Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

HvJEU: Adequate opvang terugkeer niet-begeleide minderjarige

15/01/2021

Nieuwsbericht

Het Hof van Justitie EU heeft op 14 januari vragen van de rechtbank Den Haag zp 's-Hertogenbosch beantwoord. De Terugkeerrichtlijn in samenhang met het Handvest grondrechten EU moet zo uitgelegd worden dat een terugkeerbesluit tegen een niet begeleide minderjarige eerst mag worden uitgevaardigd indien sprake is van adequate opvang in het land van terugkeer, daarbij mag geen onderscheid louter op leeftijd worden gemaakt en niet gewacht worden met verwijdering tot de leeftijd van 18 jaar is bereikt.

A&MR aflevering 10

04/01/2021

Nieuwsbericht

In de kerstvakantie is het decembernummer van A&MR verschenen, met daarin beschouwingen over:
* Boetes zonder verwijtbaarheid: In reactie op een eerder artikel over de goede effecten van de boetes in het inburgeringsbeleid, maakt Ellen Nissen duidelijk dat het begrip ‘verwijtbaarheid’ bij de boetes bureaucratisch en rigide wordt ingevuld.
* Geen vergunning (meer): Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken, of geweigerd, op grond van verbetering van de situatie in een land van herkomst, omdat het zogenoemde hoofdverblijf een tijdlang is verplaatst of omdat de vreemdeling wordt verdacht van een misdrijf tegen de vrede, van oorlogsmisdrijven of van misdrijven tegen de menselijkheid. Drie artikelen van Anna ChatelionCounet, Anjo Hekman & Flip Jansen, en Marieke van Eik & Anna Cleuters analyseren deze intrekkings- en weigeringsgronden. Hans van Oort bespreekt een uitspraak van de Afdeling waarin een verblijfsvergunning werd ingetrokken na 50 jaar rechtmatig verblijf.
Verder een artikel over het interstatelijk vertrouwensbeginsel van Lynn Hillary, een interview met Annemarie Busser, afzwaaiend Amnesty-senior voor migratie, en een Vraag&Antwoord over Venezolaanse asielzoekers door Annemiek Wijker. 

EU-inreisverbod voor reizigers uit het VK

31/12/2020

Nieuwsbericht

Het VK zal vanaf 1 januari 2021 i.h.k.v. het kader van het EU-inreisverbod wegens Covid-19 als derde land worden beschouwd. Aangezien het VK momenteel niet voldoet aan de criteria over de gezondheidssituatie in het land en de daar geldende maatregelen zal het VK niet op de lijst van veilige landen van het EU-inreisverbod worden geplaatst en kan geen ontheffing van reisrestricties voor de EU/Schengen worden verleend.

Wetsvoorstel Wet vaststellingsprocedure staatloosheid ingediend

30/12/2020

Nieuwsbericht

Hiermee wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter. De nieuwe procedure sluit grotendeels aan bij de vaststellingsprocedure o.g.v. art. 17 RWN. In een ander wetsvoorstel wordt voorzien in de met deze vaststellingsprocedure samenhangende wijzigingen van de RWN, de paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. vaststelling van staatloosheid.

Prejudiciële vragen ambtshalve toetsing vreemdelingenbewaring

23/12/2020

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 23 december 2020 prejudiciële vragen gesteld aan het HvJEU of het Unierecht op grond van de Terugkeerrichtlijn en de Opvangrichtlijn verplicht tot tot een ambtshalve toetsing door de rechter of aan alle voorwaarden van de bewaring is voldaan met inbegrip van voorwaarden die de vreemdeling niet heeft betwist dat eraan is voldaan, terwijl hij daartoe wel de mogelijkheid had. Aangezien het hier om bewaring gaat heeft de Afdeling het Hof gevraagd deze vragen met spoed te behandelen.

EU Update 2020/1: Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid

22/12/2020

Nieuwsbericht

In deze EU Update bespreekt Willem Hutten, secretaris van de Commissie Meijers, de recente politieke ontwikkelingen rond het Europese asiel- en migratiebeleid in 2020. Besproken worden het Asiel- en migratiepact, Schengen, Covid-19, de crisis aan de Turks-Griekse grens, Frontex en de visa-wederkerigheid.

Co­ro­na­vi­rus leid­de tot over­macht in asiel­pro­ce­du­res

16/12/2020

Nieuwsbericht

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 16 december 2020 in drie uitspraken overwogen dat de Corona-epidemie in de periode van16 maart 2020 tot 16 mei 2020 tot een overmachtssituatie heeft geleid voor de staatssecretaris in asielprocedures waardoor hij vreemdelingen niet fysiek kon horen, terwijl dat een verplichte en essentiële stap in de besluitvorming is. De termijn voor het nemen van een besluit wordt hierdoor automatisch opgeschort. Dit geldt ook als de staatssecretaris bij het ontstaan van overmacht al te laat was en daarom dwangsommen wegens niet tijdig beslissen zou moeten betalen. Verder schort de overmacht schort een opgelegde nadere termijn op. Tenslotte heeft de Afdeling overwogen dat het verlengen van de beslistermijn met 6 maanden in overeenstemming is met de Procedurerichtlijn.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2020 aflevering 16

14/12/2020

Nieuwsbericht

In deze aflevering 12 uitspraken en 6 noten bij Afdelingsuitspraken. Van Tom de Boer over de verhouding tussen het uitleverings- en vreemdelingenrecht en de autonome plicht van de staatsecretaris om het refoulement-risico conform het asielrecht te onderzoeken. Arend van Rosmalen over de tijdelijke aard van het Chavez recht in een naturalisatiezaak. Van Seda Beyik over of een Turkse vreemdeling met toepassing van de standstill-bepaling van besluit 1/80 een succesvol beroep kan doen op het driejarenbeleid. Bahia Aarrass over het zelf in de zaak voorzien door de Afdeling bij een wedertoelating van een oude Surinaamse vrouw die 42 jaar de Nederlandse nationaliteit bezat in het kader van 8 EVRM. Karen Geertsema over nareiszaken waarin de referent minderjarig is op het moment van de asielaanvraag en meerderjarig op het moment van de statusverlening. En van Mirjam van Riel in een vervolgnoot bij een zesde uitspraak over of een verzoek tot gezinshereniging beoordeeld moet worden binnen nareis of regulier.

Is een verblijfsrecht o.g.v. 20 VWEU tijdelijk van aard?

08/12/2020

Nieuwsbericht

De vreemdelingenkamer van de rechtbank Amsterdam heeft op 24 november 2020 Het HvJEU prejudiciële vragen gesteld over de tijdelijkheid van een verblijfsrecht op grond van art. 20 VWEU. In de aangehouden procedure gaat het om een Ghanese moeder die een 'Chavez-vergunning' heeft sinds 2013 bij haar in 2002 geboren Nederlandse zoon. Haar aanvraag in 2019 voor een 'EU verblijfsvergunning langdurig ingezetene' was afgewezen omdat haar verblijfrecht tijdelijk van aard is.

Expert opinion over Chavez-Vilchez aanvragen

19/11/2020

Nieuwsbericht

Engelstalige expert opinion van de Migration Law Clinic (VU) getiteld: Reviewing the application of Chavez-Vilchez in the Netherlands. Onderzoek naar de vraag of het Nederlandse beleid en toepassing in de praktijk met betrekking tot derdelander ouders van een EU-burger kind in overeenstemming is met de jurisprudentie van het HvJEU en in het bijzonder het arrest Chavez-Vilchez. Onderzoek is gedaan naar de afhankelijkheidstoets en hoe deze in andere lidstaten van de EU is toegepast.