Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 7

25/05/2020

Nieuwsbericht

In deze aflevering drie noten. Een noot van David Kuiper over het recht op horen in tijden van corona bij een uitspraak van rechtbank zp Haarlem en eerdere en latere jurisprudentie over dit onderwerp. Een noot van Bahia Aarrass bij een uitspraak van rechtbank zp Utrecht over een verblijf van 45 jaar vanaf het derde levensjaar in het licht van de wetsgeschiedenis van de glijdende schaal openbare orde. Ook hier speelt het horen van de vreemdeling een belangrijke rol. Tenslotte een noot van Pieter Krop bij een zeldzame uitspraak over een bestuurlijke boete voor niet voldoen aan de  informatieplicht. Bij een uitspraak van de rechtbank Den Haag voor het te laat melden van de beëindiging van de relatie.

Spoedbeslissing HvJEU over asielaanvragen aan de grens

20/05/2020

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU heeft op 14 mei 2020 in een spoedprocedure geoordeeld dat migranten in een detentie-inrichting in Röszke aan de Servisch-Hongaarse grens op grond van Europees recht niet langer dan vier weken gedetineerd mogen worden. De asielaanvragen waren niet-ontvankelijk verklaard waarna in de terugkeerbesluiten de landen van terugkeer gewijzigd zijn in de landen van originele herkomst.
In antwoord op de vragen van de Hongaarse rechters oordeelt het Hof dat deze de detentie moeten opheffen of wijzigen ook al zijn ze daar volgens de Hongaarse regels niet toe bevoegd. Het Europese recht heeft voorrang en de Hongaarse rechters kunnen dan zelf in de zaak voorzien. Hetzelfde geldt voor de verzoeken om bescherming van de migranten. Een nieuwe aanvraag moet in behandeling worden genomen omdat deze uitspraak van het Hof een nieuw feit is.
Aangezien het een spoedprocedure betreft is de uitspraak vooralsnog alleen in het Frans beschikbaar. Zie voor de Nederlandse samenvatting van het Engelse persbericht 'Aanvullende opmerkingen' onder het document.

Beslistermijnen asiel met 6 maanden verlengd i.v.m. coronamaatregelen

18/05/2020

Nieuwsbericht

De in de migratieketen getroffen coronamaatregelen leiden tot vertraging van de behandeling van verblijfsaanvragen. Op grond van de Richtsnoeren van de Europese Commissie van 17 april 2020 worden de beslistermijnen in asielprocedures daarom met 6 maanden verlengd. Dit schrijft de SvJ&V in een Kamerbrief van 15 mei 2020. De beslistermijnen voor verblijfsaanvragen met andere verblijfsdoelen en van naturalisatieverzoeken worden niet op generieke wijze verlengd.

Uitkomst gebruikersonderzoek Migratieweb

14/05/2020

Nieuwsbericht

In april 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder de gebruikers van Migratieweb over de verschillende functionaliteiten die Migratieweb kent. Hierbij is tevens een inventarisatie gemaakt van uw wensen met betrekking tot eventuele nieuwe functionaliteiten. Wij willen iedereen die heeft deelgenomen hartelijk danken voor het invullen van de enquete. De winnaars van de cadeaubon t.w.v. € 50,- hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad. Wij nemen uw feedback ter harte en gaan de komende tijd bespreken hoe we de databank verder kunnen verbeteren. Wij zullen contact opnemen met de deelnemers die hebben aangegeven open te staan voor deelname aan een panel.

Bescherming arbeidsmigranten tegen coronavirus

07/05/2020

Nieuwsbericht

Omdat de coronacrisis de bestaande problemen rond arbeidsmigranten alleen maar pregnanter maakt, neemt het kabinet verschillende maatregelen. Naast voorlichting over voorzorgsmaatregelen en RIVM-richtlijnen in verschillende talen wordt een ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ geformeerd. Het aanjaagteam gaat, onder leiding van Emile Roemer, de bescherming van arbeidsmigranten agenderen bij de betrokken partijen, deze partijen samenbrengen en op verschillende niveaus zoeken naar beschermende maatregelen. Daarnaast zal het team monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren en zo nodig stimuleren tot arbeidsbemiddeling.

A&MR aflevering 4

06/05/2020

Nieuwsbericht

A&MR aflevering 4 is verschenen, met daarin onder andere twee stukken over de gevolgen van het coronavirus. Esther Wolthuis, Lianne Hooijmans en Eva Berger beschrijven de stand van zaken van COVID-maatregelen in het Nederlandse migratierecht. Gerald Knaus vertelt in een interview over zijn evacuatieplan om te voorkomen dat het coronavirus een humanitaire ramp veroorzaakt. Meeuw Kollen, Lenneke Heeffer, Annemieke Keunen en Elsbeth Kors analyseren diverse misverstanden rondom rapportages van het iMMO en de bijdrage die deze kunnen leveren aan de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielverhaal. Recent uitgebrachte rapporten, artikelen en jurisprudentie met betrekking tot deskundigenadvisering worden door Jan van Breda en Karin Zwaan besproken in de Kroniek advisering in het asielrecht. Angelina van Kampen geeft antwoord op de vraag wanneer en hoe teruggeleiding kan worden verzocht van een uitgezette vreemdeling. In deze aflevering worden verder twee uitspraken uitgelicht: Gert Westerveen bespreekt de EHRM uitspraak A.S.N. - Nederland over de beoordeling van ongeloofwaardig geachte asielaanvragen. Elles Besselsen en Danielle Snaathorst lichten de einduitspraak in de zaak Tjebbes toe. Voorts memoreert Kees Groenendijk in een opiniestuk het belangrijke aandeel dat Britse rechters tot de Brexit hebben geleverd aan het migratierecht van de EU. Deze aflevering wordt afgesloten door een column van Wondimu Gebre Woldeaarggiye.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 6

04/05/2020

Nieuwsbericht

In deze aflevering naast een vijftal corona gerelateerde uitspraken van de ABRvS drie noten. Een noot van Marcelle Reneman bij het EHRM arrest A.S.N. e.a. tegen Nederland over de uitzetting van Sikh-gezinnen naar Afghanistan, waarin een verdeeld Hof geen strijd met artikel 3 EVRM ziet. De noot gaat o.m. in op de toetsing door het Hof van het Nederlandse beleid rond risicogroepen en kwetsbare minderheidsgroepen. Verder een noot van Sandra Mantu en Paul Minderhoud bij een vervolg uitspraak van de Afdeling over de belangenafweging bij het beëindigen van het rechtmatig verblijf van een EU-burger zonder middelen van bestaan. Tenslotte een noot van David Kuiper bij een Afdelingsuitspraak in een bewaringszaak waaruit blijkt dat een vovo pas is toegewezen als deze is uitgesproken ook al was op zitting zonneklaar dat het verzoek zou worden toegewezen.

Visum kort verblijf en Covid-19

30/04/2020

Nieuwsbericht

Via de Vragendienst zijn beschikkingen binnengekomen waarin een bezwaar tegen een aanvraag voor een visum kort verblijf, voor niet-essentieel bezoek, wordt afgewezen als kennelijk ongegrond i.v.m. Covid-19. De visum-aanvraag is op andere toepasselijke weigeringsgronden afgewezen, er wordt geen herstel-verzuim geboden. Graag horen wij andere ervaringen met aanvragen 'visum kort verblijf', om een vollediger beeld te krijgen van de huidige beslispraktijk van de IND. Reacties kunnen geplaatst worden bij de beschikking op Migratieweb, te vinden onder het nummer ve20001398, dan wel gestuurd worden naar vragendienst@stichtingmigratierecht.nl.

Rapport ‘Naar een wendbare migratieketen’ verschenen

29/04/2020

Nieuwsbericht

Ter voorbereiding op een volgende (economische) crisis en de volgende kabinetsperiode heeft het kabinet 16 rapporten laten ontwikkelen, met het thema ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’. De rapporten beogen inzicht te geven in effectieve beleids- en uitvoeringsopties en de mogelijke gevolgen daarvan. Het rapport over de migratieketen behandelt twee hoofdthema’s: 1.) Mogelijkheden om irreguliere migratie en vluchtbewegingen te beïnvloeden via handelsafspraken, bilaterale afspraken en /of samenwerking op EU-niveau en 2.) Verbetering van de nationale asielketen en mogelijkheden om flexibiliteit en voorspelbaarheid van het asielproces te verbeteren. Context- en beleidsanalyses hebben geleid tot negen verschillende opties en de maatschappelijke, budgettaire en uitvoeringsgevolgen ervan. Het rapport gaat niet in op de (on)wenselijkheid van de opties, ook is geen rekening gehouden met de coronacrisis

Beroep op Tozo geen gevolgen voor verblijfsrecht arbeid als zelfstandige

17/04/2020

Nieuwsbericht

De Staatssecretaris van J&V heeft vandaag bekend gemaakt dat voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘arbeid als zelfstandige’ een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) gezien de bijzondere omstandigheden en de tijdelijke aard van de regeling, geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de vreemdeling zal hebben. Dit heeft zij bekend gemaakt in een antwoord op vragen gesteld in een schriftelijk overleg.