Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 7 verschenen

11/05/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 7 van 11 mei 2012 met annotaties bij 5 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve12000884 - JV 2012/198
2012-04-10, EHRM, 60286/09 (Balogun - Verenigd Koninkrijk), Uitzetting / Openbare orde / Ernstige drugsdelicten als volwassene / Nigeria / Gerechtvaardigde inmenging privéleven / Zelfmoord poging / Medische omstandigheden / Art. 8 EVRM / Belangenafweging
ve12000426 - JV 2012/199 noot M. Reneman
2012-02-08, ABRvS, 201100662/1/V2 [LJN: BV3718]
Asielaanvraag / Iran / Geloofwaardigheid asielrelaas / Art. 3 EVRM / Arrest R.C. tegen Zweden / Bewijslast / Medische informatie / Medisch rapport gericht op psychische klachten / Geen sterke aanwijzingen dat lichamelijke klachten en verwondingen zijn veroorzaakt door marteling
ve12000620 - JV 2012/200 noot P.E.M. Minderhoud
2012-02-22, ABRvS, 201107168/1/A2
Kindertoeslag en kindgebonden budget / Geen rechtmatig verblijf / Koppelingsbeginsel / Art. 26 IVBPR / Geen bijzondere omstandigheden / Art. 3, 26, 27 IVRK
ve12000645 - JV 2012/201 noot K.M. Zwaan
2012-03-02, ABRvS, 201010504/1/V2 [LJN: BV8598]
Asielaanvraag / Burundi / Bij onverenigbaarheid taalanalyse en contra-expertise is taananalyse geen bruikbaar hulpmiddel bij beoordeling geloofwaardigheid asielrelaas
ve12000657 - JV 2012/202
2012-03-05, ABRvS, 201110741/1/V4 [LJN: BV8607]
Bewaring / Staandehouding / MTV-controle / Controle in trein net na grensoverschrijding / Arrest Melki en Abdeli / Art. 4.17a Vb 2000 / Geen strijd met art. 21 Schengengrenscode
ve12000816 - JV 2012/203
2012-03-07, ABRvS, 201102759/1/A3 [LJN: BV8036]
GBA / In geboorteakte vermelde feiten, tegen erkenning van de rechtsgeldigheid waarvan de openbare orde zich niet verzet, kunnen in zoverre wel aan dat geschrift ontleend worden / Zelf voorzien
ve12000814 - JV 2012/204
2012-03-07, ABRS, 201106162/1/A2 [LJN: BV8079]
Bewaring / Art. 106 Vw 2000 staat als lex specialis in de weg aan toekenning schadevergoeding via zuiver schadebesluit ook bij achteraf gebleken onrechtmatigheid
--- Zie eerder ABRvS 16 november 2011 (JV 2012/47, ve11003136)

ve12000780 - JV 2012/205
2012-03-15, ABRvS, 201106038/1/V1 [LJN: BW0011]
Verblijf bij minderjarig Nederlands kind conform art. 8 EVRM / Rwanda / Twijfel over identiteit en nationaliteit / Bewijskracht paspoort / Objectieve belemmering / Belangen kinderen / Geen uitzonderlijke omstandigheden / Art. 20 VWEU
ve12000762 - JV 2012/206
2012-03-16, ABRvS, 201103357/1/V2 [LJN: BW0010]
W2-document / Iran / WBV 2007/44 / Geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden
ve12000763 - JV 2012/207
2012-03-19, ABRvS, 201100080/1/V2 [LJN: BV9998]
Asielaanvraag / Somalië / Ongedocumenteerd / Frustratie onderzoek door manipulatie vingertoppen / Geen onmogelijkheid onderzoek identiteit, nationaliteit en geloofwaardigheid asielrelaas wegens eenduidige herleiding tot Zuid-Somalië na taalonderzoek / Beoordeling art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 ten onrechte nagelaten
ve12000744 - JV 2012/208
2012-03-19, ABRvS, 201103323/1/V3 [LJN: BW0006]
Bewaring / Art. 3 lid 4, 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gelijktijdig uitreiken terugkeerbesluit en opleggen bewaring in overeenstemming met richtlijn / Verliezen portemonnee met identiteitsbewijs geen handelen dan wel nalaten i.d.z.v. art. 15 lid 1 sub b Tri / Schadevergoeding
ve12000783 - JV 2012/209
2012-03-20, ABRvS, 201100787/1/V1 [LJN: BW0001]
Ongewenstverklaring / Turkije / Koerden / Dienstweigering / Aanhouding bij protestdemonstratie PKK en aanwezigheid bij Koerdische feesten onvoldoende voor "inner and profound feelings of attachment" met eigen volk / Art. 3 EVRM / Bewijslast / Negatieve aandacht autoriteiten

ve12000778 - JV 2012/210
2012-03-21, ABRvS, 201107920/1/V4 [LJN: BW0013]
Bewaring / Staandehouding / MTV-controle / Art. 4.17a Vb 2000 / In p-v geen vermelding van indicatoren op basiis waarvan tijdens controle is geselecteerd / Geen reden tot nader onderzoek naar ervaringsregels
ve12000777 - JV 2012/211
2012-03-21, ABRvS, 201108565/1/V4 [LJN: BW0014]
Asielaanvraag / Afghanistan / Asielrelaas over alleenstaande vrouw zijn vanwege uithuwelijking en vlucht niet geloofwaardig / Zwangerschap in Nederland / Risico op eerwraak / Ambtsbericht / Niet conservatief genoeg gedrag / Nader onderzoek nodig en motiveringsgebrek
ve12000826 - JV 2012/212
2012-03-22, ABRvS, 201100301/1/V3 [LJN: BW0571]
Vreemdeling stelt in aanmerking te komen voor ambtshalve verlening verblijfsvergunning waarvoor geen leges verschuldigd is / Buitenbehandelingstelling / Motivering / Oproep in persoon leges te voldoen / Rechtsgevolgen in stand laten
ve12000794 - JV 2012/213
2012-03-22, ABRvS, 201111623/1/V3 [LJN: BW0617]
Bewaring / Internationaal Strafhof / Democratische Republiek Congo / Bevoegdheid rechterlijke instantie / Geen toepassing van art. 8:71 Awb
--- Zie ISH 29 juni 2011 (ve11001904) m.b.t. asielaanvraag en uitstel van vertrek van door ISH gedetineerde getuigen en VK 's-Gravenhage 28 december 2011 (JV 2012/101, ve12000012), waarin werd geoordeeld dat de asielaanvragen binnen het toepassingsbereik van de Vw 2000 vallen.

ve12000827 - JV 2012/214
2012-03-23, ABRvS, 201101079/1/V1 [LJN: BW0574]
14-1 Brief / Schrijnendheid / Beoordelingskader brief 21 februari 2007 / Opgesomde bijkomende klemmende redenen van humanitaire aard kunnen vaak, maar niet uitsluitend, in combinatie worden meegewogen / Wijst op het hanteren van een minimum van in beginsel één opgesomde bijkomende klemmende reden / Wegingsfactoren
ve12000851 - JV 2012/215
2012-03-23, Vz ABRvS, 201106611/2/V2
Intrekking vovo verzoek voorkoming uitzetting / Proceskosten / Gemachtigde vreemdeling te laat en onjuist voorgelicht
ve12000795 - JV 2012/216
2012-03-26, ABRvS, 201200259/1/V3 [LJN: BW0585]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Rechtsmiddelen / Ghana / Laissez passer is document uit derde land i.d.z.v. art. 15 lid 6 onder b Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Duur / Zicht op uitzetting / Motivering
ve12000797 - JV 2012/217
2012-03-26, ABRvS, 201201515/1/V3 [LJN: BW0598]
Bewaring / Beroep mede gericht tegen verlengingsbesluit / Zicht op uitzetting / Laissez-passer / Marokko / Voortvarendheid / Onvoldoende meewerken / Wisselende verklaringen over zijn nationaliteit afgelegd
ve12000767 - JV 2012/218
2012-03-26, Vz ABRvS, 201202050/4/V4 [LJN: BW0628]
Vovo / Uitzetting zonder melding aan gemachtigde vreemdeling / Art 2:1 Awb / Tijdige en adequate informatievoorziening / Art 13 EVRM / Effectief rechtsmiddel / Terughalen vreemdeling
ve12000862 - JV 2012/219
2012-03-28, ABRvS, 201101753/1/V2
Asiel / Algerije / Huiselijk geweld / Eerwraak / Bescherming autoriteiten niet gevaarlijk of bij voorbaat zinloos / Bewijslast
ve12000852 - JV 2012/220
2012-03-28, ABRvS, 201111635/1/V2
Asielaanvraag / Nigeria / Ambtshalve verlening 'amv-vergunning' / Inhoudelijke beoordeling asielaanvraag niet meer relevant vanwege toekenning verblijfsvergunning regulier / Hoger beroep niet-ontvankelijk
ve12000798 - JV 2012/221
2012-03-28, ABRvS, 201201508/1/V3 [LJN: BW0601]
Bewaring / Abusievelijk in terugkeerbesluit vertrektermijn van 28 dagen gegund en niet nul dagen / Vertrektermijn alleen te wijziging met wijzigingsbesluit niet met p-v / Schadevergoeding
ve12000879 - JV 2012/222
2012-03-30, ABRvS, 201105117/1/V2 [LJN: BW1467]
Asielaanvraag / Herhaalde besluitvorming / Schadevergoeding / Overschrijding redelijke termijn / Art. 6 EVRM / Duur procedure als geheel / Periode waarin minister n.a.v. intrekking besluit wegens gronden beroep nieuw besluit moet nemen, telt mee bij duur procedure / Overschrijding redelijke termijn wegens intrekking besluit toerekenbaar aan bestuursorgaan
ve12000845 - JV 2012/223
2012-04-03, ABRvS, 201101225/1/V3 [LJN: BW1435]
VOTR EG-langdurig ingezetene / Verblijfsgat / Art. 4 lid 2 Richtlijn 2003/109 / Verblijf o.g.v. art. 8 sub g Vw 2000 is formeel beperkt verblijfsrecht dat niet meetelt bij berekening duur legaal verblijf, maar vormt geen onderbreking van dat verblijf / Art. 21 lid 1, onder b, Vw 2000 vormt wel onderbreking en dient buiten toepassing te blijven
ve12000880 - JV 2012/224
2012-04-03, ABRvS, 201106007/1/V1 [LJN: BW1458]
Intrekking asielvergunning / Beroep niet tijdig ingediend / Ontvankelijkheid / Bekendmaking besluit niet via gemachtigde / Ten tijde besluit geen gemachtigde bekend / Verzending voornemen en besluit naar - door laatst bekende gemachtigde geverifieerde - laatst bekende GBA-adres / Niet ophalen besluit na afhaalbericht voor rekening en risico eiser
ve12000854 - JV 2012/225
2012-04-04, ABRvS, 201105832/1/V6 [LJN: BW0804]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Arrest Genc / Arbeid van bijkomstige aard / Begrip arbeid / Evenredigheid / Geen grond tot matiging / Studenten / Prioriteit genietend aanbod
ve12000855 - JV 2012/226 noot M.A.G. Reurs
2012-04-04, ABRvS, 201106847/1/V6 [LJN: BW0790]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Co-assistentschap in Ziekenhuis / Snuffelstage zonder stagevergoeding gericht op onderwijs / Begrip arbeid
ve12000967 - JV 2012/227
2012-04-12, ABRvS, 201200811/1/V3 [LJN: BW4068]
Hoger beroep / Termijnen / Ontvankelijkheid / Alleen per fax verzonden uitspraak niet met waarborgen art. 8:37 Awb omkleed / Ontvangst per fax niet in geschil
ve12000791 - JV 2012/228
2012-03-15, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/21645 [LJN: BW0290]
Asielaanvraag / Syrië / Dublinclaim Italië / Gezinsleden / Art. 2 sub j Dublinverordening 343/2003 / Verblijfstitel / Echtgenoot valt onder vertrekmoratorium Syrië / Tijdelijke beschermingsmaatregel / Rechtmatig verblijf / Onvoldoende motivering hoe beleid C3/2.3.6.3 Vc 2000 zich verhoudt tot doelstelling van Dv om gezinsleden bij elkaar te houden
ve12000753 - JV 2012/229
2012-03-15, Rb Middelburg, AWB 11/367 - prejudiciële vragen [LJN: BV8942]
Verzoek om inzage in de minuut / Begrip "persoonsgegevens" / Omvang inzagerecht / Artt. 2 en 12 Privacyrichtlijn 95/46 / Artt. 8 en 41 Handvest grondrechten EU
--- Zie ook de noot van D. Beltman en A.M. Klingenberg in AB 2012/53 over deze materie bij ABRvS 2 november 2011 (JV 2012/13 nt T.P. Spijkerboer, ve11002791)
 
ve12000774 - JV 2012/230
2012-03-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 11/41713 [LJN: BV9986]
Arbeid als zelfstandige / Wezenlijk Nederlands belang / Geen advies aan MvEL&I gevraagd / Aanvullend criterium niet opgenomen in beleid / Standstill-bepaling / Art 41 lid 1 Aanvullend protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Motivering / Vc 2000 onduidelijk m.b.t. te overleggen stukken
ve12000786 - JV 2012/231 noot B.K. Olivier
2012-03-27, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 12/7544 [LJN: BW0213]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Eerder genomen terugkeerbesluit / Inreisverbod als onderdeel van meeromvattende asielbeschikking aan te merken als zelfstandige beschikking / Beroep tegen inreisverbod niet-ontvankelijk / Doorzending als bezwaarschrift
ve12000812 - JV 2012/232
2012-03-28, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 11/21197 [LJN: BW0995]
Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd / Vijf jaar ononderbroken rechtmatig verblijf / Verblijfsgat / Begrip 'hoofdverblijf' art. 13 lid 3 Vw 1965 / Nieuwe beperking in strijd met standstill-bepaling art. 13 Besluit 1/80
ve12000776 - JV 2012/233
2012-03-21, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem AWB 12/3359, 12/3357 [LJN: BV9892]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Minderjarige vreemdeling / Italië / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Betekenis interim measures en vragen EHRM / Rapport Mensenrechtencommissaris / Kwetsbare groepen / Medisch zorg en opvang / Onderzoeksplicht / Art. 3 EVRM
[WV]

Andere werkwijze op zittingen Afdeling bestuursrechtspraak RvS

23/04/2012

Nieuwsbericht

Sinds eind maart ontvangen partijen die voor een zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak worden uitgenodigd, een uitnodigingsbrief met een gewijzigde tekst.

Aldus het nieuwsbericht op de website van de Raad van State op 20 april 2012, dat verder luidt:

Actieve houding van de Afdeling bestuursrechtspraak op de zitting
Bij zittingen was het gebruikelijk dat procespartijen begonnen met het voordragen van hun pleitnota's. Omdat de Afdeling bestuursrechtspraak zich uiteraard goed voorbereidt op een zitting en het dossier vooraf grondig bestudeert, is herhalen van standpunten weinig zinvol. Als er een rechtszitting wordt gehouden, is het belang van een inhoudsvolle en bevredigende zitting groot.
Daarom is de Afdeling bestuursrechtspraak overgeschakeld op een systeem, waarbij een actieve opstelling op de zitting van haar kant door het bevragen van partijen centraal staat. Zij bereidt zich er dus op voor om direct vragen te stellen en zo de geschilpunten te verduidelijken. Partijen kunnen hun standpunten op deze manier goed over het voetlicht brengen. Zij krijgen op de zitting hierdoor ook sneller een beeld van wat de Afdeling bestuursrechtspraak als wezenlijk voor de beslechting van het geschil ziet.
Korte uiteenzetting van vijf minuten
Voor partijen die daar prijs op stellen, bestaat de mogelijkheid om aan het begin van de zitting een korte uiteenzetting te geven van hoogstens vijf minuten. Langere pleitnota's worden niet ingenomen. In die vijf minuten kan desgewenst op de kern van de zaak worden ingegaan of juist op een bepaald aspect in het bijzonder.
Lees uitnodigingsbrief zorgvuldig
Omdat de uitnodigingsbrieven ruim voor de zittingsdatum worden verstuurd, vinden er op dit moment nog zittingen plaats waarbij de 'oude' werkwijze wordt gevolgd. Om misverstanden te voorkomen, wordt partijen aangeraden de uitnodigingsbrief die naar hen is gestuurd, zorgvuldig te lezen. Wat in de correspondentie van de desbetreffende zaak staat, is uiteraard steeds bepalend voor de wijze waarop de Afdeling bestuursrechtspraak de desbetreffende zaak op de zitting behandelt. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 6 verschenen

20/04/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 afl. 6 van 20 april 2012 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. Tevens verscheen bij een eerder in JV gepubliceerde uitspraak een ‘digitale’ noot, die alleen digitaal beschikbaar is.
De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

Noot bij eerder in JV opgenomen uitspraak
ve12000431 - JV 2012/147 Digi noot H.E. Helmink
2012-01-25, ABRvS, 201009783/1/V3 [LJN: BV3728]
Asielaanvraag / Formele rechtskracht eerdere uitspraak / Overleggen originelen van eerder in beoordeling betrokken dreigbrieven / Geen nova / Hernieuwde beoordeling geloofwaardigheid asielrelaas niet mogelijk
JV aflevering 6
ve12000561 - JV 2012/166
2011-09-27, EHRM, 39417/07 (Alim - Rusland)
Uitzetting / Kameroen / Gezinsleven / Detentieomstandigheden / Art. 3, 5, 8 EVRM
--- Zie ook punt 6 in noot Sarah van Walsum bij Antwi-Noorwegen (JV 2012/170, ve12000443).
ve12000478 - JV 2012/167 noot H. Battjes
2012-01-19, EHRM, 39471/07, 39474/07 (Popov - Frankrijk)
Detentie van minderjarigen / Art. 3 EVRM / Art. 5 leden 1 en 4 EVRM / Art. 8 EVRM / Rechten van Kinderen / Ontbreken rechtsmiddelen voor kinderen tegen detentie
ve12000319 - JV 2012/168
2012-01-31, EHRM, 50012/08 (M.S. - Belgie)
Uitzetting / Openbare orde / Irak / Art. 3 EVRM / Geen stappen ondernomen om diplomatieke garanties te krijgen / Bewaring / Zicht op uitzetting / Gronden / Art. 5 lid 1 en 4 EVRM
ve12000355 - JV 2012/169
2012-02-02, EHRM, 9152/09 (I. M. - Frankrijk)
Eerste asielaanvraag / Uitzettingsbevel / Versnelde procedure / Soedan / Art. 13 in relatie met art. 3 EVRM / Effectief rechtsmiddel
ve12000443 - JV 2012/170 noot S.K. van Walsum
2012-02-14, EHRM, 26940/10 (Antwi e.a. - Noorwegen), Uitzetting / Ongewenstverklaring / Openbare orde / Ghana / Art. 8 EVRM / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven / Belang van het kind / Arrest Nunez
ve12000502 - JV 2012/171 noot M.Y.A. Zieck
2012-02-23, EHRM (Grote kamer), 27765/09 (Hirsi Jamaa e.a. - Italië)
Terugsturen bootvluchtelingen naar Libië / Rechtsmacht Italië (art. 1 EVRM) / Collectieve uitzetting (art. 4 vierde protocol EVRM) / Art. 3 EVRM / Effectief rechtsmiddel (art. 13 EVRM) / Somalië / Eritrea
--- Reacties op blogs: EJIL: Talk! | ECHR | UK Human Rights Blog | Migrants at sea | rechtenbestuur.
---
Webcast zitting Grote kamer op 22 juni 2011.
---
HRW bericht 8 mei 2009.
ve12000557 - JV 2012/172
2012-02-06, ABRvS, 201010870/1/V1
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Reisvoorwaarden BMA advies / PTSS / Overdracht behandeling in Iran / Vergewisplicht bij nemen bob
ve12000427 - JV 2012/173
2012-02-09, ABRvS, 201100736/1/V1 [LJN: BV3719]
Asielaanvraag / Iran / Ongedocumenteerd / Toerekenbaarheid / Verscheuren en weggooien vliegtickets wegens angst grenscontrole / Geloofwaardigheid asielrelaas / Tegenstrijdige verklaringen / Art. 3 EVRM / Medische problemen / Verklaring psychiater niet bij beoordeling betrokken / Toetsing ex-nunc / Art. 83 Vw 2000 ziet niet op stukken opgesteld met het oog op procedure in rechte / BMA-advies / Geen vergevorderde en direct levensbedreigende ziekte / Bekering tot Christendom nieuw asielmotief / Omvang van het geschil
ve12000578 - JV 2012/174
2012-02-22, ABRvS, 201112883/1/V3 [LJN: BV7787]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Cuba / Brief Cubaanse consul / Wegens "Emigrant status" wordt geen LP afgegeven / Schadevergoeding gematigd tot nihil
ve12000580 - JV 2012/175
2012-02-24, ABRvS, 201012048/1/V2 [LJN: BV7791]
Weigering verlenging verblijfsvergunning / Verplaatsing hoofdverblijf naar Marokko / Meerderjarig geworden gedurende verblijf in Marokko / Art. 8 EVRM / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven / In stand laten rechtsgevolgen
ve12000581 - JV 2012/176
2012-02-27, ABRvS, 201003590/1/V2 [LJN: BV7805]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Oproep strafvervolging wegens desertie / Russische Federatie / Apostilleverdrag / Toetsingskader / Authenticiteit documenten / Bewijslast
ve12000584 - JV 2012/177
2012-02-28, ABRvS, 201101413/1/V2 [LJN: BV7834]
Asielaanvraag / Wit-Rusland / AMV / Geloofwaardigheid asielrelaas / Adequate opvang / Art. 3 EVRM
ve12000595 - JV 2012/178
2012-02-29, ABRvS, 201106216/1/V1 [LJN: BV7852]
Asielaanvraag / Afghanistan / Hezb-i-Wahdat / Logistiek commandant / Arrest Duitsland tegen B. en D. / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Art. 12 lid 2 Definitierichtlijn 2004/83 / Individuele verantwoordelijkheid mensenrechtenschendingen / Omkering bewijslast / Individueel onderzoek vereist / Zorgvuldigheid / Motivering
ve12000594 - JV 2012/179
2012-02-29, ABRvS, 201106488/1/V4 [LJN: BV7859]
Asielaanvraag / Terugnameverzoek vanuit Denemarken / Acceptatie terugnameverzoek slechts gericht op de afronding procedure tot vaststelling verantwoordelijke lidstaat / Art. 4 lid 5 Dublinverordening 343/2003 / Verantwoordelijkheid Oostenrijk vervallen wegens verblijf in Zwitserland (art. 16, lid 3 Dv) / Zwitserland verantwoordelijk / Toepasselijkheid Dv op Zwitserland
ve12000617 - JV 2012/180
2012-03-01, ABRvS, 201102441/1/V3 [LJN: BV8589]
Bewaring / Asielaanvraag / Art. 2 Procedurerichtlijn 2005/85 / Ambtshalve aanvullen rechtsgronden / Belangenafweging / Motivering
ve12000618 - JV 2012/181
2012-03-01, ABRvS, 201110969/1/V3 [LJN: BV8595]
Bewaring / In detentiecentrum in aanraking geweest met strafrechtelijk gedetineerden / Speciale inrichting in de zin van art. 16 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve12000646 - JV 2012/182
2012-03-05, ABRvS, 201104493/1/V2
Asielaanvraag / Iran / Geloofwaardigheid asielrelaas / Negatieve aandacht autoriteiten / Legale uitreis / Bewijslast / Oppositionele activiteiten in Maleisië / Doorspelen van informatie naar Iraanse autoriteiten
ve12000658 - JV 2012/183
2012-03-05, ABRvS, 201112639/1/V4 [LJN: BV8604]
Asielaanvraag / Procedure vaststelling verantwoordelijke lidstaat vangt aan met formele indiening asielaanvraag / Rechtmatig verblijf gedurende behandeling verzoeken geen verblijfstitel in de zin van art. 2 Dublinverordening
ve12000678 - JV 2012/184
2012-03-07, ABRvS, 201007907/1/V3 [LJN: BV9262]
Asielaanvraag / Iran / Verklaring eerste gehoor / Geloofwaardigheid asielaanvraag / Eerder verblijf verzwegen / Legale uitreis / PTSS / Getuigenverklaringen niet uit objectieve bron
ve12000653 - JV 2012/185
2012-03-08, ABRvS, 201111262/1/V1 [LJN: BV9256]
Art. 17 Rva 2005 / Vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse / Eis bekendmaking identiteit opsteller contra-expertise voorafgaand aan taalanalyse niet onredelijk / Echter in casu niet om verzocht
ve12000675 - JV 2012/186
2012-03-08, ABRvS, 201112073/1/V3 [LJN: BV9261]
Bewaring / Na een besluit tot ongewenstverklaring, ook als dit ruim vóór verstrijken implementatietermijn Terugkeerrichtlijn en voor inwerkingtreding Vw 2000 is genomen, geen afzonderlijk terugkeerbesluit meer nodig
ve12000661 - JV 2012/187
2012-03-14, ABRvS, 201102803/1/V3 [LJN: BV9454]
Toegangsweigering / Invoering visumplicht in 1982 voor verblijf korter dan 3 maanden in strijd met standstill-bepaling art. 41 Aanvullend Protocol en discriminatieverbod art. 9 Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Geen vergunning voor arbeid als zelfstandige dus Associatieovereenkomst en AP niet van toepassing
--- De in deze uitspraak gevolgde redenering geldt ook voor Turkse dienstverleners en is dus een bevestiging van VK Middelburg 18 augustus 2011 (JV 2011/449, ve11001966). In hoeverre deze uitspraak ook geldt voor Turkse dienstenontvangers, hangt af van de vraag of het ontvangen van diensten ook onder art. 41 AP valt. Die vraag is sinds 11 mei 2011 bij het HvJEU aanhangig in de zaak Demirkan (ve11001895).
--- Zie ook update 29 maart 2012
MigratieWeb nieuws 8 maart 2011.
ve12000665 - JV 2012/188
2012-03-14, ABRvS, 201106325/1/V6 [LJN: BV8803]
Naturalisatie / Afstandseis / Oekraïne / Substantieel financieel nadeel / Pensioenrechten / Bewijsstukken / Beroep op gelijkheidsbeginsel en onderzoeksplicht faalt
ve12000664 - JV 2012/189
2012-03-14, ABRvS, 201108355/1/V6 [LJN: BV8819]
Naturalisatie / Art 11 lid 4 RWN / Appellant meerderjarig geworden tijdens behandeling verzoek / Op moment besluit meerderjarig / Geen conversie in een zelfstandig verzoek
ve12000679 - JV 2012/190
2012-03-15, ABRvS, 201101278/1/V1
Opvang i.v.m. medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Fax zich te melden bij AZC is geen besluit / Rechtbank onbevoegd
ve12000554 - JV 2012/191
2012-02-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 11/30612 [LJN: BV7486]
Asielaanvraag / Nigeria / Medische omstandigheden / MediFirst-advies / Vergewisplicht / Tijdsverloop tussen medisch onderzoek en horen vreemdeling / Toelichting in beroep / In stand laten rechtsgevolgen / Mensenhandel / Zich beschikbaar houden is geen andere wijze van medewerking verlenen aan strafrechtelijk onderzoek als bedoeld in B14/5.2 Vc 2000
ve12000408 - JV 2012/192 noot F.F. Larsson
2011-12-08, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/32475, 11/32474 [LJN: BU7642]
Bewaring (grensdetentie) / Weigering toegang / Wens indienen asielaanvraag / Art. 7 lid 3 Opvangrichtlijn 2003/9 / Voorstel Europese Commissie nieuw art. 8 / Lichter middel / Grensbewakingsbelang / Kazachstan / Schadevergoeding
--- Vergelijk VK Haarlem 19 januari 2012 (ve12000127), waar het beroep ongegrond werd verklaard.

ve12000598 - JV 2012/193
2012-01-24, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/735, 12/734, e.v. [LJN: BV7743]
Asielaanvraag / Meeromvattende beschikking / Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Guatemala / Colombia / Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Procesbelang / Arrest Samba Diouf / Rechterlijke toetsing niet strijdig met art. 39 Procedurerichtlijn 2005/85 / Ongedocumenteerd / Geloofwaardigheid asielrelaas / Geen vertrektermijn / Grensbewakingsbelang / Risico op onderduiken / Motivering / Duur inreisverbod
ve12000569 - JV 2012/194
2012-03-01, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem. AWB 11/35302 [LJN: BV8668]
Asielaanvraag / In Iran tot Christendom bekeerd / Ambtsbericht / Vervolging / Art. 3 EVRM / WBV 2011/12 / Toepasselijk beleid
ve12000717 - JV 2012/195
2012-03-20, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 12/6856,12/6857 e.v. [LJN: BV9384]
Voortduren vrijheidsbeperkende maatregel (art. 56 Vw 2000) / Geen beroep mogelijk / Eerst verzoek opheffing maatregel en tegen afwijzing staat direct beroep open / Rb onbevoegd
ve12000703 - JV 2012/196
2012-03-01, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/41505 [LJN: BV8687]
Verzoek opheffing ongewenstverklaring opgelegd voor implementatie Terugkeerrichtlijn / Ongewenstverklaring niet onrechtmatig geworden / Voornemen opleggen inreisverbod / Samenloop ongewenstverklaring en inreisverbod niet mogelijk / Verzoek opheffing toetsen aan regelgeving inreisverbod / Beroep op humanitaire gronden onvoldoende onderbouwd / China
ve12000659 - JV 2012/197
2012-03-12, Vzr VK 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 11/36306
Vovo / Mvv-aanvraag 'verblijf bij Amerikaanse echtgenoot' / Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag / Rus in VS bedreigd met uitzetting / Spoedeisend belang / Geen MVV vrijstelling / VS niet land van herkomst of bestendig verblijf / Teleologische interpretatie Verdrag / Homohuwelijk / Onderzoeksplicht
[WV]

Nieuw legestarief voor verblijf bij hoofdpersoon met WWB-uitkering

18/04/2012

Nieuwsbericht

Minister Leers heeft de Tweede Kamer bericht dat voor zaken die op of na 10 januari 2012 zijn ingediend of die op dat moment nog niet in rechte onaantastbaar waren een nieuw legesbedrag van € 250 wordt ingevoerd.

In de brief van 13 april 2012 (ve12000960) bericht de MvI&A, in vervolg op de antwoorden op Kamervragen (ve12000488 en ve12000491) n.a.v. het EHRM arrest G.R./Nederland d.d. 10 januari 2012 (JV 2012/74, ve12000120) inzake de leges die een bijstandsgerechtigde diende te betalen voor een aanvraag om een verblijfsvergunning voor gezinshereniging, dat een nieuw legesbedrag van € 250 wordt ingevoerd voor aanvragers van een MVV / verblijfsvergunning indien verblijf wordt beoogd bij een hoofdpersoon, die een uitkering op grond van de WWB ontvangt.
Dit geldt voor de aanvraag om een MVV, de aanvraag om een verblijfsvergunning, de aanvraag om wijziging van de beperking en de aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning.
Deze regeling komt naast en niet in plaats van de bestaande vrijstellingsregeling van de leges. [WV]

IND Meldpunt 'Pv Informatie Extra Prioriteit (PIEP)' in werking

13/04/2012

Nieuwsbericht

Op 1 april 2012 is binnen de afdeling Procesvertegenwoordiging (PV) van de IND, het email meldpunt ‘Pv Informatie Extra Prioriteit (PIEP)’ in werking getreden.

Doel is om procesgemachtigden van vreemdelingen -puur als faciliteit- de mogelijkheid te bieden via een email een signaal af te geven aan de afdeling PV dat in een bepaalde zaak een spoedige actie van de Minister noodzakelijk is. Met andere woorden: de zaak behoeft extra prioriteit in behandelen.
Het signaal kan ook worden afgeven als nieuwe stukken in beroep zijn ingediend welke nader onderzoek behoeven.
Het meldpunt is enkel bedoeld voor zaken welke zich in de beroepsfase bevinden.

Zie ve12000919 voor het bericht van de Directeur Procesvertegenwoordiging met informatie over achtergrond en werkwijze en het te gebruiken emailadres.
Het bericht wordt ook verspreid via de mailinglijst van MigratieWeb en de VAJN.
--- NB: Zie voor de per 1 april 2012 geldende nieuwe postadressen van de IND i.v.m. invoering van INDiGO ve12000102 en de nieuwsberichten van de IND van 9 januari en 22 maart 2012. [WV]

Per 1 juli 2012 afschaffing van twee MVV-vrijstellingen

12/04/2012

Nieuwsbericht

De vrijstelling van MVV-vereiste wordt afgeschaft voor vreemdelingen die tijdens hun minderjarigheid vijf jaren achtereen rechtmatig in Nederland zijn geweest en voor hen die in aanmerking komen voor terugkeer naar Nederland op grond van de Remigratiewet.

Het voornemen was al aangekondigd in het regeerakkoord van dit kabinet. Op 16 september 2011 besliste het kabinet dit te gaan uitvoeren (persbericht), waarbij gestreefd werd de aanscherping reeds op 1 januari 2012 in werking te laten treden.
Op 23 september 2011 werd in de Staatscourant (nr. 17053) (ve11002268) de bekendmaking van een ontwerpbesluit tot wijziging van het Vb 2000 gepubliceerd. De ACVZ had reeds bij advies van 13 juli 2011 (ve11002310) meegedeeld geen bezwaren te zien.
De GroenLinks-fractie, met steun van de fracties van de PvdA, D66 en SP, in de Eerste Kamer stelde op 26 oktober 2011 (ve11002579) enige kritische vragen, die op 2 december 2011 (ve11003076) door de MvI&A werden beantwoord. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State - uitgebracht in week 5 van 2012 - luidde zonder meer instemmend.
Het besluit tot wijziging van het Vb 2000 werd op 25 februari 2012 genomen en op 11 april 2012 in het Staatsblad (nr. 147) gepubliceerd (ve12000908), waarbij werd bepaald dat het besluit in werking treedt met ingang van 1 juli 2012.
De wijziging houdt in dat de vrijstelling van het MVV-vereiste bij het indienen van een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in art. 14 Vw 2000, vervalt voor de onder a en f van art. 3.71 lid 2 Vb 2000 genoemde vreemdeling:
a. die voor het bereiken van het negentiende levensjaar vijf achtereenvolgende jaren rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van de Wet of als Nederlander en in die periode niet het hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst;
en
f. die in aanmerking komt voor terugkeer naar Nederland op grond van artikel 8 van de Remigratiewet;
De na het vervallen van de letteronderdelen a en f in lid 2 van art. 3.71 Vb 2000 resterende letteronderdelen worden uit praktische overwegingen niet opnieuw geletterd nu in de uitvoeringspraktijk daar veelvuldig naar wordt verwezen. [WV]

Niet iedere stage is arbeid in de zin van de Wav

10/04/2012

Nieuwsbericht

De ABRvS heeft overwogen dat een co-assistentschap van drie weken in een ziekenhuis geen arbeid is in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen.

De ABRvS heeft in haar uitspraak van 4 april 2012 (ve12000855) overwogen dat aan een Universiteit ten onrechte een bestuurlijke boete is opgelegd voor het zonder  tewerkstellingsvergunning (TWV) een vreemdeling van Iraanse nationaliteit als co-assistent in een ziekenhuis te werk te stellen.
Een co-assistentschap van drie weken in een ziekenhuis strekt niet ter vervanging van een arts of verpleegkundige te verrichten werkzaamheden. Het leidt niet tot een grotere productiecapaciteit van het ziekenhuis en de co-assistenten ontvangen geen stagevergoeding, Het Ziekenhuis ontvangt een vergoeding van het Universitair Medisch Centrum voor de bijdrage aan hun opleiding. Gelet op deze omstandigheden is geen sprake van arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen.
Op 22 juni 2011 (ve11002412) nam de Tweede Kamer een motie aan waarin zij de regering verzoekt om het voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren mogelijk te maken om een vorm van stage te volgen en de beroepsopleiding met een reguliere kwalificatie af te ronden. In reactie (ve11002463) op deze motie stelt minister Kamp (SZW) dat praktijkonderwijs in de vorm van stage in het bedrijfsleven een vorm van arbeid is waar een TWV voor nodig is. Aanpassing van de Wav zou in strijd zijn met de geest van het regeerakkoord waarin staat dat illegaal verblijf strafbaar moet worden gesteld. Hiermee is het niet te verenigen dat illegaal in Nederland verblijvende kinderen op legale wijze arbeid mogen verrichten. [GW/SSc]

Strenger toetsingskader ABRvS bij verlengingsbesluiten bewaring

06/04/2012

Nieuwsbericht

De Afdeling zal in zaken waarin op of na 15 april 2012 tot verlenging van de vreemdelingenbewaring is besloten een verlengingsbesluit dat eerder dan twee weken voor het verstrijken van de termijn van zes maanden is genomen als onrechtmatig aanmerken.

Dit volgt uit de uitspraak die de Afdeling deed op 26 maart 2012 in zaak nr. 201200367/1/V3 (ve12000796).
De beslissing om de maximale bewaringsduur van zes maanden als neergelegd in art. 15 lid 5 Terugkeerrichtlijn (ve09000077) met toepassing van art. 15 lid 6 Terugkeerrichtlijn te verlengen, kan slechts worden genomen indien voortzetting noodzakelijk is met het oog op de uitzetting. Bij de beoordeling of deze noodzaak tot verlenging bestaat, dient de minister uit te gaan van de actuele stand van zaken. Een verlengingsbesluit dat eerder dan twee weken voor het verstrijken van de termijn van zes maanden is genomen is daarom onrechtmatig. Om de praktijk de gelegenheid te geven zich op dit toetsingskader voor te bereiden, verbindt de Afdeling hieraan eerst consequenties in zaken waarbij tot verlenging is besloten op of na 15 april 2012.
In deze uitspraak herhaalt de Afdeling tevens haar oordeel uit een uitspraak van 21 april 2010 (JV 2010/222, ve10000604) dat, gelet op de overwegingen 42 t/m 48 in het arrest Kadzoev (JV 2010/30, ve09001685), de periode van bewaring gedurende welke een vreemdeling vanwege (de behandeling van) zijn asielverzoek niet onder de werkingssfeer van de Terugkeerrichtlijn valt, wel dient te worden betrokken bij de berekening van de in artikel 15 lid 5 en lid 6 Terugkeerrichtlijn bedoelde termijnen van een bewaring met het oog op de verwijdering, voor zover de maatregel met het oog op de verwijdering is opgelegd. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 5 verschenen

30/03/2012

Nieuwsbericht

JV 2012 aflevering 5 van 30 maart 2012 met annotaties bij 2 uitspraken is verschenen.
Tevens verscheen een ‘digitale’ noot bij twee eerder in JV gepubliceerde uitspraken. Deze noot komt alleen digitaal beschikbaar en wordt niet in JV opgenomen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

Noot bij eerder in JV opgenomen uitspraken
ve10000217 - JV 2010/111 Digi noot C. Grütters
2010-02-09, ABRvS, 200908198/1/V2 [LJN: BL3878]
Pardonregeling / Restrictief op te vatten aanvulling op het vreemdelingenbeleid / Langer dan twee weken buiten Nederland verbleven / Inherente afwijkingsbevoegdheid / Nederland verlaten voor medische verzorging / Geen bijzondere omstandigheid / Terecht van horen afgezien
ve12000391 - JV 2012/127 Digi noot C. Grütters
2012-01-31, ABRvS, 201010179/1/V2 [LJN: BV2881]
Gezinshereniging bij ouder / Pardonregeling / Na 13 december 2006 in NL geboren kinderen / Vrijstelling paspoortvereiste / WBV 2007/11 / Geen terughoudende toets bij uitleg beleidsregel / Restrictief op te vatten aanvulling op het vreemdelingenbeleid / Toekennen rechten aan ongeboren vrucht (art. 1:2 BW)
JV aflevering 5
ve12000195 - JV 2012/143 noot H. Battjes
2012-01-17, EHRM, 8139/09 (Othman (Abu Qatada) - Verenigd Koninkrijk), Uitzetting / Jordanië / Art. 3, 5, 6 en 13 EVRM / Terrorismebestrijding / Diplopmatieke garanties / Eerlijk proces / Rechtsmiddelen / Grote kans dat bewijs verkregen door marteling tegen klager zal worden gebruikt in proces flagrante schending art. 6 EVRM
ve12000441 - JV 2012/144
2011-09-27, EHRM, 11936/08 (Youssef - Nederland) - Schrapping van rol
Verzoek om vergoeding kosten bij schrapping van de Rol / Rechtsbijstand en vertalingskosten
ve11003204 - JV 2012/145 noot H. Oosterom-Staples
2011-12-21, HvJEU, C-424/10 en C-425/10 (Ziolkowski en Szeja e.a.)
Vrij verkeer van personen / Art. 16 Richtlijn 2004/38 Verblijfsrecht / Duurzaam verblijfsrecht / Legaal verblijf / Verblijf op grond van nationaal recht / Verblijf vóór toetreding van land van herkomst van betrokken burger tot Unie
ve12000496 - JV 2012/146
2012-01-19, ABRvS, 201111829/1/V3 [LJN: BV6287]
Bewaring / Ongewenstverklaring / Vovo die rechtsgevolgen ongewenstverklaring schorst verbiedt uitzetting, maar kan niet tot herstel eerder rechtmatig verblijf leiden
ve12000431 - JV 2012/147
2012-01-25, ABRvS, 201009783/1/V3 [LJN: BV3728]
Asielaanvraag / Formele rechtskracht eerdere uitspraak / Overleggen originelen van eerder in beoordeling betrokken dreigbrieven / Geen nova / Hernieuwde beoordeling geloofwaardigheid asielrelaas niet mogelijk
ve12000498 - JV 2012/148
2012-01-26, ABRvS, 201008358/1/V4 [LJN: BV6276]
Asielaanvraag / Art. 4 Dublinverordening 343/2003 / Doelstelling Dv / Uitgangspunt is snelle vaststelling verantwoordelijke lidstaat / Dv stelt geen termijn voor laten indienen asielverzoek / Termijn van vier maanden tussen uiten wens en indiening asielverzoek
ve12000430 - JV 2012/149
2012-01-31, ABRvS, 201003102/1/V2 [LJN: BV3726]
Verzoek opheffing ongewenstverklaring / Marokko / Verklaring dat geen strafbare feiten zijn gepleegd en geen strafvervolging is ingesteld tijdens verblijf in buitenland / Art. 6.6 lid 3 sub d Vb 2000 / Geen verklaring van Spaanse autoriteiten wegens illegaal verblijf
ve12000448 - JV 2012/150
2011-02-02, ABRvS, 201006692/1/V6 [LJN: BP2844]
Wav / Bestuurlijke boete / Bulgarije / Arbeid zonder TWV / Werkgeverschap niet afhankelijk van verrichting van kernactiviteiten door vreemdeling / Evenredigheidsbeginsel
ve12000434 - JV 2012/151
2012-02-07, ABRvS, 201002520/1/V1 [LJN: BV3731]
Asielaanvraag / Ambtshalve weigering AMV-vergunning / Mogelijk slachtoffer mensenhandel / Pilot "beschermde opvang" / Nader gehoor vóór beëindiging deprogrammering / Vergewisplicht / Zorgvuldigheidsbeginsel
ve12000423 - JV 2012/152
2012-02-07, ABRvS, 201103064/1/V2, [LJN: BV3716]
Asielaanvraag / AMV / Rechten van het kind / Interpretatie art. 24 Handvest grondrechten EU overeenkomstig art. 3 IVRK / Art. 3 IVRK rechtstreekse werking maar geen direct toepasbare normen / Inroepen bepaling Unierecht ook als deze een beoordelingsruimte bevat / Terughoudende toets of bestuursorgaan zich voldoende rekenschap heeft gegeven van de belangen van het kind en bij uitoefening bevoegdheden binnen de grenzen van het recht is gebleven
ve12000395 - JV 2012/153
2012-02-08, ABRvS, 201105540/1/V6, [LJN: BV3256]
Wav / Bestuurlijke boete / Medewerkingsplicht bij vaststelling identiteit arbeidskracht / Juistheid boeterapport / Inspanningsverplichting / Matiging boete / Evenredigheidsbeginsel / Financiële situatie
ve12000492 - JV 2012/154
2012-02-10, ABRvS, 201005322/1/V2
Aanvraag gezinsleven conform art 8 EVRM / MVV-vereiste / Objectieve belemmering / Rechtbank miskende dat ten tijde van beroep op aanvragen van familieleden nog niet was beslist
ve12000515 - JV 2012/155
2012-02-14, ABRvS, 201112260/1/V1, [LJN: BV6268]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Afghanistan / Bekering tot Christendom / Vrees voor vervolging / Vluchtelingenverdrag / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Geen kwetsbare minderheidsgroep / Geen refugié sur place / Geen bijkomende beperkte individuele indicaties / Motivering / Verslechtering veiligheidssituatie / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Bewijslast
ve12000528 - JV 2012/156
2012-02-20, ABRvS, 201101752/1/V3 [LJN: BV7099]
Bewaring / Dublinclaimant / Denemarken / Dublinverordening 343/2003 / Dublinoverdracht geen terugkeer i.d.z.v. Terugkeerrichtlijn 2008/115 ook niet als eerst na bewaring wordt ingestemd met het verzoek om overname/ Concreet aanknopingspunt Dublinoverdracht lag voor vrijheidsontneming
ve12000530 - JV 2012/157
2012-02-20, ABRvS, 201105996/1/V1 [LJN: BV7090]
Aanvraag 'conform beschikking minister' / Turkije / Moeder met minderjarige dochter / Beoordelingskader / Geen zodanig lange verblijfsduur dochter dat schending privéleven ontstaat / Nooit verblijfstitel gehad / Weigering verblijf geen ongunstig effect op geestelijk en lichamelijk welzijn
ve12000486 - JV 2012/158
2012-02-22, ABRvS, 201105103/1/V4, [LJN: BV7103]
Herhaalde asielaanvraag / Art. 20 Dublinverordening 343/2003 / Overdrachtstermijn opgeschort door interim measure EHRM / Geen nova
ve12000549 - JV 2012/159
2012-02-29, ABRvS, 201006036/1/V2, [LJN: BV7838]
Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Ongehuwde niet geregistreerde partner van Nederlander / 'Vestiging' in andere lidstaat niet vereist (arrest Metock) / Twee weken gezamenlijk verblijf is geen reëel en daadwerkelijk verblijf vreemdeling én referent in Estland
ve12000592 - JV 2012/160
2012-03-05, ABRvS, 201112830/1/V4
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Art 4.17a Vb 2000 / Arrest Melki en Abdeli / Openbare orde-motieven / Art 21 Schengengrenscode als rechtsgrond voor MTV-controle
ve12000607 - JV 2012/161
2012-03-07, ABRvS, 201011743/1/V1
Verblijf bij echtgenoot en kinderen van Nederlandse nationaliteit / MVV-vereiste / Art. 8 EVRM / Medische omstandigheden / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci / Art. 20 VWEU / Ontzeggen effectieve genot belangrijkste aan status burger van de Unie ontleende rechten / Hulp en ondersteuning kunnen krijgen van maatschappelijke instellingen
ve12000608 - JV 2012/162
2012-03-07, ABRvS, 201102780/1/V1 [LJN: BV8623]
Verblijf wegens bijzondere en individuele omstandigheden / Nigeria / Nederlandse kinderen / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci / Art. 20 VWEU / Ontzeggen effectieve genot belangrijkste aan status burger van de Unie ontleende rechten / Niet aannemelijk dat de vreemdeling en kinderen in Spanje kunnen verblijven o.g.v. Dublinoverdracht
ve12000609 - JV 2012/163
2012-03-07, ABRvS, 201105729/1/V1 [LJN: BV8631]
Weigering MVV / Uitoefenen gezinsleven met Nederlandse kinderen verblijvend in Indonesië / Art. 8 EVRM / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci / Art. 20 VWEU / Ontnemen nuttige werking aan staatsburgerschap van de Unie bij verblijf buiten grondgebied EU
ve12000610 - JV 2012/164
2012-03-07, ABRvS, 201108763/1/V2 [LJN: BV8619]
Verblijf bij echtgenote / MVV-vereiste / Nederlands kind / Psychische klachten moeder / Arresten Ruiz Zambrano en Dereci / Art. 20 VWEU / Ontzeggen effectieve genot belangrijkste aan status burger van de Unie ontleende rechten / Hulp en ondersteuning kunnen krijgen van maatschappelijke instellingen / Bewijslast verdeling bij beroep op gelijke gevallen / Marokko
ve12000452 - JV 2012/165
2012-02-14, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 11/9612 [LJN: BV6141]
Asielaanvraag / Somalië / Art. 15 Definitierichtlijn / Art 3 EVRM / Verslechterde omstandigheden sinds beëindiging categoriaal beschermingsbeleid / Arresten N./VK, M.S.S., Sufi en Elmi / Bijzondere hardheid i.v.m. algehele situatie / Nader onderzoek verweerder naar beleid andere EU-landen / Motivering
[WV]

Heeft het HvJEU arrest Soysal gevolgen voor Nederland?

29/03/2012

Nieuwsbericht

UPDATE nieuws 4 maart 2011
Neen, stellen de ministers van BuZa en voor I&A in hun brief van 28 januari 2011 aan de Tweede Kamer.
Ja, stelt Kees Groenendijk in reactie hierop in A&MR 2011, nr. 1 en kort voordat hij dat schreef deed de ABRvS een uitspraak met steun voor dat standpunt.
Ja, stelt ook de ABRvS een jaar later zonder het arrest Soysal te noemen.

--- Update 29 maart 2012
In het HvJEU-arrest van 19 februari 2009 in de zaak Soysal en Savatli tegen Duitsland (JV 2009/144, ve09000248), werd geoordeeld dat de standstillbepaling in art. 41 Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst EEG-Turkije betekent dat een lidstaat, die bij de inwerkingtreding van dat Protocol van Turkse burgers geen reisvisum verlangde, een nadien ingevoerde visumplicht niet kan tegenwerpen aan Turkse burgers die, zoals deze Turkse chauffeurs in dienst van een in Turkije gevestigde onderneming, binnenkomen om diensten in die lidstaat te verlenen.
Voor Nederland trad het Protocol in werking op 1 januari 1973 en tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer op 10 maart 2009 (ve09000458) werd toegezegd de Kamer te informeren over de gevolgen voor Nederland. Bijna twee jaar later komt die informatie.
De bewindslieden stellen in hun brief (TK 30573, 63, ve11000221) dat het huidige visum beleid t.a.v. Turkse dienstverrichters ongewijzigd kan blijven omdat op 1 januari 1973 een visumplicht mogelijk was. Zij baseren dit op twee verdragen uit 1953 en 1957 die geen recht op visumvrije toegang gaven aan Turkse burgers die voor een economische activiteit naar Nederland kwamen. Zij merken daarbij op dat uit het Voorschrift Vreemdelingen 1966 blijkt dat van 1968 tot 1980 in Nederland géén visumplicht werd toegepast op Turkse staatsburgers, ook niet op dienstverrichters, voor een verblijf korter dan drie maanden, tot de invoering van een algemene visumverplichting per 1 november 1980. Maar, zo stellen zij, op grond van de voorrangsregel in art. 94 Grondwet vindt nationale wet- of regelgeving geen toepassing indien deze toepassing niet verenigbaar is met een een ieder verbindende bepaling van een internationaal verdrag. Dit betekent in hun visie dat de verdragen van 1953 en 1957 prevaleren boven het Voorschrift Vreemdelingen 1966.
Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie aan de RU Nijmegen, opent zijn reactie in het op 25 februari 2011 verschenen tijdschrift Asiel&Migrantenrecht 2011, nr. 1 (ve11000493) met: “De stelling van de ministers dat Nederland door het arrest Soysal […] niet wordt geraakt, is in strijd met het volkenrecht en met het EU recht. De brief is ook illustratief voor de minimalistische omgang van Nederland met haar verplichtingen onder de Associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije.”
Verder stelt hij o.a. dat voor de werking van de standstillbepaling in art. 41 Protocol volgens vaste rechtspraak van het Hof beslissend is hoe de Nederlandse wetgeving op 1 januari 1973 luidde en hoe Turkse burgers op die datum feitelijk door de Nederlandse overheid werden behandeld. Dat is onlangs nog bevestigd in het arrest Toprak en Oguz (JV 2011/70, ve10002230 en Nieuws). In de brief wordt bevestigd dat op 1 januari 1973 voor Turkse burgers geen visumplicht gold als zij voor minder dan drie maanden naar Nederland kwamen. Daarmee was de invoering van de visumplicht in 1980 een nieuwe beperking en derhalve in strijd met art. 41 Protocol.
Ook wijst Groenendijk er op dat in de brief ten onrechte alleen over Turkse dienstverrichters wordt gesproken. De vrijheid van dienstverlening binnen de EEG omvatte vanaf het begin niet alleen het verlenen maar ook het ontvangen van diensten. De definitie in art. 1 Richtlijn 64/221/EEG (ve03000998) omvatte expliciet ook ontvangers van diensten.(*)
In dit verband is van belang dat de ABRvS op 2 februari 2011 (ve11000480) uitspraak deed over het opleggen van een bestuurlijke boete o.g.v. art. 2 lid 1 Wav aan een stichting wegens het laten verrichten van arbeid (diensten) door twee vreemdelingen met de Turkse nationaliteit, zonder tewerkstellingsvergunning.
De Afdeling verwijst naar het HvJ arrest van 29 april 2010 (Commissie/Nederland, JV 2010/237, ve10000639, punt 2), het arrest Soysal en Savatli (punt 47) en het arrest Skatteverket/A (18 december 2007, C-101/05, punt 48).
De Afdeling overweegt vervolgens dat, ook indien de minister zou worden gevolgd in zijn betoog dat vóór de inwerkingtreding van het Protocol op 1 januari 1973 de in dit geval verrichte arbeid onder het bereik van de in de artt. 2 lid en 12 Wav 1964 opgenomen verboden viel, dat onverlet laat dat de minister niet heeft aangetoond dat op, dan wel voorafgaand aan, die datum in een situatie als hier aan de orde die verboden ook werden gehandhaafd. Aangezien uit voornoemde jurisprudentie van het Hof kan worden afgeleid dat een verbod dat reeds vóór de inwerkingtreding van het Protocol op 1 januari 1973 in de nationale rechtsorde bestond, maar pas na die datum wordt gehandhaafd, dient te worden aangemerkt als een nieuwe beperking, behelst de in de Wav opgenomen verbodsregeling in de hier aan de orde zijnde situatie een nieuwe beperking als bedoeld in art. 41 lid 1 Protocol en dient die regeling buiten toepassing te blijven.
Verder deed de VK Rb Haarlem (mk) op 14 februari 2011 (ve11000382) uitspraak in een zaak waar een Turks onderdaan, die hier als zelfstandige arbeid wil verrichten, de toegang op Schiphol was geweigerd wegens het ontbreken van het vereiste inreisvisum. Omdat het onderzoek ter zitting werd gesloten op 24 november 2010 is hierbij de brief van 28 januari 2011 niet betrokken, maar de minister had ter zitting wel een beroep gedaan op de Verdragen uit 1953 en 1957. De Rechtbank oordeelde dat verweerder, met een verwijzing naar de betreffende verdragsbepalingen niet heeft aangetoond dat op 1 januari 1973 voor Turkse zelfstandigen een visumplicht gold en verklaarde het beroep gegrond.
In hun brief aan de Kamer stelden de bewindspersonen overigens tevens: “Hierbij zij opgemerkt dat het uiteindelijke oordeel over de op Nederland rustende verplichtingen uiteraard aan de rechter is voorbehouden.”
Onmiskenbaar juist en wellicht ook ingegeven door de wetenschap dat het standpunt juridisch arbitrair is. Wellicht zijn de bewindslieden wat hardleers.
Update 29 maart 2012
Op 14 maart 2012 (ve12000661) deed de ABRvS uitspraak op de hoger beroepen van zowel de vreemdeling als de MvI&A tegen voornoemde uitspraak van de VK Haarlem.
1. De Afdeling stelt vast dat in Nederland op 1 januari 1973 geen visumplicht werd toegepast op Turkse onderdanen voor een verblijf van korter dan drie maanden en dat die visumplicht eerst in 1982 in het Voorschrift Vreemdelingen is opgenomen.
M.b.t. het door de MvI&A ingenomen standpunt, zoals ook verwoord in voornoemde brief van 28 januari 2011 aan de Tweede Kamer waarnaar de minister bij de Afdeling verwees, dat de verdragen van 1953 en 1957 prevaleren boven het Voorschrift Vreemdelingen 1966, overweegt de Afdeling dat, daargelaten de vraag of op 1 januari 1973 o.g.v. de door de minister genoemde verdragen en overeenkomsten de mogelijkheid bestond om Turkse onderdanen aan een visumplicht te onderwerpen, er op dat moment van die mogelijkheid in ieder geval geen gebruik werd gemaakt.
Dat betekent aldus de Afdeling, dat de wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 1982, waarmee vanaf dat moment ook voor verblijf van korter dan drie maanden een visumplicht voor Turkse onderdanen is geïntroduceerd, als een nieuwe en derhalve verboden beperking i.d.z.v. art. 41 lid 1 Aanvullend Protocol moet worden aangemerkt.
2. Verder overweegt de Afdeling dat het algemene verbod van discriminatie o.g.v. nationaliteit in art. 9 Associatieovereenkomst van toepassing is binnen de werkingssfeer van die overeenkomst en het Aanvullend Protocol. Zoals ook volgt uit het arrest Commissie/Nederland (29 april 2010, JV 2010/237, ve10000639, overwegingen 67 t/m 69), heeft die overeenkomst tot doel de situatie van Turkse onderdanen dichter bij de situatie van Unieburgers te brengen. De visumplicht voor Turkse zelfstandigen moet ook strijdig worden geacht met het discriminatieverbod in art. 9 van die overeenkomst.
3. Vervolgens stelt de Afdeling vast dat de vreemdeling na binnenkomst slechts voornemens was de reeds bestaande door hem uitgeoefende bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Er was echter reeds geoordeeld, dat die bedrijfsactiviteiten geen grond bieden om hem een verblijfsvergunning voor "arbeid als zelfstandige" te verlenen. Zolang niet is gebleken dat die afwijzing is vernietigd of ingetrokken, dient van de gelding van deze afwijzing te worden uitgegaan. Op het moment dat hem de toegang is geweigerd was de vreemdeling niet als zelfstandige aan te merken en waren de artikelen 41 Aanvullend Protocol en 9 van de overeenkomst niet op hem van toepassing.
De klacht van de vreemdeling dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de visumplicht tevens in strijd is met het discriminatieverbod in art. 9 van de overeenkomst is weliswaar terecht voorgedragen, maar leidt dus niet tot vernietiging van de uitspraak.
4. Voor zover de minister in zijn hoger beroep klaagt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het opleggen van een visumplicht aan Turkse zelfstandigen in strijd is met art. 41 Aanvullend Protocol, falen de grieven. De minister klaagt evenwel terecht dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de vreemdeling, gegeven de omstandigheden van dit geval, geen beroep kan doen op de standstill-bepaling in art. 41 lid 1, omdat hij niet als zelfstandige i.d.z.v. die bepaling is aan te merken.
De hiervoor weergegeven redenering van de Afdeling geldt ook voor Turkse dienstverleners en is dus een bevestiging van VK Middelburg 18 augustus 2011 (JV 2011/449, ve11001966). In hoeverre deze uitspraak ook geldt voor Turkse dienstenontvangers, hangt af van de vraag of het ontvangen van diensten ook onder art. 41 Aanvullend Protocol valt. Die vraag is sinds 11 mei 2011 bij het HvJEU aanhangig in de zaak Demirkan (ve11001895).

(*) Recent hebben twee Duitse rechters gesteld dat de Soysal-uitspraak Turkse burgers het recht geeft als ontvanger van diensten en dus ook als toerist voor minder dan drie maanden zonder visum naar Duitsland te komen: Amtsgericht Hannover van januari 2011 (no/Az 123/10) (ng) en Verwaltungsgericht Munchen 9 februari 2011 (ve11000391). [WV]

 

Zie ook
ve11000486: Brief MvI&A van 28 februari 2011 over de gevolgen van het HvJEU arrest Toprak en Oguz
ve11000480: K. Groenendijk en E. Guild, Visa Policy of Member States and the EU towards Turkish Nationals after Soysal, Nijmegen/Istanbul 2010: CMR/Economic Development Foundation Publications no. 232.
ve09001450: WODC rapport 'Toelatings- en verblijfsvoorwaarden onderdanen Turkije', juli 2009 
ve09000457: Brief MvBuZa 5 maart 2009 over visumplicht Turkse dienstverrichters n.a.v. HvJEG 19 februari 2009 (Soysal en Savatli) (TK 30573, 36)