Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

HvJEU: Verblijf derdelander bij jonge kinderen, burger van de EU

08/03/2011

Nieuwsbericht

Kinderen met de nationaliteit van een EU-lidstaat kunnen ook rechten ontlenen aan het EU-recht wanneer ze zelf geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer. Hun ouders met de nationaliteit van een derde land kunnen niet langer worden uitgezet wanneer deze (jonge) kinderen van hen afhankelijk zijn.

Het Hof van Justitie EU heeft in het arrest Ruis Zambrano van 8 maart 2011 (ve11000568) overwogen dat artikel 20 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een lidstaat aan een staatsburger van een derde staat, die zijn kinderen van jonge leeftijd, burgers van de Unie, ten laste heeft, het recht van verblijf ontzegt in de lidstaat waar deze kinderen verblijven en waarvan zij de nationaliteit bezitten, en hem bovendien een arbeidsvergunning weigert, aangezien dergelijke beslissingen de betrokken kinderen het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten ontzeggen. [GW/WV]
Zie ook
ve10001729: Conclusie A-G Sharpston
ve10001929: A&MR 2010, nr. 8, Uitspraak van de maand, Spannende tijden, P. Boeles

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 3 verschenen

21/02/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 3 van 18 februari 2011 met 7 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve10002187 - JV 2011/66 noot G.N. Cornelisse
2010-12-02, EHRM, 4691/06 (Jusic - Zwitserland)
Uitzettingsdetentie in strijd met art. 5 lid 1 EVRM / Zwitserland / Geen aanwijzingen voor onttrekkingsgevaar / Schadevergoeding afgewezen 
--- Cornelisse gaat o.a. in op de het vereiste van legaliteit onder art. 5 lid 1 EVRM en de noodzaak dat de rechter vol toetst of er gronden zijn voor het oordeel dat sprake is van onttrekkingsgevaar en legt daarbij een verbinding met art. 3 en art. 15 Terugkeerrichtlijn. Tenslotte plaatst zij dit arrest naast andere EHRM-jurisprudentie dat detentie niet gebruikt mag worden om terugkeer af te dwingen.
ve11000075 - JV 2011/67
2011-01-07, Pres. EHRM, 75170/10 (X. - Nederland) - Interim measures,
Interim measure / Art. 3 EVRM / Geen uitzetting naar Centraal- en Zuid-Somalië
--- N.a.v. hiervan heeft de MvIA, gezien de juridische strekking en de motivering, besloten dat deze doorwerken t.a.v. alle gedwongen uitzettingen naar Somalië van personen die afkomstig zijn uit Zuid- en Centraal-Somalië. In afwachting van een inhoudelijke beslissing van het Hof, moet van iedere Somaliër afkomstig uit Zuid- of Centraal-Somalië de uitzetting worden opgeschort (zie brief aan Tweede Kamer van 13 januari 2010, ve11000077).
ve11000149 - JV 2011/68 noot H. Battjes
2011-01-21, EHRM (Grote kamer), 30696/09 (M.S.S. - België en Griekenland)
Asielaanvraag / Art. 3 en 13 EVRM / Dublinverordening / Rechtsmiddelen / Gebreken aan asielprocedure / Non-refoulement / Detentie- en leefomstandigheden / Griekenland / Afghanistan / Schadevergoeding
ve11000022 - JV 2011/69 noot C.A. Groenendijk
2010-12-22, HvJEU, C-303/08 (Metin Bozkurt),
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Art. 7 Besluit 1/80 / Behoud verblijfsrecht Turkse echtgenoot na echtscheiding van Turkse werkneemster / Tenminste vijf jaar samenwonen / Geen rechtsmisbruik bij beroep op dat verblijfsrecht na huiselijk geweld tegen ex-echtgenote / Art. 14 lid 1 Besluit 1/80 / Openbare orde
ve10002230 - JV 2011/70 noot A. Hoogenboom
2010-12-09, HvJEU, C-300/09, C-301/09 (Toprak en Oguz)
Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Standstillbepaling art. 13 Besluit 1/80 / Regeling voortgezet verblijf na verbroken huwelijk valt binnen werkingssfeer art. 13 / Aanscherping eerder na 1980 versoepeld beleid is ook een beperking i.d.z.v. art. 13
ve10002166 - JV 2011/71 noot P.E. Minderhoud
2010-11-26, ABRvS, 201006508/1/V1 [LJN: BO6348]
Opvang / Medische noodsituatie / HIV / Aanspraak op behandeling ingevolge art. 10 Vw 2000 ook na beëindiging vertstrekkingen Rva 2005 mogelijk / Geen art. 64 Vw 2000 situatie en geen zeer bijzondere omstandigheden / Art. 8 EVRM / Privéleven
ve10002186 - JV 2011/72 noot M.A.G. Reurs
2010-12-01, ABRvS, 201002688/1/V3 [LJN: BO6324]
14-brief / Medische behandeling / Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / BMA medisch advies / Reisvoorwaarden / Vergewisplicht / Macedonië
ve10002342 - JV 2011/73
2010-12-09, ABRvS, 201001418/1/V3 [LJN: BO8033]
Mvv-aanvraag afgewezen o.g.v. art. 3 Vw 2000 (toegangsweigering) / Verkrijging toegang tot Nederland / Wettelijke grondslag / Openbare orde
ve10002355 - JV 2011/74
2010-12-10, ABRvS, 201005144/1/V1 [LJN: BO8041]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Ononderbroken verblijf / Ontbreken burgemeestersverklaring / Geen bewijsaanbod gedaan / Rechtsmiddelen
ve10002354 - JV 2011/75
2010-12-10, ABRvS, 201006726/1/V1 [LJN: BO8060]
Aanvraag i.h.k.v. art. 8 EVRM / MVV-vereiste / Hardheidsclausule / Belangenafweging / Gezinsleven aangegaan hangende verblijfsprocedure / Objectieve belemmeringen uitoefenen gezinsleven in derde land Guinee / Negatief reisadvies / Geen positieve verplichting
ve10002347 - JV 2011/76
2010-12-14, ABRvS, 201005704/1/V2 [LJN: BO8049]
Overleggen geboorteakte moeder in herhaalde asielaanvraag / Niet aannemelijk maken nationaliteit moeder staat in rechte vast / Geen novum / T.a.v. dochter sprake van eerste aanvraag / Geen nader onderzoek MvJ vereist / Liberia
ve10002345 - JV 2011/77
2010-12-14, ABRvS, 200909884/1/V3 [LJN: BO8026]
Ongewenstverklaring / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Causaal verband bij ‘personal participation’ / Irak / Oorlogsmisdrijf / Wezenlijke bijdrage
ve10002348 - JV 2011/78
2010-12-15, ABRvS, 200901971/1/V2 [LJN: BO8020]
Ongewenstverklaring / Onherroepelijke afwijzing eerdere asielaanvraag / Iran / Bekeerd christen / Nova-toets / Iraans wetsvoorstel dat doodstraf mogelijk maakt voor afvalligen islam / Art. 3 EVRM
ve10002352 - JV 2011/79 noot G.N. Cornelisse
2010-12-16, ABRvS, 201010285/1/V3 [LJN: BO8960]
Bewaring / Mogelijkheid indienen reguliere aanvraag / Voortvarendheid / Gronden / Gebruik van aliassen / Niet op naam gestelde ov-chipkaart / Lichter middel
ve10002353 - JV 2011/80
2010-12-21, ABRvS, 201005801/1/V1 [LJN: BO8934]
Manipulatie vingertoppen / Art. 17 lid 2 Rva 2005 / Contra-expertise dactyloscopisch onderzoek geen noodzakelijke kosten
ve11000063 - JV 2011/81
2010-12-23, Vz ABRvS, 201007848/3/V2
Tweede vovo verzoek / Uitzetting / Centraal-Irak / Terugkeerbesluit en afgewezen bezwaar geen spoedeisend belang / Onduidelijk op welke termijn uitzetting plaats vindt
ve11000083 - JV 2011/82
2010-12-24, ABRvS, 201007119/1/V1 [LJN: BP0424]
MVV-aanvraag / Openbare orde / Jeugddetentie valt niet onder gevangenisstraf als bedoeld in art. 3:77 Vb 2000 / Uitleg term 'gevangenisstraf'
ve11000034 - JV 2011/83
2010-12-24, ABRvS, 201010538/1/V3 [LJN: BP0425]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Algerije / Geen LP verstrekt in 2010 waarin gedwongen vertrek aan de orde was / Aan IOM verstrekte LP's / Geen vooruitgang in gesprekken met autoriteiten / Schadevergoeding nihil wegens niet meewerken
ve10002411 - JV 2011/84
2010-12-28, ABRvS, 201010789/1/V3 [LJN: BP0427]
Bewaring / Staandehouden / MTV-controle / Grenscontrole / Art. 2 onder 10 en artt. 20 en 21, onder a, Schengengrenscode / Art. 50 lid 1 Vw 2000 en A3/2.4 Vc 2000 voldoen niet aan de in arrest Melki en Abdeli verlangde waarborgen / Belangenafweging / Schadevergoeding
--- Soortgelijke uitspraken deed de ABRvS op 28 december in zaak 201010790/1/V3 (grensganger in voertuig, ve11000214) en op 12 januari 2011 m.b.t. controle van een voetganger (ve11000078) en controle van een grensganger in een internationale trein (ve11000079).
--- ve11000325: Brief MvIA van 1 februari 2011 aan de Tweede Kamer n.a.v. deze uitspraken.

ve11000070 - JV 2011/85
2010-12-28, ABRvS, 201009950/1/V3
Bewaring / Zicht op uitzetting / Zuid- en Centraal-Somalië / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83
ve11000032 - JV 2011/86
2011-01-05, ABRvS, 201011407/1/V3 [LJN: BP0524]
Bewaring / Omvang van het geschil / Uitzetting / Irak / C22/5.4 Vc 2000 / Gelet op generieke interim measure 3 november 2010 geen individuele interim measure meer nodig voor opheffing bewaring / Schadevergoeding
--- Zie hierover ook VK Zwolle 24 januari 2011 (ve11000217) en VK Roermond 31 januari 2011 ( ve11000318) waarin, gelet op verweerders uitleg ter zitting, anders werd geoordeeld. Op 2 februari 2011 (ve11000377) oordeel de VK Roermond anders en volgde alsnog de lijn van de Afdeling gelet op verweerders uitleg op de zitting.

ve11000082 - JV 2011/87
2011-01-11, ABRvS, 201003596/1/V2 [LJN: BP0945]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Ononderbroken verblijf sinds 1 april 2001 aangetoond met burgemeestersverklaring / Verklaring vreemdeling waaruit aantoonbaar vertrek volgt is ingetrokken en bovendien onjuist / Bewijslast
ve11000081 - JV 2011/88
2011-01-11, Vz ABRvS, 201011928/2/V3 [LJN: BP0958]
Vovo / Griekenland / Opschorting overdracht / Brief MvJ van 13 oktober 2010 / Geen machtiging tot verblijf als bedoeld in art. 2 onder j Dublinverordening
ve11000073 - JV 2011/89
2011-01-12, ABRvS, 201004982/1/V6 [LJN: BP0560]
Wav / Bestuurlijke boete / Stage bij hotelketen / Arbeid niet op basis van stageprogramma waarvoor TWV's zijn verleend / Vier maanden uitvoerende werkzaamheden verricht i.p.v. vier weken
ve10002116 - JV 2011/90 noot P.E. Minderhoud
2010-10-20, CRvB (mk), 09/365, 09/3626 AWBZ [LJN: BO3581]
AWBZ / Indicatie voor activerende begeleiding dagactiviteit en ondersteunende begeleiding / Koppelingswet / Kring verzekerden / Minderjarige / Recht op onderwijs (art. 28 lid 1 IVRK) / Kwetsbare personen die in het bijzonder recht hebben op bescherming van hun privéleven / Buiten toepassing laten art. 5 lid 2 AWBZ wegens strijd met art. 8 EVRM
ve11000069 - JV 2011/91
2011-01-11, Gerechtshof 's-Gravenhage (civiel), 200.063.511/01 [LJN: BO9924]
Vordering uitgeprocedeerde asielzoekster met kinderen om niet uit opvang te worden verwijderd / Art. 8 EVRM / Inmenging gezinsleven / Terugkeer naar Angola tegengewerkt / Zorgplicht Staat voor kinderen
ve11000024 - JV 2011/92
2010-12-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/26552
MVV / Verblijf bij echtgenoot / Middelen van bestaan / Art. 7 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Arrest Chakroun / Individuele toetsing / Bewijslastverdeling
ve11000011 - JV 2011/93
2010-12-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle (mk), AWB 09/32665 [LJN: BO9130]
Asielaanvraag / Dublinverordening 343/2003 / Minderjarige / IVRK / Art. 24 Handvest grondrechten EU / Belangen kind niet al geïncorporeerd in regelgeving en beleid / Specifieke toetsing
ve10002375 - JV 2011/94
2010-12-02, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/29304 [LJN: BO7880]
Leges / Richtlijn 2003/109 langdurig ingezeten / Arrest Sahin / Schorsing behandeling beroep in afwachting arrest n.a.v. klacht EC bij HvJEU
ve11000002 - JV 2011/95
2010-11-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 09/16971 [LJN: BO9499]
Asielaanvraag / Taalanalyse / Geen contra-expertise / Weigering vergoeding kosten door COa / Geen uitstel besluitvorming / Effective remedy / Art. 13 EVRM / Irak
ve11000007 - JV 2011/96
2010-11-24, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/5000 [LJN: BO9393]
Medische behandeling / Mvv-vereiste / Hardheidsclausule / Medische noodsituatie / Medisch uitzetbeletsel / BMA-advies / Beschikbaarheid HIV-medicijn Atripla in Ghana / Concrete aanknopingspunten voor twijfel / Motivering / Zorgvuldigheid / Vovo
ve11000087 - JV 2011/97
2010-12-16, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 10/18297 [LJN: BP0864]
Art. 55 lid 2 Vw is geen wettelijke grondslag voor uitlezen simkaart bij asielaanvraag / Begrip 'bescheiden' / Strijd met art. 8 EVRM privéleven
ve11000030 - JV 2011/98
2010-12-17, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 09/41831
Geloofwaardigheid asielrelaas / DRC / Seksueel geweld / Onderscheid tussen verschillende (groepen) vrouwen / WBV 2008/26 / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Motivering
ve11000052 - JV 2011/99
2011-01-03, VK Rb 's-Gravenhage, AWB 10/42724 [LJN: BO9686]
Bewaring / Lichter middel / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Punt 16 considerans / Volle toetsing
ve11000029 - JV 2011/100
2011-01-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 10/43410 [LJN: BO9644]
Bewaring / Art. 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Maximale termijn 6 maanden / Art. 15 rechtstreeks toepasselijk / Verlenging met twaalf maanden niet mogelijk want niet geregeld in nationale regelgeving / Schadevergoeding
ve11000057 - JV 2011/101
2011-01-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond, AWB 10/44269 [LJN: BP0020]
Bewaring / Art. 6 en 15 lid 4 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Meeromvattende afwijzende asielbeschikking aangemerkt als terugkeerbesluit / LP aanvraag / Niet meewerken / Redelijk vooruitzicht op verwijdering
ve11000140 - JV 2011/102
2011-01-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Almelo, AWB 10/44873
Bewaring / Kort na bewaring asielaanvraag ingediend / Art. 2, 6 en 15 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Terugkeerbesluit is besluit art. 3:1 Awb en ten onrechte gebaseerd op art. 72 lid 3 Vw 2000 (andere handeling) / Geen andere wettelijke grondslag geduid / Schadevergoeding
ve11000122 - JV 2011/103
2011-01-10, VK Rb 's-Gravenhage zp Zwolle, AWB 10/44478 [LJN: BP0279]
Bewaring / Art. 15 lid 1 en lid 4 Terugkeerrichtlijn / Toetsen gronden maatregel in vervolgberoep / Schadevergoeding
ve11000088 - JV 2011/104
2011-01-13, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 10/43442, 10/44492 [LJN: BP0818]
Bewaring / Art. 15 lid 5 en 6 Terugkeerrichtlijn / Voortduring bewaring na zes maanden / Geen belang bij als vervolgberoep aangemerkt beroep tegen verlengingsbesluit / Art. 59 Vw 2000 Richtlijn conform toepassen
ve11000146 - JV 2011/105
2011-01-20, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/41119, 10/42525, 10/42526 [LJN: BP1516]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Afghanistan / Verwesterd gezin / Drie minderjarige kinderen waaronder 14-jarige dochter Sahar / WBV 2010/1 / Art. 3 EVRM / Motivering
--- De MvIA heeft hoger beroep ingesteld en de ABRvS verzocht de zaak zo spoedig als mogelijk te behandelen. Zie daarover ook de brief aan de Tweede Kamer van 27 januari 2011 (ve11000218).

ve11000016 - JV 2011/106
2010-11-12, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/36816 [LJN: BO9098]
Vovo / Mondelinge toegangsweigering in strijd met Schengengrenscode / Niet voldaan aan vormvereisten / Vreemdeling had niet het doel om asiel aan te vragen
ve11000054 - JV 2011/107
2011-01-03, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 10/44362 [LJN: BO9637]
Bewaring / Vovo / Art. 15 lid 3 en lid 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Vervolgberoep / Tegen beslissing verlenging bewaring na zes maanden geen bezwaar of beroep mogelijk
[WV]

Beleidswijziging afwachten vovo-verzoeken per 18 februari 2011

17/02/2011

Nieuwsbericht

WBV 2011/1 met de nieuwe uitzonderingen op het mogen afwachten van verzoeken om voorlopige voorzieningen tegen uitzetting is op 17 februari gepubliceerd.

Dit WBV treedt op 18 februari 2011 in werking (ve11000384).
Zie ook nieuwsbericht 28 januari 2011. [WV]

Knelpunten in aanloop naar verzwaring basisexamen inburgering?

09/02/2011

Nieuwsbericht

Het niveau van de Toets Gesproken Nederlands (TGN) van het basisexamen inburgering in het buitenland wordt per 1 april 2011 verhoogd van A1 min naar A1. Ook wordt de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL) toegevoegd.
Om het basisexamen nog vóór 1 april 2011 af te leggen is het aan te raden zich zo snel mogelijk aan te melden en het examengeld over te maken.

Update: 10 maart 2011

Dit advies wordt op 28 december 2010 gegeven door het Ministerie van BZK in de ‘Aankondiging verhoging eisen basisexamen inburgering in het buitenland

“Indien u vóór 1 april 2011 het basisexamen inburgering in het buitenland wilt afleggen, wordt u aangeraden om u zo snel mogelijk voor het examen aan te melden en het examengeld over te maken.
Nadat u een betalingsbevestiging van het examengeld hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken voor het afleggen van het examen. U wordt geadviseerd om uiterlijk 15 februari 2011 contact op te nemen met de ambassade of het consulaat-generaal voor het maken van een afspraak voor het afleggen van het examen. Lukt het niet telefonisch contact te krijgen, stuur dan een email naar de betreffende ambassade of consulaat-generaal met het verzoek een afspraak te maken. Vermeld daarbij het referentienummer van de betalingsbevestiging.”

Dit advies is in andere bewoordingen ook te lezen op de website van het Ministerie van BZK
 

Inmiddels zijn er signalen dat er op sommige ambassades / consulaten-generaal mogelijk onvoldoende capaciteit is om alle cursisten die dat willen nog voor 1 april het examen te laten afleggen.
Dit valt ondermeer op te maken uit het bericht op Buitenlandsepartner.nl (met forum discussie en praktijk voorbeelden) ‘Capaciteit ambassades voor inburgeringstoets ontoereikend?
Op 8 februari 2011 heeft het Tweede Kamer lid Schouw (D66) hierover schriftelijke kamervragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken.
Update: De vragen werden op 8 maart door de MvBZK beantwoord (ve11000593). De minister stelt daarin dat de diplomatieke posten op dit moment voldoende capaciteit hebben. Met enkele posten die examens na 1 april hadden gepland is door BuZa contact opgenomen met instructie ervoor te zorgen dat het examen vóór 1 april kan worden afgelegd.
Zie ook
Human Rights Comment van 2 februari 2011 van Thomas Hammarberg, mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa.
ve11000230: Wijziging examenprogramma en examenreglement i.v.m. verhoging eisen basisexamen inburgering per 1 april 2011 (Stcrt. 2011, 1433).
Regeling van de Minister van BZK tot wijziging van het Examenprogramma basisexamen inburgering (Stcrt. 2006, 51) en het Examenreglement basisexamen inburgering (Stcrt. 2006, 51).
Bijlage A bevat het Examenprogramma met beschrijving van de
- Examenstof, met voorbeelden: a. de leesvaardigheid in het Nederlands; b. de luister- en spreekvaardigheid in het Nederlands en; c. de kennis van de Nederlandse samenleving.
- Afnamecondities
- Beoordeling
Bijlage B bevat het Aanmeldingsformulier
Bijlage C bevat een overzicht van alle ambassades en consulaten-generaal waar het basisexamen inburgering afgelegd kan worden.
[WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 2 verschenen

04/02/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 2 van 4 februari 2011 met 2 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve10002188 - JV 2011/34
2010-12-02, EHRM, 14951/09 (B.A. - Frankrijk)
Uitzetting / Tsjaad / Discriminatie / Desertie / Doodstraf / Privé-leven / Artt. 2, 3 en 8 EVRM / Interim measure
ve10002231 - JV 2011/35 noot P. Boeles
2010-12-09, EHRM, 16327/05 (Gezginci - Zwitserland)
Uitzetting / Deels legaal en illegaal verblijf Turkse man over periode van 30 jaar in Zwitserland / Relatief kleine openbare orde vergrijpen / Integratie / Art. 8 EVRM / Gezinsleven en privé-leven / Billijk evenwicht
--- Boeles merkt onder andere op dat het interessant is om te zien hoe uiteenlopend de feiten van dit geval worden geapprecieerd door enerzijds de meerderheid van de kamer van het Hof en anderzijds door de minderheid (“de dissenters”) en hij vraagt zich af of het fair is dat de rommelige en wisselvallige leefstijl van klager in de weg stond aan sympathie van die meerderheid.
ve10002139 - JV 2011/36
2010-11-17, ABRvS, 200903031/1/V2 [LJN: BO5978]
Verzoek opheffing ongewenstverklaring / Art. 8 EVRM / Gerechtvaardigde inmenging gezinsleven / Psychische gesteldheid op moment misdrijf betrokken bij belangenafweging / Objectieve belemmering / Armenië
ve10002213 - JV 2011/37
2010-11-18, ABRvS, 201006514/1/V1 [LJN: BO5971]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Relevant onderscheid met vreemdelingen die nimmer asiel vroegen / Privéleven / Discriminatie / Art. 8 jo art. 14 EVRM / Art. 26 IVBPR / 'Opvang-argument'
ve10002137 - JV 2011/38
2010-11-19, ABRvS, 201001106/1/V3
Overdracht aan Griekenland / Dublinverordening / Door getroffen interim measure geen procesbelang bij hoger beroep / Ontvankelijkheid
ve10002212 - JV 2011/39
2010-11-19, ABRvS, 201009284/1/V3 [LJN: BO5973]
Bewaring / Hernieuwde maatregel na strafrechtelijke detentie / Zicht op uitzetting / Guinee / LP afgifte / Te late uitreiking formulier M122 met mededeling overbrenging naar plaats voor verhoor / Belangenafweging
ve10002140 - JV 2011/40
2010-11-19, ABRvS, 201009333/1/V2 [LJN: BO5316]
AC-procedure / Verzoek in brieven vreemdelingen ten onrechte niet aangemerkt als verzoek om verlengde asielprocedure
ve10002145 - JV 2011/41
2010-11-22, ABRvS, 201003297/1/V2
Intrekking verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd / Waterscheiding asiel-regulier bij intrekking ook in geval eerbiediging privé-leven
ve10002146 - JV 2011/42
2010-11-22, ABRvS, 201004132/1/V2
Asielaanvraag / Vingerafdrukken / Manipulatie / Verklaring huisarts met diagnose hyperhydrosis / Asielrelaas / Somalië
ve10002211 - JV 2011/43
2010-11-24, ABRvS, 201009723/1/V3 [LJN: BO5976]
Bewaring / Deelnemer aan Experiment Perspectief ex-AMV / Geen duidelijkheid over gemaakte belangenafweging / Openbare orde aspecten / Lichter middel / Schadevergoeding
ve10002209 - JV 2011/44
2010-11-25, ABRvS, 201002703/1/V1 [LJN: BO6336]
Niet doen ambtshalve aanbod Pardonregeling / Burgemeestersverklaring / Geen doorgeleiding vanuit Pardonloket Amsterdam / Juistheid door vreemdeling vergaarde informatie aanvankelijk ten onrechte niet door IND bevestigd
ve10002184 - JV 2011/45
2010-11-30, ABRvS, 201002659/1/V3 [LJN: BO6323]
Herhaalde aanvraag verblijf bij echtgenoot / Mvv-vereiste / Volledige toets art. 8 EVRM / Vc 2000 B1/4.1.1. / Gezinsleven / Iran / Art. 3 Vierde Protocol bij EVRM
ve10002185 - JV 2011/46
2010-12-01, ABRvS, 201003052/1/V3
Aanvraag conform beschikking / Art. 7 Handvest grondrechten van de EU / Handvast nog niet in werking ten tijde van nemen besluit / Beroep op lezing 7 december 2000 Handvest faalt evenzeer
ve10002210 - JV 2011/47
2010-12-02, ABRvS, 201000967/1/V1 [LJN: BO6319]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Colombia / Beschermingsprogramma's Rode Kruis / Ambtsbericht
ve10002237 - JV 2011/48
2010-12-02, ABRvS, 201005834/1/V3
Asielaanvraag / Ambtshalve verblijfsvergunning regulier / Verschillende besluiten / Art. 79 lid 3 Vw 2000 niet van toepassing / Beroep niet-ontvankelijk / Doorzenden naar minister ter behandeling als bezwaar
ve10002236 - JV 2011/49
2010-12-06, ABRvS, 200907934/1/V1 [LJN: BO7026]
Ongewenstverklaring / Vreemdeling valt niet onder Verblijfsrichtlijn 2004/38 want EU-burger heeft zich niet begeven naar andere lidstaat / Openbare orde criterium niet van toepassing / Art. 25 SUO / SIS / In overleg treden met Duitsland niet nodig / Toetsing aan art. 8 EVRM niet aan de orde
ve10002255 - JV 2011/50
2010-12-06, ABRvS, 200909938/1/V1 [LJN: BO7034]
Ongewenstverklaring / SIS II-verordening / Bijzondere belangen kunnen aan signalering in SIS in de weg staan / Belang om Schengen-gebied te kunnen inreizen voldoende betrokken bij besluit
ve10002235 - JV 2011/51
2010-12-07, ABRvS, 200909071/1/V2 [LJN: BO7029]
Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Somalië / Shabelle Hoose / Afdoen asielaanvraag in AC ingeval van toepassing art. 64 Vw 2000
ve10002254 - JV 2011/52
2010-12-07, ABRvS, 201000606/1/V1 [LJN: BO7052]
Afghaanse vrouwen met westerse levensstijl / WBV 2006/22 / Art. 3 EVRM / Art. 8 EVRM / Privé-leven / Waterscheiding asiel-regulier / Motivering
ve10002246 - JV 2011/53
2010-12-07, ABRvS, 201007432/1/V3 [LJN: BO7060]
Bewaring / Daadwerkelijke handeling ter voorbereiding uitzetting / Herhaalde asielaanvraag / Voldoende voortvarendheid
ve10002253 - JV 2011/54
2010-12-07, ABRvS, 201007704/1/V1 [LJN: BO7068]
14-brief / Verblijf o.g.v. uitstel van vertrek / Buiten Pardonregeling vallen door verblijf in ziekenhuis in Antwerpen niet schrijnend / Pardonregeling argumenten in die procedure inbrengen
ve10002232 - JV 2011/55
2010-12-08, ABRvS, 201004060/1/V6 [LJN: BO6638]
Wav / Bestuurlijke boete / Inspanningsverplichting vaststelling identiteit / Art. 18 lid 2 Wav en art. 5:20 Awb
ve10002199 - JV 2011/56
2010-11-18, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 09/32317, 10/17577 [LJN: BO5308]
Redelijke beslistermijn (art. 6 EVRM) / Immateriële schadevergoeding / Zelfstandig schadebesluit / Ambthalve intrekking verblijfsvergunning asiel / Geen beslistermijn / Berekening redelijke termijn / Duur rechterlijke beoordelingen niet voor rekening en risico verweerder
ve10002279 - JV 2011/57
2010-11-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam (mk), AWB 10/29876, 10/29875, 10/29879 [LJN: BO7499]
Toegangsweigering / Grensdetentie / Minderjarige kinderen / Voortzetting maatregel in DTC Rotterdam / Onderzoek ter plaatse / Art. 5 lid 1 sub f EVRM
ve10001995 - JV 2011/58 noot H. de Voer
2010-09-09, Rb Zwolle, AWB 09/2212 [LJN: BN6394]
Weigering bevestiging verkrijging Nederlanderschap / In Nederland geboren staatloos kind / ‘Gewone verblijf’ in art. 1.2.b VN Staatloosheidsverdrag / Vereiste drie jaren toelating in art. 6.1.b RWN blijft buiten toepassing
--- De Voer gaat ondermeer in op de betekenis voor staatlozen van de term ‘habitually resided’ (‘gewone verblijf’) in het door de rechtbank toegepaste artikel 1 lid 2 aanhef en onder b van het VN Staatloosheidsverdrag en betrekt daarbij de intentie van het Verdrag en wat onder "gewoon verblijf" elders in het internationale recht wordt verstaan.
ve10002125 - JV 2011/59
2010-10-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/2085 [LJN: BO4782]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw 2000) / Ongewenstverklaring / Hoewel beroep niet kan leiden tot rechtmatig verblijf toch sprake van procesbelang
ve10002278 - JV 2011/60
2010-11-05, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 09/35659 [LJN: BO7515]
EU-recht / Familielid van EU-onderdaan / Procesbelang / Recht op verblijfsaantekening arbeidsaantekening reeds op moment aanvraag / Sticker slechts declaratoir van aard
ve10002198 - JV 2011/61
2010-11-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/10677, 10/10674, 10/20148 [LJN: BO5261]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / België-route / Vertrouwensbeginsel / Duurzame relatie / Samenwonen in weekenden voldoende / Vertrek vanuit België naar Marokko wegens ongewenstverklaring in Nederland / Motivering
ve10002128 - JV 2011/62
2010-11-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 09/41370 [LJN: BO4756]
Art. 17 lid 4 Procedurerichtlijn 2005/85 / Horen minderjarige vreemdeling / Onvolledige implementatie / Rechtstreekse toetsing / Geen rekening gehouden met eiser als amv
ve10002289 - JV 2011/63
2010-10-25, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 10/31739, 10/31738 [LJN: BO7212]
Herhaalde asielaanvraag / Nova / Afghanistan / Bekeerd tot christendom / Art. 3 EVRM / Art. 15 onder Definitierichtlijn 2004/83 / Beroep op documenten Wikileaks onvoldoende onderbouwd / Verwijzing naar rapport HRW onvoldoende
ve10002205 - JV 2011/64
2010-11-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/34361, 10/34358 [LJN: BO6338]
Herhaalde asielaanvraag / Besluit tot verlenging beslistermijn niet binnen acht dagen aan vreemdeling medegedeeld / Zorgvuldigheid
ve10002250 - JV 2011/65
2010-11-26, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 10/23818 [LJN: BO6689]
Verzoek opheffing eerder toegewezen vovo / Stuiting zes maanden termijn Dublinverordening / Griekenland
[WV]

Beleidswijziging vovo-verzoeken mogen afwachten in Nederland

28/01/2011

Nieuwsbericht

De MvI&A wil het beleid invoeren dat een verzoek om een voorlopige voorziening niet in Nederland mag worden afgewacht als een herhaalde aanvraag wordt afgewezen omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn of als sprake is van misbruik van recht.

Update: 10 februari 2011

Dit schrijft de minister op 11 januari 2011 aan de Tweede Kamer (ve11000108). Het betreft een wijziging in het Vc 2000-beleid in B1/10.6.4 (ve10002112) en houdt in dat – naast de al bestaande uitzonderingen – ook een (tijdig) ingediend verzoek om een voorlopige voorziening (tegen een dreigende uitzetting) hangende bezwaar of beroep niet in Nederland mag worden afgewacht als
•   een herhaalde aanvraag om een verblijfsvergunning met toepassing van art. 4:6 Awb is afgewezen omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn; of
•   er evident sprake is van misbruik van recht.
Dit om ‘stapelen’ van procedures (*) zoveel mogelijk voorkomen en ter uitvoering van het regeerakkoord (ve10001956) waarin is opgenomen dat de behandeling van een verzoek om een vovo niet in alle gevallen in Nederland mag worden afgewacht.
In de bijlage bij de brief wordt het nationale en internationale juridische kader geschetst dat hierbij van belang is. De kern daarvan is dat niet aan rechters de mogelijkheid kan worden onthouden om in het kader van een vovo een uitzetting op te schorten. Aan deze waarborg wordt, aldus de minister, geen afbreuk gedaan, omdat voor de vreemdeling in casu een daadwerkelijk rechtsmiddel verzekerd blijft.
Van het Ministerie van BZK, Directie Migratiebeleid, werd inmiddels vernomen dat een WBV met deze beleidswijziging (zeer) binnenkort wordt gepubliceerd en in werking zal treden.
UPDATE 10 februari 2011
Het WBV 2011/1 d.d. 8 februari 2011 is vandaag ter publicatie aan de Staatscourant aangeboden en zal in werking treden de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
(*) Zie ook de brief van 27 januari 2011 (ve11000218) van de MvI&A aan de Tweede Kamer over de zaak Sahar (> nieuwsbericht). Hij stelt daarin binnen enkele weken een brief in het vooruitzicht met een beleidsvisie m.b.t. verdere maatregelen om de toelatingsprocedures te stroomlijnen, te versnellen en het ‘stapelen’ van procedures en verlengen van verblijf tegen te gaan. [SSc/WV]

Rechtbank: Verwesterde Sahar mag blijven

21/01/2011

Nieuwsbericht

De 14 jarige Sahar uit Afghanistan mag in Nederland blijven omdat, nu haar persoonlijkheid reeds voor een belangrijk deel hier is gevormd, van haar niet kan worden verwacht dat zij zich bij terugkeer aanpast aan de Afghaanse cultuur.

Update: 27 januari 2011

De vreemdelingenkamer van de rechtbank 's-Hertogenbosch (ve11000146) heeft op 20 januari 2011 overwogen dat het gezin van de 14 jarige Sahar afkomstig uit Afghanistan als gevolg van hun langdurig verblijf in Nederland is verwesterd. Onvoldoende is gemotiveerd waarom van Sahar kan worden gevergd dat zij zich aan de Afghaanse cultuur aanpast. Sahar bevindt zich in een belangrijke fase van haar persoonlijke ontwikkeling, en haar persoonlijkheid heeft zich reeds voor een belangrijk deel gevormd. De westerse normen en waarden waarmee zij is opgegroeid zijn van haar persoonlijkheid deel gaan uitmaken. Door zich aan de Afghaanse normen en waarden aan te passen zou zij haar persoonlijkheid moeten verloochenen. Door zich niet aan te passen loopt zij slechts dan geen risico op een mogelijke schending van art. 3 EVRM  als zij bescherming kan genieten van plaatselijke machthebbers. Van dit laatste is niet gebleken. Dit motiveringsgebrek treft de bestreden besluiten, ook voor zover zij betrekking hebben op de overige gezinsleden. De omstandigheid dat de dochter niet zou kunnen terugkeren naar Afghanistan is een omstandigheid die ook moet worden betrokken bij de beoordeling van de asielverzoeken van de overige gezinsleden. [GW]
Deze zaak kreeg ook media aandacht, zoals in interviews met de MvI&A in De Volkskrant en het NRC.
Op 27 januari 2011 (ve11000218) heeft de MvI&A de Tweede Kamer geïnformeerd over deze uitspraak en daarbij aangegeven in hoger beroep te zijn gegaan omdat de uitspraak belangrijke beleidsmatige implicaties kan hebben die in tegenspraak lijken te zijn met eerdere jurisprudentie m.b.t. verwesterde Afghaanse vrouwen en meisjes. [WV]
Zie ook
Nieuws: 11-03-2011 Behandeling hoger beroep minister Leers in zaak Sahar.

EHRM: België en Griekenland schenden art. 3 en 13 EVRM

21/01/2011

Nieuwsbericht

De grote kamer van het EHRM heeft in het arrest M.S.S. geoordeeld dat Griekenland en Belgie art. 3 en 13 EVRM hebben geschonden bij de overdracht van een Afghaanse asielzoeker aan Griekenland door België in het kader van de Dublinverordening.

De grote kamer van het Europese Hof van de rechten van de Mens (ve11000149) heeft schendingen van de artikelen 3 en 13 EVRM geconstateerd naar aanleiding van een klacht van een Afghaanse asielzoeker die door België in het kader van de EU Dublinverordening aan Griekenland was overgedragen. De veroordeling treft zowel België als Griekenland. Griekenland heeft art. 3 EVRM geschonden door de omstandigheden van de detentie en de leefomstandigheden. Griekenland schond de artikelen 13 en 3 door de gebreken in het onderzoek van het asielverzoek en het risico dat de klager loopt, direct of indirect naar zijn land van herkomst te worden teruggestuurd zonder serieus onderzoek naar zijn asielverzoek en zonder toegang tot een effectief rechtsmiddel.
Nu de Dublinverordening België de vrijheid gaf de behandeling van het asielverzoek aan zich te trekken kon België niet volhouden dat de overdracht aan Griekenland voortvloeide uit internationale verplichtingen. Het vermoeden van “equivalent protection” (het interstatelijk vertrouwensbeginsel) was hier niet van toepassing. Ten tijde van de uitzetting van klager wisten de Belgische autoriteiten, of behoorden zij te weten, dat hij geen garantie had dat zijn asielaanvraag serieus door de Griekse autoriteiten zou worden onderzocht. Ook hadden zij de mogelijkheid te weigeren hem over te dragen. België heeft art. 3 EVRM geschonden door de klager naar Griekenland te sturen, wetende dat hij zou worden blootgesteld aan detentie en leefomstandigheden die neerkomen op een vernederende behandeling. Ook heeft België de artikelen 13 en 3 geschonden nu de procedurele mogelijkheden in België geen effectief rechtsmiddel boden, onder meer door onvoldoende garanties van schorsende werking. [PB/GW]

Cassatie tegen Hof Den Haag inzake op straat zetten kinderen

19/01/2011

Nieuwsbericht

De MvI&A gaat in cassatie tegen het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 11 januari 2011 waarin is bepaald dat de Staat kinderen van een uitgeprocedeerde Angolese asielzoekster niet op straat mag zetten. Er wordt wel uitvoering gegeven aan het arrest.

In zijn brief van 18 januari 2011 aan de Tweede Kamer (ve11000137) stelt de MvI&A dat het Hof Den Haag (ve11000069) de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling onvoldoende heeft meegewogen bij de vraag hoe ver de verantwoordelijkheid van de overheid reikt. Nu de opvang niet kan worden beëindigd is het cruciaal dat zo snel mogelijk vertrek plaatsvindt. Waar mogelijk zal vrijwillig vertrek plaatsvinden, daarom overlegt de MvI&A met de IOM of een specifieke, op de behoeftes van gezinnen met minderjarige kinderen toegesneden vrijwillige terugkeerregeling kan worden gecreëerd.
Voor deze gezinnen zal er opvang komen met een sober voorzieningenniveau die geconcentreerd wordt op één locatie zodat vertrek intensief kan worden gefaciliteerd. Er zal worden voorzien in de noodzakelijke dagelijkse verzorging van de kinderen, met inachtneming van bestaande rechten, zoals het recht op onderwijs. De gezinsband wordt, conform het arrest, gerespecteerd. Aan de gezinnen zal een vrijheidsbeperkende maatregel worden opgelegd. Zolang deze nieuwe locatie nog niet is gerealiseerd zullen gezinnen met minderjarige kinderen die in de opvang van het COA of in de VBL in Ter Apel verblijven een vorm van onderdak behouden in ofwel een reguliere opvanglocatie van het COA, ofwel in de VBL, totdat het vertrek uit Nederland is gerealiseerd. [SSc]
Zie ook het nieuwsbericht over de tussenuitspraak van het Gerechtshof van 27 juli 2010 (ve10001110).

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 1 verschenen

17/01/2011

Nieuwsbericht

JV 2011 aflevering 1 van 14 januari 2011 met 5 annotaties is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in Migratieweb opgenomen, zie hierna.

ve10002037 - JV 2011/1
2010-11-18, EHRM, 42360/08 (Boutagni - Frankrijk)
Uitzetting / 2e generatie / Reeds 30 jaar in Frankrijk verbleven / Openbare orde / Art. 8 EVRM / Terrorismebestrijding / Art. 3 EVRM / Aanslag Casablanca 2003 / Marokko
ve10001978 - JV 2011/2 noot H. Battjes
2010-11-09, HvJEU (Grote kamer), C-57/09, C-101/09 (B. en D.)
Art. 12 lid 2 en art. 3 Definitierichtlijn 2004/83 / Uitsluiting vluchtelingenstatus / Terrorismebestrijding / Bijlage bij gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB / Individuele verantwoordelijkheid / Voorwaarden
--- Battjes: "In dit arrest spreekt het Hof van Justitie zich uit over de interpretatie van art. 12(2)(b) en (c) van de Definitierichtlijn 2004/83 (DR), bepalingen die grotendeels gelijk zijn aan art. 1F onder (b) en (c) van het Vluchtelingenverdrag. Het arrest is echter ook van belang voor de lezing van art. 1F (a), en waar het Hof zich uitspreekt over de werking van art. 3 DR, karakter minimumnormen, al het Europees asielrecht alsmede ander Europees migratierecht."

ve10002097 - JV 2011/3 noot P. Boeles
2010-11-23, HvJEU, C-145/09 (Tsakouridis)
Burger van de Unie / Vrij verkeer van personen / Openbare orde / Bescherming tegen verwijdering krachtens art. 28 lid 3, sub a, Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Dwingende redenen van openbare veiligheid / Tijdelijke afwezigheden / Verlies bescherming na afwezigheid van meer dan 16 maanden en gedwongen terugkeer
--- Boeles: "De richtlijnen die het Hof hier geeft lijken veel op die welke wij al kenden voor de “gewone”gevallen van bescherming tegen uitzetting van Unieburgers in geval van criminaliteit bedoeld in art. 27 Richtlijn 2004/38. In alle gevallen kunnen Unieburgers worden uitgezet wegens georganiseerde drugscriminaliteit. In alle gevallen moet een precieze en individuele afweging plaatsvinden volgens de bekende maatstaven van de richtlijn en het Hof. Met name in geval van art. 28 lid 3 moet het bovendien gaan om een uitzonderlijke ernst van de dreiging."

ve10001823 - JV 2011/4 noot C.A. Groenendijk
2010-10-14, ABRvS, 200903923/1/V3 [LJN: BO1551] - Prejudiciële vraag
Verblijfsvergunning geestelijk voorganger / Formeel beperkte verblijfsvergunning in de zin van Richtlijn 2003/109 langdurig ingezetenen / Prejudiciële vraag
--- Groenendijk: "In bovenstaande uitspraak stelt de Afdeling de eerste prejudiciële vraag over een bepaling in de richtlijn 2003/109 inzake de status van langdurig ingezeten burgers van derde landen waarover de rechtspraak in verschillende lidstaten uiteenlopend heeft geoordeeld en die in literatuur als dubbelzinnig is aangemerkt."

ve10001979 - JV 2011/5
2010-11-01, ABRvS, 201008674/1/V3 [LJN: BO3759]
Bewaring / Strafrechtelijk voortraject / Beoordeling traject tussen strafrechtelijke- en vreemdelingenrechtelijke detentie / Niet verstrekken inlichtingen door MvJ / Belangenafweging / Inspanningsverplichting
ve10001980 - JV 2011/6
2010-11-03, ABRvS, 201000709/1/H2 [LJN: BO2684]
Overschrijding redelijke termijn in asielprocedure / Gezamenlijk aanwenden rechtsmiddelen door gezin / Toekenning forfaitaire schadevergoeding op individuele basis
ve10002023 - JV 2011/7
2010-11-05, ABRvS, 201009925/1/V3
Bewaring / Verdacht van fraude bij verkrijgen verblijfsvergunning / Rechtmatig verblijf zolang vergunning niet is ingetrokken
ve10002024 - JV 2011/8
2010-11-08, ABRvS, 201007370/1/V3
Bewaring / Dublinclaimanten / Gezin met zeer jong kind / Geen bijzondere omstandigheid / Geen stukken in dossier over belangenafweging / Beroep op IVRK faalt want maatregel niet aan kind opgelegd
ve10001985 - JV 2011/9 noot H. Oosterom-Staples
2010-11-09, ABRvS, 201003131/1/V1
Verzoek opheffing ongewenstverklaring en beëindiging (N)SIS-signalering / Derdelander echtgenoot van in België verblijvende Nederlandse echtgenote / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Vrij verkeer van personen / Personele werkingssfeer en effectieve werking EG-recht
--- Oosterom-Staples: "Deze uitspraak bouwt voort op de uitspraken van de Afdeling van 7 september 2010 (JV 2010/437 m.nt. H. Oosterom-Staples, ve10001452 en JV 2010/438, ve10001451) in de zin dat er wordt bestendigd dat Nederland een aanvraag van een derdelander familielid van een Nederlander alleen aan het Europees recht hoeft te toetsten in het geval dat die Nederlander daadwerkelijk samen met zijn (derdelander) familielid/leden in een andere lidstaat heeft verbleven voorafgaand aan een aanvraag toelating tot of verblijf in Nederland."

ve10002025 - JV 2011/10
2010-11-09, ABRvS, 201008910/1/V3
Bewaring / Onttrekkingsgevaar / Echtgenote niet volledig afhankelijk van zorg en hulp vreemdeling / Eerder niet aan vertrektermijn gehouden / Lichter middel
ve10002027 - JV 2011/11
2010-11-10, ABRvS, 201008862/1/V2
Asielaanvraag / DRC / Provincie Equateur / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM
ve10002079 - JV 2011/12
2010-11-11, Vz ABRvS, 200905164/2/V2
Vovo / Uitzetting / Geen spoedeisend belang / Opvang / Rva 2005 / Ontvankelijkheid
ve10002077 - JV 2011/13
2010-11-11, ABRvS, 201006674/1/V2 [LJN: BO4802]
Asielaanvraag / Art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Somalië / Galgaduud / Minderheidsgroep Shekhal / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM
ve10002080 - JV 2011/14
2010-11-12, ABRvS, 201000697/1/V3
Mvv-aanvraag / Aan BMA niet gevraagd of het verantwoord is te reizen / Later aanvullende vragen gesteld / Antwoord ligt besloten in combinatie van vragen en antwoorden in drie BMA-adviezen / Begrip ‘medische noodsituatie’ / Motivering
ve10002082 - JV 2011/15
2010-11-12, ABRvS, 201003713/1/V3
Herhaalde aanvraag regulier / Art. 8 EVRM / Maslov / Openbare orde / Tijdsverloop sedert plegen strafbare feiten in samenhang met onrechtmatig verblijf geen nova
ve10002083 - JV 2011/16
2010-11-12, ABRvS, 201008794/1/V3 [LJN: BO4812]
Bewaring / Herhaalde asielaanvraag / Kenbaar maken intentie gelijk te stellen aan indiening aanvraag / Gevolgen LP-aanvraag / Afghanistan / Art. 3 EVRM
ve10002101 - JV 2011/17
2010-11-15, ABRvS, 200904905/1/V1 [LJN: BO4899]
Asielaanvraag / Taalanalyse / Contra-expertise / Aanvullende geluidsopname / Moedertaalspreker / Somalië
ve10002085 - JV 2011/18
2010-11-15, ABRvS, 201007878/1/V3
Bewaring / Art. 5 lid 1 sub f EVRM / Voortvarendheid pas te betrachten ná inbewaringstelling / Vertrekgesprekken voorafgaand aan inbewaringstelling / Irak / Identiteitsdocument
ve10002050 - JV 2011/19
2010-11-17, ABRvS, 201003630/1/V1 [LJN: BO4903]
Opvang / Rva 2005 / Ongewenstverklaring / Geen definitief besluit / Rechtmatig verblijf / Openbare orde / Opvangrichtlijn 2003/9 / Procedurerichtlijn 2005/85
ve10002038 - JV 2011/20
2010-11-17, ABRvS, 201005271/1/V3 [LJN: BO4809]
Asielaanvraag / Art. 3 EVRM / Excessief geweld van politiefunctionarissen in Polen / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Bescherming autoriteiten
ve10002069 - JV 2011/21
2010-10-27, VK Rb 's-Gravenhage (mk), AWB 09/1962 [LJN: BO4154]
Naturalisatie / Eigen beoordelingsruimte verweerder / Onafgebroken verblijf / Verblijfsgat / In bezwaarfase vergunning onbepaalde tijd verleend / Aruba 
ve10001999 - JV 2011/22
2010-11-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam (mk), AWB 08/3942, 08/24265 [LJN: BO3330]
Aanvraag verblijf o.g.v. Besluit 1/80 / Toepassingsbereik art. 13 Besluit 1/80
ve10001997 - JV 2011/23
2010-11-11, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht (mk), AWB 10/36778 [LJN: BO3813]
Bewaring / China / Tijdsverloop sinds afgifte LP's in juni / Geen zicht meer op uitzetting binnen redelijke termijn / Voortvarendheid / Schadevergoeding
ve10002036 - JV 2011/24
2010-10-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht , AWB 10/35369 [LJN: BO4146]
Bewaring / DRC / LP aanvraag / Duur / Belangenafweging na 6 maanden / Art 3 en 8 EVRM / 18 jarig meisje / Frustreren onderzoek
ve10002004 - JV 2011/25
2010-11-03, VK Rb 's-Gravenhage zp Groningen, AWB 10/34848 [LJN: BO3820]
Asielaanvraag / Art. 31 lid 2 onder g Vw 2000 / Bescherming autoriteiten / Interstatelijke vertrouwensbeginsel / Gemengd huwelijk / Invalide echtpaar / Discriminatie / Mantelzorg / Art. 3 EVRM / Art. 3 AFV / Macedonië
ve10002032 - JV 2011/26
2010-11-04, VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 10/700 [LJN: BO4090]
Asielaanvraag / Afghanistan / Art. 15 onder c Definitierichtlijn / HRW-bericht / Wikileaks / Ambtsbericht
ve10002067 - JV 2011/27
2010-11-09, VK Rb 's-Gravenhage zp Dordrecht, AWB 09/41353 [LJN: BO4150]
Asielanvraag / Ten onrechte art. 31 lid 2 sub f Vw toegepast i.v.m. niet gedetailleerd verklaren over reis / Ontbreken reis- en identiteitsdocumenten / Geloofwaardigheid asielrelaas / Seksuele geaardheid / Sierra-Leone
ve10002008 - JV 2011/28
2010-11-11, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 09/38676 [LJN: BO3731]
Aanvraag asiel / Somalië / Mogadishu / Intrekking besluit en voorstel intrekking beroep / Niet tijdig beslissen / Wet dwangsom / Redelijke termijn / Termijnstelling op 6 weken
ve10002096 - JV 2011/29
2010-11-23, VK Rb 's-Gravenhage zp Roermond (mk), AWB 10/10732
Verlenging verblijfsvergunning 'medische noodsituatie' / Verschil van inzicht tussen BMA en behandelend psychiater / Zorgvuldigheid / Motivering
ve10002070 - JV 2011/30
2010-08-12, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 10/27669, 10/27668 [LJN: BO4516]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Verordening 562/2006 Schengengrenscode / Familielid van EU-onderdaan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Intentie om door te reizen naar Hongarije / Vovo / Schadevergoeding
ve10001961 - JV 2011/31
2010-10-21, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Rotterdam, AWB 10/25738, 10/25734 [LJN: BO2814]
Verblijf bij partner / Middelenvereiste / Studiefinanciering / Art. 7 lid 1, onder c, Gezinsherenigingsrichtlijn / Stabiele en regelmatige inkomsten
--- De MvIA heeft hoger beroep ingesteld.
ve10001963 - JV 2011/32 noot T.P. Spijkerboer
2010-11-02, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Assen, AWB 10/36862 [LJN: BO2660]
Uitzetting naar Irak / Geen situatie als bedoeld in art. 15 onder c Richtlijn / Vovo
--- De uitzetting vond geen doorgang na een interim measure van het EHRM in de avond van 2 november. Zie ve10001937 en ve10001950.
--- Spijkerboer: "Moeten we er nu van wakker liggen dat een vreemdeling in de situatie die hier aan de orde is kan forum shoppen? Ik vraag me dat af. Het valt immers te betwijfelen of de twee opties (vovoprocedure bij de Voorzieningenrechter en bij de Voorzitter) na of naast elkaar gebruikt kunnen worden, vanwege het ne bis in idem-beginsel zoals door de Afdeling geconstrueerd."

ve10001895 - JV 2011/33
2010-10-26, Nationale ombudsman, rapport 2010/308,
Iraakse identiteitskaart aangemerkt als vals document / Weigering retourneren kaart voor uitoefening recht om contra-expertise te laten doen.
[GW/WV]