordt ingevoerd of dat daarvoor verder onderzoek nodig is.
In de uitzending van Radio 1 (20 januari, 11:40-11:49 uur) (hier de video versie op vara.nl) reageerde de Nationale ombudsman op de komende uitzending van ZEMBLA 'De gevangenen van gebouw 4' (detentiecentrum Zeist*) op vrijdag 20 januari om 21.20 bij de VARA op Nederland 2 en gaf daarbij aan dat het haast onvermijdelijk is dat zijn onderzoek zich verbreedt tot andere detentiecentra dan in Rotterdam.
* Op 16 januari 2012 hebben de VAJN en 6 vreemdelingen die voor hun uitzetting gedetineerd zijn in Detentiecentrum Zeist in Soesterberg de Staat der Nederlanden gedagvaard om gebouw 4 sluiten totdat de ventilatieproblemen in dat gebouw zijn verholpen. De (openbare) zitting zal plaatsvinden op 1 februari om 10.30 in de rechtbank Utrecht. Nadere informatie bij Frans-Willem Verbaas, advocaat bij Collet Advocaten Alkmaar. [WV]

EHRM: Weigering ontheffing leges in strijd met art. 13 EVRM

16/01/2012

Nieuwsbericht

De eis van aanvullende documenten, naast het al overgelegde betalingsoverzicht bijstandsuitkering om het onvermogen tot betaling leges aan te tonen, is exteem formalistisch en gelet op de arguable claim onder art. 8 EVRM in strijd met art. 13 EVRM.
 

Het EHRM heeft op 10 januari 2012 (ve12000120) geoordeeld dat klager, wiens aanvraag voor verblijf bij echtgenote buitenbehandeling was gesteld wegens niet betalen leges, geen effectieve toegang heeft gehad tot een bestuursrechtelijke procedure waarbij hij, na het voldoen aan de voorwaarden voor ontheffing van de betaling van leges, in aanmerking zou kunnen komen voor een vergunning voor verblijf bij zijn gezin in Nederland.
Het Hof begrijpt niet wat de aanvullende documenten die van klager werden gevraagd konden toevoegen aan het al overgelegde betalingsoverzicht van de inkomsten uit de bijstandsuitkering van zijn echtgenote(€988,71 per maand). Er is sprake van een extreem formalistische houding van de minister welke werd gebillijkt door de rechtbank (ve12000159) en die ten onrechte verhinderde om, van een overigens effectieve, nationale regeling gebruik te maken (r.o. 54-55). Het Hof oordeelt unaniem dat art. 13 EVRM is geschonden.
[GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 1 verschenen

13/01/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 1 van 13 januari 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11002448 - JV 2012/1
2011-10-11, EHRM, 5056/10 (Emre - Zwitserland)
Uitzetting / Ongewenstverklaring / Openbare orde / Jeugdcriminaliteit / Turk geboren in Duitsland / Art. 8 EVRM / Inmenging gezinsleven / Art. 46 EVRM / Bindende kracht en tenuitvoerlegging uitspraken EHRM
ve11002946 - JV 2012/2
2011-10-13, EHRM, 10611/09 (Husseini - Zweden)
Uitzetting / Ongewenstverklaring / Huiselijke geweld / Openbare orde / Ernst gepleegde delict / Art. 3 EVRM / Hazara - Pashtun etniciteit / Art. 8 EVRM / Belangenafweging / Belang van kinderen / Afghanistan
ve11002810 - JV 2012/3
2011-11-03, EHRM, 28770/05 (Arvelo Aponte - Nederland)
Uitzetting / Venezuela / Openbare orde / Drugsgerelateerde veroordeling in Duitsland / Tijdens MVV-procedure niet gevraagd naar veroordeling / Gezinsleven / Gerechtvaardigde inmenging / Keuze voor moederschap ingegeven door leeftijd / Rechtsmiddelen
ve11002872 - JV 2012/4
2011-11-10, EHRM, 29681/08 (Mallah - Frankrijk)
Verblijf van ruim 30 jaar in Frankrijk / Onderdak verleent aan illegaal verblijvende schoonzoon / Strafvervolging / Liefdadigheid / Gezinsband tussen schoonvader en schoonzoon valt onder art. 8 EVRM / Gezinsleven / Privé-leven / Marokko
ve11002873 - JV 2012/5
2011-11-15, EHRM, 48205/09 (Al Hanchi - Bosnië-Herzegovina)
Uitzetting / Tunesië / Art. 3 EVRM / Gediend in buitenlandse Mujahedin / Nationale veiligheid / Terrorisme bestrijding / Overgang naar democratische staat / Slechts in sporadische gevallen rapportage van onmenselijke behandeling
ve11002794 - JV 2012/6 noot C.A. Groenendijk
2011-11-15, HvJEU (Grote kamer), C-256/11 (Dereci e.a.)
Burgerschap van de Unie / Verblijfsrecht staatsburgers derde landen die familielid zijn van burgers van de Unie / Weigering op grond dat recht op vrij verkeer van burger niet is uitgeoefend / Mogelijk verschil in behandeling t.o.v. burgers van de Unie die recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 13 Besluit 1/80 / Art. 41 Aanvullend Protocol / Standstill-bepaling
--- Zie ook Nieuws MigratieWeb 15 november 2011.
ve11002843 - JV 2012/7
2011-11-17, HvJEU, C-430/10 (Hristo Gaydarov)
Vrij verkeer van burger van Unie / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens strafrechtelijke veroordeling in ander land / Illegale handel in verdovende middelen / Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde
ve11002842 - JV 2012/8
2011-11-17, HvJEU, C-434/10 (Petar Aladzhov)
Vrij verkeer van burger van de Unie / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens niet-betaling van belastingschuld / Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde
ve11002790 - JV 2012/9 noot T.P. Spijkerboer
2011-10-19, ABRvS, 201100146/1/H3
Weigering inzage minuut / Geen asielverlening op gronden a t/m c / Sprake van juridische analyse en niet van persoonsgegevens / Wet bescherming persoonsgegevens / Op andere wijze adequaat in kennisgeving gegevens voorzien / Art. 9 Procedurerichtlijn 2005/85
--- De noot ziet ook op ABRvS 2 november 2011 (JV 2012/13, ve11002791) m.b.t de weigering inzage minuut behorende bij een beslissing op een reguliere aanvraag en de relatie met artt. 8 en 41 EU Handvest grondrechten.

ve11002654 - JV 2012/10 noot B.W.N. de Waard
2011-10-21, ABRvS (wrakingskamer), 201008187/2/V2
Wrakingsverzoek / Schijn van vooringenomenheid door houding / Geen partijdigheid of vooringenomenheid dan wel een gerechtvaardigde vrees daarvoor
ve11002720 - JV 2012/11
2011-10-26, ABRvS, 201009737/1/V4 [LJN: BU3404]
Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Duurzame relatie met Unieburger / GBA-inschrijving als bewijsmiddel / Overleggen van stukken
ve11002722 - JV 2012/12
2011-10-31, ABRvS, 201105809/1/V1 [LJN: BU3402]
Mvv-aanvraag i.h.k.v. nareis / Feitelijk gezinsband / Vertrek hoofdpersoon uit land van herkomst is peilmoment / Kort verblijf 14 jarig kind bij referente in Somalië niet voldoende / Horen in bezwaar
ve11002791 - JV 2012/13 noot T.P. Spijkerboer
2011-11-02, ABRvS, 201100148/1/H3 [LJN: BU3136]
Weigering inzage minuut / Verlening reguliere verblijfsvergunning / Sprake van juridische analyse en niet van persoonsgegevens / Wet bescherming persoonsgegevens / Op andere wijze adequaat in kennisgeving gegevens voorzien / Bescherming persoonsgegevens (art. 8 EU-Handvest) / Recht op behoorlijk bestuur (art. 41 EU-Handvest)
--- De noot ziet ook op ABRvS 19 oktober 2011 (JV 2012/9, ve11002790) m.b.t de weigering inzage minuut behorende bij een beslissing op een asielaanvraag en de relatie met art. 9 lid 2 Procedurerichtlijn.

ve11002696 - JV 2012/14
2011-11-02, ABRvS, 201104416/1/V6 [LJN: BU3149]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Implementatietermijn Werkgeverssanctiesrichtlijn 2009/52 / Niet in gevaar brengen doelstelling richtlijn / Vervalste documenten / Matiging / Evenredigheidsbeginsel / Geen terughoudende toets / Inspanningsverplichting werkgever
ve11002769 - JV 2012/15
2011-11-02, Vz ABRvS, 201109935/2/V4 [LJN: BU4100]
Vovo / Asielaanvraag / Dublinverordening / Uitzetting / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. / Art. 3 EVRM / Motiveringsgebrek
ve11002781 - JV 2012/16
2011-11-04, ABRvS, 201111054/1/V3 [LJN: BU4102]
Bewaring / Twijfel over Algerijnse nationaliteit onvoldoende geconcretiseerd door MvI&A / Weigering medewerking taalanalyse onvoldoende grond voor twijfel over nationaliteit / LP aanvraag / Zicht op uitzetting / Ongewenst verklaard / Vertrekplicht / Meewerkplicht / Matiging schadevergoeding tot nihil
ve11002780 - JV 2012/17
2011-11-07, ABRvS, 201109941/1/V3 [LJN: BU4104]
Bewaring / Afghanistan / Zicht op uitzetting / Frequentie presentaties bij autoriteiten / Meewerkplicht vreemdeling / Niet gehouden aan vertrektermijn / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure
ve11002777 - JV 2012/18
2011-11-09, ABRvS, 201106883/1/V3 [LJN: BU4110]
Terugkeerbesluit / Art. 3, lid 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Nul-dagen vertrektermijn / Geen objectieve criteria in art. 62 lid 3 sub b Vw voor 'risico op onderduiken'
ve11002778 - JV 2012/19
2011-11-09, ABRvS, 201107381/1/V3 [LJN: BU4108]
Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen terugkeerbesluit vereist voor (reeds opgeheven) ibs / Afwijzing asielaanvraag na verstrijken implementatietermijn / Meeromvattende beschikking / Mogelijke toekomstige (hernieuwde) bewaring / Procesbelang / Ontvankelijkheid
ve11002889 - JV 2012/20
2011-11-11, ABRvS, 201007173/1/V4 [LJN: BU5031]
Asielaanvraag / Dublinoverdracht Italië / Dublinverordening 343/2003 / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. / Zorgvuldigheid / Motivering / Geen dreigende schending art. 3 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen / Interim measure EHRM enkel feitelijke belemmering
ve11002892 - JV 2012/21
2011-11-14, ABRvS, 201002738/1/V2 [LJN: BU5013]
Asielaanvraag / Afghanistan / Uruzgan / Verkorte afdoening / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 3 EVRM / Mate willekeurig geweld / Finale geschillenbeslechting / Arresten N. en Husseini tegen Zweden / Rechtsgevolgen alsnog in stand gelaten
ve11002888 - JV 2012/22
2011-11-16, ABRvS, 201002352/1/V2 [LJN: BU5035]
Opheffing ongewenstverklaring met terugwerkende kracht / Ingangsdatum opheffing vóór datum verzoek tot opheffing mogelijk / Colombia / Zelf voorzien
ve11002890 - JV 2012/23
2011-11-15, Gerechtshof Amsterdam (Civiel), 200.034.181/01 KG
Bewaring / Regime / Tenuitvoerlegging / Pbw / Art 3, 5, 8 en 14 EVRM / Art. 26 IVBPR / Politiecel / Kort geding
ve11002868 - JV 2012/24
2011-10-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 10/4912 [LJN: BU4486]
Herhaalde asielaanvraag / DRC / Nova / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Verslechtering positie van vrouwen / Seksueel geweld / Geen aanleiding de rechtsgevolgen in stand te laten
ve11002884 - JV 2012/25
2011-10-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 10/42325 [LJN: BU4445]
Opvang / COA / Vertrouwensbeginsel / Buiten bereik art. 3 Rva 2005 / Acute medische noodsituatie / Psychische problemen en alcoholverslaving / Voorkomen zwervend bestaan / Bescherming veiligheid vreemdeling e.a. / Bewijslast / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11002902 - JV 2012/26
2011-07-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/3109 [LJN: BU4303]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Somalië / Gezinsband / Tegenwerping verschillende verklaringen / Kwalificatie gehoormedewerker om zelf te vertalen niet gebleken / Zorgvuldigheid gehoor gelet op jonge leeftijd kinderen
ve11002879 - JV 2012/27
2011-09-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/37206 - Einduitspraak [LJN: BU4479]
Aanvraag VOTA / Intrekking VBTA met terugwerkende kracht / Motivering / Geen vijf jaar rechtmatig verblijf / Peildatum / Rechtsgrond VBTA komen te ontvallen / Bestuurlijke lus mogelijk in voornemenprocedure
ve11002723 - JV 2012/28
2011-10-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/40833 [LJN: BU3391]
Intrekking asielvergunning op d-grond / Irak / Provincie Kirkuk / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid Centraal-Irak / WBV 2008/28 / Artt. 15 onder c en 16 Definitierichtlijn 2004/83 / Alleenstaande vrouw / Ambtsbericht / Motivering
ve11002742 - JV 2012/29
2011-11-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/33499 [LJN: BU3671]
Bewaring / Rusland / Strafrechtelijk voortraject / Geen redelijk vermoeden illegaal verblijf vereist / Dublinverordening 343/2003 / Overdracht naar Zwitserland niet zijnde lidstaat EU / Terugkeerrichtlijn 2008/115 van toepassing / Uitvoering terugkeerbesluit binnen gegeven vier weken vertrektermijn i.v.m. gevaar openbare orde / Richtlijn conforme uitleg art. 62 lid 4 Vw 2000
ve11002895 - JV 2012/30
2011-11-07, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/14474 [LJN: BU4308]
Asielaanvraag / Intrekking besluit in beroepsfase / Niet tijdig beslissen / Proceskostenveroordeling / Intrekking besluit wegens arrest Sufi en Elmi valt niet onder art. 83 Vw 2000 / Geen novum / Geen nieuwe beslistermijn ex art. 42 lid 1 Vw 2000
ve11002886 - JV 2012/31
2011-11-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Utrecht, AWB 11/28620, 11/26669 [LJN: BU4116]
Terugkeerbesluit / China / Nul-dagen vertrektermijn / Procesbelang / Artt. 3 en 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Richtlijnconforme uitleg art. 62 lid 4, sub b, Vw 2000 / Openbare-ordecriteria in EU-richtlijnen
ve11002894 - JV 2012/32
2011-11-16, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/34624, 11/34622 [LJN: BU4995]
Asielaanvraag / Irak / Erkenning als vluchteling door UNHCR in Turkije / Tegenwerping dat erkenning vluchtelingschap door UNHCR niet is onderbouwd / Bewijslast / Zelfstandig onderzoek verweerder vereist / Motivering
[WV]

Leers mede verantwoordelijk voor inburgering en integratie

23/12/2011

Nieuwsbericht

Minister Leers is met ingang van 16 december 2011 mede belast met de aangelegenheden betreffende integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden en wordt minister van Immigratie, Integratie en Asiel (MvII&A).

Bij het aftreden van minister Donner als Minister van Binnenlandse Zaken in verband met zijn zijn benoeming tot vice-voorzitter van de RvS, is besloten dat Leers deze portefeuille van hem overneemt (ve11003209). Liesbeth Spies volgt Donner op als minister.
[Ssc]

HvJEU: Geen onweerlegbaar vermoeden dat alle lidstaten het Handvest naleven

23/12/2011

Nieuwsbericht

De grote kamer van het Hof van Justitie heeft in een veelomvattende en verhelderende uitspraak over de Dublinverordening het interstatelijk vertrouwen uitgelegd in het licht van het Handvest en de grondrechten.

In het op 21 december 2011 gewezen arrest in de zaken NS, ME e.a. (ve11003203) oordeelt het HvJEU dat het Unierecht in de weg staat aan de toepassing van een onweerlegbaar vermoeden dat de op basis van artikel 3, lid 1, van de Dublinverordening (nr. 343/2003) verantwoordelijke lidstaat de grondrechten van de EU eerbiedigt. Lidstaten mogen een asielzoeker niet aan de „verantwoordelijke lidstaat” in de zin van de Dublinverordening overdragen wanneer zij er niet  onkundig van kunnen zijn dat de tekortkomingen in het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat substantiële gronden vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende behandeling.
Het HvJEU sluit aldus aan bij de eerdere uitspraak van het EHRM van 21 januari 2011 in de zaak van M.S.S. tegen België en Griekenland (JV 2011/68, ve11000149), naar welke uitspraak uitdrukkelijk wordt verwezen (r.o. 88-91). Het Mensenrechtenhof had rekening gehouden met de regelmatige en unanieme rapporten van internationale niet-gouvernementele organisaties, correspondentie van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties aan de bevoegde Belgische minister, en rapporten van de Europese Commissie over de evaluatie van het Dublin-systeem. Het HvJEU is het niet eens met de Belgische, de Italiaanse en de Poolse regering, die van mening zijn dat de lidstaten niet over geschikte instrumenten beschikken om te beoordelen of de verantwoordelijke lidstaat de grondrechten eerbiedigt. Lidstaten kunnen op basis van informatie zoals die welke het EHRM aanhaalt, de werking van het asielstelsel in de verantwoordelijke lidstaat beoordelen, waardoor de risico’s zullen kunnen worden ingeschat die een asielzoeker daadwerkelijk loopt indien hij aan deze lidstaat wordt overgedragen. Vermeldenswaard is de nadruk die het HvJEU in dit verband legt op solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten (r.o. 93).
De uitspraak is verder van belang wegens de uitleg van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Ten eerste stelt het Hof buiten twijfel dat bij de beslissing om al dan niet de behandeling van een asielzaak aan zich te trekken ingevolge art. 3 lid 1 Dublinverordening het Handvest in acht moet worden genomen. Het gaat dan om het uitvoeren van het Unierecht in de zin van art. 51 lid 1 Handvest en in de zin van art. 6 EU verdrag. Ten tweede gaat het Hof tot op zekere hoogte in op de belangrijke vraag of de rechten in het Handvest met betrekking tot de menselijke waardigheid (art. 1), het recht op asiel art. 18) en het recht op een effectief rechtsmiddel (art. 47) een ruimere bescherming bieden dan art. 3 EVRM. Het Hof bepaalt zich er toe te zeggen dat deze artikelen van het Handvest niet leiden tot een ander antwoord op de specifieke vragen waar deze uitspraak over gaat. Tenslotte verklaart het Hof deze uitspraak ook toepasselijk voor het VK en Polen, in weerwil van Protocol 30 waarin staat dat het Handvest het Hof noch enige rechterlijke instantie van Polen of het VK de bevoegdheid verleent te bepalen dat de wetten, regelgeving of administratieve bepalingen, praktijken of maatregelen van Polen of het VK in strijd zijn met de grondrechten, vrijheden en beginselen die in het Handvest zijn herbevestigd. Het Hof overweegt dat het Handvest geen nieuwe rechten of beginselen creëert en dat het Protocol niet afdoet aan de toepasselijkheid van het Handvest in Polen en het VK. Het Protocol heeft niet tot doel Polen en het VK vrij te stellen van de verplichting om de bepalingen van het Handvest na te leven en evenmin om een rechtbank van een van deze lidstaten te verhinderen toe te zien op de naleving van deze bepalingen.
[PB]

Wijziging toetsingskader bewaringsmaatregel per 1 februari 2012

23/12/2011

Nieuwsbericht

De ABRvS zal bij een krachtens art. 59 lid 1 Vw 2000 opgelegde maatregel van bewaring, die op of na 1 februari 2012 is opgelegd, wat betreft de toetsing van de gronden en van de vraag of met een lichter middel kan worden volstaan geen onderscheid meer maken tussen een maatregel waarop de Terugkeerrichtlijn wel en een maatregel waarop deze niet van toepassing is.

Dit blijkt uit de uitspraak van de ABRvS van 15 december 2011, 201106984/1/V3, r.o. 2.2.1. (ve11003187).
Als reden geeft de Afdeling dat ongewijzigde voortzetting van de voor het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn tot stand gekomen jurisprudentie van de Afdeling over de maatstaven waaraan en de wijze waarop de rechter een maatregel van bewaring moet toetsen, er toe zou leiden dat de rechterlijke toets in bewaringszaken waarop de Richtlijn niet van toepassing is, een andere zou worden dan die in bewaringszaken waarop de Richtlijn wel van toepassing is. Dit is zowel uit een oogpunt van rechtsgelijkheid als uit een oogpunt van eenvoud en overzichtelijkheid van het recht ongewenst.
Daarom zal de Afdeling in de toekomst de uit de Richtlijn voortvloeiende vereisten waaraan de bewaring moet voldoen wat betreft de toetsing van de gronden en van de vraag of met een lichter middel dan bewaring kan worden volstaan, naar analogie toepassen in gevallen waarop de Richtlijn niet ziet, behoudens voor zover het bij of krachtens de Vw 2000 bepaalde zich daartegen verzet. Dit geldt echter niet voor het vereiste dat een terugkeerbesluit is genomen, nu de analoge toepassing ziet op gevallen waarin terugkeer niet of nog niet aan de orde is.
Om de praktijk de gelegenheid te geven zich op dit gewijzigde toetsingskader voor te bereiden, zal de Afdeling dit eerst toepassen in zaken waarop de Richtlijn niet van toepassing is en de maatregel van bewaring krachtens art. 59 lid 1 Vw 2000 is opgelegd op of na 1 februari 2012. [WV]

Stand van zaken nieuwe regelgeving

20/12/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 13 februari: In vervolg op het Nieuwsbericht van 31 oktober 2011 (update 15 november) een overzicht van op korte en langere termijn voorziene wijzingen van de Vw 2000, het Vb 2000, de RWN en de Wet inburgering.

Update 13 januari >> 1  >> 2  >> 3  >> 4  >> 5
Update 13 februari >> 6
RWN 2003

Wet
-   Aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 50.
Besluit
-   Ontwerpbesluit houdende het verlenen van het Nederlanderschap
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 49.
Wet inburgering (en enkele andere wetten, waaronder de Vw 2000)

- Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
Wetsvoorstel (33086) ingediend bij Tweede Kamer op 14 november 2011.
Vw 2000

-   Implementatiewet Terugkeerrichtlijn (32420)
>> 1 UPDATE: Wet van 15 december 2011 in Staatsblad 663 gepubliceerd (ve11003246); inwerkingtreding 31 december 2011.
-   Nationale visa en enkele andere onderwerpen (Visumwet) (31549) 
>> 2 UPDATE In het voorlopig verslag van 20 december 2011 (EK 31549, B, ve12000145) zijn door de fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks vragen gesteld. De antwoorden daarop zit de vaste commissie van de EK graag binnen zes weken tegemoet.
Inwerkingtreding: mede afhankelijk van snelheid behandeling door de EK; vermoedelijk na 1 april 2012.
-   Strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland
>> 3 UPDATE: Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 1.
-   Versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen
Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 50.
-   Herschikken van de gronden voor asielverlening
Adviesaanvraag in behandeling bij de Afdeling advisering Raad van State.
Vb 2000

-   Ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 en Besluit modern migratiebeleid (aanscherping eisen gezinsmigratie)
>> 4 UPDATE: Advies Afdeling advisering Raad van State vastgesteld in week 1.
Inwerkingtreding: in september 2011 was de planning per 1 januari 2012, dit wordt vermoedelijk in de loop van het eerste kwartaal 2012.

-   Ontwerpbesluit wijziging Vb 2000 in verband met aanscherping van de glijdende schaal
Advies Afdeling advisering van de Raad van State vastgesteld in week 47.
>> 6 UPDATE: Inwerkingtreding: in september 2011 was de planning nog per 1 januari 2012,. Op 6 februari 2012 heeft de MvI&A een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen aanscherping. ZIE NIEUWSBERICHT 13 februari 2012

-   Afschaffen twee MVV-vrijstellingen

>> 5 UPDATE: Adviesaanvraag in behandeling bij de Afdeling advisering Raad van State. Voor advisering staat in beginsel twee maanden.
Inwerkingtreding: wellicht eind februari – maart 2012.
 
Alle mededelingen over verwachte inwerkingtreding zijn onder voorbehoud. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 16 verschenen

02/12/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 16 van 2 december 2011 met 7 annotaties bij 8 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11002239 - JV 2011/484 noot S.K. van Walsum
2011-09-20, EHRM, 8000/08 (A.A. - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Nigeria / Openbare orde / Jeugdcriminaliteit / Gezinsleven / Privéleven / Toetsing ex-nunc
--- Van Walsum acht deze uitspraak met name van belang vanwege de interpretatie van het begrip “gezinsleven” tussen meerderjarige kinderen en hun ouders, en vanwege de uitleg van de reeds in Maslov (JV 2008/267, ve08001098) uitdrukkelijk gestelde ex nunc toets bij uitzetting.
ve11002449 - JV 2011/485
2011-10-13, EHRM, 41548/06 (Trabelsi - Duitsland)
Uitzetting / Tunesië / Openbare orde / Jeugdcriminaliteit / Gezinsleven / Privéleven / Gerechtvaardigde inmenging
ve11002628 - JV 2011/486
2011-10-27, EHRM, 37075/09 (Ahorugeze - Zweden)
Uitlevering / Rwanda / Hutu / Genocide / Art. 3 EVRM / Eerlijk proces / Art. 6 EVRM
ve11002311 - JV 2011/487 noot H. Oosterom-Staples
2011-09-29, HvJEU, C-187/10 (Baris Unal)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 6 lid 1 Besluit 1/80 / Turks onderdaan / Gezinshereniging / Breuk tussen partners / Intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht / Geen sprake van frauduleus handelen
--- De annotator gaat o.a. in op de vraag in hoeverre het arrest Altun (JV 2009/43, ve08002110) op deze zaak van toepassing is, alsmede op de vraag wanneer er sprake is van fraude dat gevolgen heeft voor verkrijging van rechten ex Besluit 1/80 en vergelijkt de positie van een Nederlander met een Turkse partner met die van een Turkse onderdaan met een Turkse partner.

ve11002462 - JV 2011/488 noot T.P. Spijkerboer
2011-09-21, ABRvS, 201103514/1/V4
Asielaanvraag / Samenvoegen asieldossier met dat van moeder / Beroep niet-ontvankelijk / Hoger beroep / Art. 6 Procedurerichtlijn 2005/85 / Art. 12 Kinderrechtenverdrag
-- Spijkerboer wijst er op dat samenvoeging van de aanvragen als rechtsgevolg heeft dat het kind het recht te worden gehoord wordt ontzegd.

ve11002405 - JV 2011/489 noot P. Boeles en F.F. Larsson
2011-10-04, ABRvS, 201102753/1/V3 [LJN: BT7118]
Uiten wens asiel te willen vragen is asielverzoek i.d.z.v. art. 2 Opvangrichtlijn 2003/9 en Procedurerichtlijn 2005/85 / Considerans punt 9 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Recht om te verblijven in art. 7 lid 1 Procedurerichtlijn / Rechtmatig verblijf art. 8 sub f Vw 2000 in afwachting formele indiening asielverzoek / Toegangsweigering en grensdetentie kan richtlijn conform
--- Boeles behandelt n.a.v. van deze (en de hieronder vermelde) uitspraak de vraag aan welke normen de bewaring of de grensdetentie van een asielzoeker moeten worden getoetst. Larsson behandelt de gevolgen voor de toepassing van de Opvangrichtlijn en concludeert dat de MvI&A de regelgeving over de opvang van asielzoekers moet aanpassen.

ve11002406 - JV 2011/490 noot P. Boeles en F.F. Larsson
2011-10-04, ABRvS, 201102760/1/V3 [LJN: BT7120]
Tijdens ophouding geuitte wens asiel te willen vragen is asielverzoek i.d.z.v. art. 2 Opvangrichtlijn 2003/9 en Procedurerichtlijn 2005/85 / Considerans punt 9 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Recht om te verblijven in art. 7 lid 1 Procedurerichtlijn / Rechtmatig verblijf art. 8 sub f Vw 2000 in afwachting formele indiening asielverzoek / Bewaring op verkeerde grondslag / Uitblijven categoriewijziging / Belangenafweging / Ivoorkust
--- Zie (JV 2011/489, ve11002405) voor uitspraak ABRvS over toegangsweigering en grensdetentie na uiten asielwens.

ve11002470 - JV 2011/491
2011-10-06, Vz ABRvS, 201110352/3/V4 [LJN: BT8380]
Vovo / Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Asielaanvraag / Gezin met heel jonge kinderen / Geen gevolg hoeven geven aan uitspraak (bevel opheffing) / Grensbewakingsbelang / Belangenafweging
ve11002466 - JV 2011/492
2011-10-07, ABRvS, 201001837/1/V3 [LJN: BT8370]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Malta / Somalië / Niet begeleide minderjarige asielzoekers / Voogdijvoorzieningen / Nidos geen gezinslid i.d.z.v. Dublinverordening / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Opvang / Detentieomstandigheden / Art. 3 en 13 EVRM / Arrest M.S.S/België en Griekenland / Rapport EMN / Rapport AI
ve11002475 - JV 2011/493
2011-10-07, ABRvS, 201005977/1/V3, [LJN: BT8367]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Malta / Somalië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Arrest M.S.S. tegen België en Griekenland / Art. 3 EVRM / Opvang / Detentieomstandigheden / Opvang / Rapport UNHCR
--- Zie ook uitspraak ABRvS 201001837/1/V3 van dezelfde datum inzake een amv (ve11002466).

ve11002479 - JV 2011/494
2011-10-07, ABRvS, 201007881/1/V4 [LJN: BT8377]
Medische behandeling / MVV-vereiste / Medisch reisbeletsel / Colombia / Medisch advies / Reisvoorwaarden BMA / Naast overdracht medische gegevens tevens directe voortzetting behandeling
ve11002481 - JV 2011/495
2011-10-07, ABRvS, 201012756/1/V4
Verblijfsvergunning asiel / Homoseksueel / Irak / Geloofwaardigheid asielrelaas / Ongedocumenteerd / WBV 2009/26 / Risicogroep / Motivering / Positieve overtuigingskracht
ve11002611 - JV 2011/496 noot T.P. Spijkerboer
2011-10-11, ABRvS, 201106343/1/V4 [LJN: BT8374]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Nova / Meeromvattende beschikking / Uitzetting / Art. 3 EVRM / Veiligheidssituatie Mogadishu / Wijze van mogelijke uitzetting ten onrechte als novum in beoordeling Rb betrokken / Ne bis in idem
--- Spijkerboer oordeelt dat deze uitspraak in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000.
ve11002472 - JV 2011/497
2011-10-12, ABRvS, 201101282/1/V4
Asielaanvraag / Openbare orde / Asielrelaas / Positieve overtuigingskracht niet kunnen tegenwerpen / Art. 31 lid 2 sub k niet in besluit vermeld maar wel in voornemen
ve11002559 - JV 2011/498
2011-10-14, ABRvS, 201101168/1/V2 [LJN: BU1283]
Asielaanvraag / Psychische problemen / Vermogen om concreet en naar waarheid te verklaren / Geloofwaardigheid asielrelaas / MediFirst-advies / Inzichtelijkheid / Geen onderbouwing conclusies / Vergewisplicht
ve11002560 - JV 2011/499
2011-10-14, ABRvS, 201103717/1/V1 [LJN: BU1278]
Asielaanvraag / Iran / Ongedocumenteerd / Toerekenbaarheid afgifte paspoort aan reisagent / Uitleg beleidsregels Vc 2000 C4/3.6.3
ve11002558 - JV 2011/500
2011-10-17, ABRvS, 201104641/1/V3 [LJN: BU1285]
Bewaring / Staandehouden / Geen redelijk vermoeden illegaal verblijf / Belangenafweging / Vertrekplicht / Meewerkplicht terugkeer / Matiging schadevergoeding tot nihil
ve11002516 - JV 2011/501
2011-10-19, ABRvS, 201103046/1/V6 [LJN: BT8605]
Naturalisatie / Naturalisatietoets / Referentiekader Nederlands als Tweede Taal / Beheersing Koerdisch / Geen ontheffing wegens ongeletterdheid / Datum indiening verzoek / Geen ambtelijke nalatigheid / Haalbaarheidsonderzoek en advies ROC / Geen ontheffing wegens ongeletterdheid bij toets gesproken Nederlands / Concentratieproblemen
ve11002515 - JV 2011/502
2011-10-19, ABRvS, 201104451/1/V6 [LJN: BT8606]
RWN / Intrekking Nederlanderschap / Belangenafweging / Aard en ernst verzwijgen bigame burgerlijke staat prefaleert / India
ve11002603 - JV 2011/503
2011-10-20, ABRvS, 201107797/1/V3 [LJN: BU2844]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Sierra Leone / Laissez-passer / Afspraken met consul / Niet meewerken aan terugkeer
ve11002607 - JV 2011/504 noot B.K. Olivier
2011-10-21, ABRvS, 201006769/1/V3 [LJN: BU2860]
Intrekking asielvergunning onbepaalde tijd / Afghanistan / KhAD/WAD / Ambtsbericht / Onjuiste gegevens / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Vertrouwensbeginsel / Gelijkheidsbeginsel / Geen aanknopingspunten voor twijfel aan ambtsbericht / Personal participation / Duurzaamheid art. 3 EVRM uitzetbeletsel
ve11002609 - JV 2011/505
2011-10-25, ABRvS, 201005477/1/V3
Verblijfsvergunning asiel / Dublin-verordening / Intrekking besluit / Ontvankelijkheid / Terugverwijzing naar rechtbank ter voorkoming verlies van instantie
ve11002618 - JV 2011/506
2011-10-26, ABRvS, 201103597/1/V2 [LJN: BU2866]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Ambtshalve overweging / Bahaddar toets niet toegepast / Eritrea / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Onderzoeksplicht
ve11002721 - JV 2011/507
2011-11-02, ABRvS, 201005875/1/V4
Afschaffing driejarenbeleid / Verscherping beleid na eerdere versoepeling / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Standstill-bepaling / Vrijheid van vestiging / Arrest Toprak en Oguz / Verboden "nieuwe beperking”
ve11002421 - JV 2011/508 noot B.K. Olivier
2011-10-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 11/2932 [LJN: BT7286]
Arbeid in loondienst / Turkije / Jaarlijkse verlenging verblijfsvergunning / Leges / Afgifte bewijs rechtmatig verblijf (art. 9 Vw 2000) / Arresten Sahin en Commissie/Nederland / Stelsel van opbouw van rechten / Discriminatieverbod art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Onevenredige benadeling t.o.v. Unieburgers
--- Olivier plaatst deze uitspraak naast de uitspraken van de VK ‘s-Gravenhage 23 maart 2011 (JV 2011/221, ve11000889), VK Haarlem 10 augustus 2011 (ve11001917) en VK Rotterdam 11 augustus 2011 (JV 2011/441, ve11002167), welke uiteenlopende oordelen over de legesheffing en de verschillen tussen Turken en burgers van de Unie inmiddels allemaal in hoger beroep zijn voorgelegd aan de ABRvS.

ve11002548 - JV 2011/509
2011-10-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/29403 [LJN: BT8828]
Bewaring / Geen contact opgenomen met OM over executie strafvonnis / Schadevergoeding
ve11002554 - JV 2011/510
2011-10-17 VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/16399, 11/16400 [LJN: BU1258]
Arbeid als zelfstandige / Criterium wezenlijk Nederlands belang / Puntensysteem beëindigd / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / Standstill-bepaling / Onjuiste toetsingsmaatstaf gehanteerd in advies Minister / Inzichtelijkheid / Zorgvuldigheid
ve11002552 - JV 2011/511
2011-10-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/32720 [LJN: BT8866]
Verblijf als familielid van gemeenschapsonderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Door België afgegeven EU-verblijfskaart / Vergoeding kosten in bezwaar art. 7:15 lid 2 Awb / Gemeenschapstrouw / Geen vermoeden van misbruik gemeenschapsrecht
--- Zie voor een andere casus waarin geen gemeenschapstrouw werd aangenomen VK Arnhem 9 december 2010, ve11002566.
ve11002568 - JV 2011/512
2011-10-18, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/31610, 11/31611, [LJN: BT8737]
Vrijheidsbeperkende maatregel / Irak / Maatregel reeds opgeheven / Oplegging vanaf aanvang onrechtmatig / Immateriële schadevergoeding
ve11002644 - JV 2011/513
2011-10-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Arnhem, AWB 11/9826 [LJN: BU2787]
Asielaanvraag / Palestijn / Verenigde Arabische Emiraten / Homoseksuele geaardheid / Art. 3 EVRM / Beleid inzake vrees voor vervolging wegens homoseksualiteit / Vrijheid geaardheid te uiten / C2/2.10.2 Vc 2000 / Motivering
[WV]

TWV-plicht Roemenen en Bulgaren van kracht tot 1 januari 2014

21/11/2011

Nieuwsbericht

Het kabinet is voornemens om tot 1 januari 2014 gebruik te maken van de mogelijkheid om overgangsmaatregelen toe te passen op Bulgaren en Roemenen.

Dit schrijft minister Kamp in een brief van 18 november 2011 aan de Tweede Kamer (ve11002893). Uit ramingen van het CPB (ve11002378) blijkt dat de arbeidsmigratie uit Bulgarije en Roemenië toeneemt als Nederland per 1 januari 2012 de grenzen zou openen voor werknemers uit deze landen. Nederland is op dit moment niet klaar voor het ontvangen van nog meer arbeidsmigranten uit EU-lidstaten. De combinatie van een verder oplopende werkloosheid, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, verdringing van het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland en de nog niet opgeloste problemen met onder andere malafide uitzendbureaus kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt, aldus Kamp.
De commissie LURA (Lessen Uit Recente Arbeidsmigratie) noemde verdringing op de arbeidsmarkt als gevolg van arbeidsmigratie in zijn eindrapportage van 29 september 2011 (ve11002356) nog een: ‘over het algemeen een beperkt fenomeen’. Zij baseerde zich hierbij mede op een in het kader van haar onderzoek verrichte deelstudie (ve11002379) waarin wordt gesteld dat van verdringing geen sprake is.
Daarnaast wijst de Europese Commissie er in een rapport van 11 november 2011 (ve11002904) op dat de effecten van arbeidsmigratie uit Roemenië en Bulgarije op de arbeidsmarkt van EU-lidstaten over het algemeen klein zijn gebleken, en dat de ervaringen met de uitbreiding van de EU in 2004 laten zien, dat een beperking van het vrij verkeer, een stijging van illegale arbeid als bijwerking kan hebben. In de recente studie 'Arbeidsmigratie in vieren' (ve11002905) wordt eveneens op dit gevaar gewezen. De bevindingen van de Europese commissie hebben het kabinet echter niet anders doen besluiten.
In een reactie op de eindrapportage van de commissie LURA geeft het kabinet aan dit rapport grotendeels als een ondersteuning van het ingezette beleid te beschouwen. Wel meent het kabinet dat de commissie LURA de eigen verantwoordelijkheid van de arbeidsmigrant miskent en onvoldoende onderkent dat migranten steeds vaker een beroep gaan doen op sociale voorzieningen.
[SSc]