Overslaan en naar de inhoud gaan

Migratieweb - Uw online kennisbank

Migratieweb is de actuele juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie. De redactie van Migratieweb wordt verzorgd door Stichting Migratierecht Nederland. Migratieweb is o.a. toegankelijk voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV). Ook gerechtelijke instanties en universiteiten maken gebruik van Migratieweb.

Nieuws

Gelijktijdige behandeling beroep toegangsweigering en grensdetentie

19/06/2013

Nieuwsbericht

Gelet op art. 6 Handvest grondrechten EU moet de Rb beroepen tegen toegangsweigering en grensdetentie, indien gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig ingesteld, gelijktijdig behandelen, ook indien de vreemdeling daar niet uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Dat heeft de ABRvS geoordeeld in een uitspraak van 11 juni 2013 (ve13001250).
Het oordeel van de vzr over de rechtmatigheid van de toegangsweigering is slechts voorlopig van aard en bindt, anders dan de ABRvS heeft overwogen in de uitspraak van 7 mei 2003 (JV 2003/283, ve03000899), de rechter die moet oordelen over de rechtmatigheid van de art. 6-maatregel niet. Dat de Rb zich in de procedure over de art. 6-maatregel pleegt aan te sluiten bij het voorlopig oordeel van de vzr over de toegangsweigering, maakt dat niet anders. Uit het voorgaande volgt dat, ter voorkoming van strijd met art. 6 Handvest grondrechten EU (ve10001178), indien beroep wordt ingesteld tegen een art. 6-maatregel tegen de daaraan ten grondslag gelegde toegangsweigering rechtstreeks beroep open dient te staan bij de Rb en dat art. 77 lid 1 Vw 2000 in dat geval buiten (verdere) toepassing moet blijven. De Rb moet die beroepen, indien gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig ingesteld, gelijktijdig behandelen, ook indien de desbetreffende vreemdeling daar niet uitdrukkelijk om heeft verzocht.
[GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 8 verschenen

07/06/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 8 van 4 juni 2013 met een noot bij 2 uitspraken is verschenen. De uitspraken en noot zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13000693 - JV 2013/194
2013-03-21, HvJEU, C-522/11 (Mbaye) - Beschikking met redenen omkleed
Art. 2 lid 2 sub b alsmede artt. 6, 7 en 8 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Nationale regeling die in een geldboete van 5000 tot 10000 EUR voorziet voor de vreemdeling die het grondgebied illegaal is binnengekomen en daar illegaal verblijft / Toelaatbaarheid strafbare feit van illegaal verblijf / Toelaatbaarheid onmiddellijke uitzetting voor een periode van tenminste vijf jaar als vervanging voor geldboete
--- Coördinaten van de zaak HvJ.
ve13000672 - JV 2013/195 noot P.Boeles*
2013-03-26, Hoge Raad (Strafkamer), 11/03873[LJN: BZ5383]
Strafmotivering / Rekening houden met vreemdelingrechtelijke consequenties van de op te leggen straf
--- ve13000673: gelijkluidend arrest HR; zie Aanvullende opmerkingen voor jurisprudentieoverzicht van de A-G.
--* Boeles gaat in zijn noot eveneens in op de uitspraak bij VK Den Haag, 14 maart 2013, JV 2013/190, ve13000633.
ve13000431 - JV 2013/196
2013-02-27, ABRvS, 201204395/1/V6 2013/196 [LJN: BZ2549]
Naturalisatie / RWN / China / Ontbreken geldig paspoort en gelegaliseerde geboorteakte / Niet aannemelijk dat de documenten niet van de Chinese autoriteiten kunnen worden verkregen / Vergeefs ingediende schriftelijke verzoeken om afgifte onvoldoende voor bewijsnood / Verkrijging met behulp van derden / Niet al het mogelijke gedaan
ve13000769 - JV 2013/197
2013-04-08, ABRvS, 201111404/1/V2 [LJN: BZ7683]
Verblijf bij echtgenoot / MVV-vereiste / China / Indien wordt voldaan aan alle materiële vereisten staat Gezinsherenigingrichtlijn 2003/86 niet in de weg aan ook nog stellen van MVV-vereiste / Geen aanleiding tot stellen prejudiciële vragen
ve13000720 - JV 2013/198
2013-04-08, ABRvS, 201203643/1/V3 [LJN: BZ7684]
Verzoek om schadevergoeding i.v.m. bewaring zonder rechtmatig terugkeerbesluit hoeft niet binnen termijn hoger beroep te worden ingediend en is geen nieuwe grief
ve13000765 - JV 2013/199
2013-04-11, ABRvS, 201207433/1/V3 [LJN: BZ8736]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Geen sprake van terugkeerbesluit omdat niet is aangegeven dat vreemdeling illegaal is of wordt verklaard
ve13000758 - JV 2013/200
2013-04-17, ABRvS, 201209288/1/V3 [LJN: BZ8388]
Bewaring / Art. 5 EVRM / Art. 15 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Uitleg 'zo spoedig mogelijk' / Art. 59a lid 1 Sv / Effectieve rechtelijke bescherming / Motivering niet stellen prejudiciele vragen / Niet gelijktijdig behandelen van gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig ingestelde beroepen tegen bewaring en terugkeerbesluit in strijd met art. 6 Handvest grondrechten EU ook als daar niet om is verzocht / Lichter middel / Slachtoffer mensenhandel / Art. 6 lid 2 Richtlijn 2009/52 / Art. 8:69 Awb
ve13000773 - JV 2013/201
2013-04-17, ABRvS, 201209917/1/V6 [LJN: BZ7772]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Pakistan / Verblijfsvergunningen voor studie / Arbeid voor niet meer dan toegestane 10 uur per week / Evenredigheidsbeginsel / Rechtmatig verblijf / Normen m.b.t. arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden niet geschonden en verschuldigde belasting en premies afgedragen / Samenstel omstandigheden biedt grond voor matiging met 50%
ve13000767 - JV 2013/202
2013-04-17, ABRvS, 201301037/1/V3 [LJN: BZ8391]
Bewaring / Somalië / Veiligheidssituatie verbeterd / Herbevestiging MoU 3 mei 2010 / Zicht op uitzetting naar Zuid- en Centraal-Somalië en naar Somaliland via Mogadishu
ve13000838 - JV 2013/203
2013-04-18, ABRvS, 201109876/1/V3 [LJN: BZ8392]
Intrekking verblijfsvergunning / Art. 1F Vluchtelingenverdrag / Werkzaamheden voor politie onder toezicht van Koerdische Democratische Partij (KDP) / Terrorismeverdachte door vreemdeling overgedragen aan geheime dienst KDP / Niet-internationaal gewapend conflict in Noord-Irak i.d.z.v. Statuut van Rome / Vreemdeling kon tot KDP worden gerekend / Voldoende bewijs voor misdrijf i.d.z.v. art. 1F / 'Personal and knowing participation' / Geen onjuiste gegevens verstrekt / Beroep op rechtszekerheid en art. 8 EVRM onvoldoende gemotiveerd weerlegd
ve13000841 - JV 2013/204
2013-04-22, ABRvS, 201201058/1/V3 Terugkeerbesluit / Niet voldaan aan voorwaarde in stand laten rechtsgevolgen / Vreemdeling heeft zich niet in voldoende mate kunnen uitlaten over nieuwe standpunt Staatsecretaris wegens afwezigheid ter zitting
ve13000842 - JV 2013/205
2013-04-22, ABRvS, 201205074/1/V3
Terugkeer naar Irak was van korte duur en niet vrijwillig wegens onmenselijke behandeling in Griekenland overeenkomstig feiten arrest M.S.S. / Bij gegrond beroep traumatabeleid ten onrechte rechtsgevolgen vernietigd besluit in stand gelaten wegens terugkeer
ve13000867 - JV 2013/206
2013-04-03, VK Rb Den Haag (mk) , AWB 12/38364 [LJN: BZ9209]
Toegangweigering / Removal order / Art. 26 SUO / Art. 3 Richtlijn 2001/51 Vervoerdersverplichtingen / Risicoaansprakelijkheid vervoerder kosten verblijf en terugbrenging van betrokkene op zich te nemen
ve13000826 - JV 2013/207
2013-04-09, VK Rb Den Haag zp Zwolle (mk), AWB 12/25448 [LJN: BZ8211]
Afwijzing voortgezet verblijf en intrekking reguliere verblijfsvergunning / Thailand / Niet voldaan aan inburgeringsplicht wegens o.a. psychisch geweld binnen relatie / Begrip 'huiselijk geweld' in art. 3.80a lid 2 onder e Vb 2000 omvat naast fysiek ook psychisch geweld / Onvoldoende bewijs van huiselijk geweld overgelegd
ve13000734 - JV 2013/208
2013-03-20, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 12/21086 [LJN: BZ7059]
Inreisverbod voor 10 jaar / Uitleg ernstige bedreiging openbare orde / Art. 27 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Art. 12 Richtlijn langdurig ingezetenen 2003/109 / Art. 11 Terugkeerrichtlijn 2005/118 / Tijdsverloop sinds plegen strafbare feiten niet van belang voor openbare ordebegrip maar wel als zelfstandige omstandigheid t.a.v. duur inreisverbod / Art. 8 EVRM / Privé-leven / Belangenafweging / 20 jaar legaal verblijf in Nederland / Maatstaf voor beoordeling duur inreisverbod anders dan voor beoordeling verblijfsaanvraag
ve13000739 - JV 2013/209
2013-03-22, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 12/27558 [LJN: BZ7050]
Onrechtmatig terugkeerbesluit wegens niet geven vertrektermijn / Schadevergoeding voor gehele periode ondergane bewaring / Art. 5 EVRM van toepassing op beroep tegen schadeveroorzakend TKB / Aan verweerder om schadebeperkende maatregelen te nemen / Geen vermindering schadevergoeding wegens stilzitten vreemdeling / Zelf voorzien
ve13000737 - JV 2013/210
2013-03-22, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/3503 [LJN: BZ7054]
Terugkeerbesluit / Door bewaringsrechter onrechtmatig geachte staandehouding sluit rechtmatigheid terugkeerbesluit niet uit / Onttrekkingsgevaar gebaseerd op als verboden vruchten vergaarde gegevens in verhoren na onrechtmatige staandehouding / Ten onrechte geen vertrektermijn verleend / Geen inreisverbod mogelijk
ve13000732 - JV 2013/211
2013-03-25, VK Rb Den Haag, AWB 13/6017 [LJN: BZ6938]
Bewaring / Staandehouden / Navraag W-document in politiesysteem / Eindig karakter W-document / Redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Gehoor in het Engels / Vreemdeling zag af van raadsman bij gehoor / Geen schending recht op rechtsbijstand
ve13000818 - JV 2013/212
2013-04-24, VK Rb Den Haag, AWB 12/30040 Visum kort verblijf / Overdracht bevoegdheden aan België (art. 8 lid 4 sub d Verordening 810/2009 Visumcode) / Bilaterale overeenkomst Nederland - België / Art.32 lid 3 Visumcode / Nigeria
ve13000827 - JV 2013/213
2013-04-03, Vzr VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 13/7055, 13/7052 [LJN: BZ8071]
Herhaalde asielaanvraag / Irak / Homoseksualiteit / Verzoek om aanhouding gelet op prejudiciële vragen over beoordeling geloofwaardigheid seksuele geaardheid afgewezen / Voldoende waarborgen asielprocedure / Verklaren over seksualiteit / Bewijslast
[GW]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 7 verschenen

31/05/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 7 van 10 mei 2013 met annotaties bij 5 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13000684 - JV 2013/164
2013-04-09, EHRM, 27770/08 (Abdi - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Somalië / Vreemdelingenbewaring na strafrechtelijke detentie / Art. 5 lid 1 EVRM / Zicht op uitzetting / Meewerken / Lengte detentie / Arrest Mikolenko
ve13000460 - JV 2013/165
2012-12-19, HvJEU (Grote kamer), C-364/11 (Abed El Karem El Kott e.a.)
Art. 12 lid 1 sub a Definitierichtlijn 2004/83 / Staatlozen van Palestijnse afkomst die bijstand van UNRWA hebben ingeroepen / Recht op toekenning vluchtelingenstatus / Toepassingsvoorwaarden / Ophouden bijstand UNRWA ‘om welke reden ook’ / Bewijs / Gevolgen voor betrokkenen die om toekenning van vluchtelingenstatus verzoeken / Recht ‘op grond van dit feit op de voorzieningen uit hoofde van deze richtlijn’ / Automatische erkenning als ‘vluchteling’ i.d.z.v. art. 2 sub c en toekenning vluchtelingenstatus overeenkomstig art. 13
--- ve12001922: conclusie advocaat-generaal E. Sharpston 13 september 2012.
--- Coördinaten van het HvJ.
ve13000564 - JV 2013/166 noot C.A. Groenendijk
2013-03-21, HvJEU, C-254/11 (Shomodi)
Art. 5 Vo 1931/2006 klein grensverkeer / Klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten / Vo 562/2006 Schengengrenscode / Maximumduur van verblijf / Berekeningsregels
--- ve12002418: Conclusie advocaat-generaal Cruz Villalón 6 december 2012.
--- Coördinaten van de zaak HvJ
ve13000455 - JV 2013/167 noot F. Fonville
2013-02-21, ABRvS, 201103977/1/V1, [LJN: BZ2788]
Rechtsmiddelen tegen feitelijke uitzetting hangende (hoger)beroep over verblijfsrecht / Geen plaats voor toepassing art. 72 lid 3 Vw / Concentratie rechtsbescherming / Vovo-verzoek verbod uitzetting was reeds afgewezen / Argumenten in bezwaar tegen feitelijk handelen aanmerken als aanvulling hogerberoepschrift / Zwaarwegende belangen van de openbare orde (art. 3.87 Vb 2000)
--- (*) Het vovo-verzoek van 4 april 2011 hangende hoger beroep is op 13 september 2011 afgewezen (ve11002292).
--- Zie ABRvS 26 maart 2013 (JV 2013/184, ve13000654) voor de situatie dat reeds onherroepelijk is geoordeeld over de rechtmatigheid van de beslissing m.b.t. de verblijfsaanpraken: het rechtsmiddel van art. 72 lid 3 Vw 2000 staat dan wel open.
ve13000453 - JV 2013/168 noot B.K. Olivier
2013-02-21, ABRvS, 201211925/1/V4, [LJN: BZ2809]
Herhaalde asielaanvraag / Somalië / Dublinclaim / Verantwoordelijkheid Italië niet beoordeeld bij eerste aanvraag / Geen besluit van gelijke strekking / Art. 3 EVRM / Arrest M.S.S. / Interstatelijk vertrouwensbeginsel
ve13000570 - JV 2013/169
2013-03-07, ABRvS, 201205096/1/V4 [LJN: BZ4424]
Asielaanvraag / Gehoor met confrontatie onderzoeksresultaten dactyloscopisch onderzoek tijdens rust- en voorbereidingstermijn (RVT) strijdig met beleid / Onderzoek in RVT mag, maar confrontatie/gehoor mag pas in AA-procedure / Met onderzoek of confrontatie in RVT vangt AA-termijn niet aan / Afdoening binnen AA-termijn / Dublinclaim Bulgarije / Rechtsgevolgen in stand laten
ve13000569 - JV 2013/170
2013-03-12, ABRvS, 201207682/1/V4 [LJN: BZ4437]
Uitvaardigen inreisverbod tegen vreemdeling die niet (meer) op grondgebied lidstaten EU verblijft niet mogelijk
ve13000677 - JV 2013/171
2013-03-13, ABRvS, 201206747/1/V4
Asielaanvraag / Verzoek om heropening onderzoek gelet op stuk Amnesty International over Detentieomstandigheden Cyprus / Art. 8:68 lid 1 Awb / Motivering
ve13000557 - JV 2013/172 noot K.M. Zwaan
2013-03-18, ABRvS, 201113130/1/V3, [LJN: BZ5210]
Intrekking verblijfsvergunning asiel / Irak / Vernietiging besluit / Art. 6:18, 6:19 Awb / Beoordeling beroep door ABRvS / Geloofwaardigheid asielrelaas / Marginale toetsing / Verband tussen feit a en b onvoldoende gemotiveerd / Art. 3.35 lid 2 VV 2000 / Vervolging in verleden / Art. 4 lid 4 Definitierichtlijn 2004/83
--- De gang van zaken in deze procedure roept bij Mark Leijen, de advocaat van de vreemdeling, en vermoedelijk bij meer advocaten vragen op. Zie bij de Aanvullende opmerkingen en punt 6 van de noot.
ve13000606 - JV 2013/173
2013-03-18, ABRvS, 201208298/1/V3 [LJN: BZ5214]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Egypte / Verklaringen tijdens gehoor voorafgaand aan oplegging TKB en IRV aan te merken als asielverzoek i.d.z.v. art. 2 Procedurerichtlijn 2005/85 / Rechtmatig verblijf ex art. 8 sub f Vw 2000 in afwachting formele indiening asielverzoek / Terugkeerrichtlijn 2005/118 n.v.t.
ve13000584 - JV 2013/174
2013-03-19, Vz ABRvS, 201211848/2/V2, [LJN: BZ5378]
Vovo / Rechtsmiddelen tegen feitelijke uitzetting hangende (hoger)beroep over verblijfsrecht / Geen plaats voor toepassing art. 72 lid 3 Vw / Concentratie rechtsbescherming bij Vz ABRvS / Argumenten aanmerken als aanvulling op vovo-verzoek bij Vz ABRvS
ve13000601 - JV 2013/175
2013-03-20, ABRvS, 201200702/1/V4 [LJN: BZ5221]
Asielaanvraag / Toepasselijkheid beleid alleenstaande vrouwen uit Afghanistan / Bewijslast / Verbroken huwelijksband niet aannemelijk
ve13000600 - JV 2013/176
2013-03-20, ABRvS, 201202124/1/V4 [LJN: BZ5222]
Mvv-aanvraag / Horen in bezwaar / Referente niet tijdig gemeld op voorgestelde datum verhinderd te zijn / Onmogelijkheid van simultaan gehoor / Vreemdeling ten onrechte niet gehoord
ve13000596 - JV 2013/177
2013-03-21, ABRvS, 201108658/1/V3 [LJN: BZ5225]
Asielaanvraag / Geen onderzoek verricht naar gronden voor erkenning als vluchteling door UNHCR te Indonesië
ve13000595 - JV 2013/178 noot T.P. Spijkerboer
2013-03-21, ABRvS, 201111555/1/V1 [LJN: BZ5226]
Asielaanvraag / Somalië / Ongedocumenteerd / Onjuiste en onvolledige informatie / Gebrekkigheid motivering van contra-indicatie leidt niet tot vernietiging besluit nu ook positieve overtuigingskracht ontbreekt / Minderjarigheid vreemdeling ontslaat niet van bewijsplicht / Strijdigheid uitzetting met art. 3 EVRM valt niet onder beoordeling aanvraag / Geen amv-vergunning
ve13000594 - JV 2013/179
2013-03-21, ABRvS, 201301262/1/V3 [LJN: BZ5227]
Bewaring / Zicht op uitzetting / Algerije / Vrijwillig vertrek / Bereidheid Algerijnse vertegenwoordiging tot afgifte laissez-passer / Ontbreken identiteitsdocument / Onvoldoende medewerking vreemdeling
--- De Afdeling oordeelde eerder (JV 2012/323, ve12001320) eveneens dat zicht op uitzetting naar Algerije bestaat, in die zaak had de vreemdeling een geboorteakte.
ve13000629 - JV 2013/180
2013-03-22, ABRvS, 201109753/1/V3 [LJN: BZ8676]
Intrekking verblijfsvergunning / Onderzoek naar bestaan duurzame en exclusieve relatie / Informatie uit huisbezoek niet onrechtmatig verkregen / Geen strijd met art. 8 EVRM / Beoordelingskader 'informed consent' CRvB over huisbezoeken niet van toepassing in vreemdelingenzaken / Vereisten in Awbi voor binnentreden / Voldoende aanleiding voor onderzoek d.m.v. huisbezoek
ve13000636 - JV 2013/181
2013-03-22, ABRvS, 201302307/1/V3 [LJN: ve13000636]
Bewaring / Terugkeerbesluit genomen kort na inbewaringstelling / Situatie waarin gebrek niet leidde tot onrechtmatige bewaring ziet enkel op periode kort na verstrijken implementatietermijn Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Schadevergoeding
ve13000678 - JV 2013/182
2013-03-25, ABRvS, 201110402/1/V4 [LJN: BZ7520]
Intrekking verblijfsdocument rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Verzoek schadevergoeding wegens onrechtmatige bewaring / Na toetreding Bulgarije tot EU (met behoud Bulgaarse nationaliteit) het Nederlanderschap verkregen / Arrest McCarthy / Verblijfsrichtlijn 2004/38 van toepassing / Zuiver schadebesluit
ve13000635 - JV 2013/183
2013-03-26, ABRvS, 201112886/1/V3 [LJN: BZ8705]
Terugkeerbesluit / Bezwaar niet-ontvankelijk wegens overdracht in kader Dublinverordening / Belang bij beroep / Mogelijkheid dat TKB in toekomst ten grondslag wordt gelegd aan inreisverbod
ve13000654 - JV 2013/184
2013-03-26, ABRvS, 201202818/1/V2 [LJN: BZ8704]
Reeds onherroepelijk oordeel over rechtmatigheid afwijzing asielaanvraag / Rechtsmiddel art. 72 lid 3 Vw 2000 staat open tegen rechtmatigheid uitzetting en wijze effectueren uitzetting / Aan bezwaar te stellen eisen
--- Zie ABRvS 21 februari 2013 (ve13000455) voor het geval de vreemdelingenrechter in beroep, dan wel in hoger beroep nog geen uitspraak heeft gedaan over de rechtmatigheid van een besluit m.b.t. de verblijfsaanspraken. Zie in dit verband ook Vz ABRvS 19 maart 2013 (ve13000584).
ve13000679 - JV 2013/185
2013- 03-28, ABRvS, 201200264/1/V4 [LJN: BZ8688]
Asielaanvraag / Afghanistan / Griekenland / Geen besluiten van gelijke strekking / Bij beoordeling inhoudelijke asielbeslissing is Rb. niet gebonden aan eerder oordeel over gestelde minderjarigheid i.h.k.v. eerdere afwijzing o.g.v. Dublinverordening
ve13000681 - JV 2013/186
2013-04-02, ABRvS, 201301495/1/V4 [LJN: BZ8719]
Bewaring / Justitieel Complex Schiphol / Regime / Insluitingstijden / Bevoegdheid Vreemdelingenkamer / Reglement regime grenslogies van toepassing
ve13000682 - JV 2013/187
2013-04-03, ABRvS, 201109793/1/V4 [LJN: BZ8708]
Medische behandeling / Sierra Leone / BMA-advies niet door medisch deskundige maar door stafmedewerker opgesteld en ondertekend
ve13000680 - JV 2013/188
2013-04-03, ABRvS, 201208308/1/V4 [LJN: BZ8720]
Herhaalde aanvraag / Rechtmatig verblijf als familielid EU-onderdaan / Turkije / Geen deugdelijk bewezen duurzame relatie / Schijnhuwelijk / Geen nova
ve13000580 - JV 2013/189
2013-02-25, VK Rb Den Haag, AWB 13/3784 [LJN: BZ5099]
Bewaring / Gronden / Risico onttrekken aan toezicht / Verbetering situatie in Somalië / Mogadishu niet langer situatie ex art. 15 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Zicht op uitzetting / Bij ontruiming tentenkam Amsterdam niet in bewaring genomen / Vetrouwensbeginsel
ve13000633 - JV 2013/190
2013-03-14, VK Rb Den Haag, AWB 12/33340 [LJN: BZ5944]
Intrekking vergunning voortgezet verblijf / Inreisverbod voor tien jaar / Guinee / Aanscherping openbare ordebeleid / Glijdende schaal / Evenredigheid en rechtszekerheid / Overgangsbepaling / Meenemen veroordelingen misdrijven van vóór implementatie nieuw art. 3.86 Vb 2000
ve13000611 - JV 2013/191
2013-03-22, VK Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 11/19925 (Rajaby) - Prejudiciële vragen, [LJN: BZ5462]
Asielaanvraag / Dublinclaim / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Eurodacregistratie voldoende bewijs voor asielaanvraag in Italië / Asielaanvraag van echtgenote inmiddels afgewezen / Beroep op art. 14 Dublinverordening 343/2003 enkel in bezwaar gedaan / Ambtshalve toetsing aan Unierecht / Afhankelijkheid i.d.z.v. art. 15 lid 2 Dv (humanitaire clausule) / Prejudiciële vragen
--- De vragen zijn op 28 maart 2013 bij het HvJ ingediend (zaak C-158/13, Rajaby).
ve13000634 - JV 2013/192
2013-03-28, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 12/24425, 12/30186
Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Duurzaam verblijf bij Britse EU-burger / Ongehuwde partner / Intrekking verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan / Behoud rechtmatig verblijf o.g.v. art. 8.15 lid 4 onder a Vb 2000
--- Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld
ve13000559 - JV 2013/193
2013-03-20, Vzr VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 13/7389
Vovo / Visum art. 9 lid 2 Vb 2000 / Verblijf bij EU-partner / Aantonen duurzame homosexuele relatie / Afghanistan / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Spoedeisend belang / Behandelen als in bezit van visum
[GW]

Aanmelden overgangsregeling Kinderpardon kan ook nog op 1 mei

29/04/2013

Nieuwsbericht

Aanmelden voor de overgangsregeling langdurig verblijvende kinderen kan, in verband met de sluiting van de IND op 29 en 30 april, ook nog op woensdag 1 mei.

Dit blijkt uit een bericht op de IND infolijn 0900 1234561 (ve13000822). Op de website van de IND wordt hiervan (nog) geen melding gemaakt. [WV]

Aanmelden voor overgangsregeling Kinderpardon kan tot 26 april !

24/04/2013

Nieuwsbericht

Hoewel de overgangsregeling voor langdurig verblijvende kinderen formeel open staat tot 1 mei 2013 kan telefonische aanmelding op zijn laatst op vrijdag 26 april.

Aanmelden voor het zogenaamde Kinderpardon moet via het telefoonnummer 0900 1234561. Zie informatie op de IND website.
Nu de kantoren van de IND op maandag 29 en dinsdag 30 april gesloten zijn kan een tijdige telefonische aanvraag om onder de overgangsregeling van het Kinderpardon (WBV 2013/1, Hoofdstuk B22/3, ve13000188) te vallen op zijn laatst op vrijdag 26 april a.s. [WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 6 verschenen

19/04/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 6 van 19 april 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve13000536 - JV 2013/143
2013-03-12, EHRM, 31206/05 (Djalti - Bulgarije)
Detentie / Art. 5 lid 1 en 4 EVRM / Zicht op uitzetting / Algerije / Laissez-passer / Onvoldoende meewerken niet tegengeworpen wegens gebrek aan voortvarendheid bij Bulgaarse autoriteiten / Duur bewaring / Speedy trial en beroep in twee instanties
ve13000065 - JV 2013/144 noot B.K. Olivier
2013-01-09, ABRvS, 201200432/1/V1 [LJN: BY8235]
Verlenen asielvergunning met terugwerkende kracht / Geen recht op vergoeding ziektekosten als buitengewone kosten o.g.v. art. 17 Rva / Geen verblijf in opvang t.t.v. maken kosten / Recht op opvang ontstaan op datum inwilligende beschikking / Art. 3 Rva
ve13000147 - JV 2013/145 (zie noot Y Arbaoui bij JV 2013/161)
2013-01-09, ABRvS, 201208267/2/V1 [LJN: BY8960]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Saoudi-Arabië / Somalië / Toestemmingsverklaring / Geen verplichting tot vergunningverlening / Vader heeft moeder tijdens zwangerschap verlaten / Vreemdeling nooit contact met vader gehad / Onzeker wie gezag/voogdij heeft / Onvindbaarheid achterblijvende ouder i.d.z.v. C2/6.1 Vc 2000 / Bewijslast ondernomen pogingen tot traceren / Geen tracing via Rode Kruis / Geen aanbod DNA-onderzoek vereist
--- Zie ook VK Roermond 28 januari 2013 (JV 2013/161 nt. Y Arbaoui, ve13000211) waarin een in beroep overgelegde verklaring van het Rode Kruis wel ex tunc is getoetst.
ve13000426 - JV 2013/146
2013-02-13, ABRS, 201202839/1/A2 [LJN: BZ1256]
Kindgebonden budget / Koppelingswet / Verblijf zonder verblijfstitel / Discriminatie / Toereikende rechtvaardiging voor onderscheid / Hoge Raad arrest 23 november 2012
--- De Afdeling heeft deze zaak gevoegd ter zitting behandeld op 6 december 2012 met zes andere zaken, waarin op 6 maart 2013 uitspraak werd gedaan onder verwijzing naar deze uitspraak. Zie ook noot P.E. Minderhoud bij HR 23 november 2012 (JV 2013/115, ve12002348)
ve13000359 - JV 2013/147 noot T. de Lange
2013-02-20, ABRvS, 201111933/1/T1/V6 (Essent) - prejudiciële vragen [LJN: BZ1632]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Detacheringsrichtlijn 96/71 / Ter beschikking stellen arbeidskrachten / Turkse werknemers / Verruiming begrip 'werkgever' bij invoering Wav 1994 / Ontvanger van dienstverrichting / Opdrachtgever / Standstill-bepalingen art. 13 Besluit 1/80 en art. 41 Aanvullend Protocol / TWV-vereiste een nieuwe beperking?
ve13000442 - JV 2013/148
2013-02-22, ABRvS, 201110321/1/V3 [LJN: BZ2791]
MVV-aanvraag / Gezinshereniging i.h.k.v nareis / Somalië / Ten onrechte niet beoordeeld of in periode voor vertrek referent uit Somalië sprake was van feitelijke gezinsband met zijn broers / Niet gemotiveerd waarom vijf maanden feitelijke zorg hebben te kort is om van gezinsband te kunnen spreken
ve13000454 - JV 2013/149
2013-02-25, ABRvS, 201113468/1/V4 [LJN: BZ2796]
Asielaanvraag / Traumatabeleid / Ouders omgekomen op datum van gewelddadige aanval op vluchtelingenkamp in Burundi / Exacte omstandigheden onbekend / Ambtsbericht / Rapport HRW / Voldoende feiten overgelegd voor toepassing traumatabeleid / Motivering
ve13000443 - JV 2013/150
2013-02-25, ABRvS, 201201291/1/V3 [LJN: BZ2797]
Intrekking verblijfsvergunningen met terugwerkende kracht / Achterhouden gegevens / Polygamie / Marokko / Verwijzing naar niet nader gespecificeerd beleid / Motivering
ve13000452 - JV 2013/151
2013-02-25, ABRvS, 201300087/1/V3 [LJN: BZ2813]
Bewaring / Vrijwillig vertrek / Albanië / Laissez passer / Vreemdeling voldeed aan voorwaarden art. 59 lid 3 Vw 2000 / Schadevergoeding
ve13000444 - JV 2013/152
2013-02-27, ABRvS, 201211193/1/V3 [LJN: BZ2799]
Bewaring / Art. 6 lid 1 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn bij verblijfsrecht in andere EU-Staat / Terugkeerbesluit / Schadevergoeding
ve13000491 - JV 2013/153
2013-03-05, ABRvS, 201301483/1/V3 [LJN: BZ3757]
Inreisverbod / Vreemdeling voornemens te trouwen met vrouw in Nederland / Terugkeer naar India voor MVV-aanvraag / Niet gemotiveerd waarom aangevoerde individuele omstandigheden niet meewegen m.b.t. duur inreisverbod / Gebrek niet te helen door alsnog geven motivering i.h.k.v. toekomstige beoordeling MVV-aanvraag
ve13000542 - JV 2013/154
2013-03-06, ABRvS, 201110325/1/V2 [LJN: BZ4443]
Ongewenstverklaring / Griffierecht / Belang van toegang tot een onafhankelijke rechterlijke instantie / Art. 6 EVRM en art 47 Handvest Grondrechten EU / Niet in verzuim vanwege niet betalen griffierecht in geval van geen of onvoldoende middelen van bestaan
--- Deze uitspraak werd gedaan door een als ‘rechtseenheidszetel’ bedoelde gezamenlijke kamer van de CRvB, ABRvS en HR (vgl. eerder ABRvS 10 mei 2011, JV 2011/284, ve11001130 en AB 2011, 159 m. nt. R. Ortlep en ABRvS 16 juli 2010 AB 2010, 209 m. nt. R. Ortlep (LJN: BN2122).
ve13000472 - JV 2013/155
2013-03-06, ABRvS, 201300227/1/V3 [LJN: BZ3752]
Bewaring / Toetsingskader / Zicht op uitzetting / Sierra Leone / Geen Laissez passer sinds januari 2010 / Voldoende gemotiveerd waarom nog geen antwoord op concept Memorandum of Understanding is ontvangen
ve13000534 - JV 2013/156
2013-03-07, ABRvS, 201208372/1/V3 [LJN: BZ4427]
Terugkeerbesluit / Vreemdeling wel gehoord maar niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen / Art. 4:8 lid 1 Awb
ve13000541 - JV 2013/157
2013-03-11, ABRvS, 201106825/1/V2 [LJN: BZ4411]
Asielaanvraag / Ook verklaring die niet uit objectieve bron komt kan onder omstandigheden bewijskracht hebben / Onderzoeksplicht
ve13000537 - JV 2013/158
2013-03-11, ABRvS, 201300381/1/V3 [LJN: BZ4428]
Bewaring / Verlengingsbesluit / Geen Laissez passer wegens weigering verklaring vrijwillig terugkeren / Afghanistan / Uitzetting met EU-staat kost meer tijd en is in beginsel mogelijk / Passende medische behandeling en art. 3 EVRM kunnen niet aan de orde komen in deze procedure / Geen schorsende werking bezwaar tegen afwijzing medische behandeling / Geen lichter middel
ve13000565 - JV 2013/159
2013-03-20. ABRvS, 201110141/1/T1/V2 - prejudiciële vragen [LJN: BZ4986]
Asielaanvraag / Art. 4 Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 3 en 7 Handvest grondrechten EU / Welke grenzen worden gesteld aan wijze van beoordeling geloofwaarduigheid gestelde seksuele gerichtheid / Oeganda
--- De ABRvS stelde identieke vragen in twee andere zaken: ve13000561 en ve13000563. De UNHCR heeft in alle zaken van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt om aan de procedure deel te nemen.
--- Nieuwsbericht op rechtspraak.nl

ve13000560 - JV 2013/160
2013-03-18, CRvB, 12/165, 12/166 WWB-T - tussenuitspraak [LJN: BZ3857]
Bijstand / EU-burger / Gewijzigde leefsituatie wegens samenwoning / Normwijziging / Verblijfsrecht o.g.v. art. 21 VWEU / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Art. 11 WWB / Beginsel van Unietrouw / Onderzoeksplicht
ve13000211 - JV 2013/161 noot Y Arbaoui
2013-01-28, VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 11/37784 [LJN: BZ0253]
Mvv-aanvraag i.h.k.v. nareis / Somalië / Ontbreken toestemmingsverklaring / Eis toestemmingsverklaring niet onredelijk / Onvindbaarheid achterblijvende ouder / Tracing ex echtgenoot via Rode Kruis niet zinvol / Huidige echtgenoot spoorloos / Bewijslast / Toestemmingsverklaring na besluit verkregen / Tegenwerping ex tunc toetsing excessief formalistisch / Goede procesorde / Onvoldoende bewezen dat ouders van halfbroers en halfzus zijn overleden
--- Zie ook ABRvS 9 januari 2013 (JV 2013/145, ve13000147) waar de in hoger beroep overgelegde informatie van het Rode Kruis niet ex tunc is getoetst.
ve13000493 - JV 2013/162
2013-03-04, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 12/6261 [LJN: BZ3872]
Mvv-aanvraag / Beroep tegen niet beslissen / Beslistermijn van 3 maanden in B1/1.1.1 Vc 2000 en van 8 weken in art. 4:13 Awb / Beroep niet prematuur / Proceskostenveroordeling
ve13000544 - JV 2013/163
2013-03-12, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 13/4886 [LJN: BZ4138]
Bewaring / Lichter middel / Verweerder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom storten borgsom, gekoppeld aan meldplicht, geen haalbaar en realistisch alternatief is / Schadevergoeding
[WV]

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 5 verschenen

29/03/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 5 van 29 maart 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002503 - JV 2013/111 noot M. den Heijer
2012-12-13, EHRM (Grote kamer), 39630/09 (El-Masri - Voormalige Republiek Macedonië)
Buitengewone uitlevering naar geheime detentie faciliteit in Afghanistan / Art. 3 EVRM / Terrorisme-bestrijding / Aansprakelijkheid Macedonië voor optreden VS / Refoulement onder art. 5 EVRM / Privé-leven / Art. 13 EVRM
ve13000217 - JV 2013/112
2013-01-29, EHRM, 60367/10 (S.H.H. - Verenigd Koninkrijk)
Uitzetting / Afghanistan / Art. 3 EVRM / Medische omstandigheden
ve13000398 - JV 2013/113
2013-02-05, EHRM, 16380/11 (Ngendakumana - Nederland) - Ontvankelijkheidsbeslissing
Uitzetting / Herhaalde asielaanvraag / Burundi / Medische omstandigheden / Art. 3 EVRM / Ondertekende klacht te laat ingediend / 6-maanden termijn / Ontvankelijkheid
ve13000370 - JV 2013/114
2013-02-21, HvJEU, C-46/12 (L.N.)
Art. 7 lid 1 sub c en art. 24 lid 2 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Art. 45 lid 2 VWEU / Art. 7 lid 2 Verordening 1612/68 Werknemers / Afwijking van beginsel van gelijke behandeling voor studiefinanciering in vorm van studiebeurs of ‑lening / Burger van de Unie die in gastlidstaat studeert / Arbeid in loondienst die vóór en na begin van opleiding is verricht / Hoofddoel betrokkene bij aankomst in gastlidstaat / Effect op kwalificatie als werknemer en op recht op studiebeurs
ve12002348 - JV 2013/115 noot P.E. Minderhoud
2012-11-23, Hoge Raad, 11/03891 [LJN: BW7740]
Kinderbijslag / Koppelingswet / Art. 6 AKW / Art. 8 en 14 EVRM / 12e Protocol EVRM / Art. 26 IVBPR / Art. 2, 3, 26 en 27 IVRK / Verblijf zonder verblijfstitel / Discriminatie / Toereikende rechtvaardiging voor onderscheid
ve13000281 - JV 2013/116
2012-12-28, ABRvS, 201106172/1/V1
Asielaanvraag / China / Ongedocumenteerd / Legale uitreis om in Kirgizië voor Chinese autoriteiten Oeigoeren te bespioneren / Positieve overtuigingskracht asielrelaas / Ambtsbericht / Motivering
--- Zie ook ve13000356 voor een uitspraak waarin mogelijke spionage door Chinese autoriteiten speelt.
ve13000181 - JV 2013/117 noot G.N. Cornelisse
2013-01-16, ABRvS, 201210956/1/V3 [LJN: BY9617]
Bewaring / Verlengingsbesluit niet tijdig genomen / Art. 59 lid 5 en 6 Vw 2000 geen voorschrift van openbare orde / Rb is buiten grenzen geschil getreden
ve13000172 - JV 2013/118 noot T. de Lange
2013-01-23, ABRvS, 201204103/1/V6 [LJN: BY9242]
Wav / Bestuurlijke boete / Arbeid zonder TWV / Matigingsbeleid / Eenmalige, marginale overschrijding van toegestane aantal arbeidsuren / Reden voor 50 % en niet 75% matiging / Invoering voorzorgsmaatregelen na overtreding niet relevant voor matiging
ve13000272 - JV 2013/119
2013-01-31, ABRvS, 201210587/1/V3 [LJN: BZ2330]
Bewaring / Ontbreken terugkeerbesluit / Oekraïne / Door Belgische autoriteiten uitgevaardigd bevel om België en Nederland onmiddellijk te verlaten impliceert niet dat geen terugkeerbesluit is vereist / Artt. 3 en 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Schadevergoeding
ve13000391 - JV 2013/120
2013-01-31, ABRvS, 201300180/1/V4 [LJN: BZ2338]
Bewaring / Geen paspoort / Geen zicht op uitzetting naar Irak / Identiteitskaart ontvangen uit Irak / Niet voldaan aan voorwaarden voor uitzetting naar Kurdistan Regional Government-regio / Schadevergoeding
ve13000273 - JV 2013/121
2013-02-01, ABRvS, 201300150/1/V3 [LJN: BZ2334]
Bewaring / Binnentreden woning en daaropvolgend staande houden onrechtmatig / Belangenafweging / Tijdens nachtrust in AZC van bed gelicht / Ernstig gebrek / Schadevergoeding
ve13000393 - JV 2013/122
2013-02-05, ABRvS, 201108867/1/V4 [LJN: BZ2316]
Verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene / Art. 15 lid 2 Richtlijn 2003/109 langdurig ingezetenen / Horen in bezwaar / Overleggen van één bankafschrift met positief saldo van ruim € 8000 onvoldoende om vaste en regelmatige inkomsten aan te nemen
ve13000339 - JV 2013/123
2013-02-06, ABRvS, 201212023/1/V3 [LJN: BZ1336]
Bewaring / Hernieuwde oplegging maatregel na tenuitvoerlegging strafvonnis gedurende terugkeerprocedure / Verenigbaarheid met Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Meer dan zes maanden aaneengesloten in vreemdelingrechtelijke en strafrechtelijke detentie / Dossier dient stukken te bevatten die uitdrukkelijk blijk geven van verrichten verzwaarde belangenafweging
ve13000276 - JV 2013/124
2013-02-06, ABRvS, 201203083/1/V6 [LJN: BZ0786]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Bulgarije / Macedonië / Matiging vanwege financiële situatie / Boete aan X. ten onrechte gematigd wegens beboeting Y. voor dezelfde feiten / Evenredigheidsbeginsel / Ook matiging als boete niet de oorzaak is van financiële situatie / Gebruikmaking van betalingsregeling niet vereist voor matiging
ve13000271 - JV 2013/125
2013-02-06, ABRvS, 2011119741/1/V3, 201206851/1/V3 [LJN: BZ2342]
Duur inreisverbod vangt aan indien vreemdeling EU en voor de toepassing van de Dublinverordening met een lidstaat van de EU gelijk te stellen Staat heeft verlaten
ve13000390 - JV 2013/126
2013-02-06, ABRvS, 201209062/1/V4
Inreisverbod / Art. 11 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / In voornemen uitdrukkelijk gewezen op mogelijkheid om in zienswijze individuele omstandigheden aan te voeren ter verkorting duur inreisverbod
ve13000389 - JV 2013/127
2013-02-06, ABRvS, 201203245/1/V4 [LJN: BZ2322]
Bewaring (grensdetentie) / Voortzetting na afwijzing asielaanvraag / Als Terugkeerrichtlijn 2008/115 van toepassing is, kan grensbewakingsbelang op zichzelf niet aan art. 6 Vw 2000-maatregel ten grondslag worden gelegd, zolang art. 15 lid 1 onder a Tri voor dergelijke maatregelen niet in nationale wetgeving is geïmplementeerd / Schadevergoeding
ve13000340 - JV 2013/128
2013-02-07, ABRvS, 201212018/1/V3 [LJN: BZ1332]
Bewaring / Ethiopië / Laissez passer / Presentatie / Zicht op uitzetting bij actieve en volledige medewerking vreemdeling
ve13000342 - JV 2013/129
2013-02-07, ABRvS, 201211682/1/V3 [LJN: BZ1335]
Bewaring / Onvoldoende concrete aanknopingspunten voor twijfel aan gestelde nationaliteit / Uitgaan van eerder niet in twijfel getrokken Iraakse nationaliteit / Zicht op uitzetting / Schadevergoeding
ve13000301 - JV 2013/130
2013-02-08, ABRvS, 201210726/1/V3, [LJN: BZ1331]
Bewaring / Vervolgberoep / Recht op spoedige beslissing over rechtmatigheid detentie in art. 5 lid 4 EVRM is fundamenteel rechtsbeginsel / Uitspraak na 67 dagen levert doorbreking appelverbod op / Schadevergoeding
ve13000348 - JV 2013/131
2013-02-11, Vz ABRvS, 201301374/2/V2 [LJN: BZ1316]
Vovo / Afghanistan / Tijdige en adequate informatievoorziening omvat ook gemachtigde vreemdeling tijdig informeren over wijziging eerder verstrekte informatie over tijdstip uitzetting / Art. 13 EVRM / Opdracht vreemdeling direct terug te halen
ve13000349 - JV 2013/132
2013-02-11, ABRvS, 201200772/1/V6 [LJN: BZ1231]
Wav / Bestuurlijke boete / Bulgarije / Kluswerkzaamheden / Inlening / Arbeid zonder TWV / Termijn TWV-plicht van twaalf maanden vangt aan met verlening eerste TWV / Evenredigheid / Matiging boete met 50 % / Vennootschap had redelijkerwijs geen aanwijzingen dat arbeid zonder TWV werd verricht / Eenmalige werkzaamheden vanwege brand / Financiële draagkracht onderneming geen reden voor verdere matiging
ve13000383 - JV 2013/133
2013-02-14, ABRvS, 201300583/1/V3 [LJN: BZ2065]
Bewaring / Rechtmatig verblijf / Afwachten beroep tegen afwijzing asielaanvraag / Terugkeerbesluit / Niet houden aan vertrektermijn kan niet worden tegengeworpen want deze is opgeschort door beroep tegen afwijzing asiel / Voor verstrijken termijn aangezegd de EU te verlaten waardoor vertrektermijn is verkort / Afzien van consulaire bijstand kan niet worden tegengeworpen als zijnde niet meewerken aan uitzetting / Schadevergoeding
ve13000388 - JV 2013/134
2013-02-19, ABRvS, 201112529/1/V4 [LJN: BZ2060]
Ongewenstverklaring / Terugkeerbesluit / Suriname / Gelijkstelling ongewenstverklaring en inreisverbod ex art. 3 lid 6 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Overgangsrecht / Bepaling duur a.d.h.v. individuele omstandigheden / Strijd art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn 2008/115
ve13000387 - JV 2013/135
2013-02-19, ABRvS, 201206667/1/V4 [LJN: BZ2063]
Asielaanvraag / Geen beëdigde tolk / Niet in besluitvormingsfase, maar pas in beroep schriftelijk gemotiveerd waarom geen beëdigde tolk is gebruikt / Art. 28 lid 4 Wbtv vereist geen voorafgaande motivering, maar wel uiterlijk in besluit
ve13000356 - JV 2013/136
2012-11-06, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 11/38890 [LJN: BY5528]
Asielaanvraag / Oeigoeren / Ongedocumenteerd / Inconsistenties en tegenstrijdigheden in asielrelaas / Geen positieve overtuigingskracht / Art. 3 EVRM / Bekendheid Chinese autoriteiten met politieke activiteiten in Nederland / Refugié sur place / Chinese spionage in Nederland / Ambtsbericht / Jaarverslag AIVD 2011 / Motiveringsgebrek
ve13000350 - JV 2013/137
2012-11-29, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/18105, 12/18106 [LJN: BZ0020]
Verblijf bij echtgenote / Mvv-vereiste, vrijstelling / Bij afwijzing verblijfsaanvraag andere belangenafweging o.g.v. art. 8 EVRM dan bij beoordeling inreisverbod / Beperkte middelen en mogelijkheden van echtgenote om eiser in Suriname te bezoeken / Motivering / Splitsbaar besluit / Geen beroep tegen terugkeerbesluit als geen gronden in bezwaar zijn aangevoerd
ve13000140 - JV 2013/138
2012-12-20, Rb Rotterdam, AWB 11/3747 en AWB 11/3748
Uitkering / Wwb en Wmo / Vreemdeling van gestelde Soedanese nationaliteit documentloos en zonder rechtmatig verblijf / Medische omstandigheden / Ongewenstverklaring / Art. 8 EVRM / Maatschappelijke opvang o.g.v. Wmo verlenen ondanks ontbreken rechtmatig verblijf zolang geen zicht op uitzetting
ve13000352 - JV 2013/139
2012-12-21, VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 12/15578 [LJN: BZ0014]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Afgeleide vluchtelingenstatus / Geen verzoek om internationale bescherming i.d.z.v. de Dublinverordening want gericht op gezinshereniging / Geen grond voor instandhouding rechtsgevolgen
ve13000285 - JV 2013/140
2013-01-17, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 12/30997 [LJN: BZ1007]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Geen gelegenheid geboden voor geven schriftelijke zienswijze m.b.t. inreisverbod / Vormvoorschrift bewust genegeerd / Artt. 4:8 en 4:9 Awb / Gelegenheid voor geven mondelinge zienswijze onvoldoende / Onjuiste uitleg art. 4:9 door ABRvS / Instandhouding rechtsgevolgen / Schriftelijke zienswijze gegeven in beroepschrift / Geen bijzondere omstandigheden die aan inreisverbod in de weg staan
ve13000382 - JV 2013/141
2013-02-08, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 13/1900 [LJN: BZ1937]
Bewaring (grensdetentie) / Ivoorkust / Verplichting zich op te houden in Justitieel Complex Schiphol niet in strijd met Reglement Grenslogies / Geen andere beperkingen dan strikt noodzakelijk / Art. 4 lid 1 en 2 en art. 5 onder a Reglement Grenslogies / Noodzaak insluiting op aangegeven tijden / Voortduren maatregel / Ontwijking of belemmering terugkeer-/verwijderingsprocedure / Gronden / Grensbewakingsbelang
ve13000363 - JV 2013/142
2013-02-14, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 12/35628 [LJN: BZ1744]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Marokko / Gelegenheid om individuele omstandigheden aan te voeren / Mondelinge zienswijze is voldoende / Gebruik standaardformulier geen motiveringsgebrek / Geen vertrektermijn / Onttrekkingsgevaar / Niet betrekken van eerder Belgisch terugkeerbesluit is niet onzorgvuldig / Belgisch IRV voor tien jaar doet niet af aan kwalificatie Nederlands IRV voor twee jaar als besluit met rechtsgevolg en beroepmogelijkheid / Procesbelang / Ontvankelijkheid
[WV]

(Overgangs)regeling langdurig verblijvende kinderen in werking

20/03/2013

Nieuwsbericht

UPDATE NIEUWS 01-02-2013  |  De in het Regeerakkoord in het vooruitzicht gestelde regeling, ook wel met Kinderpardon aangeduid, is op 1 februari in werking getreden: diverse kritische noties verschenen en debat in Tweede Kamer op 12 maart 2013.

--- Update >>
In het Regeerakkoord VVD-PvdA (Bruggen slaan) (ve12002172) is opgenomen dat langdurig hier verblijvende kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Daartoe wordt een definitieve regeling getroffen, met als onderdeel daarvan een overgangsregeling.
Beide regelingen zijn aan de TK aangeboden bij brief van 21 december 2012 (ve13000005) met in de bijlage de volledige uitwerking van beide regelingen.
Op 31 januari 2013 werd WBV 2013/1 (ve13000188) in de Staatscourant gepubliceerd, waarbij beide regelingen als beleidsregels worden opgenomen in een apart hoofdstuk B22 van de Vc 2000:
- de overgangsregeling geeft duidelijkheid aan kinderen met een asielachtergrond, die reeds langdurig in Nederland verblijven, en geldt tot 1 mei 2013;
- de definitieve regeling moet voorkomen dat er in de toekomst opnieuw discussies ontstaan over lang in Nederland verblijvende kinderen en de rol en verantwoordelijkheid van de overheid ten opzichte van deze, veelal uitgeprocedeerde, vreemdelingen. Vooruitlopend op de opname van de definitieve regeling in het Vb 2000 worden de voorwaarden daarvan in de Vc 2000 opgenomen.
Ten behoeve van de leesbaarheid en eenduidigheid, worden de voorwaarden van de definitieve regeling en van de overgangsregeling, die verschillen, separaat weergegeven onder respectievelijk B22.2 en 22.3.
De verblijfsvergunning o.g.v. beide regelingen wordt op aanvraag verleend. De vreemdeling (het kind of zijn wettelijk vertegenwoordiger) moet eerst telefonisch een afspraak maken met de IND via 0900 1234561. Daarna ontvangt hij schriftelijk bericht over het in persoon indienen van de aanvraag bij een IND-loket met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld (meegezonden) formulier.
De aanvraag o.g.v. de overgangsregeling moet uiterlijk drie maanden na 1 februari 2013 zijn ingediend. De IND neemt aan dat een aanvraag tijdig is ingediend, als de vreemdeling binnen deze termijn telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Nadien ingediende aanvragen worden beoordeeld o.g.v. de definitieve regeling.
Ook een advocaat die namens zijn cliënt een beroep wil doen op de regeling moet 0900 1234561 bellen. Hiervoor kan de Ketenpartnerlijn niet worden gebruikt. Zie B22.2.4 en 3.4 en het IND Nieuwsbericht van 31 januari hierover (ve13000191).
Er geldt een vrijstelling legesheffing (zie 115e wijziging VV 2000, ve13000187).
> Update
Van diverse zijden zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de Regeling, zals door de VNG, de ACVZ, VWN en DCI. Ook is inmiddels een oproep - All Inclusive: Kinderpardon voor ALLE kinderen - gedaan (zie bij de hieronder genoemde documenten).
 
De SvV&J heeft de Tweede Kamer toegezegd (ve13000254) dat de IND geen besluiten zal nemen op grond van WBV 2013/1 dan nadat het debat met de Kamer over de Regeling heeft plaatsgevonden.
Dat debat vond plaats op 12 maart 2013 (> verslag) en over de daarbij ingediende moties werd gestemd op dinsdag 19 maart (> stemming). Alleen de motie-Voordewind c.s. (19637, 1624) over IND-registratie van vergunningaanvragen en toekenningen werd aangenomen. Alle andere werden verworpen. [WV]
Zie ook:
ve12002172: Bruggen slaan - Regeerakkoord VVD-PvdA d.d. 29 oktober 2012
ve13000255: Brief DCI, VWN e.a. d.d. 5 december 2012 aan SvV&J met aandachtspunten kinderpardon
ve13000005: Brief SvV&J d.d. 21 december 2012 met Regeling langdurig verblijvende kinderen (19637, 1597)
ve13000008: Nieuwsbericht IND d.d. 21 december 2012
ve13000032: Nieuwsbericht MvV&J d.d. 21 december 2012
ve13000039: Brochure MvV&J d.d. 21 december 2012: Questions & Answers Regeling langdurig verblijvende kinderen
ve13000187: Wijziging VV 2000 d.d. 25 januari 2013 - Legestarieven
ve13000256: Brief DCI en VWN d.d. 29 januari 2013 aan TK over uitwerking overgangs en permanente regeling voor langdurig verblijvende kinderen
ve13000188: WBV 2013/1 d.d. 30 januari 2013 met nieuw hoofdstuk B22 Langdurig verblijvende kinderen
ve13000191: Nieuwsbericht IND d.d. 31 januari 2013
ve13000196: Publicatie IND d.d. 31 januari 2013: Veel gestelde vragen over Regeling langdurig verblijvende kinderen (en hun familie)
ve13000254: Brief SvV&J d.d. 31 januari 2013 ter aanbieding WBV 2013/1 aan de TK (19637, 1601)
ve13000402: Brief VNG d.d. 7 februari 2013 aan de TK inzake Regeling langdurig verblijvende kinderen
ve13000367: Brief SvV&J d.d. 12 februari 2013 met aanvullende informatie over de Regeling langdurig verblijvende kinderen
ve13000429: Brief VWN en DCI 20 februari 2013 aan TK Vaste Commissie voor V&J over regeling voor langdurig verblijvende kinderen
ve13000401: Antwoorden SvV&J d.d. 22 februari 2013 op Kamervragen over aantallen kinderen die niet onder de Regeling langdurig verblijvende kinderen vallen
ve13000399: Advies ACVZ d.d. 26 februari 2013 over Regeling langdurig verblijvende kinderen
ve13000384: Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 1 d.d. 1 maart 2013 Redactioneel Asielkinderenpardon, M.C. Graaff
ve13000456: Oproep d.d. 6 maart 2013 "All Inclusive: Kinderpardon voor ALLE kinderen"
ve13000497: Debat 12 maart 2013 over Regeling langdurig verblijvende kinderen (TK 19637, HAN 60)
ve13000516: Verslag DCI debat 12 maart -Teeven belooft loyale uitvoering Kinderpardon
ve13000567: Stemmingen 19 maart 2013 over moties bij debat 12 maart over Regeling langdurig verblijvende kinderen (TK 19637, HAN 63).

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 4 verschenen

08/03/2013

Nieuwsbericht

JV 2013 afl. 4 van 8 maart 2013 met annotaties bij 4 uitspraken is verschenen. De uitspraken en annotaties zijn in MigratieWeb opgenomen, zie hierna.

ve12002426 - JV 2013/85 noot M.C. Stronks
2012-12-04, EHRM, 47017/09 (Butt - Noorwegen)
Uitzetting / Openbare orde / Pakistan / Gezinsleven, inmenging / Verstrekken onjuiste gegevens door moeder / Tijdens niet rechtmatig verblijf gestart gezinsleven / Art. 8 EVRM / / Privéleven / Belangenafweging / Bijzondere omstandigheden
ve12002510 - JV 2013/86 noot M. Reneman
2012-12-13, EHRM (Grote kamer), 22689/07 (De Souza Ribeiro - Frankrijk)
Uitzetting / Openbare orde / Art. 13 in relatie tot art. 8 EVRM / Frans Guyana / Brazilië
ve12002415 - JV 2013/87
2012-12-06, HvJEU, C-356/11, C-357/11 (O. en S. en L.)
Burgerschap van Unie / Art. 20 VWEU / Art. 7 lid 1, sub c, Richtlijn 2003/86 gezinshereniging / Art 7 en 24 lid 1 en 2 Handvest grondrechten Europese Unie / Jonge kinderen, burgers van Unie, die met hun moeders, onderdanen van derde landen, wonen op grondgebied van lidstaat waarvan deze kinderen nationaliteit hebben / Permanent verblijfsrecht in deze lidstaat van moeders aan wie uitsluitend gezag over burgers van Unie is toegekend / Samengestelde gezinnen na nieuw huwelijk van moeders met onderdanen van derde landen en geboorte van kinderen, eveneens onderdanen van derde landen, uit deze huwelijken / Verzoeken om gezinshereniging in lidstaat van herkomst van burgers van Unie / Weigering verblijfsrecht aan nieuwe echtgenoten wegens onvoldoende middelen van bestaan / Recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven / Inaanmerkingneming belang kinderen
--- Zie over dit arrest ook:
ve13000411: Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 1 - Uitspraak van de maand: HvJEU van 6 december 2012, C-356/11 en C-357/11 (O. en S. en L.) - T.P.A. Weterings
ve13000385: Asiel&Migrantenrecht 2013, nr. 1 - Het Zambrano-criterium in Nederland: een tussenstand - G.G. Lodder
ve13000080: noot E. Nissen bij JV 2013/89

ve13000192 - JV 2013/88
2013-01-31, HvJEU, C-175/11 (H.I.D. en B.A.)
Art. 23 en 39 Richtlijn 2005/85 Asielprocedure / Asielaanvraag / Nationale procedure, waarbij asielverzoeken van personen die behoren tot een bepaalde categorie, die naar de nationaliteit of het land van herkomst is omschreven, versneld of bij voorrang worden behandeld / Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel / Begrip ‘rechterlijke instantie’
ve13000080 - JV 2013/89 noot E. Nissen
2012-12-20, ABRvS, 201200899/1/V1
Verblijf bij Nederlandse kinderen / Beoordelingskader art. 8 EVRM en art. 20 VWEU / Arresten Zambrano en Dereci / Standpunt dat geen objectieve belemmeringen bestaan om gezinsleven uit te oefenen in Kameroen impliceert niet dat kinderen gedwongen worden Unie te verlaten / Belangenafweging / Arresten Nunez en Antwi
ve13000100 - JV 2013/90
2012-12-28, ABRvS, 201207142/1/V1 [LJN: BY8256]
Beëindiging geboden opvang in vrijheidsbeperkende locatie in samenhang met intrekking vrijheidsbeperkende maatregel / Vrijheidsbeperkende maatregel biedt geen wettelijke grond voor geboden opvang / Beëindiging opvang is feitelijke handeling ex art. 72 lid 3 Vw 2000 / VK Rb bevoegd
--- Zie ook noot Spijkerboer bij JV 2013/56 (ve12002253).
ve13000130 - JV 2013/91
2013-01-10, ABRvS, 201111006/1/V4 [LJN: BY8856]
Asielaanvraag / Tsjetsjenen / Dublinclaim Polen / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Art. 3 EVRM / Arrest M.S.S. / Bescherming Poolse autoriteiten / Geen recht op opvang en medische zorg na herhaalde asielaanvraag in Polen / Eerste aanvraag echter niet inhoudelijk beoordeeld / Detentie zonder sociale voorzieningen
ve13000136 - JV 2013/92
2013-01-11, ABRvS, 201112265/1/V4 [LJN: BY8849]
Herhaalde asielaanvraag / Besluit ingetrokken / Geen procesbelang / Ontvankelijkheid / Niet tijdig beslissen / Gelijkstelling met besluit / Ingebrekestelling kon niet redelijkerwijze van vreemdeling worden verwacht (art. 6:12 lid 3 Awb) / Dwangsom / Termijn nieuw besluit op acht weken gesteld wegens raadplegen BMA
ve13000134 - JV 2013/93
2013-01-16, ABRvS, 201112376/1/V1 [LJN: BY8851]
COA / Art. 17 Rva 2005 / Vergoeding kosten contra-expertise taalanalyse / Onafhankelijkheid en deskundigheid contra-expert / Controleerbaarheid identiteit contra-expert niet onredelijk en nodig voor beoordeling noodzakelijkheid kosten / Vreemdeling in de gelegenheid gesteld om identiteit opsteller, desnoods onder geheimhouding, kenbaar te maken / Motivering
ve13000105 - JV 2013/94
2013-01-16, ABRvS, 201203690/1/V6 [LJN: BY8542]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boete / Irak / Spontane hulpverlening niet uitgesloten / Proces-verbaal onvoldoende grond voor conclusie dat sprake is van arbeid i.d.z.v. de Wav
ve13000182 - JV 2013/95
2013-01-18, ABRvS, 201203147/1/V4 [LJN: BY9622]
Bewaring (grensdetentie) / Toegangsweigering / Kind geboren tijdens toepassing maatregel / Detentie zonder daartoe strekkende maatregel met redenen / Schadevergoeding
ve13000183 - JV 2013/96
2013-01-21, ABRvS, 201113400/1/V4 [LJN: BY9623]
Asielaanvraag / Afghanistan / Ambtsbericht / Onvoldoende beroep op bescherming autoriteiten en werkgever VN
ve13000228 - JV 2013/97
2013-01-21, Vz ABRvS, 201300744/2/V4
Voorlopige voorziening / Aankondiging overdracht o.g.v Dublin binnen zeer korte termijn / Spoedeisend belang / Geen tijd voor een adequaat oordeel
ve13000240 - JV 2013/98
2013-01-23, ABRvS, 201200919/1/V1 [LJN: BZ0424]
MVV-aanvraag / Nareis / Somalië / Kenia / Geen blijk van communicatieproblemen tussen tolk en eisers / Gehoor referent is gehoor i.d.z.v. art. 4:8 Awb / Geen feitelijke gezinsband
ve13000180 - JV 2013/99
2013-01-23, ABRvS, 201207063/1/V4 [LJN: BY9618]
Intrekking asielvergunning / Joegoslavië / Onjuiste gegevens vertrekt over o.m. identiteit / Rechtsgevolgen meervomvattende beschikking / Ten onrechte niet beoordeeld of uitzetting strijdig is met art. 3 EVRM
ve13000220 - JV 2013/100
2013-01-24, ABRvS, 201203791/1/V1
Opvang / Rva 2005 / Angola / Motie Spekman / Vereiste overleggen actuele medische gegevens voorafgaand aan indiening verblijfvergunning medische behandeling dan wel medische noodsituatie
ve13000226 - JV 2013/101
2013-01-24, ABRvS, 201207445/1/V3 [LJN: BZ0483]
Bewaring / Terugkeerrichtlijn 2008/115 niet van toepassing indien procedure in kader Dublinverordening is gestart / Belangenafweging
ve13000238 - JV 2013/102
2013-01-25, ABRvS, 201207171/1/V2 [LJN: BZ0435]
Herhaalde asielaanvraag / Geboorte kind na afwijzing eerste aanvraag / Nieuwe afwijzing t.a.v. kind geen besluit van gelijke strekking / Onjuist toetsingskader / Namens kind geen zelfstandige asielmotieven ingediend / Instandhouding rechtsgevolgen
ve13000222 - JV 2013/103
2013-01-25, ABRvS, 201211681/1/V3 [LJN: BZ2337]
Bewaring / Staandehouden / Proces verbaal / Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf / Belangenafweging / Schadevergoeding
ve13000237 - JV 2013/104
2013-01-28, ABRvS, 201209061/1/V3 [LJN: BZ0506]
Separaat inreisverbod van 10 jaar / Beroepschrift door Rb als bezwaarschrift doorgestuurd / Concentratie van rechtsmiddelen / Openstelling rechtstreeks beroep geldt ook voor inreisverboden van langere duur
ve13000224 - JV 2013/105
2013-01-28, ABRvS, 201211269/1/V3 [LJN: BZ0511]
Bij duur inreisverbod onvoldoende gezinsleven vreemdeling betrokken / Art. 11 Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Motiveringsgebrek
ve13000072 - JV 2013/106 noot P.E. Minderhoud
2012-12-17, CRvB, 09/6110 AKW, 11/121 AKW [LJN: BY6418]
Kinderbijslag / Koppelingsbeginsel / Surinaamse moeder met Nederlands kind / Arresten Zambrano en Dereci / SVB dient in overleg met SvV&J te onderzoeken of vreemdeling verblijfsrecht ontleent aan art. 20 VWEU / Beginsel van Unietrouw / Vw 2000 voorziet niet in situatie dat verblijfsrecht rechtsreeks voortvloeit uit VWEU en niet uit Verblijfsrichtlijn / Ruimte voor verdragsconforme toepassing art. 6 lid 2 AKW / Motivering
ve13000101 - JV 2013/107
2013-01-10, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 12/18256 [LJN: BY8363]
Bewijs rechtmatig verblijf familielid EU onderdaan / Brazilië / Nederlands kind / Arrest Zambrano / Beoordeling verblijfsrecht o.g.v. art. 20 VWEU ten onrechte niet verricht i.h.k.v. aanvraag ex art. 9 lid 1 Vw 2000 / Nuttig effect art. 20 VWEU / Zorgvuldigheid / Motivering
ve13000131 - JV 2013/108
2013-01-16, VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 12/20100 [LJN: BY8843]
Opheffing ongewenstverklaring / Inreisverbod voor vijf jaar / Iran / Geen rechtmatig verblijf na nog geldend terugkeerbesluit / Rechtstreeks beroep tegen 'los' IRV / Art. 3 EVRM / Asielgerelateerde beletselen bij terugkeer niet relevant voor IRV / (Herhaalde) asielaanvraag mogelijk / Procesbelang / Art. 8 EVRM / Duur inreisverbod / Art. 6.5a Vb 2000 uitgangspunt / Inreisverbod geldt m.i.v. datum vertrek uit NL
ve13000185 - JV 2013/109
2012-11-07, Rb. Middelburg, AWB 12/2608 WBP [LJN: BY3879]
Verzoek om verwijdering SIS signalering van verzoeker door Frankrijk / KLPD niet de verantwoordelijke als bedoeld in art. 28 lid 1 Wet politiegegevens / Mededeling KLPD geen besluit i.d.z.v. art. 1:3 lid 1 Awb / Niet bestuursrechter maar burgerlijke rechter bevoegd te beslissen op verzoekschrift / Aansluiting bij art. 45 en 46 Wet bescherming persoonsgegevens
ve13000132 - JV 2013/110
2012-12-18, VK Rb 's-Gravenhage zp Haarlem, AWB 12/22699 [LJN: BY8870]
Visum kort verblijf om samen met Nederlandse minderkarige zoon naar Nederland te reizen voor verblijf als gezinslid EU-burger bij deze zoon / Marokko / Arrest Zambrano / Toetsing visumaanvraag aan art. 20 VWEU geweigerd / Tegenwerping niet doorlopen MVV-procedure / Motivering
[WV]

Wet Modern Migratiebeleid en Visumwet treden 1 juni 2013 in werking

06/03/2013

Nieuwsbericht

De SvV&J heeft de Tweede Kamer bericht dat de Wet Modern Migratiebeleid op 1 juni 2013 in werking treedt.

Op 19 februari 2013 berichte de SvV&J de Tweede Kamer in de brief met de vierde voortgangsrapportage INDiGO (TK 30573, 114, ve13000366) dat de Wet Modern Migratiebeleid (Wet MoMi) in deze zomer in werking zou treden. De klanten en de ketenpartners van de IND zouden drie maanden daaraan voorafgaand geïnformeerd worden over de precieze datum.
In de op 6 maart 2013 naar de Kamer gestuurde brief van 5 maart (ve13000457) wordt die datum gesteld op 1 juni 2013.
Het wordt niet met zoveel woorden in de brief vermeld, maar op 1 juni 2013 treden ook die delen van de Visumwet (ve12001348) in werking die niet op 7 juli 2012 in werking zijn getreden.
Zie ook de nieuwsberichten van 6 maart 203 van MvV&J en IND en de Themapagina Modern Migratiebeleid op IND website. [WV]