Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Geen verplichte inburgering Turkse burgers bij uitvoering Vw 2000

24/09/2011

Nieuwsbericht

UPDATE 26-10-2011: De uitspraak van de CRvB over de inburgeringsplicht van Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag met Turkije vallen, heeft ook gevolgen voor de uitvoering van de Vw 2000.

Update
De CRvB oordeelde op 16 augustus 2011 (ve11001909) dat de in de art. 3 en art. 7 Wet inburgering neergelegde inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen in strijd is met het Associatierecht EEG-Turkije.
Zie nieuwsbericht 16 augustus 2011.
Het lag voor de hand dat dit gevolgen zou hebben voor het hanteren van een inburgeringsvereiste voor bedoelde personen bij de uitvoering van de Vw 2000.
Aanvragen voortgezet verblijf of verblijf voor onbepaalde tijd en het inburgeringsexamen
Art. 16a, lid 1, art. 21, lid 1, sub k en art. 34, lid 1 Vw 2000 stellen het vereiste dat het inburgeringsexamen als bedoeld in art. 13 Wet inburgering behaald moet zijn om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning ‘voortgezet verblijf’ of voor 'onbepaalde tijd'.
Toen de CRvB uitspraak deed liepen er diverse procedures n.a.v. het tegenwerpen van dat vereiste aan Turkse onderdanen. Kort daarna ging de MvI&A zijn bij de ABRvS ingestelde hoger beroepen intrekken, in nog lopende beroepen afwijzende beschikkingen op bezwaar intrekken, alsnog bezwaarschriften inwilligen en positief beslissen op lopende aanvragen zonder het vereiste nog tegen te werpen.
Enkele voorbeelden:
-   De MvI&A trok op 28  augustus 2011 zijn hoger beroep tegen VK Amsterdam 22 april 2011, AWB 10/29050 (ve11001287) in. De Vz ABRvS bepaalde nog op 18 juli 2011 ({rvs=201107270/2/V3}) dat de minister geen nieuw besluit op bezwaar hoefde te nemen voordat op het hoger beroep is beslist.  
-   Eerder werd echter tegen VK Amsterdam 22 februari 2011, AWB 10/37092 (ve11000507), geen hoger beroep ingesteld en bij beschikking van 26 april 2011 een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met EG-aantekening verleend.
-   De MvI&A trok een afwijzende beschikking op bezwaar tegen de weigering van een verblijfsvergunning ‘voortgezet verblijf’ op 22 augustus 2011, de dag voor de MK-zitting VK Amsterdam, in en verleende bij beschikking van 31 augustus (ve11002240) alsnog de gevraagde vergunning.
-   Op 7 september 2011 (ve11002242) werd inwilligend beslist op de aanvraag van 6 juni 2011 tot het verlenen van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd met de aantekening "EG-langdurig ingezetene". Het niet behaald hebben van het inburgeringsexamen werd niet tegengeworpen.
Dat het vereiste van het behaald hebben van het inburgeringsexamen in deze gevallen niet meer zou worden gesteld, werd door de MvBZK vermeld in zijn informatiebrief van 7 september 2011 (ve11002156) aan de gemeenten over de gevolgen van de uitspraak van de CRvB.
MVV-aanvragen en het basisexamen inburgering in het buitenland
Art 16, lid 1, sub h, Vw 2000 bepaalt dat de daar genoemde inburgeringseis alleen geldt voor vreemdelingen die na aankomst in Nederland inburgeringsplichtig zouden zijn o.g.v. de artikelen 3 en 5 Wet inburgering. Deze koppeling werd gelegd om de aansluiting tussen de inburgering in het buitenland en in Nederland te garanderen (MvT bij Wib, TK 2003-2004, 29700, nr. 3, p. 7).
Van Turkse onderdanen en hun gezinsleden die onder het Associatierecht vallen zou gezien deze samenhang niet meer verlangd kunnen worden het inburgeringsexamen in het buitenland af te leggen.
Dit werd niet aanstonds onderkend, getuige ook de mededelingen op de websites van de Ambassade in Ankara en het Consulaat Generaal in Istanbul dat het vereiste van het basisexamen inburgering nog steeds van kracht blijft:
Basisexamen inburgering in het buitenland voor Turkse onderdanen
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 augustus 2011 dat Turkse burgers in Nederland niet inburgeringsplichtig zijn, heeft alleen betrekking op de inburgeringsplicht in Nederland, die voortvloeit uit de Wet inburgering.
Het basisexamen inburgering in het buitenland valt onder de Wet inburgering in het buitenland. De rechtszaak bij het College van Beroep ging daar niet over. Het vereiste voor vreemdelingen om bij de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald, blijft daarom ook voor Turkse onderdanen van kracht
.”
Op 23 september 2011 (ve11002269) liet de Minister van BZK de Tweede Kamer weten dat het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland door Turkse onderdanen (en hun gezinsleden) die een MVV voor toelating tot Nederland aanvragen, niet kan worden verlangd. De ambassades zouden dienovereenkomstig zijn ingelicht.
De informatie op de websites van het Consulaat Generaal en de Ambassade werd op 24 resp. 27 september als volgt gewijzigd:
afschaffing inburgeringexamen in het buitenland voor Turkse onderdanen
Minister Donner heeft besloten dat, met terugwerkende kracht tot 16 augustus 2011, personen met de Turkse nationaliteit en hun gezinsleden bij mvv-verlening niet langer hoeven aan te tonen het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald.
Examengeld van examens die na 16 augustus jl. zijn afgelegd wordt gerestitueerd.
Er wordt naar andere mogelijkheden gezocht om inburgering van Turkse onderdanen in Nederland toch te waarborgen.
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 13.30-16.00 uur bellen met de visumafdeling : 0212 - 393 14 14

>> UPDATE
Standpunt IND m.b.t. restitutie/teruggave examengelden basisexamen

In een Nieuwsbericht van de IND van 26 oktober 2011 "Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 16 augustus 2011" valt dit te lezen.
Gevolgen voor afgesloten procedures
De uitspraak heeft geen gevolgen voor zaken die al zijn afgehandeld en waartegen geen rechtsmiddel (zoals bezwaar en beroep) meer open staat. In al afgehandelde zaken zal niet tot restitutie / teruggave worden overgegaan.
Gevolgen voor lopende procedures
Bezwaren tegen het betalen van het examengeld van het basisexamen inburgering en de legesheffing kunnen naar voren worden gebracht in het kader van een openstaande mvv-aanvraag of door tijdig bezwaar in te dienen tegen het besluit op de mvv-aanvraag.”

Zie over deze restitutie kwestie ook de Opinie "Rooftocht Staat niet te stuiten" van Dirk Schaap in A&MR 2011, nr. 8, p. 366 e.v. (ve11002531 - verschijning op 28 oktober), waarin deze opvatting van de IND niet kon worden meegenomen. Schaap liet weten zijn met betrekking tot de examengelden lopende restitutieverzoeken, bezwaren en beroepen aan te vullen n.a.v. dit IND standpunt. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 12 verschenen

12/09/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 12 van 9 september 2011 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11001815 - JV 2011/371
2011-07-21, HvJEU, C-325/09 (Dias)
Vrij verkeer van personen / Art. 16 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Legaal verblijf zonder aan voorwaarden verblijfrecht te voldoen / Duurzaam verblijfsrecht / Europees burgerschap
ve11001753 - JV 2011/372
2011-07-21, HvJEU, C-186/10, (Tural Oguz)
Art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstillbepaling / Verbod invoeren nieuwe beperkingen voor toelating Turkse onderdanen / Recht van vrije vestiging / Rechtsmisbruik
ve11001765 - JV 2011/373
2011-07-28, HvJEU, C-69/10 (Samba Diouf)
Art. 39 Procedurerichtlijn 2005/85 / Begrip 'beslissing die inzake asielverzoek is gegeven' / Niet voor beroep vatbare beslissing verzoek in versnelde procedure te behandelen / Doeltreffende rechterlijke bescherming
ve11001629 - JV 2011/374
2011-07-01, ABRvS, 201103632/1/V3 [LJN: BR1255]
Bewaring / Zicht op uitzetting naar Somaliland / Noord-Somalië / Memorandum of Understanding 2009 / Schadevergoeding
ve11001678 - JV 2011/375
2011-07-12, ABRvS, 201104214/1/V3 [LJN: BR2118]
Bewaring (Grensdetentie) / Begeleide minderjarige vreemdeling / AC Schiphol / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Kortere opvang dan 14 dagen doet afbreuk aan zorgvuldige behandeling asielaanvraag / Wel voorrang geven aan behandeling aanvraag om verblijf zo kort mogelijk te houden
ve11001686 - JV 2011/376 noot C.A. Groenendijk
2011-07-13, ABRvS, 200904125/1/V1 [LJN: BR2044]
Intrekking verblijfsvergunning / Arbeid als internationaal vrachtwagenchauffeur / Turkije / Niet-omstreden verblijfsrecht / Art. 6 lid 1 Besluit 1/80 / Procedurele waarborgen Verblijfsrichtlijn 2004/38
ve11001725 - JV 2011/377
2011-07-14, ABRvS, 201009278/1/V3 [LJN: BR3771]
Asielaanvraag / Dublinoverdracht / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / EHRM arrest M.S.S. / Algemene informatie betrekken bij beoordeling / Prejudiciële vragen Court of Appeal / Geen dreigende schending art. 3 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen
--- Deze zaak is ter zitting behandeld tegelijk met zaken {rvs=201002796/1/V3} (AMV) en 201007479/1/V3 (medische zorg) (ve11001757)(*), waarin ook op 14 juli uitspraak werd gedaan.
(*) In die zaak trof de President EHRM op 31 augustus 2011 (nr. 54000/11, ve11002060) de interim measure dat verzoekster (een HIV-besmette vrouw met een in Nederland geboren dochter die onder medische controle staat) gedurende de procedure bij het Hof niet mag worden uitgezet naar Italië.

ve11001727 - JV 2011/378
2011-07-15, ABRvS, 201005039/1/V2 [LJN: BR3779]
Asielaanvraag / Tegenwerping art. 1F Vluchtelingenverdrag / Duurzaam art. 3 EVRM uitzetbeletsel / Proportionaliteit onthouden verblijfsvergunning / Beoordeling in asielprocedure / Geen beleidsregels vereist / Art. 8 EVRM / Bij belangenafweging geldt geen waterscheiding asiel-regulier
ve11001734 - JV 2011/379
2011-07-15, ABRvS, 201101530/1/V2 [LJN: BR3850]
Hoger beroep asiel / Termijnoverschrijding / Ontvankelijkheid / Art. 13 EVRM / Arrest Bahaddar / Art. 47 Handvest grondrechten EU / Recht op een doeltreffende voorziening
ve11001736 - JV 2011/380
2011-07-15, ABRvS, 201102129/1/V2 [LJN: BR3774]
Asielaanvraag / Iran / Ontbreken documenten / Reisroute via Turkije / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 3 EVRM / Art. 83 Vw 2000 ziet niet op stukken opgesteld met het oog op procedure in rechte / In hoger beroep overgelegde rapportage leugendetectie onderzoek / Toetsingsmaatstaf afdoening in AC-procedure geldt ook voor afdoening in AA-procedure / Zorgvuldigheid
ve11001739 - JV 2011/381
2011-07-15, ABRvS, 201102770/1/V3 [LJN: BR3844]
Bewaring / Voldaan aan eerdere terugkeerverplichting door ongewenst verklaarde vreemdeling / Pas 6 dagen na bewaring terugkeerbesluit genomen / Art. 3 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Suriname / Schadevergoeding nihil
ve11001741 - JV 2011/382
2011-07-15, ABRvS, 201105819/1/V3 [LJN: BR3845]
Bewaring / Geen nieuw terugkeerbesluit vereist nu door vertrek naar België werking aan eerder besluit niet is ontvallen / Beoordeling onttrekkingsgevaar / Geen vaste woon- of verblijfplaats / Geen identiteitsdocument / Irak
ve11001792 - JV 2011/383
2011-07-15, ABRvS, 201105838/1/V1 [LJN: BR3851]
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf EU-onderdaan / Ontvankelijkheid / Hogerberoepschrift zonder gronden / Geen nadere termijn indienen grieven / Art. 85 Vw 2000 / Geen strijd met Unierecht / HvJEU arrest Alassini / Gelijkwaardigheid / Doeltreffendheid
ve11001742 - JV 2011/384
2011-07-19, ABRvS, 201003863/1/V2 [LJN: BR3812]
Uitoefenen gezinsleven bij Nederlands kind / MVV-vereiste / Harheidsclausule / Art. 8 EVRM / Art. 3 Vierde Protocol EVRM / Belang kind / Betekenis overeengekomen omgangsregeling te formaliseren / Belangafweging / Gezinsleven aangevangen tijdens niet rechtmatig verblijf / Arrest Ciliz
ve11001796 - JV 2011/385
2011-07-20, ABRvS, 201010189/1/V1 [LJN: BR3825]
Verblijf als pleegkind / Mvv-vereiste / Hardheidsclausule / Geen verruiming van artikel 3.71 lid 2, onder k, Vb 2000
ve11001795 - JV 2011/386
2011-07-21, ABRvS, 201005001/1/V3 [LJN: BR3843]
Aanvraag verblijf 'medische noodsituatie' / MVV-vereiste / Medisch reisbeletsel / Hardheidsclausule / BMA-advies / Land van herkomst onbekend / Behandelmogelijkheid in Senegal / Rechtsgevolgen meeromvattende beschikking / Vergewisplicht m.b.t. daadwerkelijke verwijderbaarheid / Geen inzicht in behandeling na uitzetting / Motivering
ve11001791 - JV 2011/387
2011-07-25, ABRvS, 201007400/1/V2 [LJN: BR3852]
Niet voldoen griffierecht hoger beroep / Ontvankelijkheid / Intrekking bob / Art. 6:19 lid 1 Awb / Doorwerking ontvankelijkheidsgebrek in beroep van rechtswege
ve11001794 - JV 2011/388
2011-07-26, ABRvS, 201104394/1/V3 [LJN: BR3848]
Bewaring / Gebruik handboeien bij transport na opleggen bewaring / Ambtsinstructie niet van toepassing / Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen stelt geen nadere eisen / Onttrekkingsgevaar / Marokko / Voortvarendheid
ve11001843 - JV 2011/389
2011-07-29, ABRvS, 201105946/1/V3 [LJN: BR4438]
Bewaring / China / Zicht op uitzetting / LP / Voortduring intensieve contacten Chinese autoriteiten / Medewerkingsplicht
ve11001804 - JV 2011/390
2011-08-01, ABRvS, 201105526/1/V3 [LJN: BR4435]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Memorandum of Understanding / Laissez-passer / Meewerkplicht / Guinee
ve11001837 - JV 2011/391
2011-08-09, Vz ABRvS, 201108181/3/V4 [LJN: BR5038]
Vovo / Bewaring / Hoger beroep / Staandehouden bij MTV-controle / Grenscontrole / Art. 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Arrest Melki en Abdeli / Rechtsgeldigheid regeling art. 4.17a Vb 2000 / Belangenafweging / Geen gevolg hoeven geven aan uitspraak (bevel opheffing)
--- Het hoger beroep wordt op 14 september door de Afdeling op zitting behandeld.
--- Nieuwsbericht met meer informatie over de recente jurisprudentie m.b.t. het MTV.

ve11001848 - JV 2011/392
2011-08-10, ABRvS, 201102634/1/V6 [LJN: BR4656]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Stage / Senegal / Matiging boete met 75% / Evenredigheidsbeginsel
ve11001830 - JV 2011/393 noot P.E. Minderhoud
2011-07-15, CRvB, 08/6595 AKW enz. [LJN: BR1905]
Kinderbijslag / Art. 6 lid 2 AKW / Rechtmatig verblijf / Koppelingswet / Zodanige band met Nederland dat als ingezetene beschouwd / Zorgplicht Staat / Art. 8 EVRM / Rechten van kinderen / IVRK
ve11001745 - JV 2011/394
2011-07-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem (mk), AWB 10/33122 [LJN: BR4528]
Asielaanvraag / Art. 3 lid 2 Dublinverordening / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Opvang en begeleiding AMV's / Medische omstandigheden / Art. 3 EVRM
--- De MvI&A heeft hoger beroep ingesteld.
--- Zie over Dublinoverdrachten aan Italië in het licht van het arrest M.S.S. ook ABRvS 14 juli 2011, 201009278/1/V3, (JV 2011/377, ve11001725), en de zaken {rvs=201002796/1/V3} (AMV) en 201007479/1/V3 (medische zorg) (ve11001757) waarin ook op 14 juli uitspraak werd gedaan, nadat deze gezamenlijk op zitting waren behandeld.

ve11001789 - JV 2011/395
2011-07-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/19357 [LJN: BR3377]
Bewaring / Suriname / Zicht op uitzetting / Lopend onderzoek Centraal Bureau voor Burgerzaken / Geen aanknopingspunten voor afwijzing LP-aanvraag of noodpaspoort / Voortvarendheid / Memorandum of Understanding 2008
ve11001776 - JV 2011/396
2011-07-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/29031 [LJN: BR3482]
Intrekking asielvergunning / Irak / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid / Ongedocumenteerd / Geen positieve overtuigingskracht asielrelaas / Art. 4 lid 5 en art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 23 lid 4 Procedurerichtlijn 2005/85 / Geen expliciete ex tunc toetsing in voornemen / Onvoldoende motivering gelet op motivering Verdonk in 2007 bij instelling categoriale bescherming
ve11001707 - JV 2011/397
2011-07-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/42683 [LJN: BR2460]
Intrekking asielvergunning / Rusland / Verplaatsing hoofdverblijf naar derde land / Art. 11 Definitierichtlijn 2004/83 / Geen vertrek buiten haar wil / Werkingssfeer art. 17 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Begrip 'gezin' / Gezinsband / Motivering
ve11001852 - JV 2011/398
2011-07-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/396 [LJN: BR4707]
Leges / Mvv-aanvraag verblijf bij echtgenoot / Marokko / Punt 13 considerans Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Doorzichtigheid en billijkheid legesheffing / Motivering
ve11001708 - JV 2011/399
2011-07-19, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 11/20079 [LJN: BR2455]
Asielaanvraag / Afghanistan / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Ronselpraktijken Madrassa / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 10 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen ambtshalve vergunningverlening “verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling” / Frustratie onderzoek naar opvangmogelijkheden / Motivering / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001775 - JV 2011/400
2011-06-08, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/18288 [LJN: BR3460]
Vovo / Terugkeerbesluit / Spoedeisend belang / Art. 3 lid 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Vertrektermijn / Geen wettelijke criteria voor 'risico op onderduiken' / Art. 62 Vw 2000 / Alsnog gunnen redelijke termijn / Ghana
ve11001705 - JV 2011/401 noot P.J. Krop
2011-07-22, Vzr VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/21417 [LJN: BR2786]
Wav / TWV / Seizoensarbeid in tuinbouw / Vovo / Prioriteitgenietend aanbod / Voldoende wervingsinspanningen / Standstillbepaling art. 14 Toetredingsverdragen Bulgarije en Roemenië / Zorgvuldigheid / Motivering / Vertrouwensbeginsel / Belangenafweging
--- Op 22 juli werden gelijkluidende uitspraken gedaan in drie andere zaken: ve11001702, ve11001703, ve11001704.
--- Zie ook bijdragen op blog Publiekrecht & Politiek:
9 mei 2011, Help de aardbeienteler verzuipt; 17 juni 2011, Kamp lapt recht aan zijn laars; 23 juli 2011, Bestuursrechter haalt stevig uit naar minister Kamp.
--- ve11001996: Antwoorden van 22 augustus 2011 op Kamervragen.

[WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 11 verschenen

19/08/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 11 van 19 augustus 2011 met 5 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11001345 - JV 2011/331 nt. S.K. van Walsum
2011-06-14, EHRM, 38058/09 (Osman - Denemarken)
Gezinsleven / Privé-leven / Art. 8 EVRM / Inmenging / Positieve verplichting / Somalische dochter voor twee jaar tegen haar wil naar grootmoeder in Kenia gestuurd / Wijziging Deens beleid / Proportionaliteit / Belangenafweging / Mensenhandel / Gedwongen tewerkstelling
--- Met deze uitspraak brengt het EHRM de jurisprudentie over het recht op voortgezet verblijf weer een stap verder, aldus Van Walsum. Tevens wijst zij er op hoe het Aire Centre (persbericht) de belangen van het kind vooropstelde, met de stelling dat de ouders, door Sahro naar Kenia te sturen en voor haar grootmoeder te laten zorgen, zich schuldig hebben gemaakt aan gedwongen tewerkstelling en mensenhandel. Het EHRM lijkt te waarschuwen tegen een benadering die te weinig acht zou slaan op de bescherming die ook ouders ontlenen aan art. 8 EVRM.

ve11001541 - JV 2011/332 nt. H. Battjes en C.H. Slingenberg
2011-06-28, EHRM, 8319/07, 11449/07 (Sufi en Elmi - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Somalië / Mogadishu / Openbare orde / Art. 3 EVRM / Verslechterde veiligheidssituatie / Vestigingsalternatief in Zuid- of Centraal-Somalië / Alleen bescherming voor iemand met relaties/banden op hoog niveau / Reizen via een door al-Shabaab gecontroleerd gebied / Afgooye corridor en Dadaab kampen
--- Battjes en Slingenberg bespreken de implicaties voor het Nederlandse asielrecht en concentreren zich met name op twee aspecten die ook voor niet-Somalische zaken van groot belang zijn. Ten eerste de risico-inschatting: het Hof formuleert criteria wanneer sprake is van reëel risico voor eenieder (algemeen risico) ten gevolge van geweld. Verder laat het Hof zich uit over de voorwaarden voor het tegenwerpen van een vluchtalternatief, waaronder de vraag wanneer slechte sociaal-economische omstandigheden aan uitzetting in de weg kunnen staan.
ve11001350 - JV 2011/333 nt. H. Oosterom-Staples
2011-06-16, HvJEU, C-484/07 (Pehlivan)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 7 Besluit 1/80 / Kind Turkse werknemer dat meer dan drie jaar met hem heeft samengewoond maar in die periode een huwelijk aangaat / Achterhouden gegevens
--- Nu met het door het Hof gegeven antwoord op de geherformuleerde eerste vraag van de VK Roermond (JV 2008/23, ve07002118) de tweede vraag over het met terugwerkende kracht ter discussie kunnen stellen van rechten niet meer werd beantwoord, gaat Oosterom-Staples uitvoerig in op de vraagpunten m.b.t. intrekking van een vergunning met terugwerkende kracht, misbruik en fraude en betrekt daarbij o.a. VK Rotterdam (mk) 26 mei 2011 (ve11001234), de conclusie van A-G Sharpston in de zaak Ünal (ve11001752) en de richtsnoeren van de Europese Commissie voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38 (ve09000943). 
ve11001580 - JV 2011/334
2011-06-06, ABRvS, 201012200/1/V1 [LJN: BQ7866]
Verlenging verblijf medische noodsituatie / Deskundigheid vertrouwensartsen / Vergewisplicht / Bronnen BMA niet bekend / Vreemdeling niet in gelegenheid gesteld om te reageren op aanvullend advies / Zorgvuldigheid / Horen in bezwaar
ve11001493 - JV 2011/335
2011-06-09, ABRvS, 201006371/1/V2 [LJN: BQ8488]
Asielaanvraag / Somalië / Shabelle Hoose / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Niet-Somali minderheidsgroep Tumal / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Motivering / Geen categoriale bescherming
ve11001492 - JV 2011/336
2011-06-09, ABRvS, 201010753/1/V2 [LJN: BQ7947]
Asielaanvraag / Somalië / Wijze van uitzetting maakt geen deel uit van besluit tot afwijzing aanvraag / Situatie Mogadishu ten onrechte bij beoordeling betrokken / Rechtsgevolgen in stand laten
ve11001491 - JV 2011/337
2011-06-14, ABRvS, 201103121/1/V3 [LJN: BQ8493]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gronden / Verdenking winkeldiefstal / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Arrest Kadzoev
ve11001536 - JV 2011/338
2011-06-16, ABRvS, 201010430/1/V1 [LJN: BQ9503]
Verblijf bij pleegouders / MVV-vereiste / Angola / Art. 8 EVRM / Onvoldoende terughoudende toets door zelfstandige belangenafweging / Geen positieve verplichting / Opvang bij biologische moeder of opvanghuis / Art. 3 IVRK / Hardheidsclausule
ve11001518 - JV 2011/339
2011-06-16, ABRvS, 201102860/1/V3
Verzoek om herziening / 14-brief / Schrijnendheid / 'Perioden van rechtmatig of quasi-rechtmatig verblijf' vóór brief aan TK van 21 februar 2007 niet ruimer uitgelegd
ve11001561 - JV 2011/340
2011-06-29, ABRvS, 201007132/1/H2 [LJN: BQ9674]
Verzoek om schadevergoeding / Mededelingen waardoor autoriteiten Liberia op de hoogte zouden zijn geraakt van asielaanvraag / Andere handeling (art. 72 lid 3 Vw 2000) / Volmacht / Art. 70 lid 1 Vw 2000 niet van toepassing
ve11001589 - JV 2011/341
2011-06-29, ABRvS, 201011590/1/V1
Beëindiging opvang en locatieverbod na intrekking vrijheidsbeperkende maatregel / Geboden opvang niet o.g.v. wettelijk regeling / Bieden opvang en aanzegging niet betreden COA locatie feitelijke handelingen / Vzr onbevoegd van beroep kennis te nemen
ve11001539 - JV 2011/342
2011-06-29, ABRvS, 201011864/1/V6 [LJN: BQ9693]
RWN / Naturalisatie / Ontheffing naturalisatietoets / Medisch advies niet deugdelijk opgesteld
ve11001559 - JV 2011/343 nt. C.H. Slingenberg
2011-06-29, ABRvS, 201104031/1/V3
Bewaring (grensdetentie) / Nigeria / Weigering toegang / Opvangrichtlijn 2003/9 niet van toepassing want niet als asielzoeker aan te merken die op het grondgebied mag verblijven / Niet hoeven volstaan met lichter middel / Grensbewakingsbelang / Geen zeer bijzonder geval
--- Slingenberg vindt de conclusie van Afdeling dat de Opvangrichtlijn niet van toepassing is op asielzoekers aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd niet overtuigend. Zij is van mening dat de Opvangrichtlijn van toepassing op alle asielzoekers die in afwachting zijn van een eerste beslissing op hun asielverzoek. 

ve11001625 - JV 2011/344
2011-07-01, ABRvS, 201012568/1/V1 [LJN: BR1246]
Asielaanvraag / Nigeria / Ambtsbericht / Onmogelijkheid zich te onttrekken aan besnijdenis niet aannemelijk / Motivering
ve11001626 JV 2011/345
2011-07-04, ABRvS, 201100636/1/V3 [LJN: BR1251]
Bewaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ambtshalve aanvullen rechtsgronden / Zicht op uitzetting naar Marokko / Ernstige medische problemen
ve11001627 - JV 2011/346
2011-07-04, ABRvS, 201103855/1/V2 [LJN: BR1257]
Niet betaling griffiegeld / Beperkte financiële middelen / Arbeid in detentie / Recht op toegang rechter / Schending art. 47 Handvest grondrechten EU
ve11001616 - JV 2011/347 nt. T. de Lange
2011-07-06, ABRvS, 200900248/1-A/V6 (Olbek) [LJN: BR0521]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Dienstverlening bestaande uit ter beschikking stellen arbeidskrachten / Art. 1 lid 3, sub c, Detacheringsrichtlijn 96/71 / Beoordelingscriteria / Polen / Evenredigheidsbeginsel
--- Na het HvJEU arrest Vicoplus e.a. (JV 2011/172, ve11000341) was het aan de ABRvS om na te gaan of in de voorliggende zaak (en twee andere) sprake was van dienstverlening als bedoeld in art. 1, lid 3 sub c Detacheringsrichtlijn (ve03001596): detachering waarbij verplaatsing van werknemers naar Nederland het doel op zich is. Dat is het geval, aldus de Afdeling. De Lange wijst o.a. op de mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties, zoals de ongelijke behandeling van Poolse uitzendkrachten gelet op de artt. 45 en 46 ABU-CAO (versie maart 2011).
De ABRvS kwam op 6 juli tot eenzelfde oordeel in de zaak Vicoplus (ve11001615). In de derde zaak (B.A.M. Vermeer) moet nog uitspraak worden gedaan.

ve11001684 - JV 2011/348
2011-07-07, ABRvS, 201100558/1/V3 [LJN: BR2073]
Bewaring / Gronden / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Detentiegeschiktheid
ve11001672 - JV 2011/349
2011-07-08, ABRvS, 201102271/1/V3 [LJN: BR2100]
Bewaring / Lichter middel / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Enigszins terughoudende toets / Ontwijken terugkeer- of verwijderingsprocedure / Gebruik van alias / Gedrag in recente verleden doet afbreuk aan geloofwaardigheid huidige intentie Nederland te verlaten / Wit-Rusland
ve11001685 - JV 2011/350
2011-07-12, ABRvS, 201004824/1/V3 [LJN: BR2048]
Arbeid als zelfstandige / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol / (Bewijs) domein verweerder / Aanvaarding transactieaanbod / Openbare orde / Arrest Toprak en Oguz / Aanscherping regelgeving na eerdere versoepeling / Enige tijd voor aanpassing regelgeving
ve11001680 - JV 2011/351
2011-07-13, ABRvS, 201102857/1/V3 [LJN: BR2114]
Bewaring / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Formulier HV28 Terugkeerbesluit bevat in Terugkeerrichtlijn 2008/115 vereiste administratieve vaststelling / Gesloten rechtsmiddelenstelsel / Afzonderlijke rechtsgang beoordeling wettelijke grondslag terugkeerbesluit
ve11001676 - JV 2011/352
2011-07-13, ABRvS, 201103206/1/V3 [LJN: BR2122]
Verzoek tot overname of terugname o.g.v. Dublinverordening 343/2003 geen terugkeer i.d.z.v. Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Eigen verklaring over asielaanvraag in België is concreet aanknopingspunt voor mogelijke overdracht / Richtlijn niet van toepassing
ve11001674 - JV 2011/353
2011-07-13, ABRvS, 201104863/1/V3 [LJN: BR2059]
Bewaring / Staandehouden / Redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Ervaringsgegevens îllegaIe arbeid in huishouding / Busproject / Ghana / Schadevergoeding
--- Zie over het ‘busproject’ ook VK Amsterdam 17 februari 2011 (JV 2011/168, ve11000490)
ve11001645 - JV 2011/354
2011-06-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/22843 [LJN: BR0695]
Arbeid als zelfstandige / Voorwaarden voor toelating / Meestbegunstigingsclausule in Nederlands-Japans handelsverdrag / Meestbegunstigde bepalingen van Nederlands-Zwitsers Traktaat en Additioneel protocol toepassen / Voldoende middelen van bestaan / Ingangsdatum verblijfsvergunning
--- De MvI&A heeft hoger beroep ingesteld en de Vz ABRvS heeft op 2 augustus 2011 ({rvs=201107973/2/V1}) het vovo-verzoek om geen uitvoering te hoeven geven aan de beslissing van de rechtbank toegewezen. Zie over het Japans Handelsverdrag ook ABRvS 8 augustus 2008 (JV 2008/366, ve08001393) en 19 april 2010 (JV 2010/242, ve10000605) en WBV 2010/5 van 12 maart 2010 (ve10000491).
ve11001661 - JV 2011/355
2011-06-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 08/23890 [LJN: BR0698]
Ongewenstverklaring / Pakistan / Strafrechtelijke veroordeling in Spanje / Terrorisme bestrijding / Nationale veiligheid / Individueel ambtsbericht AIVD niet inzichtelijk / Zorgvuldige voorbereiding / Inzage onderliggende stukken / Art. 3 EVRM / Art. 8 EVRM / In stand laten rechtsgevolgen
ve11001547 - JV 2011/356
2011-06-28, Vk Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/27914
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Recht op vrij verkeer niet alleen voor "permanente" werknemers, maar ook voor grensarbeiders / Art. 3 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Binnen reikwijdte art. 8.7 Vb 2000 / Peru
ve11001642 - JV 2011/357
2011-06-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 09/09595 [LJN: BR0696]
MVV-aanvraag / Tarief leges gezinshereniging / Berekening kostprijs / Evenredig en billijk / Ghana
ve11001588 - JV 2011/358
2011-04-28, Vzr Rb 's-Hertogenbosch (Civiel), 226479 / KG ZA 11-108
Kort Geding / Au-pair bemiddelingsbureau / Opzegging deelname aan "Proeftuin" i.h.k.v. invoering Wet modern migratiebeleid / Vordering deelname afgewezen
ve11001487 - 2011/359
2011-05-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/27761 [LJN: BQ8146]
MVV-aanvraag verblijf bij echtgenoot / Gezinsvorming / Turkije / Vermoeden schijnhuwelijk / Beoordeling duurzame en exclusieve relatie is onjuist toetsingskader / Art. 16 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 niet geïmplementeerd
ve11001499 - JV 2011/360
2011-05-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/44848 [LJN: BQ7543]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Nova / Ne bis in idem / Homoseksuele geaardheid / Art. 3 EVRM / Rapport HRW / Ambtsbericht / Geslaagde Bahaddar-toets
ve11001485 - JV 2011/361
2011-05-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/7551 [LJN: BQ8286]
MVV-aanvraag / Verblijf bij echtgenote / Marokko / Strafrechtelijke veroordeling wegens bedreiging / Openbare orde / Toepasselijk beleid / Kwalificatie geweldsmisdrijf / Motivering
ve11001481 - JV 2011/362
2011-05-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/40491 [LJN: BQ8469]
Herhaalde asielaanvraag / Afghanistan / Nova / Hazara uit Uruzgan / Bekering tot Christendom / Dubbele kwetsbaarheid / Beperkte individuele indicaties / Minderheidsgroep / Art. 3 EVRM / Continuïteitsvereiste ten onrechte tegengeworpen
ve11001512 - JV 2011/363
2011-05-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/24965 [LJN: BQ9101]
Asielaanvraag / Kameroen / Homoseksuele geaardheid / Nieuw asielmotief / Art. 83 Vw 2000 / AMV / AC Schiphol / Geen rekening gehouden kwetsbare positie minderjarige bij horen / Zorgvuldigheid / Rechtstreekse toetsing aan art. 17 lid 4 Procedurerichtlijn 2005/85
ve11001488 - JV 2011/364
2011-05-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/14948 [LJN: BQ7544]
Bewaring / Libië / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen concrete toelichting bij gronden / HvJEU-arrest El Dridi / Individuele toetsing / Schadevergoeding
ve11001486 - JV 2011/365
2011-05-25, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/44949 [LJN: BQ8188]
Herhaalde asielaanvraag / Iran / Intrekking Dublinclaimverzoek bij Griekenland / Toetsen als ware het een eerste aanvraag / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Bekering tot Christendom / Geen bekeringsactiviteiten / Art. 10 Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 9 en 3 EVRM / Bijwonen kerkdiensten niet mogelijk / 'Nieuwe kerken' / Niet verlangen dat personen hun religie verborgen houden / Art. 3.37 lid 1 onder b VV 2000
ve11001516 - JV 2011/366
2011-06-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/43545 [LJN: BQ9083]
Visum kort verblijf voor familiebezoek / Sri Lanka / Vestigingsgevaar / Economische en sociale binding / Ten onrechte niet gereageerd op aanbod om afzonderlijk te reizen / Horen in bezwaar / Motivering
ve11001643 - JV 2011/367
2011-07-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 11/19898 [LJN: BR0677]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Voldaan aan vereisten art. 4.17a Vb 2000 / Waarborgen arrest Melki en Abdeli / Hetzelfde effect als grenscontrole / Art. 21 Vo 562/2006 Schengengrenscode / Schadevergoeding
ve11001480 - JV 2011/368
2011-04-06, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/9363 [LJN: BQ8459]
MVV-aanvraag / Vovo / Guinee / DNA-onderzoek onmogelijk door fout verweerder / Gelegenheid om opnieuw DNA-materiaal af te staan is onvoldoende herstel / Veroordeling tot vergoeding reis- en verblijfskosten Mali / Dwangsom
ve11001692 - JV 2011/369
2011-06-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/16072, 11/16071 [LJN: BQ9906]
Asielaanvraag / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Niet getoetst of verzoeker verdragsvluchteling is / Art. 1A Vluchtelingenverdrag / Strafbaarstelling homoseksualiteit in Oeganda / Beoordeling vrees voor discriminatie is (andere) zwaardere toetsingsmaatstaf dan vrees voor (strafrechtelijke) vervolging / Art. 9 lid 2 sub c Definitierichtlijn 2004/83
ve11001634 - JV 2011/370
2011-07-05, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/20243, 11/20241 [LJN: BR1337]
Geen verplichting aanbieden medisch onderzoek in geval van herhaalde asielaanvraag / Art. 3.109 lid 5 Vb 2000 / Afghanistan
[WV]

CRvB: Verplichte inburgering Turkse burgers i.s.m. associatierecht

16/08/2011

Nieuwsbericht

De verplichting om in te burgeren voor Turkse staatsburgers is in strijd met het tussen Turkije en de Europese Unie geldende associatierecht en de daaraan door het Hof van Justitie van de Europese Unie gegeven uitleg.

De Centrale Raad van Beroep komt tot dit oordeel in de uitspraak van 16 augustus 2011 (ve11001909) naar aanleiding van de hoger beroepen van de Colleges van BenW van de gemeenten Roermond, Rotterdam en Vlaardingen tegen uitspraken van de
Rb Rotterdam (mk) 12 augustus 2010, AWB 09/3814 (ve10001201),
Rb Rotterdam (mk) 12 augustus 2010, AWB 08/4934 WIB (JV 2010/367, ve10001204) en
Rb Roermond (mk) 15 oktober 2010, 10/332 en 10/333 (ve10001816).
In hoger beroep was aan de orde of de rechtbanken terecht hebben geoordeeld dat Turkse staatsburgers die rechtmatig en met een niet tijdelijk verblijfsdoel in Nederland verblijven, niet inburgeringsplichtig zijn op grond van de Wet inburgering (Wi, Stb. 2006, 625, ve06001684), omdat het associatierecht zich tegen de inburgeringsplicht verzet.
In de op 1 januari 2007 in werking getreden Wi is onder meer neergelegd dat aan de inburgeringsplichtige die niet binnen de voorgeschreven termijn het inburgeringsexamen heeft behaald, een - bestuurlijke - boete wordt opgelegd. Verder worden in art. 16a lid 1 en art. 21 lid 1, onder k, Vw 2000 verblijfsrechtelijke gevolgen verbonden aan het niet behalen van het inburgeringsexamen.
De vraag was of deze gevolgen 'nieuwe beperkingen of belemmeringen' zijn in strijd met de standstill-bepalingen in het associatierecht en of sprake is van strijd met de verplichting tot gelijke behandeling van Turkse staatsburgers en EU-burgers.
Het associatierecht (ve02000040; EN) van de Europese Unie (EU) met Turkije is neergelegd in de Associatieovereenkomst EEG-Turkije van 12 september 1963, het Aanvullend Protocol van 23 november 1970 en in besluiten van de Associatieraad EEG-Turkije waaronder Besluit 1/80 van 19 september 1980 (ve06000251; NL).
Standstillbepalingen

De CRvB oordeelt dat uit de rechtspraak van het HvJEU geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat de in de Wi neergelegde inburgeringsplicht voor Turkse staatsburgers die een beroep kunnen doen op art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol dan wel op de artt 6, 7 of 13 Besluit 1/80, in strijd is met die artikelen (in elk geval) voor zover het de hiervoor weergegeven gevolgen van de inburgeringsplicht betreft. Dat de inburgeringsplicht (ook) voor Turkse staatsburgers positieve effecten kan hebben voor hun integratie in de Nederlandse samenleving, kan niet leiden tot het oordeel dat de uit het associatierecht voor de lidstaten van de EU voortvloeiende juridische verplichtingen niet meer gelden.
De volgende overwegingen leiden de Raad tot dit oordeel
-   Het maakt geen verschil of Turkse staatsburgers zich op art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol dan wel op de artt. 6, 7 of 13 Besluit 1/80 kunnen beroepen. Voor allen geldt een standstill-bepaling met dezelfde strekking: gunstige voorwaarden te scheppen voor de geleidelijke invoering van het vrije verkeer van werknemers, het recht van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting, door de nationale autoriteiten te verbieden nieuwe belemmeringen voor die vrijheden op te werpen, teneinde de geleidelijke verwezenlijking van die vrijheden tussen de lidstaten van - thans - de EU en de Republiek Turkije niet te bemoeilijken.
[arrest Abatay e.a. en Sahin 21 oktober 2003 (JV 2004/2, ve03001582); arrest Sahin 17 september 2009 (JV 2009/402, ve09001278); arrest Metin Bozkurt 22 december 2010 (JV 2011/69, ve11000022)]
-   De standstill-bepalingen hebben rechtstreekse werking.
[arrest Hava Genc 4 februari 2010 (JV 2010/121, ve10000204); arrest Abatay e.a. en Sahin; arrest Metin Bozkurt]

-   Het uit het associatierecht voortvloeiende recht tot het verrichten van arbeid impliceert een daarmee samenhangend recht van verblijf en bij een nieuwe regeling zijn niet uitsluitend de gevolgen voor het feitelijke recht van verblijf (juridische status of de juridische titel van het verblijf) van belang, maar ook de vraag of een regeling gevolgen kan hebben voor de verblijfsrechtelijke positie of de verblijfsrechtelijke situatie (uitoefening van het recht van verblijf).
[arrest Dogan 7 juli 2005 (JV 2005/340; ve05001233); arrest Toprak en Oguz 9 december 2010 (JV 2011/70, ve10002230; arrest Tum en Dari 29 september 2007 (JV 2007/494, ve07001703); arrest Hava Genc; arrest Sahin]

-   Het HvJEU past de standstill-bepalingen zoveel mogelijk toe in het licht van het recht van de EU, in het bijzonder het recht op vrij verkeer van EU-burgers/EU-werknemers binnen de EU.
[arrest Toprak en Oguz; arrest Hava Genc]

-   De inburgeringsplicht geldt niet voor EU-burgers, zodat aan de vraag naar de (on)evenredigheid van de nieuwe beperkingen niet wordt toegekomen.
[arrest Soysal en Savatli 19 februari 2009 (JV 2009/144, ve09000248); arrest Sahin]
Verplichting tot gelijke behandeling van Turkse staatsburgers en EU-burgers

Ook oordeelt de CRvB dat sprake is van strijd met de verplichting tot gelijke behandeling van Turkse staatsburgers en EU-burgers ingevolge art. 9 Associatieovereenkomst en art. 10 lid 1 Besluit 1/80. De verschillende behandeling van Turkse staatsburgers en EU-burgers kan niet worden gerechtvaardigd op grond van de omstandigheid dat Turkse staatsburgers niet op even volledige wijze als EU-burgers in aanmerking komen voor het vrije verkeer van werknemers, de vrije vestiging of het vrije verrichten van diensten binnen de EU.
[arrest Commissie/Nederland 29 april 2010 (JV 2010/237, ve10000639)]
Acte éclairé

De CRvB oordeelt tevens dat er sprake is van een acte éclairé (de betrokken bepalingen zijn reeds door het HvJEU uitgelegd), zodat er geen grond is voor het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU.
Wanneer bezwaar tegen inburgeringsplicht mogelijk?
Ambtshalve overweegt de CRvB nog, ook in aanvulling op haar uitspraak van 16 september 2009 ({LJN=BJ9229}) over besluiten i.h.k.v. de Wi, dat uit de MvT bij de Wi (TK 30308, 3, p. 17; ve05001625) is af te leiden dat de wetgever een stelsel voor ogen heeft gehad waarin het oordeel dat een vreemdeling inburgeringsplichtig is, besloten ligt in elk besluit op grond van de Wi of enige andere wet dat is gericht op een rechtsgevolg voor het tot stand brengen waarvan de inburgeringsplicht van de betrokken vreemdeling een (toepassings)voorwaarde is.
Dit betekent dat het College van BenW Rotterdam ten onrechte heeft gesteld dat de inburgeringsplicht van de betrokken vreemdeling in rechte vaststaat en dat de Rb Rotterdam (JV 2010/367, ve10001204) terecht heeft geoordeeld dat de vreemdeling i.h.k.v. het bezwaar tegen het besluit waarbij de inburgeringsvoorziening is vastgesteld ook de inburgeringsplicht aan de orde kon stellen. [WV]
Zie ook:
Nieuwsbericht CRvB.
Trouw ANP/Redactie 16-08-2011, waar o.a. gemeld wordt dat PVV Kamerlid Joram van Klaveren minister Donner gaat vragen hoe hij ervoor gaat zorgen dat Turken toch onder de inburgeringsplicht blijven vallen.
Nieuwsbericht MvBZK 16-08-2011: Inburgeren is en blijft belangrijk
Nieuwsbrief Inburgering Jaargang 2011, Nummer 36, 17 augustus 2011
NRC 18-08-2011: PvdA wil leerplicht voor Turkse immigranten
ve11002156: Informariebrief MvBZK van 7 september 2011 aan gemeenten: o.a. behaald hebben inburgeringsexamen geen vereiste meer bij aanvragen 'voortgezet verblijf' en 'verblijf voor onbepaalde tijd'.
ve11002269: Brief MvBZK van 23 september 2011 aan de TK: basisexamen in het buitenland voor Turkse onderdanen niet meer verplicht.
Nieuwsbericht MigratieWeb 24 september 2011: Geen verplichte inburgering Turkse burgers bij uitvoering Vw 2000.
Nieuwsbericht IND 26 oktober 2011: Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 16 augustus 2011.

Uitspraak Vz ABRvS over rechtmatigheid MTV-controle

10/08/2011

Nieuwsbericht

De Voorzitter ABRvS heeft op 9 augustus 2011 bepaald dat de MvI&A geen uitvoering hoeft te geven aan een gegrond verklaard beroep tegen een inbewaringstelling volgend op een staandehouding bij een onrechtmatig geachte controle i.h.k.v. het Mobiel Toezicht Vreemdelingen.
Het hoger beroep wordt op 14 september op zitting behandeld.

De MvI&A verzocht de Vz te bepalen dat hij, in afwachting van de uitspraak op het door hem ingestelde hoger beroep tegen een uitspraak van de VK Roermond van 27 juli 2011, AWB 11/23273 (ng), geen uitvoering hoeft te geven aan die uitspraak en dus de bewaring niet hoeft op te heffen.
De Vz overwoog in zijn uitspraak op dat verzoek (ve11001837) dat uit r.o. 75 van het arrest van het HvJEU in de zaak Melki en Abdeli (JV 2010/458, ve10000918), die in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, kan worden afgeleid dat indien een nationale regeling identiteitscontroles in een grensgebied mogelijk maakt en die controles niet afhankelijk zijn van het gedrag van betrokkene of van specifieke omstandigheden, de controlebevoegdheid zodanig dient te worden gereguleerd, dat deze niet hetzelfde effect heeft als een grenscontrole.
In de omstandigheid dat in art. 4.17a Vb 2000 (Stb. 2011, 262; ve11001256) geen rekening is gehouden met het gedrag en specifieke omstandigheden is, anders dan de rechtbank overwoog, dan ook geen grond gelegen voor het oordeel dat art. 4.17a Vb 2000 niet aan de eisen van het arrest zou voldoen (en dus in strijd zou zijn met de vereisten van art. 21, sub a, Schengengrenscode (ve06000691)).
De Vz heeft het verzoek van de MvI&A toegewezen maar deed, anders dan de minister had gevraagd, geen uitspraak op het ingestelde hoger beroep. De Vz vindt dat een meervoudige kamer van de Afdeling moet beslissen over fundamenteel-juridische vragen, die het toezicht op vreemdelingen in de kern raken. De Vz overwoog wel dat de minister het oordeel van de Vz kan beschouwen als enige steun van rechterlijke zijde om het vreemdelingentoezicht op de gekozen wijze op basis van de vastgestelde voorschriften, maar overigens geheel voor eigen verantwoordelijkheid, te continueren, in afwachting van de beslissing van de bodemrechter.
Andere / eerdere uitspraken van Vreemdelingenkamers
De VK Roermond oordeelde ook reeds in eerdere uitspraken dat MTV-controles uitgevoerd o.g.v. het nieuwe art. 4.17a Vb 2000 onrechtmatig waren: 4 juli (ve11001599, ve11001643, ve11001647) en 6 juli 2011 (ve11001639). In al deze zaken stelde de MvI&A ook hoger beroep in.
Ook de VK Maastricht (mk) kwam tot dat oordeel op 28 juni 2011 (ve11001728) alsmede de VK Zutphen op 30 juni 2011 (ve11001581; geen hoger beroep ingesteld). In deze twee uitspraken speelde tevens dat, los van de vraag of art. 4.17a Vb 2000 voldoet aan de in het arrest Melki en Abdeli verlangde waarborgen, de staandehouding onrechtmatig is nu de processen verbaal niet inzichtelijk maken dat is voldaan aan de bij art. 4.17a Vb 2000 gestelde eisen.
De VK Zwolle overwoog in een uitspraak van 21 juni 2011 (ve11001755), evenals de Vz ABRvS, dat r.o. 75 van het arrest Melki en Abdeli in samenhang met de r.o. 73 en 74 moet worden gelezen, en stelde vervolgens vast dat de vereisten van art. 21, sub a, SCG zijn neergelegd in art. 4.17a Vb 2000 en verwees in het bijzonder naar lid 2 van 4.17a. Nu eiser niet had gesteld, en de rechtbank ook geen grond zag om te oordelen, dat het Vb 2000 op dit punt in strijd is met de SCG, beoordeelde de rechtbank hetgeen eiser aanvoerde in het licht van art. 4.17a. Nu eiser zijn betoog niet met feitelijke informatie had onderbouwd was er geen grond voor het oordeel dat de controle in strijd was met art. 21, sub a, SCG.
Strafzaken
De vraag of een MTV-controle rechtmatig was, is ook van belang in strafzaken.
Op 4 juli 2011 (ve11001613) oordeelde het Gerechtshof te Den Bosch in een uitvoerig gemotiveerd arrest dat het bewijs verkregen na een staandehouding i.h.k.v. een (bestuursrechtelijk) onrechtmatig geachte MTV-controle (onder de regelgeving zoals die gold tot 1 juni 2011) van de bewijsvoering in strafzaken uitgesloten moet worden.
Zie ook Gerechtshof Leeuwarden 21 juni 2011 (ve11001805).
Het OM heeft tegen beide arresten cassatieberoep ingesteld.
Sinds op 1 juni 2011 art. 4.17a Vb 2000 in werking is getreden is de rechtmatigheid van de MTV-controle al in meerdere strafrechtelijke procedures aan de orde gekomen.
Zie met name een aantal uitspraken van de Politierechter te Arnhem op 6 juli 2011 ( ve11001761, ve11001762, ve11001763), waar geconcludeerd werd dat sprake was van een staandehouding i.h.k.v een onrechtmatige MTV-controle, hetgeen leidde tot bewijsuitsluiting. Het OM heeft in al deze zaken hoger beroep ingesteld.
De rechter-commissaris van de Rb Maastricht wees op 14 juli 2011 (ve11001764) een vordering inbewaringstelling af. De RC deelde de conclusie van de VK Roermond 4 juli 2011 (ve11001647). De MTV-controle en de daarop gevolgde staandehouding werden als onrechtmatig gekenmerkt en dat stempel drukt eveneens op de inverzekeringstelling, aangezien zonder die controle geen vals document zou zijn opgedoken en dus ook geen verdenking ex artt. 231 en 416 Sr.
Dit leidde op 20 juli tot Kamervragen waarop de MvI&A op 12 september 2011 antwoorde (ve11002174). [WV]
Zie ook:
ve11001263: Advies ACVZ 21 maart 2011 bij ontwerpbesluit wijzing Vb 2000
ve11001260: Ontwerpbesluit 19 april 2011 wijziging Vb 2000
ve11001262: Advies RvS 20 mei 2011 bij ontwerpbesluit wijzing Vb 2000 + en Nader rapport

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 10 verschenen

15/07/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 10 van 15 juli 2011 met 4 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve11001252 - JV 2011/303
2011-05-31, EHRM, 41178/08 (E.G. - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Tamil / Lidmaatschap LTTE / Sri Lanka / Littekens / Art. 3 EVRM / Interim measure
ve11001095 - JV 2011/304 noot F. Fonville
2011-04-28, ABRvS, 201102120/1/V3 [LJN: BQ3803]
Bewaring na strafrechtelijke detentie / Duur overbrenging naar plaats voor verhoor na strafrechtelijke detentie / Niet in strijd met zorgvuldigheid
ve11001105 - JV 2011/305
2011-05-02, ABRvS, 201006373/1/V2
Asielaanvraag / Medische situatie / Medisch advies / Art. 3 EVRM / Onjuiste vraagstelling aan BMA / Aan ongeneeslijkheid ziekte geen zelfstandige rol gehecht / Sierra Leone
ve11001114 - JV 2011/306 noot B.K. Olivier
2011-05-02, ABRvS, 201010107/1/V1 [LJN: BQ3790]
Intrekking asielvergunningen / Beëindiging categoriale bescherming Burundi / Aan kinderen verleende vergunning op e-grond / Bij intrekking spelen individuele omstandigheden geen rol
ve11001135 - JV 2011/307 noot T.P. Spijkerboer
2011-05-11, ABRvS, 201011782/1/V1 [LJN: BQ4610]
Asielaanvraag / Sierra Leone / Seksuele geaardheid / Privé-leven / Verborgen houden geaardheid niet in strijd met art. 8 EVRM / Motivering
ve11001264 - JV 2011/308
2011-05-17, ABRvS, 201101051/1/V3
Bewaring / China / Zicht op uitzetting / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gronden / Niet aan vertrektermijn gehouden
ve11001192 - JV 2011/309
2011-05-18, ABRvS, 201009217/1/V6
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Werkgeverssantierichtlijn 2009/52 / Hanteren ruim werkgeversbegrip niet ernstig in strijd met doelstelling Richtlijn
ve11001249 - JV 2011/310
2011-05-23, ABRvS, 201011430/1/V3 [LJN: BQ6483]
Bewaring (grensdetentie) / Duur / Toegangsweigering / AC Schiphol / Gezin met minderjarige kinderen / Voortzetting maatregel in DTC Rotterdam na beslissing op asielaanvragen / Vovo / Korte en in duur voorzienbare periode vrijheidsontneming / Art. 5 lid 1 onder f EVRM
ve11001214 - JV 2011/311
2011-05-24, Vz ABRvS, 201105343/1/V1 en 201105343/2/V1
Visum kort verblijf / Niet tijdig beslissen / Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen / Geen doorbreking appèlverbod
ve11001266 - JV 2011/312
2011-05-25, ABRvS, 201005932/1/V2 [LJN: BQ6523]
Niet in procedure tot ongewenstverklaring maar pas in procedure tot opheffing daarvan beroep gedaan op Besluit 1/80 / Openbare orde / Art. 14 lid 1 Besluit 1/80
ve11001316 - JV 2011/313
2011-05-26, Vz ABRvS, 201104263/3/V2, 201104268/3/V2
Uitzetting / Vovo / Besluiten voor uitvoering vatbaar / Irak / Vluchtdatum bekend / Gedwongen door DT&V zich te laten wenden tot IOM / Geen spoedeisend belang
ve11001317 - JV 2011/314
2011-05-27, ABRvS, 201003132/1/V3
Asielaanvraag / Taalanalyse / Koerd / Irak / Ambtsbericht / Motivering / Deskundigheid zegsman BLT in Zummar niet voldoende aangetoond / Schending vergewisplicht
ve11001318 - JV 2011/315
2011-05-27, Vz ABRvS, 201105492/3/V3
Opheffing bewaring / Vovo-verzoek vreemdelingen tot opheffing getroffen vovo / Geen uitvoering hoeven geven aan bevel tot opheffing bewaring door MvI&A / Art. 6 EVRM / Vreemdeling niet om reactie gevraagd / Belangenafweging
ve11001319 - JV 2011/316
2011-06-06, ABRvS, 201104848/1/V3
Bewaring / Zicht op uitzetting / China / Overleg 22 maart heeft geleid tot concreet vervolg traject / Datum volgend onderhoud nog onbekend / Vijf lopende LP aanvragen / Onvoldoende meewerken voor rekening en risico vreemdeling
ve11001320 - JV 2011/317
2011-06-07, ABRvS, 201002216/1/V3
Ongewenstverklaring / Iran / Bekering christendom / Art. 3 EVRM / Er moet sprake zijn van "more than normal emotional ties" voordat bescherming art. 8 EVRM kan worden ingeroepen / Arrest Javeed
ve11001346 - JV 2011/318
2011-06-08, Vz ABRvS, 201003898/3/V2
Verzoek om opheffing vovo / Hernieuwd onderzoek / Totale duur procedure / Belangenafweging in voordeel vreemdeling
ve11001251 - JV 2011/319
2011-05-30, Vzr CRvB, 11/2850 WMO-VV + 11/3201 WMO-VV [LJN: BQ6438]
Maatschappelijke opvang / Rechtmatig verblijf art. 8 sub h Vw 2000 / Privéleven en gezinsleven (art. 8 EVRM) / Negenjarig kind / Kwetsbare personen / Vovo
ve11001312 - JV 2011/320
2011-05-24, Gerechtshof 's-Gravenhage (Civiel), 200.043.311/01 [LJN: BQ6689
Schadevergoeding / Onrechtmatige daad / Overschrijding redelijke termijn / Immateriële schade / Art. 6 EVRM / Betaling dwangsommen / Slowakije
ve11001311 - JV 2011/321
2011-05-24, Gerechtshof 's-Gravenhage (Civiel), 200.043.315/01 [LJN: BQ6651]
Overschrijding redelijke termijn / Schadevergoeding / Beroep ingetrokken na intrekking bob / Art. 6 EVRM niet van toepassing als in het geheel geen beroep is ingesteld bij een rechter
ve11001285 - JV 2011/322
2011-04-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 09/31022, [LJN: BQ7082]
Asielaanvraag / Eritrea / Manipulatie vingertoppen / Niet-inhoudelijke afwijzing / Art. 28 Procedurerichtlijn 2005/85 / Frustratie onderzoeksmogelijkheden / Misbruik / Hangende beroep alsnog dactyloscopisch signalement verkregen / Reikwijdte art. 83 Vw 2000 na nieuwe asielprocedure / Motivering
ve11001290 - JV 2011/323
2011-04-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/16374 [LJN: BQ6764]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Termijnoverschrijding / Sticker met verblijfs- en arbeidsmarktaantekening heeft declatoir karakter / Feitelijke handeling / Geen vermelding rechtsmiddelen / Ontvankelijkheid / Gelijkheidsbeginsel / Ambtelijke misslag / Egypte
ve11001031 - JV 2011/324
2011-04-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/18548, 10/22714, 10/27416 [LJN: BQ2525]
Afwijzing verzoek tot voldoen dwangsomverplichting / Niet tijdig beslissen / Belanghebbende / Algemene dwangsombevoegdheid bestuursrechter / Besluit / Bezwaar tijdig / Ontvankelijkheid
ve11001279 - JV 2011/325
2011-04-28, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/13111 [LJN: BQ6643]
Bewaring / Eritrea / Geen zicht op uitzetting / LP / Geen concreet resultaat na overleg autoriteiten / Schadevergoeding
ve11001128 - JV 2011/326 noot P. Boeles
2011-04-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Maastricht, AWB 09/43371 [LJN: BQ4702]
MVV-aanvraag gezinshereniging bij moeder / Middelenvereiste / Omvang geschil / Toetsingskader na terugwijzing / Geen hernieuwde beoordeling beroep op Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Art. 8 EVRM / Art. 5, lid 5 en art. 17 Richtlijn van betekenis in belangenafweging / Onvoldoende gewicht belangen minderjarig kind en moeder / DR Congo
ve11001281 - JV 2011/327
2011-05-27, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/39519 [LJN: BQ7103]
Mvv-aanvraag i.h.k.v. nareis / Pleegkind / Feitelijke gezinsband / Toestemmingsverklaring / Inspanningsverplichting om biologische ouder op te sporen / Mogelijke zoekactie door Internationale Rode Kruis / Ambtsbericht / Somalië
ve11001334 - JV 2011/328
2011-06-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 11/16718 [LJN: BQ7587]
Bewaring / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Tum en Dari / Werking standstill-bepaling art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol n.v.t. op bewaringsprocedure
ve11001341 - JV 2011/329
2011-04-21, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/12487 [LJN: BQ7353]
Vovo hangende bezwaar tegen terugkeerbesluit / Geen vrijwillige vertrektermijn van 7 dagen gegund / Art. 62 lid 3 sub Vw 2000 is geen implementatie van art. 7 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Ghana
ve11001329 - JV 2011/330
2011-05-25, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/11586
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Plaatsen sticker 'verblijfsaantekening algemeen' is andere handeling / Onjuiste arbeidsmarktaantekening / Art. 23 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Vovo
[WV]

EHRM Uitzetting en ongewenstverklaring i.s.m. art. 8 EVRM

11/07/2011

Nieuwsbericht

De uitzetting en ongewenstverklaring van een Dominicaanse moeder van twee jonge kinderen, die een vergunning heeft verkregen na het verstrekken van onjuiste gegevens, is wegens bijzondere omstandigheden, in strijd met art. 8 EVRM.

Dit volgt uit het arrest dat HvJEU op 28 juni 2011 heeft gewezen in de zaak Nunez - Noorwegen (ve11001542)
Mevrouw Nunez is in januari 1996 naar Noorwegen is gereisd waarna zij i.v.m. winkeldiefstal is uitgezet en een ongewenstverklaring voor de duur van twee jaar volgde. Vier maanden later is zij Noorwegen weer binnen gekomen met een vals paspoort en trouwde zij in hetzelfde jaar met een Noor. Ze verzweeg haar eerdere komst onder een andere identiteit en haar veroordeling en verkreeg een verblijfsvergunning. Na haar scheiding ging ze in 2001 samenwonen met een Dominicaanse man met wie ze twee dochters (2002 en 2003) kreeg. Deze relatie hield stand tot oktober 2005. In december 2001 werd zij na een tip aangehouden waarna haar vergunning in 2002 werd ingetrokken. In 2005 werd besloten tot uitzetting en ongewenstverklaring. Zij was tot mei 2007 verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van de kinderen, daarna kreeg de vader het ouderlijke gezag tot finaal was beslist in haar procedure hetgeen geschiedde in 2009.
Volgens het Hof heeft Nunez opzettelijk misleidende informatie gegeven bij haar terugkomst naar Noorwegen en heeft zij ten onrechte een verblijfsvergunning gekregen. Zij heeft daarom geen legaal verblijf gehad (Rodrigues da Silva en Hoogkamer, JV 2006/90, ve06000165). Omdat ze tot 1996 in de Dominicaanse Republiek heeft gewoond en van 2001 tot 2005 met iemand van Dominicaanse nationaliteit in Noorwegen heeft samengewoond, zijn er sterke banden met haar land van herkomst die niet opwegen tegen de banden die zij in Noorwegen onrechtmatig heeft opgebouwd.
Het Hof overweegt dat de autoriteiten geen goede afweging hebben gemaakt tussen het publieke belang van immigratiecontrole en het belang van Nunez om in Noorwegen contact te blijven onderhouden met haar kinderen. Er is sprake van bijzondere omstandigheden die ingeval van uitzetting een excessief negatieve impact op de kinderen zouden hebben. Zo was Nunez de enige die tot 2007 voor de kinderen zorgde, hebben de kinderen geleden onder de situatie, is niet zeker dat Nunez na twee jaar terug mag keren naar Noorwegen en hebben de autoriteiten onvoortvarend gehandeld door pas na vier jaar tot uitzetting te bevelen. De uitzetting met twee jaar ongewenstverklaring is in strijd met art. 8 EVRM. [TA]

EHRM Sufi en Elmi: Uitzetting naar Mogadishu i.s.m. art. 3 EVRM

01/07/2011

Nieuwsbericht

Uitzetting naar Mogadishu is i.s.m. art. 3 EVRM tenzij iemand daar zeer goede relaties/banden heeft. Iemand zonder recente verblijfservaring in Somalië loopt een risico op onmenselijke behandeling bij het reizen via een door al Shabaab gecontroleerd gebied en kan geen vestigingsalternatief tegengeworpen krijgen.

Het Hof overweegt in een leidend arrest (ve11001541) voor 214 lopende zaken tegen het VK over uitzettingen naar Somalië dat twee Somaliërs die zijn veroordeeld voor meerdere strafbare feiten en tegen wie een uitzettingsbevel is bevolen dat de mate van geweld in Mogadishu dermate ernstig is dat voor iedereen in Mogadishu een risico op onmenselijke behandeling i.s.m. art. 3 EVRM bestaat.  Personen met zeer goede relaties/banden kunnen mogelijk bescherming krijgen in Mogadishu. Iemand die enige tijd niet in Somalië is geweest wordt geacht zulke relaties/banden niet te hebben.
Een vestigingsalternatief in Zuid- of Centraal Somalië wordt alleen aangenomen indien iemand daar gezinsbanden heeft. Indien er gezinsbanden zijn maar geen sprake is van recente verblijfservaring in Somalië kan desondanks een risico bestaan op onmenselijke behandeling bij het reizen via een door al Shabaab gecontroleerd gebied naar een vestigingsalternatief in Zuid- of Centraal Somalië.
Een persoon zonder gezinsbanden of iemand die niet veilig kan reizen naar een gebied waar hij of zij zulke gezinsbanden heeft zal waarschijnlijk in een IDP of een vluchtelingenkamp terecht komen. De omstandigheden in de Afgooye Corridor en de Dadaab kampen zijn dermate slecht dat sprake is van een risico op onmenselijke behandeling. In de individuele gevallen van zowel Sufi als Elmi is een uitzetting naar Somalië i.s.m. art. 3 EVRM. [GW]

Geen uitspraak HvJEU over vragen over basisexamen inburgering

27/06/2011

Nieuwsbericht

UPDATE NIEUWS 20-06-2011: Het Hof doet geen uitspraak over het door de VK Zwolle ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing over de vaag of het vereiste van het behalen van het inburgeringsexamen buitenland verenigbaar is met de Gezinshereningsrichtlijn.

De zaak betreft een Afghaanse vrouw, Bibi Mohammad Imra, aan wie werd geweigerd een MVV voor verblijf bij haar echtgenoot, Safi, en kinderen in Nederland te verlenen omdat is gebleken, noch aangetoond dat zij het basisexamen inburgering buitenland met goed gevolg heeft afgelegd dan wel voor vrijstelling daarvan in aanmerking komt.
De rechtbank vroeg in de uitspraak van 31 maart 2011 (ve11000798) aan het Hof een oordeel te geven over de vraag of het Nederlandse beleid om gezinsleden van derdelanders te verplichten eerst in het buitenland het basisexamen inburgering af te leggen alvorens naar Nederland te kunnen komen, art. 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn (ve03001574) niet te strikt uitlegt en, gelet ook op hetgeen in het arrest Chakroun (punt 43, JV 2010/177, ve10000350) werd overwogen, afbreuk doet aan het doel van de Richtlijn, namelijk de bevordering van gezinshereniging, en aan het nuttig effect daarvan.
Nadat het bezwaar van Mohammad Imra na heroverweging op 12 mei alsnog gegrond was verklaard en aan haar op 30 mei in Islamabad (Pakistan) een MVV was afgegeven, heeft het Hof op 10 juni 2011 (C 155/11 PPU; ve11001451) beslist dat over het verzoek om een prejudiciële beslissing geen uitspraak gedaan hoeft te worden nu het hoofdgeding zonder voorwerp is geraakt.
Eerder had het Hof gevolg gegeven aan het verzoek van de rechtbank om de prejudiciële verwijzing aan de in art. 104 ter Reglement voor de procesvoering van het Hof (ve08000817) voorziene spoedprocedure te onderwerpen en was de mondelinge behandeling gepland op 8 juni 2011.
De rechtbank wilde het verzoek om een prejudiciële beslissing handhaven, omdat Mohammad Imran overweegt beroep tot schadevergoeding in te stellen. Het Hof steltt daarover dat de instelling van een dergelijk beroep in dit stadium echter slechts een eventualiteit en hypothetisch is en dat volgens vaste rechtspraak de reden voor een prejudiciële verwijzing niet het formuleren van rechtsgeleerde adviezen over algemene of hypothetische vraagstukken is, maar de behoefte aan werkelijke beslechting van een geschil.
Op 30 mei 2011 werden Kamervragen door de leden Van Dam en Spekman (beiden PvdA) aan de minister voor I&A gesteld, waaronder de vraag of het klopt dat de MVV in deze individuele zaak is verleend, omdat de minister een uitspraak van het Hof wilde voorkomen en of de minister indicaties had dat het Hof zou oordelen dat de WIB in strijd is met de richtlijn
Update. In de antwoorden van de MvBZK van 22 juni 2011 (ve11001520) wordt dit ontkend. Reden voor het alsnog verlenen van de MVV waren de in de beroepsfase opgekomen cq aangevoerde, individuele feiten en omstandigheden welke tot de conclusie hebben geleid dat sprake is van een zeer bijzonder geval. Verder stelt de minister dat hem geen indicaties bekend waren dat het HvJEU zou oordelen dat de WIB in strijd is met de Richtlijn.
Inmiddels zijn ook de Schriftelijke opmerkingen van de Europese Commissie van 4 mei 2011 aan het Hof beschikbaar gekomen (ve11001517). De Commissie stelt voor de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:
“Art. 7(2) Richtlijn moet worden uitgelegd in die zin dat het niet toelaat dat een lidstaat een gezinslid, als bedoeld in art. 4(1)(a) Richtlijn, van een rechtmatig in die lidstaat wonende burger van een derde land, de toegang en verblijf weigert uitsluitend op de grond dat dit gezinslid niet het in de wetgeving van die lidstaat voorgeschreven inburgeringsexamen in het buitenland heeft behaald. Andere factoren zijn ter zake niet relevant.” [WV]
Zie ook
nieuws 4 maart 2011.
ve11002031: Antwoorden 17 augustus 2011 op nadere Kamervragen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 9 verschenen

24/06/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 9 van 24 juni 2011 met 3 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve11001241 - JV 2011/276 noot P.E. Minderhoud
2011-05-26, HvJEU, C-485/07 (Akdas e.a.)
Art 4a Toeslagenwet / Art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 6 lid 1 Besluit 3/80 / Sociale zekerheid migrerende werknemers / Toeslag op WAO / Wijziging Toeslagenwet / Intrekking toeslag bij woonplaats buiten grondgebied betrokken lidstaat
--- Minderhoud gaat in op het feit dat, nu het Hof heeft geoordeeld dat de niet-exporteerbaarheid van de Toeslagenwet uitkering onverenigbaar is met art. 6 Besluit 3/80, een Turkse onderdaan de TW uitkering wel naar Turkije kan exporteren, maar een EU onderdaan dat binnen de EU niet kan. Een algeheel herstel met terugwerkende kracht van de export van de TW uitkering voor alle Turkse betrokkenen lijkt hem niet onredelijk, omdat zij er door het eerdere reparatie gedrag van het UWV in 2003 n.a.v. CRvB 14 maart 2003 (ve03000379, noot P. E. Minderhoud) op mochten vertrouwen, dat dit nu weer zou gebeuren. Ook wijst hij op de mogelijke gevolgen van dit arrest voor de per 1 juni 2011 ingevoerde Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2011, 231 en 259). Mocht de Europese Commissie oordelen dat er een inbreuk op het EU recht (Verordening. 883/2004; ve10000767) is, dan is dit ook goed nieuws voor Turkse AOW’ers in Turkije. Om hun recht van begin af aan veilig te stellen is het wel zaak nu meteen bezwaar tegen de betreffende maatregel in te dienen. Verder is hij van mijn mening dat de beoogde vermindering van de hoogte van de uitkering van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) vervolguitkering, door de invoering van het woonlandbeginsel, eveneens niet in overeenstemming is met art. 6 Besluit 3/80.

ve11001088 - JV 2011/277
2011-04-26, ABRvS, 201009136/1/V1 [LJN: BQ3236]
Afwijzing verlenging verblijfsvergunning en ongewenstverklaring / Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Niet-ontvankelijkheid beroep staat beoordeling niet in de weg / In klacht schending redelijke termijn ligt verzoek om vergoeding schade besloten / Immateriële schadevergoeding
ve11001098 - JV 2011/278
2011-04-28, ABRvS, 201002493/1/V2 [LJN: BQ3788]
Asielaanvraag / Dublin uitvoeringsverordening 1560/2003 / Noorwegen / Verblijf van drie maanden buiten Dublingebied / Indirecte bewijzen van dezelfde aard / Afghanistan / Rechtsgevolgen blijven in stand
ve11001102 - JV 2011/279
2011-04-28, ABRvS, 201004872/1/V1 [LJN: BQ3776]
Asielaanvraag / Democratische Republiek Congo / Provincie Zuid-Kivu / Art. 15 onder c Definitierichtlijn / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Rapport HRW
ve11001099 - JV 2011/280
2011-04-29, ABRvS, 201009145/1/V2 [LJN: BQ3783]
Asielaanvraag / Libië / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Enkele verwijzing naar WBV 2010/6 onvoldoende motivering besluit / Uitzettingspraktijk Zweden
ve11001094 - JV 2011/281
2011-05-02, ABRvS, 201007593/1/V3 [LJN: BQ3809]
Ongewenstverklaring / Openbare orde / Opheffing ongewenstverklaring na omzetting gevangenistraf / Procesbelang / Besluit ten onrechte niet ingetrokken
ve11001100 - JV 2011/282
2011-05-02, ABRvS, 201012024/1/V2 [LJN: BQ3796]
Asielaanvraag / Art. 7 Dublinverordening 343/2003 / Gezinslid van in Duitsland toegelaten vluchteling / Brief vreemdeling met verzoek tot overname asielaanvraag niet doorgezonden aan Bureau Dublin / Zorgvuldigheid
ve11001131 - JV 2011/283
2011-05-09, ABRvS, 201001143/1/V2 [LJN: BQ4615]
Asielaanvraag / Splitsing beroep art. 29 lid sub a t/m c en d-grond / Geen afzonderlijke besluitonderdelen / Beroep op d-grond ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard / Art. 6:13 Awb / Grond niet in zienswijze naar voren gebracht / Beëindiging categoriaal beschermingsbeleid / Beoordelingsvrijheid / Irak
ve11001130 - JV 2011/284
2011-05-10, ABRvS, 201010777/1/V1 [LJN: BQ4617]
Overschrijding bezwaartermijn / Ontvangst niet-aangetekende stukken / Bewijslastverdeling / Ontvankelijkheid
ve11001134 - JV 2011/285
2011-05-10, ABRvS, 201008863/1/V1 [LJN: BQ4611]
Pardonregeling / Ambtshalve verleende vergunning / Onjuiste gegevens / Bevoegdheid tot intrekking vergunning / Gelegenheid tot identiteitsherstel niet gebruikt
ve11001133 - JV 2011/286
2011-05-10, ABRvS, 201101126/1/V3 [LJN: BQ4612]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit kort na ibs vrij kort na verstrijken implementatietermijn / In samenhang tot stand gekomen besluiten
ve11001106 - JV 2011/287
2011-05-11, ABRvS, 201009072/1/V6 [LJN: BQ4082]
Naturalisatieverzoek / Ontheffing naturalisatietoets / Vertrouwensbeginsel / 65-plusser / Medische belemmering / Medisch advies inburgeringsexamen niet aan besluit ten grondslag gelegd / Conclusie advies wordt niet gedragen door de inhoud
ve11001180 - JV 2011/288
2011-05-12, ABRvS, 201006689/1/V1 [LJN: BQ5551]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Strekking en reikwijdte regeling / Asielaanvraag 1990 / Filippijnen / Sison / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM uitzetbeletsel / Gewichtige belang Nederlandse Staat
ve11001197 - JV 2011/289
2011-05-12, ABRvS, 201010768/1/V1
Opvang / Rva 2005 / Verzoek vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse / Rechtsmiddelen / Noodzakelijke kosten / COA heeft terecht voornemenprocedure niet gevolgd
ve11001178 - JV 2011/290
2011-05-12, ABRvS, 201010867/1/V3 [LJN: BQ5552]
Bewaring / Strafrechtelijk voortraject / Asielaanvraag / Voortvarendheid / Inspanningsverplichting / Handelen voorafgaand aan inbewaringstelling geen zelfstandige betekenis bij beoordeling voortvarendheid / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Belangenafweging
ve11001177 - JV 2011/291
2011-05-13, ABRvS, 201101548/1/V3 [LJN: BQ5557]
Bewaring / Art. 15 lid 1 en 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen beoordeling rechtmatigheid terugkeerbesluit / Gesloten rechtsmiddelenstelsel / Gronden / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Arrest Kadzoev / Geen inhoudelijk verschil tussen "redelijk vooruitzicht op verwijdering" en "zicht op uitzetting" / Iran / Lichter middel
ve11001182 - JV 2011/292
2011-05-16, ABRvS, 201004889/1/V2 [LJN: BQ5550]
Asielaanvraag / Irak / Negatieve aandacht Al-Qaida / Art. 3 EVRM / Algemene veiligheidssituatie in ambtsbericht januari 2010 / Bescherming autoriteiten niet afgewacht / Bewijslast / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Individuele risicofactoren onduidelijk
ve11001169 - JV 2011/293
2011-05-17, ABRvS, 201012016/1/V1 [LJN: BQ5563]
Ongewenstverklaring / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Duurzaamheid art. 3 EVRM uitzetbeletsel / 10-jaartermijn nog niet verstreken / Geen ruimte duurzaamheids- en proportionaliteitstoets ondanks woorden "in beginsel" in brief aan TK
ve11001170 - JV 2011/294
2011-05-17, ABRvS, 201102956/1/V3 [LJN: BQ5562]
Bewaring / Ontwijking of belemmering terugkeer- of verwijderingsprocedure / Art. 15 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG / Enkel ontbreken vaste woon- of verblijfplaats onvoldoende / Ontbreken identiteitspapier
ve11001009 - JV 2011/295 noot M.L. van Emmerik en T. Barkhuysen
2011-04-19, Gerechtshof 's-Gravenhage (civiel), 200.052.064/01 [LJN: BQ4373]
Onrechtmatige overheidsdaad / Niet tijdig beslissen op aanvragen verblijfsvergunning / Immateriële schadevergoeding / Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Rechtszekerheidbeginsel / Aantasting in zijn persoon (art 6:106 BW) / Lotsverbondenheid gezinsleden
ve11001107 - JV 2011/296
2011-04-22, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 08/15291
Asielaanvraag / AMV / Leeftijdsonderzoek / Bhutan / Ethnisch Nepalees / Discriminatie / Buitenschuldbeleid / Vergoeding kosten deskundigen
ve11000926 - JV 2011/297 noot B.K. Olivier
2011-02-23, Rb ’s-Gravenhage, AWB 10/3382 en 10/3381 WAV [LJN: BP7365]
Overschrijding redelijke termijn (art. 6 EVRM) / Nadere uitspraak over schadevergoeding / Rb onbevoegd nu ABRvS in hoger beroep zelf heeft voorzien
--- Olivier merkt op dat, nu de Afdeling toch al vaak het verwijt krijgt te gouvernementeel te zijn, het geen kwaad zou kunnen als de Afdeling de trend van finale geschillenbeslechting nog eens tegen het licht houdt. Zeker als het gaat om boetes en bij WAV-boetes des te meer.

ve11001146 - JV 2011/298
2011-03-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/26285 [LJN: BQ3877]
Asielaanvraag / Iran / Ontbreken reis- en identiteitsbescheiden / Afgifte paspoort reisagent niet toerekenbaar / Bescherming autoriteiten / Stukken AI en UNHCR / Turkije geen veilig derde land / Non-refoulement / Motivering
ve11001188 - JV 2011/299
2011-03-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/8417 [LJN: BQ5206]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Vervalst paspoort / Asielaanvraag / Lichter middel / Belang grensbewaking / Zorgvuldigheid / Motivering
ve11001127 - JV 2011/300
2011-04-12, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/41326 [LJN: BQ8465]
Visum kort verblijf / Wet dwangsom en niet tijdig beslissen / Automatische dwangsomregeling van toepassing / Besluit gebaseerd op Vo 810/2009 Visumcode en niet op Soeverein Besluit
--- De Vz ABRvS besliste op 24 mei 2011 (ve11001214) dat de ABRvS onbevoegd is kennis te nemen van het hoger beroep van de MvBuZa en zag geen aanleiding voor doorbreking van het appèlverbod.
ve11001158 - JV 2011/301
2011-04-22, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 11/4195[LJN: BQ4753]
Vovo / Terugkeerbesluit / Griffierecht niet voldaan / Heffen griffierecht niet in strijd met art. 13 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Doeltreffend rechtmiddel / Geen betalingsonmacht
ve11001124 - JV 2011/302
2011-05-11, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/10661[LJN: BQ8295]
Aanvraag bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Plaatsen sticker 'verblijfsaantekening algemeen' is andere handeling / Onjuiste arbeidsmarktaantekening / Vovo [WV]